Sirküler

Ana Sayfa/Sirküler

2022-20 Tıbbi Cihazlarda KDV Oranına İlişkin Ticaret Bakanlığı Yazısı Hak

Sirküler Tarihi          : 11.05.2022 Sirküler No               : 2022-20 Konu                          : Tıbbi Cihazlarda KDV Oranına İlişkin Ticaret Bakanlığı Yazısı Hak.     Bilindiği gibi, 29.03.2022 tarih ve 31793 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “5359 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” kapsamında; Bazı teslim ve hizmetlerin KDV oranlarında değişikliğe gidilmiştir.   Karar kapsamında, “Tıbbi Cihaz Teslimi ve Kiralamasında Uygulanacak KDV Oranı” na yönelik yapılan düzenlemede;   Daha önce sadece (II) Sayılı Listenin 22’nci sırasında GTİP numaraları belirlenen tıbbi eşyalar için %8 KDV oranı uygulanmaktayken, Karar kapsamında; Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan “Tıbbi Cihaz Yönetmeliği” ve “İn Vitro Tanı Amaçlı Tıbbi Cihaz Yönetmeliği” hükümlerine tabi olan tüm cihazların teslimi ile bunların kiralanması hizmetleri için %8 KDV oranı uygulanacağı belirtilmiştir.   Ankara Gümrük Müşavirler Derneği, uygulamada tereddüt ve ihtilafın oluşmaması için hangi ürünlerin kapsama girdiğinin belirlenmesine yönelik T.C. Ticaret Bakanlığı’ndan Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan G.T.İ.P. kodlarına göre bir sınıflandırma yapılmasını talep etmiştir.   T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından verilen cevap yazısında; ilgili eşyanın "Tıbbi Cihaz Yönetmeliği" ve "İn Vitro Tanı Amaçlı Tıbbi Cihaz Yönetmeliği" hükümlerine tabi olan cihazlardan olup olmadığının https://utsuygulama.saglik.gov.tr/UTS/vatandas#/  linkinde yer alan ÜTS Bilgi Bankasından ürün barkodu, marka, model vb. bilgiler ile sorgulama yapılmak suretiyle tespit edilebileceği ve anılan Yönetmeliklerin hükümlerine tabi olan ve bunlara göre "cihaz" olarak adlandırılan tüm eşyaların (aksam, parça, aksesuar dahil) BKK eki (II) sayılı listenin 22 nci sıra kapsamında değerlendirilmesi gerektiği belirtilmiştir.   Söz konusu Yazı’ ya ulaşmak için tıklayınız.   Saygılarımızla Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ SİRKÜLERİ İNDİR

2022-05-20T12:27:10+03:00Mayıs 20th, 2022|Sirküler|

2022-19 KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Hak.

Sirküler Tarihi          : 21.04.2022 Sirküler No               : 2022-19 Konu                          : KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Hak.     “Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:41)” 21.04.2022 tarih ve 31816 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır.   Tebliğ’de yapılan düzenlemelere ilişkin önemli hususlar aşağıdaki gibidir.               1)  İmalatçılar Tarafından Yapılan Mal İhracında, İhracat Bedeline Göre İade Alınabilmesi   İmalatçılar tarafından yapılan mal ihracında, ihracat bedeline göre iade alma müessesi seçimlik hak olarak getirilmiştir. Buna göre, sektör ayrımı yapılmaksızın imal ettikleri malları doğrudan ihraç eden imalatçılar, ihracat teslimlerine ilişkin olarak yüklendikleri KDV tutarına bakılmaksızın ihracat bedelinin %10’una kadar devreden KDV tutarı ile sınırlı olarak iade talep edebileceklerdir.   İmalatçıların bu bölüm kapsamındaki 10.000 TL’yi aşmayan nakden iade talepleri vergi inceleme raporu, YMM raporu ve teminat aranmadan yerine getirilecektir. Süresinde düzenlenmiş YMM Tam Tasdik Sözleşmesi bulunan mükellefler için bu sınır 100.000 TL olarak uygulanacaktır.   Düzenlemeden faydalanmak zorunlu değildir. İsteyen imalatçı-ihracatçı mükellefler ihracat iadelerini yüklenilen KDV hesaplayarak talep edebileceklerdir. Mükellefler dönem bazında ister bu uygulama ile %10 iade talebinde bulunabilecek, isterlerse yüklenilen KDV hesaplayarak KDV beyanında 301 koduyla iade talebinde bulunabileceklerdir.   Örneğin, ihracat istisnası: 100.000 TL, yüklenilen KDV tutarı: 8.000 TL olan bir firma, düzenleme ile 100.000 x %10 = 10.000 TL KDV iadesi talep edilebilecektir.   Ayrıca, bu kapsamda iade talep eden imalatçıların, aynı ihracat teslimi ile ilgili olarak iadesini alamadığı tutar için ayrıca yüklenilen KDV tutarına göre iade talep etmeleri mümkün olmayacaktır.   Diğer bir ifadeyle, iade/istisna oranı %10’u geçen mükellefler için bu düzenlemeyi seçmek %10’u aşan iade tutarlarından vazgeçmek anlamına gelmektedir.   Örneğin, ihracat istisnası: 100.000 TL, yüklenilen KDV tutarı: 15.000 TL olduğu varsayımında, 100.000 x %10= 10.000 TL KDV iade talep edilebilecektir; ancak fark tutarı olan 5.000 TL için ayrıca iade talep edilmesi mümkün olmayacaktır.   İmalatçıların doğrudan ihraç ettikleri malların bünyesinde yurt içi veya yurt dışından KDV ödemeksizin temin ettiği malların bulunması halinde, ihracat bedeline ilişkin iadenin hesabında, ihracat bedelinden bu şekilde temin edilen malların bedeli düşülecektir. İade edilecek KDV kalan tutar dikkate alınarak belirlenecektir.   Diğer taraftan, bir dönem bu uygulamadan yararlanan mükellefler diğer dönemlerde yüklenilen KDV’nin iadesi uygulamasından faydalanabileceklerdir.   İmalatçıların mal ihracatından kaynaklanan bu kapsamda yapacakları iade taleplerinde, diğer belgelerin yanı sıra, ihracatın beyan edildiği dönemden önceki son 24 döneme ilişkin indirilecek KDV listesi talep edilecektir. Ancak aynı dönemleri kapsayan indirilecek KDV listesinin bir defa verilmesi yeterli olacaktır. Önceki dönemlerin herhangi birisinde ödenecek KDV beyan edilmesi durumunda, ödenecek KDV beyan edilen dönemden sonraki dönemlere ilişkin indirilecek KDV listesi verilmesi yeterli sayılmaktadır.   Düzenleme, 1 Mayıs 2022 tarihi itibariyle uygulanmaya başlanacaktır.            2)  İsteğe Bağlı Tam Tevkifat Uygulaması   Bilindiği üzere, Hazine ve Maliye Bakanlığı vergi alacağını güvence altına almak amacıyla gerekli gördüğü hallerde verginin ödenmesinden işleme taraf olanları sorumlu tutabilmektedir. İşlemlere taraf olanlar (kendine mal teslim edilen veya hizmet ifa edilen kişi ve/veya kurumlar) verginin tam olarak kesilip ödenmesinden ve bununla ilgili diğer ödevleri yerine getirmekten mükellef gibi sorumlu olmaktadırlar.   Mevcut düzenlemede KDV tevkifatı ihtiyari bir [...]

2022-04-25T15:51:31+03:00Nisan 25th, 2022|Sirküler|

2022-18 Menkul Satış Sözleşmelerinde TL Ödeme Zorunluluğuna İlişkin Bakanlık Açıklaması Hak.

  Sirküler Tarihi          : 21.04.2022 Sirküler No               : 2022-18 Konu                          : Menkul Satış Sözleşmelerinde TL Ödeme Zorunluluğuna İlişkin Bakanlık Açıklaması Hak. Bilindiği gibi, 19.04.2022 tarih ve 31814 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2022-32/66)” kapsamında; Taşıt dışındaki her türlü menkul satış sözleşmelerinde TL cinsinden ödeme yükümlülüğü getirilmiş ve konuya ilişkin açıklamalarımız 20.04.2022 tarih ve 2022-17 sayılı sirkülerimizde yapılmıştır. Bu defa, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 21.04.2022 tarihinde düzenlemeye ilişkin “Duyuru” yayımlanmıştır. Söz konusu duyuruya göre, Türkiye’de yerleşik kişilerin; 04.2022 tarihinden önce kendi aralarında akdetmiş oldukları menkul satış sözleşmelerinin ifası kapsamında 2022-32/66 sayılı Tebliğ’in yürürlük tarihi öncesinde dolaşıma girmiş bulunan döviz cinsinden kıymetli evraklar kapsamındaki ödeme yükümlülüklerinin Türk parası cinsinden yerine getirilmesi ve kabul edilmesi şartının aranmaması, 04.2022 tarihinden önce düzenlenmiş faturalar kapsamındaki ödeme yükümlülüklerinin Türk parası cinsinden yerine getirilmesi ve kabul edilmesi şartının aranmaması, Borsa İstanbul A.Ş. Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası’nda döviz cinsinden gerçekleştirilen kıymetli maden ve kıymetli taş alım satım işlemleri ile bu işlemlerin takası kapsamındaki ödeme yükümlülüklerinin Türk parası cinsinden yerine getirilmesi ve kabul edilmesi şartının aranmaması, hususları Bakanlıkça uygun bulunmuştur. Söz konusu Duyuru’ ya ulaşmak için tıklayınız. Saygılarımızla Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ SİRKÜLERİ İNDİR

2022-04-25T16:38:43+03:00Nisan 25th, 2022|Sirküler|

2022-17 Menkul Satış Sözleşmelerinde TL Ödeme Zorunluluğu Getirilmesi Hak.

  Sirküler Tarihi          : 20.04.2022 Sirküler No               : 2022-17 Konu                          : Menkul Satış Sözleşmelerinde TL Ödeme Zorunluluğu Getirilmesi Hak. Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2022-32/66)” 19.04.2022 tarih ve 31814 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmış olup, düzenlemeye ilişkin açıklamalarımız aşağıdaki gibidir. Bilindiği gibi, yukarıda bahsi geçen Tebliğ kapsamında, Türkiye'de yerleşik kişilerin kendi aralarında akdedecekleri; taşıt satış sözleşmeleri dışında kalan menkul satış sözleşmelerinde sözleşme bedelini ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerini döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırmaları mümkün idi. Yapılan değişiklik ile, bu düzenleme halen geçerliliğini devam ettirmekte olup, bununla birlikte ödeme yükümlülüklerinin TL cinsinden yerine getirilmesi ve kabul edilmesi zorunlu hale getirilmiştir. Buna göre, taşıt satış sözleşmeleri dışındaki menkul satışlarına ilişkin faturalar yine döviz cinsinden düzenlenebilecek ancak döviz cinsinden düzenlenen bu faturalara konu ödemeler ancak Türk lirası cinsinden yapılabilecektir. Bu Tebliğ değişiklikleri 19.4.2022 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.          1)  MENKUL SATIŞIN KAPSAMI Türk Borçlar Kanunu’nun 209’uncu maddesinde, “Taşınır satışı, Türk Medenî Kanunu uyarınca taşınmaz sayılanlar dışında kalan ve diğer kanunlarda taşınır olarak belirtilen şeylerin satışıdır.” şeklinde tanımlanmıştır. Taşınmazlar ise Türk Medeni Kanunu’nun 704’üncü maddesinde, arazi, tapu kütüğünde ayrı sayfaya kaydedilen bağımsız ve sürekli haklar ile kat mülkiyeti kütüğüne kayıtlı bağımsız bölümler olarak sayılmıştır. Dolayısıyla, Türk Medeni Kanunu’nun yukarıda belirtilen taşınmaz kapsamı dışında kalan ve diğer kanunlarda taşınır olarak belirtilen her türlü malların (ticari mallar dahil) satışında bu düzenleme uygulanacaktır.          2)   DÜZENLEMEYE UYULMAMASI DURUMUNDA İDARİ PARA CEZASI Türk Parası Kıymetinin Korunması Hakkında 1567 sayılı Kanunun 3’üncü maddesinin birinci fıkrası kapsamında; Yeniden değerleme oranları dikkate alındığında söz konusu idari para cezalarının güncel sınırları yaklaşık 11.500 TL - 100.200 TL arasındadır. Bu cezalar sözleşmenin her bir tarafı için ayrı ayrı olmak üzere uygulanacaktır, tekerrür etmesi durumunda ise cezalar 2 katı olarak uygulanacaktır.          3)  UYGULAMADAKİ BELİRSİZLİKLER   Yapılan düzenlemenin yürürlük tarihinin ileri bir tarih olarak belirlenmemesi ve uygulamaya hemen başlanılması sebebiyle bugün itibari ile birçok belirsizlik mevcuttur. Aşağıda yer alan bazı belirsiz hususlara ilişkin şirketimizin kanaati belirtilmiştir.   a) 19.04.2022 Tarihinden Önce Yapılan Satışlar Düzenlemede, uygulamaya geçiş için herhangi bir geçici madde öngörülmemiştir. Dolayısıyla, menkul satışı 19/4/2022 tarihi öncesinde yapılmış satışlara ait 19/4/2022 tarihinden sonra yapılacak ödemelerin TL olarak yapılması gerektiği kanaatindeyiz. b) Dövizli Çek ve Senetler 19/4/2022 tarihinden itibaren yapılacak satışlarda ödeme aracı olarak kullanılacak çeklerin TL olarak düzenlenmesi gerektiğini, bu satışlar için döviz cinsinden çekle ödeme yapılamayacağını düşünüyoruz. Aynı durum bono ve poliçeler içinde geçerlidir. Diğer taraftan, 19/4/2022 tarihinden önce yapılan satışlara ilişkin olarak bu tarih öncesinde döviz cinsinden verilen ve dolaşıma giren kambiyo senetlerinin (çek, poliçe, bono) vadesinde döviz olarak ödenebileceği görüşündeyiz. c) Ödemede Dikkate Alınacak Döviz Kuru   Döviz cinsinden düzenlenen faturalara ilişkin yapılacak TL ödemelerde dikkate alınacak kurlarla ilgili de düzenlemede herhangi bir madde bulunmamaktadır. Bu durumda taraflar arasındaki anlaşmanın geçerli olacağı kanaatindeyiz. Söz konusu Tebliğ’e ulaşmak için tıklayınız. Saygılarımızla Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ SİRKÜLERİ İNDİR

2022-04-25T16:36:36+03:00Nisan 25th, 2022|Sirküler|

2022-16 İhracat Bedellerinin %40’ının Merkez Bankasına Satılması Hak.

Sirküler Tarihi          : 19.04.2022 Sirküler No               : 2022-16 Konu                          : İhracat Bedellerinin %40’ının Merkez Bankasına Satılması Hak.     Bilindiği gibi, İhracat Genelgesi’nin “İhracat Bedellerinin Merkez Bankasına Satışı” başlıklı Ek 1’inci maddesi uyarınca; 03.01.2022 tarihinden itibaren, İBKB’ ye veya DAB’ a bağlanan ihracat bedellerinin %25'i İBKB’ yi veya DAB’ ı düzenleyen bankaya satılmaktadır. (07.01.2022 tarih ve 2022-05 sayılı sirkülerimiz)   Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 15.04.2022 tarihli talimatı ile İhracat Genelgesinin Ek 1’inci maddesinde yapılan değişiklik yapılarak, 18.04.2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, İBKB’ ye veya DAB’ a bağlanan ihracat bedellerinin en az %40'ı İBKB’ yi veya DAB’ ı düzenleyen bankaya satılacaktır.   İhracat Bedellerinin Merkez Bankasına Satışı   EK MADDE 1 – (1) Bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren İBKB’ ye veya DAB’ a bağlanan ihracat bedellerinin en az %40'ı İBKB’ yi veya DAB’ ı düzenleyen bankaya satılır. Bu bedeller bankaca Merkez Bankası tarafından ilan edilen ve işlem günü için geçerli döviz alış kuru üzerinden aynı gün Merkez Bankasına satılır ve Merkez Bankasının banka nezdindeki hesabına aktarılır. Söz konusu tutarın tam karşılığı banka tarafından ihracatçıya Türk parası olarak ödenir.     Saygılarımızla Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ SİRKÜLERİ İNDİR

2022-04-25T15:30:39+03:00Nisan 25th, 2022|Sirküler|

2022-15 2022 Yılı Birinci Geçici Vergi Döneminde Yatırım İndirim Haklarının Hangi Oranlar Kullanılarak Endeksleneceği Hak.

Sirküler Tarihi          : 08.04.2022 Sirküler No               : 2022-15 Konu                          : 2022 Yılı Birinci Geçici Vergi Döneminde Yatırım İndirim Haklarının Hangi Oranlar Kullanılarak Endeksleneceği Hak.     Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 05.04.2022 tarihinde yayımlanan “5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri / 59” ile 2022 yılı birinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranının %33,63 olarak tespit edildiği belirtilmiştir.   Buna göre;     04.2003 tarihinden önce yapılan müracaatlara istinaden düzenlenen yatırım teşvik belgeleri (GVK mülga ek 1,2,3,4,5,6 md.) kapsamında hak kazanılan yatırımlarla ilgili 31.12.2005 tarihine kadar yapılan harcamalar üzerinden hesaplanan; ancak kazancın yetersiz olması nedeniyle indirim konusu yapılamayan istisna tutarı, 2022 yılı birinci geçici vergi döneminde %33,63 oranında artırılarak kullanılabilecektir.   04.2006 tarihinden önce başlayan yatırımlarla ilgili olarak gerçekleşen harcamalar üzerinden hesaplanan ancak ilgili yıl kazancının yetersiz olması nedeniyle indirilemeyerek izleyen dönemlere devreden yatırım indirimi hakları (GVK mülga 19 md.) ise Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksinde (Yİ-ÜFE) meydana gelen artış oranında artırılmak suretiyle uygulanacaktır.   2022 yılı birinci geçici vergi döneminde Yİ-ÜFE’de meydana gelen artış %29,31 olarak gerçekleştiğinden, söz konusu tutarlar 2021 yılı birinci geçici vergi döneminde %29,31 oranında artırılarak dikkate alınacaktır.     Saygılarımızla Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ SİRKÜLERİ İNDİR

2022-04-25T15:27:54+03:00Nisan 25th, 2022|Sirküler|

2022-14 Bazı Teslim ve Hizmetlerin KDV Oranlarında Değişiklik Yapılması Hak.

Sirküler Tarihi          : 29.03.2022 Sirküler No               : 2022-14 Konu                          : Bazı Teslim ve Hizmetlerin KDV Oranlarında Değişiklik Yapılması Hak.     29.03.2022 tarih ve 31793 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “5359 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” kapsamında; Bazı teslim ve hizmetlerin KDV oranlarında değişikliğe gidilmiştir. Söz konusu Karar 01.04.2022 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.     1-        Konut, Arsa ve Arazi Teslimlerinde KDV Oran Değişiklikleri   16/5/2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında rezerv yapı alanı ve riskli alan olarak belirlenen yerler ile riskli yapıların bulunduğu yerlerde dönüşüm projeleri çerçevesinde yapılan konutların net alanının 150 m2’ye kadar olan kısmı için %1 KDV oranı, Belediyeler, il özel idareleri, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ve bunların %51 veya daha fazla hissesine ya da yönetiminde oy hakkına sahip oldukları işletmeler tarafından konut yapılmak üzere projelendirilmiş arsaların (sosyal tesisler için ayrılan bölümler dahil) net alanı 150 m2’nin altındaki konutlara isabet eden kısmı için %1 KDV oranı, Yukarıdaki kapsama girmeyen konutların net alanının 150 m2’ye kadar olan kısmı için %8 KDV oranı, aşan kısım içinse %18 KDV oranı (önceki düzenlemede 150 m2’yi aşıyorsa, aşan kısım itibariyle değil tamamı için %18 KDV oranı uygulanmaktaydı), Arsa ve arazi teslimleri için %18 yerine %8 KDV oranı uygulanacaktır.     2-       İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Ticareti İle İştigal Eden Mükelleflerin Özel Matrah Uygulayarak Yaptıkları Araç Teslimlerinde KDV Oran Değişikliği   İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden mükelleflerce %18 KDV ödenerek satın alınan araçların özel matrah uygulanarak yapılan teslimlerinde de %1 yerine %18 oranında KDV uygulanacaktır.      3-        Tarım ve Orman Bakanlığı Tarafından Sertifikalandırılan Tohumluk ve Fidanlarda KDV Oran Değişikliği   Daha önce; buğday, arpa, mısır, çeltik, fasulye, yer fıstığı, ayçiçeği, soya, şeker pancarı, patates, pamuk, nohut, yonca, korunga, adi ve diğer fiğler, sorgum, sudan otu ve sorgum-sudan melezinin sertifikalı tohumlukları ile sertifikalı meyve fidanları için uygulanan %1 KDV oranı, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sertifikalandırılan tohumluk ve fidanların tümü için uygulanacaktır.      4-       Yatlar, Kotralar, Tekneler ve Gezinti Gemileri İçin Uygulanacak KDV Oranı   Yatlar, kotralar, tekneler ve gezinti gemilerinin tesliminde %18 oranında KDV uygulanacaktır.      5-       Tıbbi Cihaz Teslimi ve Kiralamasında Uygulanacak KDV Oranı   Daha önce sadece (II) Sayılı Listenin 22’nci sırasında GTİP numaraları belirlenen tıbbi eşyalar için %8 KDV oranı uygulanmaktayken, Karar kapsamında; Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan “Tıbbi Cihaz Yönetmeliği” ve “İn Vitro Tanı Amaçlı Tıbbi Cihaz Yönetmeliği” hükümlerine tabi olan tüm cihazların teslimi ile bunların kiralanması hizmetleri için %8 KDV oranı uygulanacaktır.     6-       Birinci Sınıf Lokanta Ruhsatı Ya Da İşletme Belgesine Sahip Olan Yerler İle 3 Yıldız ve Üzeri Oteller, Tatil Köyleri ve Benzeri Tesislerin Bünyesindeki Lokantalarda Uygulanacak KDV Oranı   Birinci sınıf lokanta ruhsatı ya da işletme belgesine sahip olan yerler ile üç yıldız ve üzeri oteller, tatil köyleri ve benzeri tesislerin bünyesindeki lokantalarda verilen hizmetler için KDV oranı %18’ten %8’e indirilmiştir. Diğer taraftan, bu yerlerde verilen hizmetlerin alkollü içeceklere isabet eden kısmı için %18 KDV oranı uygulanmaya devam edilecektir.     7-       Sütçülükte ve Tarım Ürünlerinde Kullanılan Bazı Makine ve Cihazlarda Uygulanacak KDV Oranı   Daha [...]

2022-04-25T15:18:32+03:00Nisan 25th, 2022|Sirküler|

2022-13 Mesken ve Tarımsal Sulama Abone Gruplarına Yapılan Elektrik Teslimlerinde KDV Oranının Düşürülmesi Hak.

  Sirküler Tarihi          : 01.03.2022 Sirküler No               : 2022-13 Konu                          : Mesken ve Tarımsal Sulama Abone Gruplarına Yapılan Elektrik Teslimlerinde KDV Oranının Düşürülmesi Hak. 01.03.2022 tarih ve 31765 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “5249 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” kapsamında; Mesken ve tarımsal sulama abone gruplarına yapılan elektrik teslimleri %18’den %8’e düşürülmüştür. Diğer gruplarda %18 olan KDV oranı aynı şekilde devam etmektedir. Karar; yayım tarihi olan 01.03.2022 tarihinden itibaren tahakkuk ettirilen bedellere uygulanmak üzere, yayım tarihinde yürürlüğe girmiştir. Buna göre, elektrik tüketimi 01.03.2022 tarihinden önce olsa da söz konusu tarih ve daha sonra düzenlenecek elektrik faturalarında %8 oranında KDV hesaplanması gerekmektedir. Karar’a göre sadece elektrik teslimlerinde %8 KDV hesaplanacak olup, bunun dışında kalan sayaç okuma, bakım ve kesme-bağlama bedelleri %18 olarak uygulanmaya devam edecektir. 5249 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’na ulaşmak için tıklayınız. Saygılarımızla Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ SİRKÜLERİ İNDİR

2022-04-25T16:32:53+03:00Nisan 25th, 2022|Sirküler|

2022-12 Temel Gıda Maddelerinde KDV Oranının Düşürülmesi Hak.

Sirküler Tarihi          : 14.02.2022 Sirküler No               : 2022-12 Konu                          : Temel Gıda Maddelerinde KDV Oranının Düşürülmesi Hak.   13.02.2022 tarih ve 31749 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “5189 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” kapsamında;   Temel gıda ürünlerinde KDV oranı 14 Şubat 2022 tarihi itibariyle %8’den %1’e düşürülmüştür.   %1 KDV oranı; Kapsama giren ürünlerin yurtiçindeki teslimlerine ilişkin tüm safhalarda (toptan, perakende, vb.) uygulanacaktır, ayrıca ithalatta da oran %1 olarak uygulanacaktır.   Gıda ürünü olarak tanımlanmış olmakla beraber Özel Tüketim Vergisi’ne tabi olan meyve suları, aromalı sular, sade ve meyveli gazozlar, kolalı içecekler, alkolsüz bira ve havyar için KDV oranı %8 olarak uygulanmaya devam edecektir.   %1 KDV oranı sadece emtia teslimlerine uygulanacağından, lokanta, restoran, kafeterya, pastane, çay bahçesi, kebapçı ve benzeri yerlerde sunulan hizmetlerde KDV oranı daha önce de olduğu gibi %8 olarak uygulanacaktır.   KDV oranı %1’e indirilen ürünler ana başlıklar halinde aşağıdaki gibidir.   Canlı küçük ve büyükbaş hayvanlar, kümes ve av hayvanları. Balıklar ve diğer deniz ürünleri. Süt, krema, tereyağı, peynir; kuş ve kümes hayvanları yumurtaları, bal. Patates, domates, soğan ve diğer sebzeler, baklagiller. Kahve, çay ve benzerleri. Buğday, çavdar, arpa, yulaf, mısır, pirinç ve benzeri hububatlar. Buğday ve hububat unları, irmikler, patates unu, malt, nişasta. İnsan gıdası olarak kullanılmaya elverişli yağlar. Et, sakatat vb. üretilmiş sosisler ve bunlardan yapılan ürünleri. Şeker ve şeker mamulleri. Kakao, çikolata ve bunların mamulleri. Makarna, ekmek, pasta, kek, bisküvi, baklava, kadayıf, kurabiye ve diğer tatlılar. Turşu ve konserveler, reçeller, jöleler, mermelatlar. Mayalar, kabartma tozları; soslar, çorbalar, et suları, dondurma vb. Tabi ve mineral sular Sofra tuzu ve diğer tuzlar.   Söz konusu Karar’a ulaşmak için tıklayınız.   Saygılarımızla Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ SİRKÜLERİ İNDİR

2022-04-25T15:06:51+03:00Nisan 25th, 2022|Sirküler|

2022-11 7352 Sayılı Vergi Usul Kanunu İle Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hak.

Sirküler Tarihi          : 02.02.2022 Sirküler No               : 2022-11 Konu                          : 7352 Sayılı Vergi Usul Kanunu İle Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hak.   “7352 Sayılı Vergi Usul Kanunu İle Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 29.01.22 tarih ve 31734 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır.   Söz konusu Kanun kapsamında yapılan düzenlemeler özetle aşağıdaki gibidir.   2021 ve 2022 hesap dönemleri ile 2023 hesap dönemi geçici vergi dönemlerinde enflasyon düzeltmesine ilişkin şartların oluşup oluşmadığına bakılmaksızın mali tablolar enflasyon düzeltmesine tabi tutulmayacaktır. 31 Aralık 2023 tarihli mali tablolar ise enflasyon düzeltmesi şartlarının oluşup oluşmadığına bakılmaksızın enflasyon düzeltmesine tabi tutulacaktır. Münhasıran (sadece) sürekli olarak işlenmiş; altın, gümüş alım-satımı ve imali ile iştigal eden mükellefler eskiden olduğu gibi enflasyon düzeltmesi yapmaya devam edeceklerdir. Yabancı paralarını Türk lirasına çeviren Kurumlar Vergisi Mükellefleri ve Bilanço esasına göre defter tutan Gelir Vergisi Mükelleflerinin, dönüşüm esnasında oluşan kur farkı kazançları da dahil olmak üzere bu kapsamda açılan vadeli Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarından elde edecekleri faiz ve kâr payları Kurumlar vergisinden istisna olacaktır. Mükelleflerin döviz tevdiat ve katılma hesaplarında bulunan yabancı paralarını 2021 Yılı Dördüncü geçici vergi dönemine ilişkin beyannamenin verilme tarihine (17/02/2022) kadar Türk lirasına çevirmeleri ve bu suretle elde edilen Türk lirası varlıkları en az 3 ay vadeli Türk lirası mevduat ile katılma hesaplarında değerlendirmeleri durumunda, dönem sonu değerlemesinden kaynaklanan kur farkı kazançlarının son 3 aya isabet eden kısmı Kurumlar vergiden istisna edilecektir. Kurumların 31/12/2021 tarihli bilançolarında yer alan altın hesabı ile bu tarihten sonra açılacak işlenmiş ve hurda altın karşılığı altın hesabı bakiyelerini 2022 yılı sonuna kadar Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi kapsamında dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çevirmeleri ve bu suretle elde edilen Türk lirası varlığı en az üç ay vadeli Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarında değerlendirmeleri durumunda Türk lirasına çevrildiği tarihte oluşan kazançlar ile dönem sonu değerlemesinden kaynaklananlar da dâhil olmak üzere vade sonunda elde edilen faiz ve kâr payları ile diğer kazançlar kurumlar vergisinden müstesna olacaktır.     Söz konusu Kanun’a ulaşmak için tıklayınız.   Saygılarımızla Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ SİRKÜLERİ İNDİR

2022-04-25T14:59:18+03:00Nisan 25th, 2022|Sirküler|
Load More Posts