Duyurular

/Duyurular

Duyurular

2019-14 Mayıs Ayında Yerine Getirilmesi Gereken Yükümlülükler Hak.

Sayın müşterilerimiz, Mayıs ayında yerine getirilmesi gereken bazı yükümlülükler aşağıdaki gibidir. Duyurumuz hatırlatma amaçlı olup, her ay düzenli verilen beyan ve bildirimleri kapsamamaktadır. VERGİ LEVHALARININ İNTERNET VERGİ DAİRESİ SİSTEMİNDEN YAZDIRILMASI Gelir İdaresi Başkanlığınca elektronik ortamda oluşturulan ve internet vergi dairesine aktarılan vergi levhaları, mükellefler tarafından Mayıs ayı sonuna kadar internet vergi dairesinden alınarak yazdırılmak zorundadır. Sistem arafından verilen onay kodu vergi levhasının tasdiki hükmündedir. Vergi levhalarının işyerinde bulundurulmadığının tespiti halinde, VUK’ un 353 / 4 maddesi uyarınca özel usulsüzlük cezası kesilecektir. ( 2019 yılı için 290 TL) EMLAK VERGİSİ BİRİNCİ TAKSİDİ ÖDEMESİ Emlak Vergisi Kanunu’nun 30’ uncu maddesi uyarınca emlak vergisi birinci taksitinin Mayıs ayı sonuna kadar ödenmesi gerekir. İkinci taksit Kasım ayında ödenecektir. Emlak vergisi, ilgili belediyeye doğrudan ödenebildiği gibi, belediyenin banka hesabına da yatırılabilir. VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ BİRİNCİ TAKSİDİ ÖDEMESİ Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu’nun 19’ uncu maddesi uyarınca veraset ve intikal vergisi, tahakkuk ettiği tarihten itibaren 3 yıl boyunca her yıl Mayıs ve Kasım aylarında olmak üzere iki eşit taksitte ödenmesi gerekir. ( Toplam 6 taksit) YATIRIM İNDİRİMİ STOPAJININ BEYANI VE ÖDENMESİ Gelir Vergisi Kanunu’nun mülga Ek 1 – 6 ncı maddelerine istinaden hak kazanılan yatırım indirimine ilişkin hesaplanan Gelir Vergisi Stopajı, Mayıs ayı 26’ncı gününe kadar verilecek Muhtasar Beyanname ile beyan edilerek, aynı ayın 26’ncı günü akşamına kadar ödenmesi gerekmektedir. Diğer taraftan; Yabancı sermayeli şirketlerin ve irtibat bürolarının bildirim yükümlülüğü, Denetim kuruluşları yetkilendirme belgesi yıllık harç ödemesi ve Elektrik üretimi lisans harçları yıllık harç ödemesi Yine bu ay içinde bildirilmesi ve ödenmesi gereken yükümlülüklerdir. Saygılarımızla Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ

2019-05-14T10:41:31+00:00Mayıs 14th, 2019|Duyurular|

2019-13 E-Defter Oluşturulma ve İmzalanma Süresi İle Beratların Yüklenme Süresinin Uzatılması Hak.

29.04.2019 tarih ve 116 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile; 30 Nisan 2019 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları” nın yüklenme süresi 6 Mayıs 2019 günü sonuna kadar uzatılmıştır. Söz konusu Sirkülere ulaşmak için tıklayınız. Saygılarımızla DUYURUYU İNDİR Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ

2019-05-02T13:02:09+00:00Nisan 30th, 2019|Duyurular|

2019-11 Birinci Geçici Vergi Dönem Sonu (31.03.2019) İtibariyle Uygulanacak Kurlar Hak

Sayın müşterilerimiz, Yabancı para ve yabancı para cinsinden olan senetli ve senetsiz alacak ve borçların 2019 Yılı Birinci Geçici Vergi Dönemi sonunda (31.03.2019) yapılacak değerlemelerinde aşağıdaki kurlar dikkate alınacaktır. Bilindiği üzere, Vergi mevzuatı gereği kasada mevcut yabancı paralar efektif alış kuru ile diğer kaydi paralarla dövizli borç ve alacaklar döviz alış kuru ile değerlenecektir. (283 sıra no.lu VUK Genel Tebliği) Saygılarımızla Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ DUYURUYU İNDİR

2019-04-03T11:31:43+00:00Nisan 3rd, 2019|Duyurular|

2019-10 KDV, Muhtasar, Damga Vergisi ve Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme Sürelerinin Uzatılması Hak.

22.03.2019 tarih ve 114 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile; 25 Mart 2019 günü sonuna kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri ile Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri 26 Mart 2019 Salı günü sonuna kadar, 25 Mart 2019 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2018 takvim yılına ait Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri 01 Nisan 2019 Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar uzatılmıştır. Söz konusu Sirkülere ulaşmak için tıklayınız. Saygılarımızla Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ DUYURUYU İNDİR

2019-03-26T11:52:08+00:00Mart 25th, 2019|Duyurular|

2019-09 2018 4.Dönem Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme Sürelerinin Uzatılması Hak.

13.02.2019 tarih ve 111 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile; 14 Şubat 2019 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2018 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) Ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin verilme süreleri 18 Şubat 2019 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır. Beyanname verme süresinin uzatılması ödeme süresini etkilemeyeceğinden, mükelleflerin beyan ettikleri vergileri kanuni süresinde (18 Şubat 2019 Pazartesi) ödeyecekleri tabiidir. Söz konusu Sirkülere ulaşmak için tıklayınız. Saygılarımızla Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ DUYURUYU İNDİR

2019-02-20T11:05:24+00:00Şubat 20th, 2019|Duyurular|

2019-08 Prime Esas Kazançların Alt ve Üst Sınırları İle Bazı İşlemlere Esas Tutarlar Hak.

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 15.01.2019 tarihinde “Prime Esas Kazançların Alt ve Üst Sınırları İle Bazı İşlemlere Esas Tutarlar” konulu, 2019/2 sayılı Genelge yayımlanmıştır. Söz konusu Genelge’ de aşağıdaki konularda dikkate alınacak tutarlar detaylıca açıklanmıştır. 5510 sayılı Kanun’ un 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının a bendine tabi sigortalıların sigorta primi ve işsizlik sigortası primlerine esas günlük ve aylık kazançların alt ve üst sınırları, Çırak ve öğrencilerin prime esas kazançları, Yükseköğrenimleri sırasında staja tabi tutulan öğrenciler, kısmi zamanlı çalıştırılan öğrenciler ile bursiyer ve kursiyerlerin prime esas kazançları, Prime esas kazançlardan istisna tutulacak yemek parası, çocuk zammı ve aile yardımı tutarları, Sosyal Güvenlik Sözleşmesi olmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurtdışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen sigortalıların prime esas kazançlarının alt ve üst sınırları, Ev hizmetlerinde ayda 10 gün ve üzerinde sigortalı çalıştıran işverenlerin ödeyecekleri aylık kazançların alt ve üst sınırları ile 10 günden az sigortalı çalıştıranların ödeyeceği iş kazası ve meslek hastalığı primleri, Primlerini kendi ödeyen sigortalıların prime esas aylık kazançlarının alt ve üst sınırları, 2925 sayılı Kanun’a tabi sigortalıların prime esas kazançları ve ödeyecekleri prim tutarları, 5510 sayılı Kanun’un 41 inci maddesine göre yapılacak hizmet borçlandırılması ile 3201 sayılı Kanun’a göre yurtdışında geçen sürelerin borçlandırılmasına esas tutarlar, Geçici iş görmezlik ödeneklerinin alt sınıra tamamlanması, Emzirme ödeneği, Cenaze ödeneği, İdari para cezaları, TL cinsinden yapılan ödemelerin yuvarlanması. Söz konusu Genelge’ ye ulaşmak için tıklayınız. Saygılarımızla Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ DUYURUYU İNDİR  

2019-07 Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hak.

Bilindiği gibi, 10.12.2018 tarih ve 30621 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile taşıma amaçlı kullanılan plastik poşetlerin ücretlendirilmesi hükme bağlanmıştır. Bu kapsamda, Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar 25.12.2018 tarih ve 245766 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı oluru ile yürürlüğü konulmuştur. Uygulamada karşılaşılan hususlar hasebiyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 09.01.2019 tarih ve 6267 sayılı olur ile “Usul ve Esasları” yeniden belirlemiştir. “Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar” a ulaşmak için tıklayınız. Saygılarımızla Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ DUYURUYU İNDİR

2019-06 Nevi Değişikliği, Devir, İntikal ve Aracı Giriş İşlemlerinin İnternet Ortamından Gönderilmesine İlişkin SGK Yazısı Hak.

Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü tarafından 04.01.2019 tarih ve 239234 sayı ile yayımlanan “Genel Yazı” kapsamında; İşverenlerin nevi değişikliği, devir, intikal ve aracı giriş işlemlerinin, işyerinin e-bildirge kullanıcıları tarafından internet ortamından gönderilmesine ilişkin program düzenlemelerinin tamamlanarak kullanıma açıldığı duyurulmuştur. Söz konusu Genel Yazıya ulaşmak için tıklayınız.   Saygılarımızla Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ DUYURUYU İNDİR

2019-05 Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7143 Sayılı Kanun Genel Tebliği Hak.

“5 Seri No.lu Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7143 Sayılı Kanun Genel Tebliği” 05.01.2019 tarih ve 30646 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır. İlgili Tebliğde, 7159 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 11 inci maddesiyle, 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanuna eklenen geçici 2 nci maddenin uygulamasına dair usul ve esaslar belirlenmiştir. Söz konusu Tebliğ’ e ulaşmak için tıklayınız. Saygılarımızla Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ DUYURUYU İNDİR

Daha Fazla Göster