Günlük Arşivler: 2 Ocak 2019

2019-10 2019 Yılında Uygulanacak Maktu Damga Vergisi Tutarları İle Damga Vergisi Azami Tutarı Hak.

31.12.2018 tarih ve 30642 (3.Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “63 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği” ile; 01.01.2019 tarihinden itibaren uygulanacak maktu damga vergisi tutarları ve azami damga vergisi tutarı belirlenmiş olup, aşağıdaki gibidir. Diğer taraftan, her bir kağıttan alınacak damga vergisine ilişkin üst sınır yeniden değerleme oranında artırılmış ve 1/1/2019 tarihinden itibaren 2.642.810,00 Türk Lirası olmuştur. Söz konusu Tebliğ’ e ulaşmak için tıklayınız. Saygılarımızla Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ SİRKÜLERİ İNDİR  

2019-09 2019 Yılına İlişkin Veraset ve İntikal Vergisi Hadleri ve Vergi Tarifesi Hak.

31.12.2018 tarih ve 30642 (3.Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “50 Seri No.lu Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği” ile; 01.01.2019 tarihinden itibaren uygulanacak istisna tutarları 2018 yılı yeniden değerleme oranında (%23,73) artırılarak tespit edilmiştir. Buna göre 2019 yılında vuku bulacak ivazsız intikaller için geçerli olan istisna hadleri aşağıdaki gibidir. Evlatlıklar dâhil, füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde 250.125 TL (füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde 500.557 TL), İvazsız suretle meydana gelen intikallerde 5.760 TL, Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişler ile 14/3/2007 tarihli ve 5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunda tanımlanan şans oyunlarında kazanılan ikramiyelerde 5.760 TL. Diğer taraftan, 1/1/2019 tarihinden itibaren veraset yoluyla veya ivazsız suretle meydana gelen intikallerde veraset ve intikal vergisi aşağıdaki tarifeye göre hesaplanacaktır. Söz konusu Tebliğ’ e ulaşmak için tıklayınız. Saygılarımızla Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ SİRKÜLERİ İNDİR

2019-08 2019 Yılında Uygulanacak Harçlar Hak.

31.12.2018 tarih ve 30642 (3.Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “82 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği ” ile; 1.1.2019 tarihinden itibaren uygulanacak maktu harçlar (maktu ve nispî harçların asgarî ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) yeniden değerleme oranında hesaplanarak tespit edilmiş olup, aşağıdaki gibidir. Söz konusu Tebliğ’ e ulaşmak için tıklayınız. Saygılarımızla Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ SİRKÜLERİ İNDİR

2019-07 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Had ve Tutarlarda Değişiklik Yapılması Hak.

31.12.2018 tarih ve 30642 (3.Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 305 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile; 01.01.2019 tarihinden itibaren uygulanacak Gelir Vergisi Kanunu’ nda yer alan had ve tutarlar, bir önceki yıl için geçerli olan tutarların yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle belirlenmiştir. Gayrimenkul Sermaye İradı İstisna Tutarı Gelir Vergisi Kanunu (GVK)’nun 21 inci maddesinde yer alan ve 2018 yılında elde edilen mesken kira gelirleri için 4.400 TL olarak uygulanan istisna tutarı, 2019 yılında elde edilecek kira gelirleri için 5.400 TL olarak tespit edilmiştir. Personele Verilen Yemek Ücreti İstisna Tutarı GVK’ nın 23/8’inci maddesinde yer alan, işverenlerce işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde hizmet erbabına yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı 2019 yılı için 19,00 TL (KDV dahil 20,52 TL) olarak uygulanacaktır. 2018 yılında söz konusu had 16,00 TL (KDV dahil 17,28 TL) idi. Engelli İndirim Tutarı GVK’ nın 31’inci maddesinde yer alan engellilik indirimi tutarları aşağıdaki gibi değiştirilmiştir. Engellilik Derecesi 2018 Yılında Uygulanan Tutar (TL) 2019 Yılında Uygulanacak Tutar (TL) Birinci derece engelli 1.000 1.200 İkinci derece engelli 530 650 Üçüncü derece engelli 240 290 Basit Usule Tabi Olmanın Genel Şartları GVK’ nın 47’nci maddesinin (2) numaralı bendinde yer alan basit usule tabi olmanın genel şartlarından yıllık kira bedeli toplamına ilişkin tutar, Büyükşehir belediye sınırları içinde 9.000 TL, diğer yerlerde 6.000 TL olarak tespit edilmiştir. (2018 yılında bu tutarlar sırasıyla 7.400 TL ve 4.900 TL’ idi.) Basit Usule Tabi Olmanın Özel Şartları GVK’ nın 48’inci maddesinin (1) numaralı bendinde yer alan yıllık alım tutarı 120.000 TL, yıllık satış tutarı 180.000 TL, (2) numaralı bendinde yer alan gayri safi iş hasılatı 60.000 TL, (3) numaralı bendinde yer alan yıllık satış tutarı ile iş hasılatı toplamı 120.000 TL olarak tespit edilmiştir. Değer Artış Kazançlarına İlişkin İstisna Tutarı GVK’ nın Mük. 80’inci maddesinde yer alan ve 2018 yılı için 12.000 TL olarak uygulanan değer artışı kazançlarına ilişkin istisna tutarı 2019 yılı için 14.800 TL olarak tespit edilmiştir. Arızi Kazançlara İlişkin İstisna Tutarı GVK’ nın 82’nci maddesinde yer alan ve 2018 yılında 27.000 TL olarak uygulanan arızi kazançlara ilişkin istisna tutarı, 2019 takvim yılında elde edilen arızi kazançlara uygulanmak üzere 33.000 TL olarak tespit edilmiştir. Söz konusu Tebliğ’ e ulaşmak için tıklayınız. Saygılarımızla Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ SİRKÜLERİ İNDİR

2019-05 2019 Yılında Uygulanacak Vergiden Müstesna Yemek Ücreti Hak.

31.12.2018 tarih ve 30642 (3.Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 305 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile; Vergiden müstesna yemek haddi yeniden değerleme oranında artırılmıştır ve 2019 yılında uygulanacak had 19,00 TL (KDV Hariç) olarak belirlenmiştir. Buna göre, işverenlerce işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde hizmet erbabına yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı 19 TL’dir. (KDV Hariç) (KDV Dahil: 20,52 TL) Saygılarımızla Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ SİRKÜLERİ İNDİR

2019-06 2019 Yılı Gelir Vergisi Tarifesi Hak.

31.12.2018 tarih ve 30642 (3.Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 305 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile; Gelir vergisi tarifesinin gelir dilimi tutarları, 2018 yılı yeniden değerleme oranında (%23,73) artırılarak belirlenmiştir. Bu doğrultuda, 2019 yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınacak gelir vergisi tarifesi aşağıdaki gibidir. Ücret Gelirlerine Uygulanacak 2019 Yılı Gelir Vergisi Tarifesi 18.000 TL'ye kadar                                                                                                     % 15 40.000 TL'nin 18.000 TL'si için 2.700 TL, fazlası                                                       % 20 148.000 TL'nin 40.000 TL'si için 7.100 TL, fazlası                                                     % 27 148.000 TL'den fazlasının 148.000 TL'si için 36.260 TL, fazlası                                % 35 Ücret Dışındaki Gelirler İçin Uygulanacak 2019 Yılı Gelir Vergisi Tarifesi 18.000 TL'ye kadar                                                                                                     % 15 40.000 TL'nin 18.000 TL'si için 2.700 TL, fazlası                                                       % 20 98.000 TL'nin 40.000 TL'si için 7.100 TL, fazlası                                                       % 27 98.000 TL'den fazlasının 98.000 TL'si için 22.760 TL, fazlası                                  % 35 SİRKÜLERİ İNDİR

2019-04 İmar Barışı Başvuru Süresinin Uzatılması Hak.

Bilindiği gibi, kamuoyunda “İmar Barışı” ya da “İmar Affı” olarak bilinen düzenleme ile imar mevzuatına veya ruhsata aykırı yapılara verilecek “Yapı Kayıt Belgesi” kapsamında imar sorunlarının çözülmesi amaçlanmıştır. Daha önce, 31.10.2018 tarih ve 30581 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 257 Sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile 31.10.2018 tarihinde bitecek olan başvuru süresi 31.12.2018 tarihine kadar uzatılmıştı. Bu defa, 31.12.2018 tarih ve 30642 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “31.12.2017 Tarihinden Önce Yapılmış Ruhsatsız veya Ruhsat ve Eklerine Aykırı Yapılar İçin Yapı Kayıt Belgesi Başvuru Süresinin 15.06.2019 Tarihine Kadar, Yapı Kayıt Bedeli Ödeme Süresinin 30.06.2019 Tarihine Kadar Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 538)” ile; “İmar Barışı” düzenlemesinin başvuru süresi 15.06.2019 tarihine, ödeme süresi ise 30.06.2019 tarihine kadar uzatılmıştır. 538 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’na ulaşmak için tıklayınız. Saygılarımızla Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ SİRKÜLERİ İNDİR

2019-03 Bazı Bakanlar Kurulu Kararları İle 31.10.2018 tarihli ve 287 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Eki Kararlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı 535) Hak.

31.12.2018 tarih ve 30642 (4 üncü mükerrer) sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Bazı Bakanlar Kurulu Kararları İle 31.10.2018 tarihli ve 287 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Eki Kararlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 535)” ile aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır. Konut ve işyeri devirlerine ilişkin 31.12.2018 tarihinde sona erecek olan indirimli tapu harcı uygulaması (binde 20 yerine binde 15) 31.03.2019 tarihine kadar uzatılmıştır. (Yürürlük: 1.1.2019) Konut ve işyeri teslimlerine ilişkin 31.12.2018 tarihinde sona erecek olan indirimli KDV uygulaması (%18 yerine %8) 31.03.2019 tarihine kadar uzatılmıştır. (Yürürlük: 1.1.2019) Mobilyalarda 31.12.2018 tarihinde sona erecek olan KDV indirimi uygulaması (%18 yerine %8) 31.03.2019 tarihine kadar uzatılmıştır. Ancak bu mallar nedeniyle yüklenilip indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV’ nin iade imkanı bulunmamaktadır. ( 1 Sayılı Cetvel) (Yürürlük: 1.1.2019) Bazı motorlu taşıtlarda uygulanan ve 31.12.2018 tarihinde sona erecek olan KDV indirimi uygulaması (%18 yerine %1) 31.03.2019 tarihine kadar uzatılmıştır. Ancak bu mallar nedeniyle yüklenilip indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV’ nin iade imkanı bulunmamaktadır. (Türkiye’de kayıt ve tescil edilmemiş yeni araçlar hariç) (Yürürlük: 31.10.2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1.1.2019) Binek otomobillerin ve insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlarda uygulanan ve 31.12.2018 tarihinde sona erecek olan ÖTV indirimi uygulaması (5-15 puan arası) 31.03.2019 tarihine kadar uzatılmıştır. ( 2 Sayılı Cetvel) (Yürürlük: 1.1.2019) Elektrikli ev aletlerinde uygulanan ve 31.12.2018 tarihinde sona erecek olan ÖTV indirim uygulaması (%6,7 yerine %0) 31.03.2019 tarihine kadar uzatılmıştır. ( 3 Sayılı Cetvel) (Yürürlük: 1.1.2019) 535 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’na ulaşmak için tıklayınız. Saygılarımızla Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ SİRKÜLERİ İNDİR

2019-02 E-Fatura, E-Arşiv Fatura ve E-Defter Uygulamalarına Zorunlu Olarak Dahil Olması Gerekenler Hak.

E-FATURA VE E-DEFTER ZORUNLULUĞU 454 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca; 2017 hesap dönemi brüt satış hasılatı 10 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler, İlgili hesap dönemine ilişkin gelir/kurumlar vergisi beyannamesinin verileceği tarihi takip eden hesap döneminin başından itibaren (normal hesap dönemine tabi olanlar için bu tarih 1/1/2019’dur), 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli I sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)’ndan lisans alan mükellefler, (Bayilik lisansı olanlar, münhasıran bu lisansa sahip olmaları nedeniyle bu bent kapsamında değerlendirilmeyecektir.) Lisans aldıkları tarihi izleyen hesap döneminin başından itibaren, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa ve ithal eden mükellefler Mükellefiyet tesis ettirdikleri tarihi izleyen hesap döneminin başından itibaren, E-Fatura ve E-Defter uygulamalarına geçmek zorundadır.   E-ARŞİV FATURA ZORUNLULUĞU 464 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca; İnternet üzerinden mal ve hizmet satışı yapan ve 2017 hesap döneminde brüt satış hasılatı 5 Milyon TL ve üzerinde olan mükelleflere 1.1.2019 tarihi itibariyle e-Arşiv Uygulamasına geçme zorunluluğu getirilmiştir. Saygılarımızla Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ SİRKÜLERİ İNDİR

Load More Posts