Günlük Arşivler: 5 Ocak 2018

2018-13 Nakit Sermaye Artırımları Üzerinden Hesaplanan Faiz İndirimi Hak.

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’ nun 10 uncu maddesinin 1 inci fıkrasının I bendi uyarınca; “Finans, bankacılık ve sigortacılık sektörlerinde faaliyet gösteren kurumlar ile kamu iktisadi teşebbüsleri hariç olmak üzere sermaye şirketlerinin ilgili hesap dönemi içinde, ticaret siciline tescil edilmiş olan ödenmiş veya çıkarılmış sermaye tutarlarındaki nakdi sermaye artışları veya yeni kurulan sermaye şirketlerinde ödenmiş sermayenin nakit olarak karşılanan kısmı üzerinden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından indirimden yararlanılan yıl için en son açıklanan “Bankalarca açılan TL cinsinden ticari kredilere uygulanan ağırlıklı yıllık ortalama faiz oranı” dikkate alınarak, ilgili hesap döneminin sonuna kadar hesaplanan tutarın %50’si” Kurumlar vergisi matrahının tespitinde, beyannamede ayrıca gösterilmek şartıyla kurum kazancından indirim konusu yapılabileceği belirtilmiştir. Bu maddeye ilişkin kıstasların Bakanlar Kurulu tarafından belirli çerçevede değiştirilebilmesine yetki verilmiştir. Bakanlar Kurulu bu yetkiye istinaden çıkarmış olduğu 2017/ 7910 sayılı kararname ile konuya ilişkin esasları ve indirim oranlarını belirlemiştir. Diğer taraftan “1 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 9 Seri No.lu Tebliğ” de, indirimde esas alınacak faiz oranının; TCMB tarafından indirimden yararlanılan yıl için en son açıklanan “Bankalarca Açılan Kredilere Uygulanan Ağırlıklı Ortalama Faiz Oranları” ndan “Ticari Krediler (TL Üzerinden Açılan) (Tüzel Kişi KMH ve Kurumsal Kredi Kartları Hariç)” faiz oranını ifade ettiği belirtilmiştir. 29.12.2017 tarihli TCMB verilerine göre bu oran %17,06 dır. (Ulaşmak için tıklayınız.) Dolayısıyla, 1.7.2015 tarihinden sonra tescil edilen nakit sermaye artırımlarının ödenen kısmı üzerinden, %17,06 oranı kullanılarak hesaplanacak faiz indiriminden; 2017 / 4. Dönem geçici vergi beyannamesinde ve 2017 kurumlar vergisi beyannamesinde yararlanılabilecektir.    Saygılarımızla Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ SİRKÜLERİ İNDİR

2018-12 Kıdem Tazminatı Tavanı Hak.

Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 2 Sıra No.lu Genelge ile; 1.1.2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, yeni kıdem tazminatı tavanı 5.001,76 TL olarak belirlenmiştir. Söz konusu Genelge’ ye ulaşmak için tıklayınız.   Saygılarımızla Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ SİRKÜLERİ İNDİR

2018-11 İndirimli Orana Tabi KDV İade İşlemlerinde İade Konusu Yapılamayacak Alt Sınır Hak.

Bilindiği gibi, “İndirimli Orana Tabi KDV İadelerinde” iade konusu yapılamayan bir alt sınır bulunmaktadır. Bu sınır, 2017/9759 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 2017 yılı için 10.000 TL olarak belirlenmişti. 31.12.2017 tarih ve 30287 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 16 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile; İndirimli orana tabi işlemler nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarının iade konusu yapılamayacak kısmıyla ilgili sınır, 2018 yılı için 11.400 TL olarak belirlenmiştir. Söz konusu Tebliğ’e ulaşmak için tıklayınız.   Saygılarımızla Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ SİRKÜLERİ İNDİR

2018-10 Vergi Usul Kanununda Yer Alan Had ve Miktarlarda Değişiklik Yapılması Hak.

29.12.2017 tarih ve 30285 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 490 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile; Vergi Usul Kanunu’nda yer alan had ve miktarlar, yeniden değerleme oranında artırılarak 2018 yılı için uygulanacak tutarlar belirlenmiştir. 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’ nun mükerrer 414 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında, “Bu Kanunda yer alan maktu hadler ile asgari ve azami miktarları belirtilmiş olan para ile ödenecek ceza miktarları, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak bu Kanun uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Bu şekilde hesaplanan maktu had ve miktarların yüzde beşini aşmayan kesirler dikkate alınmaz. Bakanlar Kurulu, bu suretle tespit edilen had ve miktarları yarısına kadar artırmaya veya indirmeye, nispi hadleri ise iki katına kadar artırmaya veya yarısına kadar indirmeye veya tekrar kanuni seviyesine getirmeye yetkilidir.” hükmü yer almaktadır.   İlgili Kanun’ a istinaden düzenlenen 484 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği ile; 2017 yılına ait yeniden değerleme oranı % 14,47 olarak ilan edilmiştir. Bu hükümler uyarınca, Kanunun 104, mükerrer 115, 153/A, 177, 232, 252, 313, 343, 352 (Kanuna Bağlı Cetvel), 353, 355, mükerrer 355 ve 370 inci maddelerinde yer alıp 2017 yılında uygulanan had ve tutarlar; 2017 yılı için %14,47 olarak tespit edilen yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle belirlenmiştir. 1/1/2018 tarihinden itibaren uygulanacak olan had ve tutarlar aşağıdaki gibidir. Söz konusu Tebliğ’e ulaşmak için tıklayınız. SİRKÜLERİ İNDİR