• E-FATURA VE E-DEFTER ZORUNLULUĞU

454 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca;

  • 2017 hesap dönemi brüt satış hasılatı 10 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler,

İlgili hesap dönemine ilişkin gelir/kurumlar vergisi beyannamesinin verileceği tarihi takip eden hesap döneminin başından itibaren (normal hesap dönemine tabi olanlar için bu tarih 1/1/2019’dur),

  • 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli I sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)’ndan lisans alan mükellefler, (Bayilik lisansı olanlar, münhasıran bu lisansa sahip olmaları nedeniyle bu bent kapsamında değerlendirilmeyecektir.)

Lisans aldıkları tarihi izleyen hesap döneminin başından itibaren,

  • 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa ve ithal eden mükellefler

Mükellefiyet tesis ettirdikleri tarihi izleyen hesap döneminin başından itibaren,

E-Fatura ve E-Defter uygulamalarına geçmek zorundadır.

 

  • E-ARŞİV FATURA ZORUNLULUĞU

464 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca;

İnternet üzerinden mal ve hizmet satışı yapan ve 2017 hesap döneminde brüt satış hasılatı 5 Milyon TL ve üzerinde olan mükelleflere 1.1.2019 tarihi itibariyle e-Arşiv Uygulamasına geçme zorunluluğu getirilmiştir.

Saygılarımızla

Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ

SİRKÜLERİ İNDİR