Aylık Arşivler: Aralık 2018

Ana Sayfa/2018/Aralık

2018-66 7159 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hak.

“7159 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 28.12.2018 tarih ve 30639 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır. Söz konusu düzenlemeye ilişkin tarafımızca önemli görülen konular aşağıda açıklanmıştır. Karayolları Trafik Kanunu’nda yer alan cezalar 2019 yılında artırılmayacak, cezalara yeniden değerleme oranı uygulanmayacaktır. Boğaziçi sahil şeridi ve öngörünüm bölgesi içerisinde belirlenen alanlarda yer alan taşınmazlar için de yapı kayıt belgesi imkanı getirilmiştir. Araç sınıfları itibarıyla kullanılması yasak olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsünden geçilmesi nedeniyle 2.11.2016 tarihinden maddenin yürürlük tarihine kadar olan idari para cezaları affedilmiştir. Verilmiş cezalar tebliğ edilmeyecektir, tebliğ edilenlerin ise tahsilatından vaz geçilmiştir. “7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun” kapsamında borçlarını yapılandıran ancak ödeme yapmayarak hakkını kaybedenlere yeniden imkan tanınmıştır. Bu kapsamda ödenmesi gereken tutarları geç ödeme zammı ile Şubat 2019 sonuna kadar ödeyenler yapılandırmadan yararlanmaya devam edecektir. 7159 Sayılı Kanun’a ulaşmak için tıklayınız. Saygılarımızla Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ SİRKÜLERİ İNDİR

2018-65 (Revize) İmar Barışı Kapsamında Yapılan Ödemelerin Vergisel Boyutu Hak.

Bilindiği gibi, 18.05.2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 7143 Sayılı Kanun (Torba Yasa)” nın 16 ncı maddesi kapsamında “İmar Barışı” ndan faydalanan ve sahibi olduğu taşınmaz için “Yapı Kayıt Belgesi” alanlar; Konutlar için %3 Ticari kullanımdaki taşınmazlar için %5 oranında ödeme yapacaklardır. 03.10.2018 tarih ve 2018/47 sayılı sirkülerimizde; Yapılacak bu ödemelerin gider yazılabileceği ya da taşınmazın maliyetine eklenebileceği kanaatinde olduğumuzu belirtmiştik. Görüşümüzün dayanağı olarak ise aşağıdaki açıklamayı yapmıştık; 7143 sayılı Kanun’ da söz konusu ödemelerin gider yazılamayacağına ilişkin her hangi bir hüküm bulunmamaktadır. Gelir Vergisi Kanunu Madde 40/6 uyarınca; “İşletme ile ilgili olmak şartıyla; bina, arazi, gider, istihlak, damga, belediye vergileri, harçlar ve kaydiyeler gibi ayni vergi, resim ve harçlar” gider yazılabilir. Vergi Usul Kanunu Madde 270 uyarınca; “Noter, mahkeme, kıymet takdiri, komisyon ve tellaliye giderleri ile Emlak Alım ve Özel Tüketim Vergilerini maliyet bedeline ithal etmekte veya genel giderler arasında göstermekte mükellefler serbesttirler.” Madde hükmüne göre yapılacak ödemenin ilgili taşınmazın maliyetine eklenebileceği kanaati oluşmaktadır. Diğer taraftan, yapılacak işleme dayanak oluşturulması için “özelge” talebinde bulunulması tavsiye edilmişti. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından konuya ilişkin 25.12.2018 tarihinde “özelge” yayımlanmıştır. Söz konusu özelgede; 7143 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi kapsamında yapılan ödemenin, Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendi kapsamına girmediği belirtilerek, söz konusu ödemenin kurum kazancının tespitinde doğrudan gider olarak indirilmesinin mümkün olmadığı belirtilmiştir. Buna mukabil, ödenecek olan kayıt bedelinin, taşınmazın iktisadi kıymetini artıran giderler kapsamında değerlendirilmesi ve söz konusu taşınmazın maliyet bedeline eklenerek amortisman yoluyla itfa edilmesi gerektiği belirtilmiştir. Ayrıca, taşınmazın amortisman süresinin tamamlanmamış olması halinde, maliyet bedeline dahil edilecek söz konusu tutarın taşınmazın kalan amortisman süresine göre itfa edilmesi gerektiği belirtilmiş; taşınmazın amortisman süresinin tamamlanmış olması halinde ise, maliyet bedeline eklenen söz konusu tutarın taşınmaza ilişkin faydalı ömür ve amortisman oranı dahilinde aktife alındığı tarihten itibaren itfa edilmesi gerektiği belirtilmiştir. Söz konusu Özelge’ ye ulaşmak için tıklayınız. SİRKÜLERİ İNDİR    

2018-64 7155 Sayılı Kanun Hak.

“7155 Sayılı Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun” 19.12.2018 tarih ve 30630 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır. Kanun, icra dairelerinin iş yükünün azaltılmasına yönelik olup; abonelik sözleşmelerinden ve bu sözleşmelerin ifası amacıyla tüketiciye sunulup bedeli faturaya yansıtılan mal veya hizmetten kaynaklanan para alacaklarına ilişkin icra takiplerinin elektronik ortamda yapılmasına yöneliktir. Kanun’da ayrıca “Konkordato” kurumunun uygulamadaki aksaklıklarına yönelik bazı değişiklikler yapılmıştır. Diğer taraftan, daha önce iş uyuşmazlıklarında zorunlu olan “Arabuluculuk” müessesesi, ticari davalar içinde dava şartı olarak getirilmiştir. Söz konusu Kanun’a ulaşmak için tıklayınız. SİRKÜLERİ İNDİR

2019 Yılında Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarlarında Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranının Belirlenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 537) Resmi Gazete’de Yayımlandı.

30/12/2018 tarihli ve 537 sayılı Cumhurbaşkanı Kararında 30/11/2018 tarihli ve 30611 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 503 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile ilan edilen yeniden değerleme oranı, 18/2/1963 tarihli ve 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanu...

2018-62 2019 Yılı Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı Hak.

27.12.2017 tarih ve 30638 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı” ile; 1.1.2019 – 31.12.2019 tarihleri arasında geçerli olacak bir günlük brüt asgari ücret tutarı 85,28 TL ve buna bağlı olarak otuz günlük brüt asgari ücret tutarı 2.558,40 TL olarak belirlenmiştir. Belirlenen tutarlar ile bekar ve çocuğu olmayan bir sigortalı için en düşük asgari geçim indirimi tutarı (191,88 TL) dahil, net asgari ücret 2.020,00 TL olacaktır. Söz konusu Komisyon Kararı’na ulaşmak için tıklayınız. Saygılarımızla Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ SİRKÜLERİ İNDİR

2018-61 Kalkınmada Öncelikli İllerde Uygulanan 6 Puanlık Sigorta Prim Teşvikinin Uzatılması Hak.

26.12.2018 tarih ve 30637 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 81 inci Maddesinin 2 nci Fıkrası Uyarınca, Sigorta Primine Esas Kazanç Alt Sınırı Üzerinden Uygulanacak İlave Puan, İlave Puan Uygulanacak İller ve Uygulama Süresi Hakkındaki Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (503 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı)” ile; EK (I), EK (II) ve EK (III) sayılı listelerde yer alan illerde faaliyet gösteren özel sektör işyerlerine, 5510 Sayılı Kanun’un 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi kapsamında uygulanan malullük, yaşlılık ve ölüm sigorta primi işveren hissesi teşvikine ilave olarak, sigorta primine esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanmak üzere altı puan ilave edilmek suretiyle sigorta primi teşviki 31.12.2018 tarihinden 31.12.2019 tarihine uzatılmıştır. Altı puanlık ilave teşvik kapsamında olan iller aşağıdaki gibidir. NO EK 1 SAYILI LİSTE NO EK 2 SAYILI LİSTE NO EK 3 SAYILI LİSTE 1 AFYONKARAHİSAR 1 ADIYAMAN 1 AĞRI 2 AMASYA 2 AKSARAY 2 ARDAHAN 3 ARTVİN 3 BAYBURT 3 BATMAN 4 BARTIN 4 ÇANKIRI 4 BİNGÖL 5 ÇORUM 5 ERZURUM 5 BİTLİS 6 DÜZCE 6 GİRESUN 6 DİYARBAKIR 7 ELAZIĞ 7 GÜMÜŞHANE 7 HAKKARİ 8 ERZİNCAN 8 KAHRAMANMARAŞ 8 IĞDIR 9 HATAY 9 KİLİS 9 KARS 10 KARAMAN 10 NİĞDE 10 MARDİN 11 KASTAMONU 11 ORDU 11 MUŞ 12 KIRIKKALE 12 OSMANİYE 12 SİİRT 13 KIRŞEHİR 13 SİNOP 13 ŞANLIURFA 14 KÜTAHYA 14 TOKAT 14 ŞIRNAK 15 MALATYA 15 TUNCELİ 15 VAN 16 NEVŞEHİR 16 YOZGAT 16 BOZCAADA-GÖKÇEADA İLÇELERİ 17 RİZE   18 SİVAS   19 TRABZON   20 UŞAK   503 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’na ulaşmak için tıklayınız. Saygılarımızla Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ SİRKÜLERİ İNDİR

2018-60 İnternet Ortamında Alınan Reklam Hizmetlerine İlişkin Yapılan Ödemelerde Tevkifat Sorumluluğu Hak.

19.12.2018 tarih ve 30630 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 11 inci Maddesinin 7 nci Fıkrası Hükümleri Kapsamında Bazı Hizmetlerin Vergi Kesintisi Kapsamına Alınması ve 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 94 üncü Maddesi İle 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 15 inci ve 30 uncu Maddelerinde Yer Alan Vergi Kesintisi Oranları Hakkındaki 2009/14592, 2009/14593 ve 2009/14594 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararlarında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (476 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı)” ile; İnternet ortamında alınan reklam hizmetleri karşılığı yapılan ödemeler vergi tevkifatı kapsamına alınmış olup, bu hizmetleri verenlere veya bu hizmetlere aracılık edenlere yapılan ödemelerden, ödeme yapılan kişinin mükellef olup olmadığına bakılmaksızın tevkifat yapma yükümlülüğü getirilmiştir. 476 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır. Gelir Vergisi Kanunu Madde 94 kapsamında; İnternet ortamında alınan reklam hizmetlerine ilişkin bu hizmeti verenlere veya internet ortamında bu hizmetine verilmesine aracılık edenlere yapılan ödemeler üzerinden %15 tevkifat yapma yükümlülüğü getirilmiştir. Buna göre; Tam mükellef veya dar mükellef gerçek kişilere bu kapsamda yapılan ödemelerden %15 tevkifat yapılacaktır. Kurumlar Vergisi Kanunu Madde 15 kapsamında; İnternet ortamında alınan reklam hizmetlerine ilişkin bu hizmeti verenlere veya internet ortamında bu hizmetine verilmesine aracılık edenlere yapılan ödemeler üzerinden %0 tevkifat yapma yükümlülüğü getirilmiştir. Buna göre; Tam mükellef kurumlara bu kapsamda yapılacak ödemeler tevkifat kapsamına alınmakla birlikte oran “0” olarak belirlenmiştir. Kurumlar Vergisi Kanunu Madde 30 kapsamında; İnternet ortamında alınan reklam hizmetlerine ilişkin bu hizmeti verenlere veya internet ortamında bu hizmetine verilmesine aracılık edenlere yapılan ödemeler üzerinden %15 tevkifat yapma yükümlülüğü getirilmiştir. Buna göre; Dar mükellef kurumlara bu kapsamda yapılacak ödemeler üzerinden %15 tevkifat yapılacaktır. Söz konusu düzenleme, 01.01.2019 tarihinden itibaren yapılacak ödemelere uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir. 476 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’ na ulaşmak için tıklayınız. Saygılarımızla Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ SİRKÜLERİ İNDİR

2018-59 Gazete ve Dergi İle E Kitap ve Benzeri Yayınların Elektronik Ortamda Satışı Hak.

19.12.2018 tarih ve 30630 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (475 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı)” ile; Gazete ve dergilerin elektronik ortamda satışı 01.01.2019 tarihinden itibaren %18 oranında, Elektronik kitap ve benzeri yayınların elektronik ortamda satışı 01.01.2019 tarihinden itibaren %18 oranında, KDV’ye tabi olacaktır. 475 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’ na ulaşmak için tıklayınız. Saygılarımızla Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ SİRKÜLERİ İNDİR

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 475)

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. E-kitapta yüzde 8, E-gazete ve E-dergide yüzde 1 olan KDV oranı  1 Ocak'ta yürürlüğe girecek karar ile  yüzde 18  olarak uygulanacak. Söz Konusu Cumhur Başkanı Kararı'na ulaşmak için tıklayınız.

2018-54 2017 Yılına İlişkin İndirimli Oran KDV İadelerinin Beyan Tarihi Hak.

Bilindiği gibi, KDV Kanunu’nun 29/2 nci maddesi uyarınca %1 veya %8 orana tabi mal teslimlerinde veya hizmet ifasında bulunanların, bu teslim veya ifalarla ilgili KDV yüklenimleri, hesaplanan KDV tutarını aşarsa ve indirimle giderilemeyen KDV söz konusu ise bu aşım KDV İadesine konu edilebilmektedir. İndirimli oran KDV iadelerinde; iade hakkının kullanılabileceği son tarih, izleyen yılın 12 nci ayıdır. Bu kapsamda, 2017 yılına ilişkin indirimli oran KDV iade hakkı bulunup da henüz kullanmamış mükellefler, bu iade taleplerini en son Kasım 2018 KDV Beyannamesinde beyan edebilirler, aksi halde iade hakkı ortadan kalkacaktır. Saygılarımızla Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ DUYURUYU İNDİR

Load More Posts