2019-09 2019 Yılına İlişkin Veraset ve İntikal Vergisi Hadleri ve Vergi Tarifesi Hak.

//2019-09 2019 Yılına İlişkin Veraset ve İntikal Vergisi Hadleri ve Vergi Tarifesi Hak.

2019-09 2019 Yılına İlişkin Veraset ve İntikal Vergisi Hadleri ve Vergi Tarifesi Hak.

31.12.2018 tarih ve 30642 (3.Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “50 Seri No.lu Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği” ile;

01.01.2019 tarihinden itibaren uygulanacak istisna tutarları 2018 yılı yeniden değerleme oranında (%23,73) artırılarak tespit edilmiştir.

Buna göre 2019 yılında vuku bulacak ivazsız intikaller için geçerli olan istisna hadleri aşağıdaki gibidir.

  • Evlatlıklar dâhil, füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde 250.125 TL (füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde 500.557 TL),
  • İvazsız suretle meydana gelen intikallerde 5.760 TL,
  • Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişler ile 14/3/2007 tarihli ve 5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunda tanımlanan şans oyunlarında kazanılan ikramiyelerde 5.760 TL.

Diğer taraftan, 1/1/2019 tarihinden itibaren veraset yoluyla veya ivazsız suretle meydana gelen intikallerde veraset ve intikal vergisi aşağıdaki tarifeye göre hesaplanacaktır.

Söz konusu Tebliğ’ e ulaşmak için tıklayınız.

Saygılarımızla

Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ

SİRKÜLERİ İNDİR