31.12.2018 tarih ve 30642 (3.Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “82 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği ” ile;

1.1.2019 tarihinden itibaren uygulanacak maktu harçlar (maktu ve nispî harçların asgarî ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) yeniden değerleme oranında hesaplanarak tespit edilmiş olup, aşağıdaki gibidir.

Söz konusu Tebliğ’ e ulaşmak için tıklayınız.

Saygılarımızla

Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ

SİRKÜLERİ İNDİR