Aylık Arşivler: Ocak 2018

2018-14 Prime Esas Kazançların Alt ve Üst Sınırları İle Bazı İşlemlere Esas Tutarlar Hak.

2018 yılında uygulanacak olan prime esas kazançların alt ve üst sınırı ile bazı işlemlere ilişkin tutarlar hakkında Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından 2018-2 Sayılı Genelge yayımlanmıştır. Söz konusu Genelge ile; 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalıların sigorta primi ve işsizlik sigortası primlerine esas günlük ve aylık kazançlarının alt ve üst sınırları, 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununun 25 inci maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında yer alan çırak ve öğrencilerin prime esas kazançları, Yükseköğrenimleri sırasında staja tabi tutulan öğrenciler, kısmi zamanlı çalıştırılan öğrenciler ile bursiyer ve kursiyerlerin prime esas kazançları, Prime esas kazançlardan istisna tutulacak yemek parası, çocuk zammı ve aile zammı (yardımı) tutarları, Sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurtdışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen sigortalılar, 5510 sayılı Kanunun ek 9 uncu maddesi kapsamında ev hizmetlerinde ayda 10 gün ve üzerinde sigortalı çalıştıran işverenlerin ödeyecekleri aylık kazançların alt ve üst sınırları ile 10 günden az sigortalı çalıştıranların ödeyeceği iş kazası ve meslek hastalığı primleri ve sigortalılarca yapılacak ödemeler, 2925 sayılı Kanuna tabi sigortalıların prime esas kazanç ve ödeyecekleri prim tutarı, 5510 sayılı Kanunun 41 inci maddesine göre yapılacak hizmet borçlandırılması ile 3201 sayılı Kanuna göre yurtdışında geçen sürelerin borçlandırılmasına esas tutar, Geçici iş göremezlik ödeneklerinin alt sınıra tamamlanması, Emzirme ödeneği, Cenaze ödeneği, İdari para cezaları, Türk Lirası cinsinden yapılan işlemlerin yuvarlaması konuları detaylıca açıklanmıştır. Bahse konu Genelge’ ye ulaşmak için tıklayınız. SİRKÜLERİ İNDİR

2018-13 Nakit Sermaye Artırımları Üzerinden Hesaplanan Faiz İndirimi Hak.

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’ nun 10 uncu maddesinin 1 inci fıkrasının I bendi uyarınca; “Finans, bankacılık ve sigortacılık sektörlerinde faaliyet gösteren kurumlar ile kamu iktisadi teşebbüsleri hariç olmak üzere sermaye şirketlerinin ilgili hesap dönemi içinde, ticaret siciline tescil edilmiş olan ödenmiş veya çıkarılmış sermaye tutarlarındaki nakdi sermaye artışları veya yeni kurulan sermaye şirketlerinde ödenmiş sermayenin nakit olarak karşılanan kısmı üzerinden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından indirimden yararlanılan yıl için en son açıklanan “Bankalarca açılan TL cinsinden ticari kredilere uygulanan ağırlıklı yıllık ortalama faiz oranı” dikkate alınarak, ilgili hesap döneminin sonuna kadar hesaplanan tutarın %50’si” Kurumlar vergisi matrahının tespitinde, beyannamede ayrıca gösterilmek şartıyla kurum kazancından indirim konusu yapılabileceği belirtilmiştir. Bu maddeye ilişkin kıstasların Bakanlar Kurulu tarafından belirli çerçevede değiştirilebilmesine yetki verilmiştir. Bakanlar Kurulu bu yetkiye istinaden çıkarmış olduğu 2017/ 7910 sayılı kararname ile konuya ilişkin esasları ve indirim oranlarını belirlemiştir. Diğer taraftan “1 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 9 Seri No.lu Tebliğ” de, indirimde esas alınacak faiz oranının; TCMB tarafından indirimden yararlanılan yıl için en son açıklanan “Bankalarca Açılan Kredilere Uygulanan Ağırlıklı Ortalama Faiz Oranları” ndan “Ticari Krediler (TL Üzerinden Açılan) (Tüzel Kişi KMH ve Kurumsal Kredi Kartları Hariç)” faiz oranını ifade ettiği belirtilmiştir. 29.12.2017 tarihli TCMB verilerine göre bu oran %17,06 dır. (Ulaşmak için tıklayınız.) Dolayısıyla, 1.7.2015 tarihinden sonra tescil edilen nakit sermaye artırımlarının ödenen kısmı üzerinden, %17,06 oranı kullanılarak hesaplanacak faiz indiriminden; 2017 / 4. Dönem geçici vergi beyannamesinde ve 2017 kurumlar vergisi beyannamesinde yararlanılabilecektir.    Saygılarımızla Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ SİRKÜLERİ İNDİR

2018-12 Kıdem Tazminatı Tavanı Hak.

Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 2 Sıra No.lu Genelge ile; 1.1.2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, yeni kıdem tazminatı tavanı 5.001,76 TL olarak belirlenmiştir. Söz konusu Genelge’ ye ulaşmak için tıklayınız.   Saygılarımızla Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ SİRKÜLERİ İNDİR

2018-11 İndirimli Orana Tabi KDV İade İşlemlerinde İade Konusu Yapılamayacak Alt Sınır Hak.

Bilindiği gibi, “İndirimli Orana Tabi KDV İadelerinde” iade konusu yapılamayan bir alt sınır bulunmaktadır. Bu sınır, 2017/9759 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 2017 yılı için 10.000 TL olarak belirlenmişti. 31.12.2017 tarih ve 30287 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 16 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile; İndirimli orana tabi işlemler nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarının iade konusu yapılamayacak kısmıyla ilgili sınır, 2018 yılı için 11.400 TL olarak belirlenmiştir. Söz konusu Tebliğ’e ulaşmak için tıklayınız.   Saygılarımızla Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ SİRKÜLERİ İNDİR

2018-10 Vergi Usul Kanununda Yer Alan Had ve Miktarlarda Değişiklik Yapılması Hak.

29.12.2017 tarih ve 30285 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 490 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile; Vergi Usul Kanunu’nda yer alan had ve miktarlar, yeniden değerleme oranında artırılarak 2018 yılı için uygulanacak tutarlar belirlenmiştir. 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’ nun mükerrer 414 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında, “Bu Kanunda yer alan maktu hadler ile asgari ve azami miktarları belirtilmiş olan para ile ödenecek ceza miktarları, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak bu Kanun uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Bu şekilde hesaplanan maktu had ve miktarların yüzde beşini aşmayan kesirler dikkate alınmaz. Bakanlar Kurulu, bu suretle tespit edilen had ve miktarları yarısına kadar artırmaya veya indirmeye, nispi hadleri ise iki katına kadar artırmaya veya yarısına kadar indirmeye veya tekrar kanuni seviyesine getirmeye yetkilidir.” hükmü yer almaktadır.   İlgili Kanun’ a istinaden düzenlenen 484 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği ile; 2017 yılına ait yeniden değerleme oranı % 14,47 olarak ilan edilmiştir. Bu hükümler uyarınca, Kanunun 104, mükerrer 115, 153/A, 177, 232, 252, 313, 343, 352 (Kanuna Bağlı Cetvel), 353, 355, mükerrer 355 ve 370 inci maddelerinde yer alıp 2017 yılında uygulanan had ve tutarlar; 2017 yılı için %14,47 olarak tespit edilen yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle belirlenmiştir. 1/1/2018 tarihinden itibaren uygulanacak olan had ve tutarlar aşağıdaki gibidir. Söz konusu Tebliğ’e ulaşmak için tıklayınız. SİRKÜLERİ İNDİR

2018-07 2018 Yılında Uygulanacak Maktu Damga Vergisi Tutarları İle Damga Vergisi Azami Tutarı Hak.

29.12.2017 tarih ve 30285 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “62 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği” ile; 01.01.2018 tarihinden itibaren uygulanacak maktu damga vergisi tutarları ve azami damga vergisi tutarı belirlenmiş olup, aşağıdaki gibidir. SİRKÜLERİ İNDİR

2018-06 2018 Yılına İlişkin Veraset ve İntikal Vergisi Hadleri ve Vergi Tarifesi

29.12.2017 tarih ve 30285 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile; 01.01.2018 tarihinden itibaren uygulanacak istisna tutarları 2017 yılı yeniden değerleme oranında (%14,47) artırılarak tespit edilmiştir. Buna göre 2018 yılında vuku bulacak ivazsız intikaller için geçerli olan istisna hadleri aşağıdaki gibidir Evlatlıklar dâhil, füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde 202.154 TL (füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde 404.556 TL), İvazsız suretle meydana gelen intikallerde 4.656 TL, Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişler ile 14/3/2007 tarihli ve 5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunda tanımlanan şans oyunlarında kazanılan ikramiyelerde 4.656 TL. Diğer taraftan, 1/1/2018 tarihinden itibaren veraset yoluyla veya ivazsız suretle meydana gelen intikallerde veraset ve intikal vergisi aşağıdaki tarifeye göre hesaplanacaktır. Söz konusu Tebliğ’ e ulaşmak için tıklayınız. SİRKÜLERİ İNDİR

2018-05 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Had ve Tutarlarda Değişiklik Yapılması Hak.

29.12.2017 tarih ve 30285 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 302 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile; 01.01.2018 tarihinden itibaren uygulanacak Gelir Vergisi Kanunu’ nda yer alan had ve tutarlar, bir önceki yıl için geçerli olan tutarların yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle belirlenmiştir. Gayrimenkul Sermaye İradı İstisna Tutarı Gelir Vergisi Kanunu (GVK)’nun 21 inci maddesinde yer alan ve 2017 yılında elde edilen mesken kira gelirleri için 3.900 TL olarak uygulanan istisna tutarı, 2018 yılında elde edilecek kira gelirleri için 4.400 TL olarak tespit edilmiştir. Personele Verilen Yemek Ücreti İstisna Tutarı GVK’ nın 23/8’inci maddesinde yer alan, işverenlerce işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde hizmet erbabına yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı 2018 yılı için 16,00 TL (KDV dahil 17,28) TL olarak uygulanacaktır. 2017 yılında söz konusu had 14,00 TL (KDV dahil 15,12) TL idi. Engelli İndirim Tutarı GVK’ nın 31’inci maddesinde yer alan engellilik indirimi tutarları aşağıdaki gibi değiştirilmiştir. Engellilik Derecesi 2017 Yılında Uygulanan Tutar (TL) 2018 Yılında Uygulanacak Tutar (TL) Birinci derece engelli 900 1.000 İkinci derece engelli 470 530 Üçüncü derece engelli 210 240   Basit Usule Tabi Olmanın Genel Şartları GVK’ nın 47’nci maddesinin (2) numaralı bendinde yer alan basit usule tabi olmanın genel şartlarından yıllık kira bedeli toplamına ilişkin tutar, Büyükşehir belediye sınırları içinde 7.400 TL, diğer yerlerde 4.900 TL olarak tespit edilmiştir. (2017 yılında bu tutarlar sırasıyla 6.500 TL ve 4.300 TL’ idi.) Basit Usule Tabi Olmanın Özel Şartları GVK’ nın 48’inci maddesinin (1) numaralı bendinde yer alan yıllık alım tutarı 100.000 TL, yıllık satış tutarı 148.000 TL, (2) numaralı bendinde yer alan gayri safi iş hasılatı 49.000 TL, (3) numaralı bendinde yer alan yıllık satış tutarı ile iş hasılatı toplamı 100.000 TL olarak tespit edilmiştir. Değer Artış Kazançlarına İlişkin İstisna Tutarı GVK’ nın Mük. 80’inci maddesinde yer alan ve 2017 yılı için 11.000 TL olarak uygulanan değer artışı kazançlarına ilişkin istisna tutarı 2018 yılı için 12.000 TL olarak tespit edilmiştir. Arızi Kazançlara İlişkin İstisna Tutarı GVK’ nın 82’nci maddesinde yer alan ve 2017 yılında 24.000 TL olarak uygulanan arızi kazançlara ilişkin istisna tutarı, 2018 takvim yılında elde edilen arızi kazançlara uygulanmak üzere 27.000 TL olarak tespit edilmiştir. Söz konusu Tebliğ’ e ulaşmak için tıklayınız. SİRKÜLERİ İNDİR

2018-09 2018 Yılı Asgari Ücret Endeksli Bordro Parametreleri Hak.

30.12.2017 tarih ve 30286 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı” na istinaden belirlenmiş olan brüt asgari ücret tutarı 2.029,50 TL’ dir. Asgari ücrette yapılan bu düzenleme ile asgari ücret endeksli birçok parametre değişmiş bulunmaktadır. Konuya ilişkin açıklamalar aşağıdaki gibidir.   Brüt Asgari Ücret Tutarı Dönem Günlük Tutar Aylık Tutar 01.01.2018- 31.12.2018 67,65 TL 2.029,50 TL   Net Asgari Ücret Tutarı 2018 YILI MALİYET TABLOSU ASGARİ ÜCRET BRÜT ASGARİ ÜCRET 2.029,50 İŞÇİ SGK PRİMİ 284,13 İŞÇİ İŞSİZLİK PRİMİ 20,30 GELİR VERGİSİ MATRAHI 1.725,07 GELİR VERGİSİ KESİNTİSİ 258,76 DAMGA VERGİSİ 15,40 İŞÇİ TOPLAM KESİNTİLER 578,59 İŞVEREN SGK PRİMİ (5 PUANLIK İNDİRİM DİKKATE ALINMIŞTIR) 314,57 İŞVEREN İŞSİZLİK PRİMİ 40,59 NET ASGARİ ÜCRET (AGİ HARİÇ) 1.450,91 ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ (BEKAR) 152,21 NET ASGARİ ÜCRET (AGİ DAHİL) 1.603,12 İŞVERENE MALİYETİ (5 PUANLIK İNDİRİM İLE) 2.384,66 Asgari Ücretin İşverene Maliyeti BRÜT ASGARİ ÜCRET 2.029,50 TL İŞVEREN SGK PRİMİ %15,5 314,57 TL İŞVEREN İŞSİZLİK PRİMİ % 2 40,59 TL İŞVERENE MALİYETİ(5 PUANLIK İNDRİM İLE) 2.384,66 TL Sigorta Primine Esas Kazanç Taban ve Tavan Ücreti Dönem Alt Sınır Üst Sınır Günlük Aylık Günlük Aylık 01.01.2018 - 31.12.2018 67,65 TL 2.029,50 TL 507,38 TL 15.221,40 TL Sigorta Primine Esas Kazanç İstisna Tutarları SGK İSTİSNALARI SGK Çocuk Yardımı İstisnası (Asgari Ücret*%2) 40,59 TL SGK Aile Yardımı İstisnası (Asgari Ücret*%10) 202,95 TL SGK Yemek Yardımı İstisnası (Günlük Brüt Asgari Ücret*%6) 4,06 TL İşverence Ödenen Özel Sağlık Sigortası Prim İstisnası (Aylık Brüt Asgari Ücret*%30) 608,85 TL Gelir Vergisi Dilimleri Gelir Vergisi Tarifeleri 14.800 TL' ye kadar %15 34.000 TL’ nin 14.800 TL’ si için 2.220 TL, fazlası % 20 80.000 TL' nin 34.000 TL' si için 6.060 TL, (ücret gelirlerinde 120.000 TL' nin 34.000 TL' si için 6.060 TL), fazlası % 27 80.000 TL' den fazlasının 80.000 TL' si için 18.480 TL, (ücret gelirlerinde 120.000 TL' den fazlasının 120.000 TL' si için 29.280 TL), fazlası %35 Engelli Personellerin Gelir Vergisi İndirimi Engellilik Derecesi İndirim Tutarları Birinci derece engelliler için 1000 TL İkinci derece engelliler için 530 TL Üçüncü derece engelliler için 240 TL Gelir Vergisinden İstisna Yemek Tutarları 01.01.2018 tarihinden itibaren uygulanacak Gelir Vergisi yemek istisna tutarı ( KDV Hariç) 16 TL Asgari Geçim İndirimi 2018 YILI ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ TUTARLARI MEDENİ DURUM AYLIK TUTAR Bekar 152,21 TL Evli eşi çalışmayan 182,66 TL Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 205,49 TL Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 228,32 TL Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 258,76 TL Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 258,76 TL Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 258,76 TL Evli eşi çalışan 152,21 TL Evli eşi çalışan 1 çocuklu 175,04 TL Evli eşi çalışan 2 çocuklu 197,88 TL Evli eşi çalışan 3 çocuklu 228,32 TL Evli eşi çalışan 4 çocuklu 243,54 TL Evli eşi çalışan 5 çocuklu 258,76 TL Saygılarımızla Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ SİRKÜLERİ İNDİR

2018-08 2018 Yılında Uygulanacak Harçlar Hak.

29.12.2017 tarih ve 30285 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “80 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği ” ile; 1.1.2018 tarihinden itibaren uygulanacak maktu harçlar (maktu ve nispî harçların asgarî ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) yeniden değerleme oranında hesaplanarak tespit edilmiş olup, aşağıdaki gibidir. SİRKÜLERİ İNDİR Söz konusu Tebliğ’ e ulaşmak için tıklayınız.

Load More Posts