Günlük Arşivler: 7 Ocak 2019

2019-05 Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7143 Sayılı Kanun Genel Tebliği Hak.

“5 Seri No.lu Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7143 Sayılı Kanun Genel Tebliği” 05.01.2019 tarih ve 30646 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır. İlgili Tebliğde, 7159 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 11 inci maddesiyle, 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanuna eklenen geçici 2 nci maddenin uygulamasına dair usul ve esaslar belirlenmiştir. Söz konusu Tebliğ’ e ulaşmak için tıklayınız. Saygılarımızla Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ DUYURUYU İNDİR

(Revize) 2019-15 Nakit Sermaye Artırımları Üzerinden Hesaplanan Faiz İndirimi Hak.

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’ nun 10 uncu maddesinin 1 inci fıkrasının I bendi uyarınca; “Finans, bankacılık ve sigortacılık sektörlerinde faaliyet gösteren kurumlar ile kamu iktisadi teşebbüsleri hariç olmak üzere sermaye şirketlerinin ilgili hesap dönemi içinde, ticaret siciline tescil edilmiş olan ödenmiş veya çıkarılmış sermaye tutarlarındaki nakdi sermaye artışları veya yeni kurulan sermaye şirketlerinde ödenmiş sermayenin nakit olarak karşılanan kısmı üzerinden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından indirimden yararlanılan yıl için en son açıklanan “Bankalarca açılan TL cinsinden ticari kredilere uygulanan ağırlıklı yıllık ortalama faiz oranı” dikkate alınarak, ilgili hesap döneminin sonuna kadar hesaplanan tutarın %50’si” Kurumlar vergisi matrahının tespitinde, beyannamede ayrıca gösterilmek şartıyla kurum kazancından indirim konusu yapılabileceği belirtilmiştir. Bu maddeye ilişkin kıstasların Bakanlar Kurulu tarafından belirli çerçevede değiştirilebilmesine yetki verilmiştir. Bakanlar Kurulu bu yetkiye istinaden çıkarmış olduğu 2017/ 7910 sayılı kararname ile konuya ilişkin esasları ve indirim oranlarını belirlemiştir. Diğer taraftan “1 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 9 Seri No.lu Tebliğ” de, indirimde esas alınacak faiz oranının; TCMB tarafından indirimden yararlanılan yıl için en son açıklanan “Bankalarca Açılan Kredilere Uygulanan Ağırlıklı Ortalama Faiz Oranları” ndan “Ticari Krediler (TL Üzerinden Açılan) (Tüzel Kişi KMH ve Kurumsal Kredi Kartları Hariç)” faiz oranını ifade ettiği belirtilmiştir. 28.12.2018 tarihli TCMB verilerine göre bu oran %27,04’dür. (Ulaşmak için tıklayınız. ) Dolayısıyla, 1.7.2015 tarihinden sonra tescil edilen nakit sermaye artırımlarının ödenen kısmı üzerinden, %27,04 oranı kullanılarak hesaplanacak faiz indiriminden; 2018 / 4. Dönem geçici vergi beyannamesinde ve 2018 kurumlar vergisi beyannamesinde yararlanılabilecektir. Saygılarımızla Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ SİRKÜLERİ İNDİR

Bazı Mallara Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Oranlarının Belirlenmesine İlişkin Karar Yayımlandı.

554 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan bazı malların özel tüketim vergisi oranı ve asgari maktu vergi tutarları yeniden belirlenmiştir. Söz konusu Karar için tıklayınız. Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız. Saygılarımızla Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ

Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7143 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 5) Resmi Gazete’de Yayımlandı.

05/01/2019 tarihli ve 30646 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 5 Seri No.lu Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7143 sayılı Kanun Genel Tebliği ile; 7159 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kan...