31.12.2018 tarih ve 30642 (3.Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 305 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile;

Vergiden müstesna yemek haddi yeniden değerleme oranında artırılmıştır ve 2019 yılında uygulanacak had 19,00 TL (KDV Hariç) olarak belirlenmiştir.

Buna göre, işverenlerce işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde hizmet erbabına yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı 19 TL’dir. (KDV Hariç) (KDV Dahil: 20,52 TL)

Saygılarımızla

Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ

SİRKÜLERİ İNDİR