29.12.2017 tarih ve 30285 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 302 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile;

01.01.2018 tarihinden itibaren uygulanacak Gelir Vergisi Kanunu’ nda yer alan had ve tutarlar, bir önceki yıl için geçerli olan tutarların yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle belirlenmiştir.

  • Gayrimenkul Sermaye İradı İstisna Tutarı

Gelir Vergisi Kanunu (GVK)’nun 21 inci maddesinde yer alan ve 2017 yılında elde edilen mesken kira gelirleri için 3.900 TL olarak uygulanan istisna tutarı, 2018 yılında elde edilecek kira gelirleri için 4.400 TL olarak tespit edilmiştir.

  • Personele Verilen Yemek Ücreti İstisna Tutarı

GVK’ nın 23/8’inci maddesinde yer alan, işverenlerce işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde hizmet erbabına yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı 2018 yılı için 16,00 TL (KDV dahil 17,28) TL olarak uygulanacaktır. 2017 yılında söz konusu had 14,00 TL (KDV dahil 15,12) TL idi.

  • Engelli İndirim Tutarı

GVK’ nın 31’inci maddesinde yer alan engellilik indirimi tutarları aşağıdaki gibi değiştirilmiştir.

Engellilik Derecesi2017 Yılında Uygulanan Tutar (TL)2018 Yılında Uygulanacak Tutar (TL)
Birinci derece engelli9001.000
İkinci derece engelli470530
Üçüncü derece engelli210240

 

  • Basit Usule Tabi Olmanın Genel Şartları

GVK’ nın 47’nci maddesinin (2) numaralı bendinde yer alan basit usule tabi olmanın genel şartlarından yıllık kira bedeli toplamına ilişkin tutar, Büyükşehir belediye sınırları içinde 7.400 TL, diğer yerlerde 4.900 TL olarak tespit edilmiştir. (2017 yılında bu tutarlar sırasıyla 6.500 TL ve 4.300 TL’ idi.)

  • Basit Usule Tabi Olmanın Özel Şartları

GVK’ nın 48’inci maddesinin (1) numaralı bendinde yer alan yıllık alım tutarı 100.000 TL, yıllık satış tutarı 148.000 TL, (2) numaralı bendinde yer alan gayri safi iş hasılatı 49.000 TL, (3) numaralı bendinde yer alan yıllık satış tutarı ile iş hasılatı toplamı 100.000 TL olarak tespit edilmiştir.

  • Değer Artış Kazançlarına İlişkin İstisna Tutarı

GVK’ nın Mük. 80’inci maddesinde yer alan ve 2017 yılı için 11.000 TL olarak uygulanan değer artışı kazançlarına ilişkin istisna tutarı 2018 yılı için 12.000 TL olarak tespit edilmiştir.

  • Arızi Kazançlara İlişkin İstisna Tutarı

GVK’ nın 82’nci maddesinde yer alan ve 2017 yılında 24.000 TL olarak uygulanan arızi kazançlara ilişkin istisna tutarı, 2018 takvim yılında elde edilen arızi kazançlara uygulanmak üzere 27.000 TL olarak tespit edilmiştir.

Söz konusu Tebliğ’ e ulaşmak için tıklayınız.

SİRKÜLERİ İNDİR