31.12.2018 tarih ve 30642 (3.Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 305 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile;

01.01.2019 tarihinden itibaren uygulanacak Gelir Vergisi Kanunu’ nda yer alan had ve tutarlar, bir önceki yıl için geçerli olan tutarların yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle belirlenmiştir.

  • Gayrimenkul Sermaye İradı İstisna Tutarı

Gelir Vergisi Kanunu (GVK)’nun 21 inci maddesinde yer alan ve 2018 yılında elde edilen mesken kira gelirleri için 4.400 TL olarak uygulanan istisna tutarı, 2019 yılında elde edilecek kira gelirleri için 5.400 TL olarak tespit edilmiştir.

  • Personele Verilen Yemek Ücreti İstisna Tutarı

GVK’ nın 23/8’inci maddesinde yer alan, işverenlerce işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde hizmet erbabına yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı 2019 yılı için 19,00 TL (KDV dahil 20,52 TL) olarak uygulanacaktır. 2018 yılında söz konusu had 16,00 TL (KDV dahil 17,28 TL) idi.

  • Engelli İndirim Tutarı

GVK’ nın 31’inci maddesinde yer alan engellilik indirimi tutarları aşağıdaki gibi değiştirilmiştir.

Engellilik Derecesi2018 Yılında Uygulanan Tutar (TL)2019 Yılında Uygulanacak Tutar (TL)
Birinci derece engelli1.0001.200
İkinci derece engelli530650
Üçüncü derece engelli240290

  • Basit Usule Tabi Olmanın Genel Şartları

GVK’ nın 47’nci maddesinin (2) numaralı bendinde yer alan basit usule tabi olmanın genel şartlarından yıllık kira bedeli toplamına ilişkin tutar, Büyükşehir belediye sınırları içinde 9.000 TL, diğer yerlerde 6.000 TL olarak tespit edilmiştir. (2018 yılında bu tutarlar sırasıyla 7.400 TL ve 4.900 TL’ idi.)

  • Basit Usule Tabi Olmanın Özel Şartları

GVK’ nın 48’inci maddesinin (1) numaralı bendinde yer alan yıllık alım tutarı 120.000 TL, yıllık satış tutarı 180.000 TL, (2) numaralı bendinde yer alan gayri safi iş hasılatı 60.000 TL, (3) numaralı bendinde yer alan yıllık satış tutarı ile iş hasılatı toplamı 120.000 TL olarak tespit edilmiştir.

  • Değer Artış Kazançlarına İlişkin İstisna Tutarı

GVK’ nın Mük. 80’inci maddesinde yer alan ve 2018 yılı için 12.000 TL olarak uygulanan değer artışı kazançlarına ilişkin istisna tutarı 2019 yılı için 14.800 TL olarak tespit edilmiştir.

  • Arızi Kazançlara İlişkin İstisna Tutarı

GVK’ nın 82’nci maddesinde yer alan ve 2018 yılında 27.000 TL olarak uygulanan arızi kazançlara ilişkin istisna tutarı, 2019 takvim yılında elde edilen arızi kazançlara uygulanmak üzere 33.000 TL olarak tespit edilmiştir.

Söz konusu Tebliğ’ e ulaşmak için tıklayınız.

Saygılarımızla

Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ

SİRKÜLERİ İNDİR