Aylık Arşivler: Şubat 2018

2018-20 Yabancıların Çalışma İzinleri Başvuru Sisteminin Yenilenmesi Hak.

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan duyuru ile; Yabancıların çalışma izinleri başvuru sisteminin yenilendiği ve 26.02.2018 tarihi itibariyle uygulamanın işletime açıldığı belirtilmiştir. Bu kapsamda; Başvuruların e-devlet sistemi üzerinden elektronik imza ile yapılması zorunludur. Yapılacak her türlü çalışma izin başvurusunda başvuru sahibinin (işveren veya vekili) ve bağımsız veya süresiz çalışma izni talep eden yabancı şahsın; Elektronik Tebligata Elverişli KEP hesabının bulunması zorunludur. Başvuru sahibinin Elektronik imzasının ve KEP hesabının bulunmaması halinde çalışma izin başvurusu  mümkün olamayacaktır Yeni sistemde işyerlerinin ilk kayıtları SGK e-bildirge sorumluları tarafından yapılacak olup, daha sonra bu kişiler sistem üzerinden şirketleri ya da kurumları adına başvuru ve işlem yapacak kişileri yetkilendirebilecektir. Başvurular elektronik imza ile yapılacağından Bakanlığa başvuru formu, dilekçe veya herhangi bir evrak gönderilmeyecektir. Söz konusu duyuruya ulaşmak için  tıklayınız. Saygılarımızla Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ SİRKÜLERİ İNDİR

2018-19 Yurtiçi ve Yurtdışından Sağlanan Yabancı Para Nakdi Krediler İle Döviz Endeksli Kredilerin Toplamı 15 Milyon Dolar ve Üzerinde Olan Firmaların Merkez Bankasına Bildirim ve Bağımsız Denetim Yaptırma Yükümlülüğü Hak.

SİSTEMİK RİSK VERİ TAKİP SİSTEMİ Merkez Bankası; mevcut veri tabanlarına dayanan takip sisteminin güçlendirilmesi amacıyla, firma bazında yabancı para pozisyonunun, nakit akımının ve türev ürün kullanımının izlenebilmesini hedefleyen kapsamlı bir veri seti çalışması başlatmıştır. Bu kapsamda, 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu’nun mülga 44 üncü maddesi, 28.11.2017 tarih ve 7061 sayılı Kanun’la aşağıdaki şekilde değiştirilerek, Merkez Bankasının gerçek ve tüzel kişilerden döviz pozisyonunu etkileyen işlemlerine ilişkin bilgi isteme yetkisi düzenlenmiştir. “Gerçek ve tüzel kişilerden bilgi isteme yetkisi:” MADDE 44- Banka, gerçek ve tüzel kişilerin döviz pozisyonunu etkileyen işlemlerini izlemek amacıyla belirleyeceği gerçek ve tüzel kişilerden her türlü bilgi ve belgeyi istemeye yetkilidir. İstenilecek bilgi ve belgelerin kapsamı, toplanma ve izlenme yöntemi, doğruluğunun denetimi, paylaşımı, destek hizmeti temini de dâhil olmak üzere usul ve esaslar Bankaca belirlenir. (5.12.2017 tarihli R.G.) Ayrıca, ilgili kanunun 68. Maddesine IV numaralı fıkra eklenmiştir. “IV- Bu Kanunun 44 üncü maddesi uyarınca Bankaca istenilen bilgi ve belgeleri vermeyen, gerçeğe aykırı veren veya belirlenen usul ve esaslara aykırı olarak veren gerçek kişiler ile tüzel kişilerin görevli ve ilgilileri hakkında bin günden iki bin güne kadar adli para cezasına hükmolunur.” (5.12.2017 tarihli R.G.) Son olarak, 17.02.2018 tarih ve Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren “Döviz Pozisyonunu Etkileyen İşlemlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tarafından İzlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” (Yönetmelik) ile döviz pozisyonunu etkileyen işlemleri izlemek üzere Merkez Bankasının belirleyeceği firmalardan bilgi ve belge toplanmasına ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir. Bu Yönetmelik, Merkez Bankasının, döviz pozisyonunu etkileyen işlemlerini izleyeceği firmaları, istenilecek bilgi ve belgeleri, bu bilgi ve belgelerin toplanma ve izlenme yöntemini, paylaşımını, doğruluğunun denetimini ve konuya ilişkin destek hizmeti teminini kapsamaktadır. Bu Yönetmelik ile özetle, 15 milyon ABD doları ve üzerinde döviz cinsinden borcu bulunan firmaların döviz pozisyonlarını etkileyen işlemlerinin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bünyesinde kurulan Sistemik Risk Veri Takip Sistemi ile izlenmesine ilişkin düzenleme yapılmıştır. Sistem kapsamına giren firmaların Merkez Bankası tarafından belirlenen veri formundaki bilgileri, www.tcmbveri.gov.tr adresine bildirmeleri gerekmektedir. Bildirimler, 31 Mart, 30 Haziran, 30 Eylül ve 31 Aralık tarihlerinde sona eren üçer aylık hesap dönemleri itibarıyla yapılacaktır. BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ KAPSAMINA GİREN FİRMALAR VE BİLGİLER “Döviz Pozisyonunu Etkileyen İşlemlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tarafından İzlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” Madde 5’ de firmaların bildirim yükümlülüğü belirlenmiştir. Yükümlülük MADDE 5 – (1) Yurt içinden ve yurt dışından sağlanan yabancı para nakdi krediler ile dövize endeksli kredilerinin toplamı ilgili hesap döneminin son iş günü itibarıyla 15 milyon ABD doları ve üstünde olan firmalar, veri formu ile talep edilen bilgileri, açıklama formuna uygun olarak Bankaya müteakip hesap döneminden itibaren bildirmekle yükümlüdür. Kredi tutarlarının ABD doları karşılığı ilgili dönemin son iş gününe ilişkin Resmî Gazete’ de yayımlanan döviz alış kuru kullanılarak belirlenir. (2) Bildirimle yükümlü olunup olunmadığının belirlenmesinde, firmanın yabancı para nakdi kredileri ile dövize endeksli kredileri toplamı hesaplanırken varsa son hesap dönemine ilişkin TMS’ lere göre hazırlanan finansal durum tablosu, TMS’ lere göre hazırlanmış finansal durum tablosunun bulunmaması durumunda ise vergi mevzuatı çerçevesinde kamu idarelerine sunulmak üzere hazırlanan bilanço dikkate alınır. (3) Bildirimle yükümlü olan firmanın, yabancı para nakdi krediler ile dövize endeksli kredileri [...]

2018-18 Vergiye Uyumlu Mükelleflerin Borçlarının Tecili Hakkında Karar İle Tecile İlişkin Düzenlemeler Hak.

Bilindiği gibi, “7020 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile “6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun” a 48/A maddesi eklenmiştir. 6183 sayılı Kanunun 48 / A maddesine göre; Devlete ait olup Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince takip edilen ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamına giren vergi, resim, harç ve cezalar ile bu alacaklara bağlı gecikme faizi ve gecikme zammının vadesinde ödenmesi veya haczin tatbiki veyahut haciz olunmuş malların paraya çevrilmesi amme borçlusunu çok zor duruma düşürecekse, borçlu tarafından yazı ile istenmiş olmak ve vadesi bir yılı geçmemiş alacaklar, Maliye Bakanınca 36 ayı geçmemek üzere faiz ve teminat alınarak tecil olunabilecektir.  Söz konusu madde; vergiye uyumlu mükelleflerin borçlarına yönelik tecil uygulaması, teminat, süre, faiz oranı vb. konuları kapsamaktadır. Vergiye uyumlu mükelleflerin kapsamı ise aşağıdaki gibidir. Başvuru tarihi itibarıyla en az 3 yıl süreyle; ticari, zirai veya mesleki faaliyetleri nedeniyle yıllık gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olması, Başvuru tarihinden geriye doğru 3 yıla ait vergi beyannamelerini kanuni sürelerinde vermiş olması (Kanuni süresinde verilen bir beyannameye ilişkin olarak kanuni süresinden sonra düzeltme amacıyla veya pişmanlıkla verilen beyannameler bu şartın ihlali sayılmaz.), Bu madde kapsamına giren ve başvuru tarihi itibarıyla vadesi 1 yılı geçmemiş borcunun borç ödemede hüsnüniyet sahibi olmasına rağmen ödenememiş olması, 6183 SAYILI KANUNUN 48/A MADDESİNE GÖRE BAKANLAR KURULUNA VERİLEN YETKİLER Teminatsız tecil tutarını; yarısına kadar indirmeye, yeniden kanuni tutarına getirmeye, zorunlu teminat oranını %50'ye kadar artırmaya, sıfıra kadar indirmeye, yeniden kanuni orana getirmeye, Borçlunun çok zor durum hâlinin tespitinde kullanılmak üzere varlıklar, yükümlülükler ve nakit akımlarını esas alan mali göstergeler ile mali durumu tespite yarayan diğer ölçütlere dayalı kriterleri belirlemeye, belirlenen kriterler çerçevesinde çok zor durum hâlini derecelendirmeye ve bu dereceleri dikkate alarak; Tecil süresini 60 aya kadar uzatmaya, Farklı faiz oranları belirlemeye, Tecil edilecek gecikme zammını, Türkiye İstatistik Kurumunun her ay için belirlediği Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinin (Yİ-ÜFE) aylık değişim oranları esas alınarak hesaplatmaya, Madde hükmünü, alacaklı diğer amme idarelerini, alacak türlerini ve uyumlu borçlu kapsamına girebilecek borçlu kriterlerini belirleyerek uygulatmaya (Devlete ait olup Maliye Bakanlığına bağlı olanlar dışındaki tahsil dairelerince takip edilen alacaklar dâhil), yetkilidir.   VERGİYE UYUMLU MÜKELLEFLERİN BORÇLARININ TECİLİ HAKKINDA KARAR 24.02.2018 tarih ve 30342 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “2018 / 11284 sayılı Vergiye Uyumlu Mükelleflerin Borçlarının Tecili Hakkında Karar” ile Bakanlar Kurulu yukarıda açıklanan yetkilerden bazılarını kullanmıştır. Karar, 1.1.2018 tarihinden itibaren vadesi gelen alacaklara uygulanmak üzere yayımı tarihinde (24.2.2018) yürürlüğe girmiştir. Bahse konu Karar ile; Çok Zor Durum Halinin Tespitinde Kullanılacak Kriterler Madde Kapsamında Uygulanacak Tecil Süreleri ve Faiz Oranları Yİ-ÜFE Uygulaması belirlenmiştir. 2018 / 11284 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’ na ulaşmak için tıklayınız. SİRKÜLERİ İNDİR

2018-17 Defter- Beyan Sistemine Kayıt Süresi ve Beyannamelerin Verilmesi Hak.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan 23.02.2018 tarih ve 2018-4 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri/100 ile; 01/01/2018 tarihi itibari ile kullanılmaya başlanan Defter-Beyan Sistemini kullanmakla yükümlü olan serbest meslek erbabı (işletme ya da bilanço esasına göre de defter tutanlar dâhil) tarafından, 2018/Ocak dönemine ait olarak Sisteme yapılması gereken kayıtlara ilişkin sürenin uzatılması ile söz konusu döneme ait beyannamelerin Beyanname Düzenleme Programı aracılığıyla da verilebilmesi belirtilmiştir. 2018/Ocak Dönemine İlişkin Olarak Defter-Beyan Sistemine Yapılması Gereken Kayıtlara İlişkin Sürenin Uzatılması: 26 Şubat 2018 tarihi sonuna kadar serbest meslek erbabı (işletme ya da bilanço esasına göre de defter tutanlar dâhil) tarafından Defter-Beyan Sistemine yapılması gereken Ocak ayı kayıtlarına ilişkin süre 2 Nisan 2018 tarihi sonuna kadar uzatılmıştır. 2018/Ocak Dönemi Beyannamelerinin Beyanname Düzenleme Programı Aracılığıyla da Verilebilmesi: Defter-Beyan Sistemini kullanan mükellefler tarafından 2018/Ocak dönemine ilişkin olarak verilmesi gereken beyannameler, Sistemin yanı sıra mevcut e-Beyanname uygulaması üzerinden Beyanname Düzenleme Programı aracılığıyla da verilebilecektir. Söz konusu sirkülere ulaşmak için tıklayınız. Saygılarımızla Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ SİRKÜLERİ İNDİR  

2018-16 Mal ve Hizmetlerde Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Hak.

03.02.2018 tarih ve 30321 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Mal ve Hizmetlerde Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (2018/11333 sayılı Kararname)” ile; KDV oranlarının belirlendiği 2007/13033 sayılı ana kararname ekinde yer alan II sayılı listenin B/30 numaralı pozisyonuna “ve denizaltı karayolu tünellerinin” ibaresi eklenmiştir. Buna göre, 03.02.2018 tarihinden itibaren “yap-işlet-devret” modeli kapsamında yaptırılan denizaltı karayolu tünellerinden geçiş ücretleri %8 oranında KDV’ye tabi tutulmuştur. Dolayısıyla, Avrasya Tüneli de dahil bu kapsama giren tünellerden geçiş ücretlerinde uygulanan KDV oranı %18’ den %8’e düşürülmüştür. 2018/11333 sayılı Kararnameye ulaşmak için tıklayınız. Saygılarımızla Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ SİRKÜLERİ İNDİR

2018-15 Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 17 Seri No.lu Tebliğ

31.01.2018 tarih ve 30318 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 17 Seri No.lu Tebliğ ile; Türkiye’de ikametgâhı, işyeri, kanuni merkezi ve iş merkezi bulunmayanlar tarafından katma değer vergisi mükellefi olmayan gerçek kişilere elektronik ortamda sunulan hizmetlere ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. (Madde 1) Türkiye Varlık Fonu ile alt fonlara devredilen kuruluşlar “belirlenmiş alıcılar” kapsamına dâhil edilmiştir. (Madde 2) İmalat sanayiine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında 2018 yılında yüklenilen ve indirim yoluyla telafi edilemeyen katma değer vergisinin iadesine ilişkin hükümler Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğine dâhil edilmiştir. (Madde 3,4,5) Bankalara, finansal kiralama ve finansman şirketlerine borçlu olanların ve kefillerinin borçlarına karşılık yapılan teslimlere ilişkin istisna uygulaması düzenlenmiştir. (Madde 6,7) Yurt dışından alınan roaming hizmetlerinde istisna uygulaması düzenlenmiştir. (Madde 8) İndirimli orana tabi işlemlerde KDV iadesinin hesabında, dönem içinde ödeme çıktığı ve dolayısıyla sonraki döneme devreden KDV’nin sıfır olduğu hallerde, bu dönemden sonra iadeye esas KDV hesaplamasına yeniden başlanılacağı ve bu dönemden önce mahsuben iade edilen tutarların, Aralık vergilendirme dönemindeki kümülatif iadeye esas KDV tutarından düşülmeyeceği açıklanmıştır. (Madde 9) Özel hesap dönemine tabi olan KDV mükelleflerinin yüklendikleri KDV’yi, özel hesap dönemini aşmamak kaydıyla belgelerin kanuni defterlere kaydedildiği dönemde indirmeleri mümkün kılınmıştır. (Madde 10) Elektronik Hizmet Sunucularına Özel KDV Mükelleflerince verilmek üzere 3 no.lu KDV beyannamesi ihdas edilmiştir. (Madde 11) Tebliğin 1, 7, 8 ve 11 inci maddeleri 1.1.2018 tarihinden itibaren, diğer maddeleri ise yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bahse konu Tebliğe ulaşmak için tıklayınız. SİRKÜLERİ İNDİR