Sirküler

/Sirküler

2019-34 İhracat Genelgesinde Tekrar Yapılan Değişiklik Hak.

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 10.05.2019 tarih ve 91115 sayılı yazısına istinaden; T.C. Merkez Bankası tarafından yayımlanan “İhracat Genelgesi” nde değişikliğe gidilmiştir. Söz konusu değişiklik kapsamında, “İhracat Bedelinin Tahsili” ve “Efektif Olarak Getirilen İhracat Bedelleri” maddelerine ek yapılmış olup, aşağıdaki gibidir. İhracat bedelinin tahsili MADDE 8 (7) İhracatçı firma dışındaki ithalatçı, tedarikçi, aracı vb. olan Türkiye’de yerleşik farklı firmaların yurt içi hesaplarına gönderilen ihracat bedellerinde; yurt dışından ihracat bedeli tutar kadar döviz veya Türk parası geldiğinin satış sözleşmesi, kesin veya proforma fatura, gümrük beyannamesi, banka hesap özeti gibi belgelerle tevsik edilmesi, 2018-32/48 sayılı Tebliğde yer alan süre ile ilgili hükümlere aykırılık oluşmadığının tespit edilmesi ile işlem ve kişilerle ilgili uluslararası yaptırımların dikkate alınması kaydıyla; anılan firmaların yurt içi hesaplarından döviz veya Türk parası cinsinden ihracatçının hesabına yapılan havalelerin ihracat bedeli olarak kabul edilerek alışının yapılması mümkündür. Efektif olarak getirilen ihracat bedelleri MADDE 12 (4) İhracatçının hesabına transfer edilen ihracat bedelinin, bankadan efektif olarak alınması halinde bu efektifin başka bir banka tarafından ihracat bedeli olarak alışı, bu efektiflerin yurt dışından geldiğine ilişkin aracı banka yazısının ibrazı veya alış işlemini yapacak bankaca efektif konusu dövizlerin havale olarak geldiğinin ilgili bankadan teyidinin alınması kaydıyla yapılır. İhracatçının hesabına transfer edilen ihracat bedelinin, bankadan efektif olarak alınması halinde bu efektifin daha sonra aynı banka tarafından ihracat bedeli olarak alışının yapılması, serbest tasarruf edilen dövizin yurt dışı kaynaklı olduğunun satış sözleşmesi, kesin veya proforma fatura, gümrük beyannamesi, banka hesap özeti gibi belgelerle tevsik edilmesi, 2018-32/48 sayılı Tebliğde yer alan süre ile ilgili hükümlere aykırılık oluşmadığının tespit edilmesi ve başka bir bankaya yurt dışından geldiğine ilişkin yazı verilmediğinin tevsiki kaydıyla mümkündür. Saygılarımızla Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ SİRKÜLERİ İNDİR  

2019-05-30T09:55:39+00:00Mayıs 23rd, 2019|Sirküler|

2019-33 İhracat Genelgesinde Yapılan Değişiklik Hak.

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 25.03.2019 tarih ve 6675 sayılı yazısına istinaden; T.C. Merkez Bankası tarafından yayımlanan “İhracat Genelgesi” nde değişikliğe gidilmiştir. Söz konusu değişiklik ile 5.000 ABD doları veya karşılığı Türk lirasını geçmeyen tutardaki İhracat İşlemleri” nde bedellerin tamamının tasarrufu serbest bırakılmıştır. Genelge’nin 22 nci maddesinin son hali aşağıdaki gibidir. İhracatçının serbest kullanımına bırakılan dövizler MADDE 22 – (1) Hizmet ihracatı, transit ticaret, Türkiye’de ikamet etmeyenlere özel fatura ile yapılan satış, Türkiye’de ikamet etmeyenlere KDV hesaplanarak yapılan satış, mikro ihracat ve 5.000,- ABD doları veya karşılığı Türk lirasını geçmeyen tutardaki ihracat işlemlerinde bedellerin tamamının tasarrufu serbesttir. Saygılarımızla Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ SİRKÜLERİ İNDİR  

2019-05-02T13:05:45+00:00Nisan 8th, 2019|Sirküler|

2019-32 Bazı Vergi Beyannamelerinin Verilme Sürelerinin Uzatılması Hak.

29.03.2019 tarih ve 115 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile; 1 Nisan 2019 tarihinden itibaren verilmesi gereken bazı vergi beyannamelerinin verilme süreleri yeni bir belirleme yapılıncaya kadar uzatılmıştır. Buna göre 1 Nisan 2019 tarihinden itibaren verilmesi gereken Muhtasar (Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesi, Kurumlar Vergisi Kanununun 15 ve 30 uncu maddesi kapsamında verilenler ile Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannameleri dahil), Damga Vergisi, Katma Değer Vergisi, Kurumlar Vergisi, Yıllık Gelir Vergisi ve Geçici Vergi Beyannamelerinin verilme süreleri tek seferde ödenen vergilerde ödeme süresinin, taksitle ödenen vergilerde ise ilk taksit ödeme süresinin son günü bitimine kadar uzatılmıştır. Söz konusu Sirküler’ e ulaşmak için tıklayınız. Saygılarımızla Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ SİRKÜLERİ İNDİR  

2019-04-03T11:35:22+00:00Nisan 1st, 2019|Sirküler|

2019-31 26 Seri No.lu KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Hak.

Bilindiği gibi, 22.03.2019 tarih ve 30722 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 845 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında; İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti ile iştigal eden mükelleflerin %18 oranında KDV uygulayarak satın aldıkları araçları, yine %18 oranında KDV uygulayarak teslim edecekleri belirtilmiştir. Bu defa, 28.03.2019 tarih ve 30728 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “26 Seri No.lu KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile düzenlemenin usul ve esasları detaylıca açıklanmıştır. Bu kapsamında; İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik kapsamında ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti ile iştigal eden mükellefler, 22/3/2019 tarihinden sonra alım-satıma konu etmek üzere satın aldıkları binek otomobillerinin alış belgelerinde gösterilen KDV’yi indirebileceklerdir. Diğer taraftan, ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti ile iştigal eden mükelleflerce 22/3/2019 tarihinden önce alım-satıma konu etmek üzere satın alınan, ancak 22/3/2019 tarihi itibarıyla henüz satılmamış olup, ticari mal stoklarında bulunan binek otomobillerinin alış belgelerinde gösterilen ve daha önce indirim konusu yapılamayan KDV tutarlarının, bu araçların teslim edildiği döneme ilişkin KDV beyannamesinde indirim konusu yapılması uygun görülmüştür. Ancak, söz konusu binek otomobillerin daha önce maliyetine dahil edilen KDV tutarlarına ilişkin kayıtların düzeltilmesi gerektiği tabiidir. İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti ile iştigal eden mükelleflerin alım-satım amacı dışında satın aldıkları ve işletmede kullandıkları binek otomobillerinin alış belgelerinde gösterilen KDV’nin indirim konusu yapılamayacağı tabiidir.   Söz konusu Tebliğ’ e ulaşmak için tıklayınız. Saygılarımızla Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ SİRKÜLERİ İNDİR

2019-04-03T11:37:37+00:00Mart 29th, 2019|Sirküler|

2019-30 Asgari Ücret Desteğine İlişkin 2019-8 Sayılı Genelge Hak

Bilindiği gibi, 7162 sayılı Kanun’un 10 uncu maddesinde yapılan düzenleme ile 5510 sayılı Kanun’a Geçici 78 inci madde eklenmiş ve bu kapsamda asgari ücret desteğinin 2019 yılında da devam ettirilmesi düzenlenmiştir. Konuya ilişkin T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü tarafından 22.03.2019 tarih ve 2019/8 sayılı Genelge yayınlanmış olup, aşağıdaki konular detaylıca açıklanmıştır. Kapsama Giren İşverenler 1.2019 Tarihinden Önce Tescil Edilmiş Olan İşyerlerine İlişkin İş ve İşlemler 2019 Yılında Tescil Edilmiş / Edilecek Olan İşyerlerine İlişkin İş ve işlemler Sigorta Primlerinin İşveren ve Sigortalı Hisselerinin Tamamının Devlet Tarafından Karşılandığı Durumlarda Verilecek Destek Tutarı Alt İşvereni Bulunan İşyerleri ve Alt İşverenlerle İlgili İşlemler İhale Makamlarınca Destekten Yararlanan İşverenlerin Hak edişlerinden Yapılacak Kesintilere İlişkin Usul ve Esaslar Ev Hizmetlerinde 10 Gün ve Daha Fazla Çalıştırılan Sigortalılar Ortak Hükümler Yararlanılan Destek Tutarlarının Türkiye İş Kurumundan Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar ÖNEMLİ: 2019 yılında uygulanacak Asgari Ücret Desteği’ nde 2018 yılından farklı 2 önemli husus bulunmaktadır. Destekten Yararlanabilmek İçin 2018 Yılı En Az Sigortalı Bildirimi Yapılan Ayın Referans Alınması 2019 yılında destekten faydalanılacak dönemde; 2018 yılı Ocak ile Kasım ayları döneminde uzun vadeli sigorta kollarından en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki sigortalı sayısının altında bildirimde bulunulması halinde asgari ücret desteğinden faydalanılamayacaktır. Ayrıca, sigortalı sayısının tespitinde 0 gün 0 kazançlı sigortalılar hesaba dahil edilmeyecektir. Destek Tutarının Belirlenmesinde 2018 Yılı Ortalama İşçi Sayısının Baz Alınması. 2018 yılı Ocak ila Kasım ayı/döneminde uzun vadeli sigorta kollarından aylık prim ve hizmet belgeleri veya muhtasar ve prim hizmet beyannameleri ile bildirimi yapılan 4/(a) bendi kapsamındaki sigortalı sayısının ortalaması; 500 altında olan işyerleri için günlük 5 TL, 500 ve üzerinde olan işyerleri için 3,36 TL destek sağlanacaktır. Söz konusu Genelge’ ye ulaşmak için tıklayınız. Saygılarımızla Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ SİRKÜLERİ İNDİR

2019-03-28T12:06:30+00:00Mart 28th, 2019|Sirküler|

2019-29 25 Seri No.lu KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Hak.

“25 Seri No.lu KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” 23.03.2019 tarih ve 30723 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır. Tebliğ, 7161, 7162, 7166 sayılı Kanunlar ve 718 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Katma Değer Vergisi Kanunu’nda yapılan değişikliklere yönelik olup, aşağıdaki gibi özetlenmiştir. 7161 Sayılı Kanun’un 18 inci maddesinde yapılan düzenleme ile: “Kur farklarının” KDV matrahına dahil edilmesi gerektiği hüküm altına alınmış olup, bu kapsamda KDV Genel Uygulama Tebliği’nin ilgili bölümleri değiştirilmiştir. 7161 Sayılı Kanun’un 17 nci maddesinde yapılan düzenleme ile: KDV Kanunu’nun istisnalara ilişkin 13 üncü maddesinde değişikliğe gidilerek, “yenilenebilir ve diğer enerji” tesislerinin inşasına yönelik yapılan mal ve hizmet teslimleri KDV’ den istisna edilmiş olup, bu kapsamda KDV Genel Uygulama Tebliği’nin ilgili bölümleri değiştirilmiştir. 7162 Sayılı Kanun’un 6 ncı maddesinde yapılan düzenleme ile: 2019 UEFA Süper Kupa Finali ve 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali müsabakalarına yönelik getirilen istisnanın usul ve esasları belirlenmiştir. 7166 Sayılı Kanun’un 7 nci maddesinde yapılan düzenleme ile: Kültür ve Turizm Bakanlığınca yayıncılık sertifikası verilmiş yayıncılar tarafından yapılan kitap ve süreli yayınların teslimi KDV istisnası kapsamına alınmış olup, Tebliğ’de istisnanın usul ve esasları belirlenmiştir. 718 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile: Hasılat esaslı vergilendirme sistemini uygulayacak sektör ve vergi oranları belirlenmiş olup, Tebliğ’de konuya ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. Söz konusu Tebliğ’ e ulaşmak için tıklayınız. Saygılarımızla Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ SİRKÜLERİ İNDİR

2019-03-26T11:49:51+00:00Mart 26th, 2019|Sirküler|

2019-28 İkinci El Binek Otomobil Ticareti İle İştigal Edenlerin Araç Alım Satımında Uygulayacakları KDV Oranı Hak

“Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 845)” 22.03.2019 tarih ve 30722 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır. 845 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında; İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti ile iştigal eden mükelleflerin %18 oranında KDV uygulayarak satın aldıkları araçları, yine %18 oranında KDV uygulayarak teslim edecekleri belirtilmiştir. Düzenleme, ikinci el binek otomobil ticareti ile iştigal edenlerin, araç alım satımında KDV oranlarına ilişkin yaşadıkları tereddütleri gidermek amacıyla yapılmıştır. 845 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’na ulaşmak için tıklayınız. Saygılarımızla Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ SİRKÜLERİ İNDİR

2019-03-26T11:47:52+00:00Mart 26th, 2019|Sirküler|

2019-27 4447 Sayılı Kanunun Geçici 19 uncu Maddesi Kapsamında Sağlanan Ücret ve Prim Desteği Hak.

Bilindiği gibi, 22.02.2019 tarih ve 30694 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “7166 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile ilave istihdama yönelik işverenlere prim ve ücret desteği çıkarılmıştır. T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 21.03.2019 tarih ve 2019/7 sayılı Genelge ile; Söz konusu desteğin uygulanmasına ilişkin detaylı açıklama yapılmıştır. Bu bağlamda; 01.02.2019 – 30.04.2019 tarihleri arasında işe alınan ve 7103 sayılı Kanun kapsamında sigorta prim desteğinden yararlanılan personele ek olarak 3 aylık süre için ücret desteği de verilecektir. Söz konusu ücret desteğinden faydalanılabilmesi için sigortalı yönünden ve işveren yönünden bazı şartların bir arada bulunması gerekmektedir. Konuya ilişkin detaylı açıklama 2019/7 sayılı Genelge’ de mevcuttur. 2019/7 sayılı Genelge’ ye ulaşmak için tıklayınız. Saygılarımızla Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ SİRKÜLERİ İNDİR  

2019-03-25T11:27:10+00:00Mart 25th, 2019|Sirküler|

2019-26 Bazı Bakanlar Kurulu Kararları İle Cumhurbaşkanı Kararlarında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar Hak.

21.03.2019 tarih ve 30721 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Bazı Bakanlar Kurulu Kararları İle Cumhurbaşkanı Kararlarında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 843)” ile aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır. Madde 1; Konut ve işyeri devirlerine ilişkin 31.03.2019 tarihinde sona erecek olan indirimli tapu harcı uygulaması (binde 20 yerine binde 15) 31.12.2019 tarihine kadar uzatılmıştır. (Yürürlük: 1.4.2019) Madde 2; Konut ve işyeri teslimlerine ilişkin 31.03.2019 tarihinde sona erecek olan indirimli KDV uygulaması (%18 yerine %8) 31.12.2019 tarihine kadar uzatılmıştır. (Yürürlük: 1.4.2019) Madde 3; Mobilyalarda 31.03.2019 tarihinde sona erecek olan KDV indirimi uygulaması (%18 yerine %8) 30.06.2019 tarihine kadar uzatılmıştır. Ancak bu mallar nedeniyle yüklenilip indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV’ nin iade imkanı bulunmamaktadır. ( 1 Sayılı Cetvel) (Yürürlük: 1.4.2019) Madde 3; Bazı motorlu taşıtlarda uygulanan ve 31.03.2019 tarihinde sona erecek olan KDV indirimi uygulaması (%18 yerine %1) 30.06.2019 tarihine kadar uzatılmıştır. Ancak bu mallar nedeniyle yüklenilip indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV’ nin iade imkanı bulunmamaktadır. (Türkiye’de kayıt ve tescil edilmemiş yeni araçlar hariç) (Yürürlük: 1.4.2019) Madde 3; Binek otomobillerin ve insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlarda uygulanan ve 31.03.2019 tarihinde sona erecek olan ÖTV indirimi uygulaması (5-15 puan arası) 30.06.2019 tarihine kadar uzatılmıştır. ( 2 Sayılı Cetvel) (Yürürlük: 1.4.2019) Madde 3; Elektrikli ev aletlerinde uygulanan ve 31.03.2019 tarihinde sona erecek olan ÖTV indirim uygulaması (%6,7 yerine %0) 30.06.2019 tarihine kadar uzatılmıştır. ( 3 Sayılı Cetvel) (Yürürlük: 1.4.2019) Madde 4; Motosikletlerde uygulanan ve 31.03.2019 tarihinde sona erecek olan ÖTV indirim uygulaması (%0) 30.06.2019 tarihine kadar uzatılmıştır. (Yürürlük: 1.4.2019) 843 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’na ulaşmak için tıklayınız. Saygılarımızla Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ SİRKÜLERİ İNDİR

2019-03-21T10:51:44+00:00Mart 21st, 2019|Sirküler|

2019-25 306 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Hak.

“306 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği” 15.03.2019 tarih ve 30715 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır. Tebliğ, 7161 ve 7162 sayılı Kanunlar ile Gelir Vergisi Kanunu’ nda yapılan değişikliklere yönelik olup, aşağıdaki konuların usul ve esaslarının detaylı açıklaması yapılmıştır. Uçuş ve Dalış Hizmetlerinde Gelir Vergisi İstisnası’ na Yönelik Yapılan Değişiklik, İnternet ve Benzeri Elektronik Ortamlar Üzerinde Yapılan Satışlarda Esnaf Muaflığına’ na Yönelik Düzenleme, Tazminat Ödemelerinde İstisna Uygulaması, 03.2018 Tarihinden Önce Karşılıklı Sonlandırma Sözleşmesi Veya İkale Sözleşmesi Kapsamında Ödenen Ek Tazminatlar Üzerinden Kesilen Gelir Vergisinin İadesine Yönelik Yapılan Düzenleme. Söz konusu Tebliğ’ e ulaşmak için tıklayınız. Saygılarımızla   SİRKÜLERİ İNDİR

2019-03-20T15:24:06+00:00Mart 19th, 2019|Sirküler|
Daha Fazla Göster