Sirküler

/Sirküler

2019-42 Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7186 Sayılı Kanun Hak.

Kamuoyunda “Torba Yasa” olarak bilinen “Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7186 Sayılı Kanun” 19.07.2019 tarih ve 30836 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır. Kanunda yer alan ve tarafımızca önemli görülen hususlar aşağıda açıklanmıştır. 1) HASILAT ESASLI VERGİLENDİRME Kanun’ un 1 inci maddesi ile, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’ nun Mülga 113 üncü maddesi başlığıyla birlikte yeniden düzenlenmiştir. Bu kapsamda; Şehir içi yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunan ve bu faaliyetlerinden kaynaklanan hasılatlarının tamamını elektronik ücret toplama sistemleri aracılığıyla elde eden mükelleflerin talep etmeleri hâlinde söz konusu faaliyetlerinden elde ettikleri gayrisafi hasılatlarının (25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 38 inci maddesi kapsamında hasılat esaslı vergilendirme usulüne göre vergilendirilen mükellefler için hesapladıkları katma değer vergisi dâhil tutarın) %10’u bu faaliyetlerine ilişkin vergiye tabi kazanç olarak esas alınacaktır. Vergiye tabi kazancın bu suretle tespitinde ilgili faaliyete ilişkin giderler dikkate alınmayacak ve bu kazanca herhangi bir indirim veya istisna uygulanmayacaktır.  2) VARLIK BARIŞI DÜZENLEMESİ Bilindiği gibi, “varlık barışı” düzenlemesi en son 18.05.2018 tarihinde yayımlanan 7143 sayılı Kanun ile getirilmişti. Söz konusu düzenleme kapsamında beyan edilen varlıkların değeri üzerinden %2 oranında hesaplanan vergi tarh edilerek işlem yapılmıştı. Bu defa, 7186 sayılı Kanun’ un 2 nci maddesi ile yeni bir “varlık barışı” düzenlemesi getirilmiştir. Bu düzenleme kapsamında beyan edilen varlıkların değeri üzerinden %1 oranında hesaplanacak vergi tarh edilerek işlem yapılacaktır. KAPSAM Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını, Gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince sahip olunan ve Türkiye’de bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazları, 31/12/2019 tarihine kadar Türkiye’deki banka veya aracı kuruma bildiren gerçek ve tüzel kişiler, söz konusu varlıkları serbestçe tasarruf edebilecektir. Diğer taraftan, 7186 sayılı Kanun ile getirilen yeni “varlık barışı” düzenlemesinde; Yurtdışı iştirak hisse satış kazançları Yurtdışı iştirak kazançları Yurtdışı ticari kazançlar Düzenleme kapsamına alınmamıştır.   3) FİNANSAL YENİDEN YAPILANDIRMA ÇERÇEVE ANLAŞMALARI  Kanun’ un 17 nci maddesi ile 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’ na Geçici 32 nci madde eklenmiştir. Bu kapsamda; Finansal güçlük içerisinde bulunan ancak mali sisteme olan borçlarının yeniden yapılandırılmasıyla faaliyetine devam etme olanağı bulunan firmalara, borç yapılandırma olanağı getirilmiştir. Finansal yeniden yapılandırma kapsamına alınacak borçluların mali durumlarının tespit edilmesi ve bu kapsamda borçlarının yeniden yapılandırılması sonucunda borçlarını geri ödeme kabiliyeti kazanacağına kanaat getirilmesi şarttır. Borçlarını geri ödeme kabiliyeti kazanamayacağına kanaat getirilen borçlular finansal yeniden yapılandırma kapsamına alınmayacaktır. Finansal yeniden yapılandırma kapsamına alınacak borçluların mali durumunun tespiti ve finansal yeniden yapılandırmanın uygulanabilirliğine ilişkin değerlendirme; bağımsız denetim kuruluşlarına, Çerçeve Anlaşmaları kapsamında belirlenecek yeterli bilgi ve uzmanlığa sahip kuruluşlara veya borçlu tarafından kabul edilmesi hâlinde alacaklı kuruluşlara yaptırılacaktır. Bu maddeye göre yapılan Çerçeve Anlaşmaları ve bu Anlaşmalar kapsamında düzenlenen Sözleşmelerde belirlenen esaslar uyarınca; a) Yapılacak işlemler Harçlar Kanununa göre alınan harçlardan (yargı harcı dahil) ve düzenlenecek kâğıtlar (Çerçeve Anlaşmaları ve Sözleşmeler dahil) Damga Vergisi Kanununa göre alman damga vergisinden, b) Alacaklı kuruluşlar tarafından her ne nam altında olursa olsun tahsil edilecek tutarlar banka ve sigorta muameleleri vergisinden (BSMV), c) Kullandırılan ve kullandırılacak krediler kaynak kullanımını destekleme fonundan (KKDF) müstesna tutulmuştur. 4) Devamını oku

2019-07-24T14:02:47+00:00Temmuz 24th, 2019|Sirküler|

2019-41 Turizm Payı Düzenlemesine İlişkin 7183 Sayılı Kanun Hak.

15.07.2019 tarih ve 30832 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “7183 Sayılı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanun” ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı kurulmuş olup, Ajans’ ın faaliyetlerinde kullanılmak üzere kanun kapsamına giren gerçek veya tüzel kişilerden söz konusu Ajans’a “Turizm Payı”  ödeme zorunluluğu getirilmiştir. TURİZM PAYI KAPSAM VE ORANLARI Ajansın kuruluş amaçlarının gerçekleştirilmesi ve faaliyetlerin finansmanında kullanılmak üzere turizm payı alınacaktır. Turizm payı; a) Bileşik tesisler ile konaklama tesislerinden binde yedi buçuk, b) Bakanlıktan belgeli yeme-içme ve eğlence tesislerinden binde yedi buçuk, c) Deniz turizmi tesisleri ile Bakanlıktan belgeli deniz turizmi araçlarından binde yedi buçuk, ç) Seyahat acentalarından (münferit uçak bileti satışları hariç) on binde yedi buçuk, d) Havayolu işletmelerinden (ticari yolcu taşımacılığı faaliyetlerinden) on binde yedi buçuk, e) Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından işletilenler hariç olmak üzere havalimanı ve terminal işletmelerinden binde iki, oranında olmak üzere bu ticari işletmelerin yatırımcısı veya işletmecisi olan gerçek veya tüzel kişilerin bu işletmelerdeki faaliyetleri sonucunda elde ettikleri net satış ve kira gelirlerinin toplamı üzerinden alınacaktır. Kış, termal, sağlık, kırsal ve nitelikli spor turizmi gibi Bakanlık tarafından teşvik edilmesi uygun görülen turizm türlerinde faaliyet gösteren tesisler için bu oranlar yüzde elli indirimli olarak uygulanacaktır. TURİZM PAYI BEYAN VE ÖDEME ŞEKLİ Turizm payı, vergi mükellefinin tabi olduğu vergilendirme dönemini takip eden ayın yirmi dördüncü günü sonuna kadar ilgililerin gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı olduğu vergi dairesine, gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunmayanlar tarafından ise Gelir İdaresi Başkanlığınca belirlenecek vergi dairesine beyan edilerek aynı ayın yirmi altıncı günü akşamına kadar ödenecektir. YÜKÜMLÜLÜĞÜN BAŞLAMA TARİHİ  Turizm payı ödeme yükümlülüğü 1 Ekim 2019 tarihinde başlayacaktır. Buna göre Ekim 2019 dönemine ilişkin ilk beyanın 24 Kasım 2019 tarihinde yapılması, ödemenin ise aynı ayın 26’ncı günü akşamına kadar yapılması gerekmektedir. 7183 Sayılı Kanun’a ulaşmak için tıklayınız. Saygılarımızla Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ SİRKÜLERİ İNDİR

2019-07-24T14:09:29+00:00Temmuz 23rd, 2019|Sirküler|

2019-37 İhracat Bedelinin Tahsiline İlişkin İhracat Genelgesinde Yapılan Değişiklik Hak.

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 18.06.2019 tarih ve 159828 sayılı yazısına istinaden; T.C. Merkez Bankası tarafından yayımlanan “İhracat Genelgesi” nde değişikliğe gidilmiştir. Söz konusu değişiklik kapsamında, “İhracat Bedelinin Tahsili” başlıklı 8 inci maddesine ek yapılmış olup, aşağıdaki gibidir. İhracat bedelinin tahsili MADDE 8 (8) İhracatçının hesabına yurt dışından transfer edilen ihracat bedelinin alışı yapılmaksızın başka bir hesaba transfer edilmesi durumunda, ihracatçının hesabına yurt içindeki başka bir hesaptan söz konusu tutar kadar dövizin veya Türk lirasının tekrar transfer edilmesi halinde, hesaba ilk transfer edilen bedelin ihracat işlemi ile ilgili ve yurt dışı kaynaklı olduğunun satış sözleşmesi, kesin veya proforma fatura, gümrük beyannamesi, banka hesap özeti gibi belgelerle tevsik edilmesi, 2018-32/48 sayılı Tebliğde yer alan süre ile ilgili hükümlere aykırılık oluşmadığının tespit edilmesi ile işlem ve kişilerle ilgili uluslararası yaptırımların dikkate alınması kaydıyla söz konusu bedelin ihracat bedeli olarak kabul edilerek alışının yapılması mümkündür. İhracat Genelgesi’ne ulaşmak için tıklayınız. Saygılarımızla Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ SİRKÜLERİ İNDİR

2019-06-20T14:05:57+00:00Haziran 20th, 2019|Sirküler|

2019-36 Sanayicilere ve İhracatçılara Getirilen Kambiyo Vergisi Muafiyeti Hak.

Bilindiği gibi, 15.05.2019 tarih ve 30775 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 1106 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile kambiyo muamelelerinde satış tutarı üzerinden hesaplanması gereken BSMV oranı binde 1 olarak belirlenmişti. Bu defa, 17.06.2019 tarih ve 30804 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 1149 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile; Sanayi sicil belgesini haiz işletmelere yapılan kambiyo satışlarında ve İhracatçı Birliklerine üye olan ihracatçılara yapılan kambiyo satışlarında BSMV oranı “0” olarak belirlenmiştir. 1149 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’na ulaşmak için tıklayınız. Saygılarımızla Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ SİRKÜLERİ İNDİR

2019-06-17T14:05:51+00:00Haziran 17th, 2019|Sirküler|

2019-35 Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Raporlarının Elektronik Ortamda Gönderilmesi Hak

01.06.2019 tarih ve 30791 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Raporlarının Elektronik Ortamda Gönderilmesi Hakkında Genel Tebliğ (Sıra No:1)” uyarınca; Yeminli Mali Müşavirler tarafından düzenlenen, 2018 ve izleyen yıllara ait Tam Tasdik Raporları elektronik ortamda internet vergi dairesi sistemi üzerinden gönderilecektir. Yeminli Mali Müşavirler tarafından düzenlenen diğer raporlar, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından duyurulana kadar mevcut hükümler çerçevesinde kağıt ortamında verilmeye devam edilecektir. Söz konusu Tebliğ’ e ulaşmak için tıklayınız. Saygılarımızla Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ SİRKÜLERİ İNDİR

2019-06-17T14:06:40+00:00Haziran 11th, 2019|Sirküler|

2019-34 İhracat Genelgesinde Tekrar Yapılan Değişiklik Hak.

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 10.05.2019 tarih ve 91115 sayılı yazısına istinaden; T.C. Merkez Bankası tarafından yayımlanan “İhracat Genelgesi” nde değişikliğe gidilmiştir. Söz konusu değişiklik kapsamında, “İhracat Bedelinin Tahsili” ve “Efektif Olarak Getirilen İhracat Bedelleri” maddelerine ek yapılmış olup, aşağıdaki gibidir. İhracat bedelinin tahsili MADDE 8 (7) İhracatçı firma dışındaki ithalatçı, tedarikçi, aracı vb. olan Türkiye’de yerleşik farklı firmaların yurt içi hesaplarına gönderilen ihracat bedellerinde; yurt dışından ihracat bedeli tutar kadar döviz veya Türk parası geldiğinin satış sözleşmesi, kesin veya proforma fatura, gümrük beyannamesi, banka hesap özeti gibi belgelerle tevsik edilmesi, 2018-32/48 sayılı Tebliğde yer alan süre ile ilgili hükümlere aykırılık oluşmadığının tespit edilmesi ile işlem ve kişilerle ilgili uluslararası yaptırımların dikkate alınması kaydıyla; anılan firmaların yurt içi hesaplarından döviz veya Türk parası cinsinden ihracatçının hesabına yapılan havalelerin ihracat bedeli olarak kabul edilerek alışının yapılması mümkündür. Efektif olarak getirilen ihracat bedelleri MADDE 12 (4) İhracatçının hesabına transfer edilen ihracat bedelinin, bankadan efektif olarak alınması halinde bu efektifin başka bir banka tarafından ihracat bedeli olarak alışı, bu efektiflerin yurt dışından geldiğine ilişkin aracı banka yazısının ibrazı veya alış işlemini yapacak bankaca efektif konusu dövizlerin havale olarak geldiğinin ilgili bankadan teyidinin alınması kaydıyla yapılır. İhracatçının hesabına transfer edilen ihracat bedelinin, bankadan efektif olarak alınması halinde bu efektifin daha sonra aynı banka tarafından ihracat bedeli olarak alışının yapılması, serbest tasarruf edilen dövizin yurt dışı kaynaklı olduğunun satış sözleşmesi, kesin veya proforma fatura, gümrük beyannamesi, banka hesap özeti gibi belgelerle tevsik edilmesi, 2018-32/48 sayılı Tebliğde yer alan süre ile ilgili hükümlere aykırılık oluşmadığının tespit edilmesi ve başka bir bankaya yurt dışından geldiğine ilişkin yazı verilmediğinin tevsiki kaydıyla mümkündür. Saygılarımızla Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ SİRKÜLERİ İNDİR  

2019-05-30T09:55:39+00:00Mayıs 23rd, 2019|Sirküler|

2019-33 İhracat Genelgesinde Yapılan Değişiklik Hak.

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 25.03.2019 tarih ve 6675 sayılı yazısına istinaden; T.C. Merkez Bankası tarafından yayımlanan “İhracat Genelgesi” nde değişikliğe gidilmiştir. Söz konusu değişiklik ile 5.000 ABD doları veya karşılığı Türk lirasını geçmeyen tutardaki İhracat İşlemleri” nde bedellerin tamamının tasarrufu serbest bırakılmıştır. Genelge’nin 22 nci maddesinin son hali aşağıdaki gibidir. İhracatçının serbest kullanımına bırakılan dövizler MADDE 22 – (1) Hizmet ihracatı, transit ticaret, Türkiye’de ikamet etmeyenlere özel fatura ile yapılan satış, Türkiye’de ikamet etmeyenlere KDV hesaplanarak yapılan satış, mikro ihracat ve 5.000,- ABD doları veya karşılığı Türk lirasını geçmeyen tutardaki ihracat işlemlerinde bedellerin tamamının tasarrufu serbesttir. Saygılarımızla Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ SİRKÜLERİ İNDİR  

2019-05-02T13:05:45+00:00Nisan 8th, 2019|Sirküler|

2019-32 Bazı Vergi Beyannamelerinin Verilme Sürelerinin Uzatılması Hak.

29.03.2019 tarih ve 115 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile; 1 Nisan 2019 tarihinden itibaren verilmesi gereken bazı vergi beyannamelerinin verilme süreleri yeni bir belirleme yapılıncaya kadar uzatılmıştır. Buna göre 1 Nisan 2019 tarihinden itibaren verilmesi gereken Muhtasar (Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesi, Kurumlar Vergisi Kanununun 15 ve 30 uncu maddesi kapsamında verilenler ile Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannameleri dahil), Damga Vergisi, Katma Değer Vergisi, Kurumlar Vergisi, Yıllık Gelir Vergisi ve Geçici Vergi Beyannamelerinin verilme süreleri tek seferde ödenen vergilerde ödeme süresinin, taksitle ödenen vergilerde ise ilk taksit ödeme süresinin son günü bitimine kadar uzatılmıştır. Söz konusu Sirküler’ e ulaşmak için tıklayınız. Saygılarımızla Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ SİRKÜLERİ İNDİR  

2019-04-03T11:35:22+00:00Nisan 1st, 2019|Sirküler|

2019-31 26 Seri No.lu KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Hak.

Bilindiği gibi, 22.03.2019 tarih ve 30722 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 845 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında; İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti ile iştigal eden mükelleflerin %18 oranında KDV uygulayarak satın aldıkları araçları, yine %18 oranında KDV uygulayarak teslim edecekleri belirtilmiştir. Bu defa, 28.03.2019 tarih ve 30728 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “26 Seri No.lu KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile düzenlemenin usul ve esasları detaylıca açıklanmıştır. Bu kapsamında; İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik kapsamında ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti ile iştigal eden mükellefler, 22/3/2019 tarihinden sonra alım-satıma konu etmek üzere satın aldıkları binek otomobillerinin alış belgelerinde gösterilen KDV’yi indirebileceklerdir. Diğer taraftan, ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti ile iştigal eden mükelleflerce 22/3/2019 tarihinden önce alım-satıma konu etmek üzere satın alınan, ancak 22/3/2019 tarihi itibarıyla henüz satılmamış olup, ticari mal stoklarında bulunan binek otomobillerinin alış belgelerinde gösterilen ve daha önce indirim konusu yapılamayan KDV tutarlarının, bu araçların teslim edildiği döneme ilişkin KDV beyannamesinde indirim konusu yapılması uygun görülmüştür. Ancak, söz konusu binek otomobillerin daha önce maliyetine dahil edilen KDV tutarlarına ilişkin kayıtların düzeltilmesi gerektiği tabiidir. İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti ile iştigal eden mükelleflerin alım-satım amacı dışında satın aldıkları ve işletmede kullandıkları binek otomobillerinin alış belgelerinde gösterilen KDV’nin indirim konusu yapılamayacağı tabiidir.   Söz konusu Tebliğ’ e ulaşmak için tıklayınız. Saygılarımızla Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ SİRKÜLERİ İNDİR

2019-04-03T11:37:37+00:00Mart 29th, 2019|Sirküler|

2019-30 Asgari Ücret Desteğine İlişkin 2019-8 Sayılı Genelge Hak

Bilindiği gibi, 7162 sayılı Kanun’un 10 uncu maddesinde yapılan düzenleme ile 5510 sayılı Kanun’a Geçici 78 inci madde eklenmiş ve bu kapsamda asgari ücret desteğinin 2019 yılında da devam ettirilmesi düzenlenmiştir. Konuya ilişkin T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü tarafından 22.03.2019 tarih ve 2019/8 sayılı Genelge yayınlanmış olup, aşağıdaki konular detaylıca açıklanmıştır. Kapsama Giren İşverenler 1.2019 Tarihinden Önce Tescil Edilmiş Olan İşyerlerine İlişkin İş ve İşlemler 2019 Yılında Tescil Edilmiş / Edilecek Olan İşyerlerine İlişkin İş ve işlemler Sigorta Primlerinin İşveren ve Sigortalı Hisselerinin Tamamının Devlet Tarafından Karşılandığı Durumlarda Verilecek Destek Tutarı Alt İşvereni Bulunan İşyerleri ve Alt İşverenlerle İlgili İşlemler İhale Makamlarınca Destekten Yararlanan İşverenlerin Hak edişlerinden Yapılacak Kesintilere İlişkin Usul ve Esaslar Ev Hizmetlerinde 10 Gün ve Daha Fazla Çalıştırılan Sigortalılar Ortak Hükümler Yararlanılan Destek Tutarlarının Türkiye İş Kurumundan Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar ÖNEMLİ: 2019 yılında uygulanacak Asgari Ücret Desteği’ nde 2018 yılından farklı 2 önemli husus bulunmaktadır. Destekten Yararlanabilmek İçin 2018 Yılı En Az Sigortalı Bildirimi Yapılan Ayın Referans Alınması 2019 yılında destekten faydalanılacak dönemde; 2018 yılı Ocak ile Kasım ayları döneminde uzun vadeli sigorta kollarından en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki sigortalı sayısının altında bildirimde bulunulması halinde asgari ücret desteğinden faydalanılamayacaktır. Ayrıca, sigortalı sayısının tespitinde 0 gün 0 kazançlı sigortalılar hesaba dahil edilmeyecektir. Destek Tutarının Belirlenmesinde 2018 Yılı Ortalama İşçi Sayısının Baz Alınması. 2018 yılı Ocak ila Kasım ayı/döneminde uzun vadeli sigorta kollarından aylık prim ve hizmet belgeleri veya muhtasar ve prim hizmet beyannameleri ile bildirimi yapılan 4/(a) bendi kapsamındaki sigortalı sayısının ortalaması; 500 altında olan işyerleri için günlük 5 TL, 500 ve üzerinde olan işyerleri için 3,36 TL destek sağlanacaktır. Söz konusu Genelge’ ye ulaşmak için tıklayınız. Saygılarımızla Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ SİRKÜLERİ İNDİR

2019-03-28T12:06:30+00:00Mart 28th, 2019|Sirküler|
Daha Fazla Göster