2018-14 Prime Esas Kazançların Alt ve Üst Sınırları İle Bazı İşlemlere Esas Tutarlar Hak.

2018 yılında uygulanacak olan prime esas kazançların alt ve üst sınırı ile bazı işlemlere ilişkin tutarlar hakkında Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından 2018-2 Sayılı Genelge yayımlanmıştır. Söz konusu Genelge ile; 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalıların sigorta primi ve işsizlik sigortası primlerine esas günlük ve aylık kazançlarının alt ve üst sınırları, 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununun 25 inci maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında yer alan çırak ve öğrencilerin prime esas kazançları, Yükseköğrenimleri sırasında staja tabi tutulan öğrenciler, kısmi zamanlı çalıştırılan öğrenciler ile bursiyer ve kursiyerlerin prime esas kazançları, Prime esas kazançlardan istisna tutulacak yemek parası, çocuk zammı ve aile zammı (yardımı) tutarları, Sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurtdışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen sigortalılar, 5510 sayılı Kanunun ek 9 uncu maddesi kapsamında ev hizmetlerinde ayda 10 gün ve üzerinde sigortalı çalıştıran işverenlerin ödeyecekleri aylık kazançların alt ve üst sınırları ile 10 günden az sigortalı çalıştıranların ödeyeceği iş kazası ve meslek hastalığı primleri ve sigortalılarca yapılacak ödemeler, 2925 sayılı Kanuna tabi sigortalıların prime esas kazanç ve ödeyecekleri prim tutarı, 5510 sayılı Kanunun 41 inci maddesine göre yapılacak hizmet borçlandırılması ile 3201 sayılı Kanuna göre yurtdışında geçen sürelerin borçlandırılmasına esas tutar, Geçici iş göremezlik ödeneklerinin alt sınıra tamamlanması, Emzirme ödeneği, Cenaze ödeneği, İdari para cezaları, Türk Lirası cinsinden yapılan işlemlerin yuvarlaması konuları detaylıca açıklanmıştır. Bahse konu Genelge’ ye ulaşmak için tıklayınız. SİRKÜLERİ İNDİR