31.12.2018 tarih ve 30642 (3.Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “50 Seri No.lu Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği” ile;

01.01.2019 tarihinden itibaren uygulanacak istisna tutarları 2018 yılı yeniden değerleme oranında (%23,73) artırılarak tespit edilmiştir.

Buna göre 2019 yılında vuku bulacak ivazsız intikaller için geçerli olan istisna hadleri aşağıdaki gibidir.

  • Evlatlıklar dâhil, füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde 250.125 TL (füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde 500.557 TL),
  • İvazsız suretle meydana gelen intikallerde 5.760 TL,
  • Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişler ile 14/3/2007 tarihli ve 5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunda tanımlanan şans oyunlarında kazanılan ikramiyelerde 5.760 TL.

Diğer taraftan, 1/1/2019 tarihinden itibaren veraset yoluyla veya ivazsız suretle meydana gelen intikallerde veraset ve intikal vergisi aşağıdaki tarifeye göre hesaplanacaktır.

Söz konusu Tebliğ’ e ulaşmak için tıklayınız.

Saygılarımızla

Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ

SİRKÜLERİ İNDİR