Aylık Arşivler: Aralık 2017

Ana Sayfa/2017/Aralık

2017-51 Vergiye Uyumlu Mükelleflere Sağlanan Vergi İndirimi Hak.

Bilindiği gibi, 6824 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (R.G. 08.03.2017 – 30001) ile vergi kanunlarımızda bazı düzenlemeler yapılmıştır. Kanunun 4’üncü maddesi ile; vergiye uyumlu mükelleflere yıllık gelir veya kurumlar vergi beyannameleri üzerinden hesaplanan vergiden % 5 indirim sağlanmıştır.    Vergiye uyumlu mükelleflere sağlanan vergi indiriminin uygulanmasına ilişkin usul ve esasların belirlendiği “301 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği” 23.12.2017 tarih ve 30279 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır. Bahse konu Tebliğ’ de yer alan açıklamalar aşağıdaki gibidir.   %5‘LİK İNDİRİMDEN YARARLANACAK OLAN GELİR VEYA KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ Aşağıda 2 numaralı bölümde sayılan şartları taşımaları kaydıyla; Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle gelir vergisi mükellefi olanlar, Finans ve bankacılık sektörlerinde faaliyet gösterenler, sigorta ve reasürans şirketleri, emeklilik şirketleri ve emeklilik yatırım fonları hariç olmak üzere kurumlar vergisi mükellefleri vergi indiriminden yararlanabilecektir. %5‘LİK İNDİRİMDEN YARARLANMA ŞARTLARI  Yukarıda sayılan mükelleflerin, % 5’lik gelir veya kurumlar vergisi indiriminden yararlanabilmeleri için aşağıdaki şartları tamamen sağlamaları gerekir.  İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yıla ait vergi beyannamelerinin kanuni süresinde verilmiş (Kanuni süresinde verilen bir beyannameye ilişkin olarak kanuni süresinden sonra düzeltme amacıyla veya pişmanlıkla verilen beyannameler bu şartın ihlali sayılmaz.) ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin kanuni süresinde ödenmiş olması (Her bir beyanname itibarıyla 10 Türk lirasına kadar yapılan eksik ödemeler bu şartın ihlali sayılmaz.), (1) numaralı bentte belirtilen süre içerisinde haklarında beyana tabi vergi türleri itibarıyla ikmalen, re’sen veya idarece yapılmış bir tarhiyat bulunmaması (Yapılan tarhiyatların kesinleşmiş yargı kararlarıyla veya 213 sayılı Vergi Usul Kanununun uzlaşma ya da düzeltme hükümlerine göre tamamen ortadan kaldırılmış olması durumunda bu şart ihlal edilmiş sayılmaz.), İndirimin hesaplanacağı beyannamenin verildiği tarih itibarıyla vergi aslı (vergi cezaları dâhil) 1.000 Türk lirasının üzerinde vadesi geçmiş borcunun bulunmaması, İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile önceki dört takvim yılında 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 359 uncu maddesinde sayılan fiillerin işlenmemiş olması.  VERGİ İNDİRİMİ UYGULAMASI  Vergi indirimine ilişkin şartları haiz mükellefler, yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannameleri üzerinden hesaplanan gelir veya kurumlar vergisinin %5'i oranında vergi indirimi tutarını hesaplayacaktır. Vergi indirimi tutarı, her hal ve takdirde 1 milyon Türk lirasından fazla olamayacaktır. Bu suretle hesaplanan vergi indirimi tutarı, öncelikle bu beyannameler üzerinden ödenmesi gereken gelir veya kurumlar vergisinden indirilebilecektir. Vergi indirimi tutarının ödenmesi gereken vergiden fazla olması halinde ise kalan tutar, yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken tarihi izleyen bir tam yıl içinde mükellefin beyanı üzerine tahakkuk eden diğer vergilerinden mahsup edilebilecektir. Bu süre içerisinde mahsup edilemeyen tutarlar red ve iade edilmeyecektir.   TİCARİ, ZİRAİ VEYA MESLEKİ KAZANCIN DİĞER GELİR UNSURLARIYLA BİRLİKTE BEYAN EDİLMESİ DURUMUNDA MÜKELLEFLERİN YARARLANABİLECEĞİ İNDİRİM TUTARI Gelir vergisi mükelleflerinin yararlanacağı indirim tutarı; ticari, zirai veya mesleki faaliyetler nedeniyle elde edilen kazançlar üzerinden hesaplanan vergiler ile sınırlıdır. Şayet gelir vergisi mükelleflerinin belirtilen kazanç türlerinin yanında başkaca gelirleri de varsa vergi indirim tutarı; ticari, zirai veya mesleki faaliyetler nedeniyle beyan edilen kazançların, toplam gelir vergisi matrahı içerisindeki oranı dikkate alınmak suretiyle hesaplanan gelir vergisi esas alınarak tespit edilecektir.   ŞARTLARIN İHLALİ Vergi indiriminden yararlanan [...]

2017-50 695 ve 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler Hak.

“695 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” ve “696 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” 24.12.2017 tarih ve 30280 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır. Söz konusu kararnamelere ilişkin tarafımızca önemli görülen hususlar aşağıda açıklanmıştır.  695 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Bazı kamu personelleri görevlerinden ihraç edilmiştir. Bazı kamu personelleri görevlerine iade edilmiştir. Bazı Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin rütbesi alınmıştır. Bazı kurumlar kapatılmıştır. (Dernek, vakıf, gazete, sağlık kuruluşu) Yurt dışında öğrenim gören bazı kişilerin öğrencilikle ilişikleri kesilmiştir.  696 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME  Askerlik Muafiyeti (Madde 1) 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında hayatını kaybedenlerden; a) Askerlik hizmetini yerine getirmekte olan yükümlüler ile 3713 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi kapsamına giren sivillerin kendilerinden olma çocukları ile aynı anne ve babadan olma kardeşlerinin tamamı, b) Kamu görevlilerinin (güvenlik korucuları dahil) kendilerinden olma çocukları ile aynı anne ve babadan olma kardeşlerinden biri, istekli olmadıkça silah altına alınmaz ve silah altındakiler istekleri halinde terhis edilir. Vakıfbank İle İlgili Düzenleme (Madde 6) Banka hisselerinden, diğer mülhak vakıflara ait olanları hariç olmak üzere, Vakıflar Genel Müdürlüğünün idare ve temsil ettiği (A) ve (B) grubu hisselerin tamamı Banka tarafından üç ayrı firmaya yaptırılan değerleme çalışmasının sonuç bölümlerinde belirtilen değerlerin ortalaması göz önünde bulundurularak Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen beher hisse değeri üzerinden hesaplanacak bedel karşılığında Hazineye devredilecektir. Bursa’nın Gemlik İlçesinin Taşınması (Madde 13) GEÇİCİ MADDE 25- Bursa İli Gemlik İlçesinin deprem tehlikesi altında bulunması ve İlçe sakinlerinin halihazırdaki yerleşim yerlerinden nakledilmesinin zorunlu bulunması sebebiyle, orman olarak muhafazasında bilim ve fen bakımından hiçbir yarar görülmeyen ve tarım alanına da dönüştürülmesi mümkün olmayan yerlerden, Orman ve Su İşleri Bakanlığının teklifi üzerine sınırları Bakanlar Kurulunca belirlenen alanlar, Orman Genel Müdürlüğünce orman sınırları dışına çıkarılarak tapuda Hazine adına resen tescil edilir. Diyanet İşlerinin Yurtdışı Görevlendirmeleri (Madde 15) “Yurt dışı sürekli görevlere atanmada Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi, daire başkanı, il müftüsü ile ilahiyat alanında profesör olanlar mesleki ehliyet sınavına tabi tutulmazlar. Bunların yurt dışı temsil ve yeterliliği mülakatla belirlenir. Başkan yardımcısı, Din işleri Yüksek Kurulu Başkanı, genel müdür, Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı, Rehberlik ve Teftiş Başkanı, I. Hukuk Müşaviri ve Strateji Geliştirme Başkanı kadrolarında görev yapanlardan dini yükseköğrenim mezunu olanların yurt dışı sürekli görevlere atanmalarında herhangi bir şart aranmaz.” ASFAT A.Ş.’ nin Kurulması (Madde 29) Askeri fabrikalar ve askeri tersanelerin imkan ve kabiliyetlerini kullanarak, üretim planlaması çerçevesinde genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinden, kamu iktisadi teşebbüslerinden, yabancılar dahil gerçek ve tüzel kişilerden sipariş almak veya bunların ihtiyaçları için teklif vermek, bu siparişler ve teklifler sebebiyle gerektiğinde müşterek imalat, tasarım, araştırma-geliştirme, ürün geliştirme faaliyetlerinde bulunmak, askeri fabrikalar ve tersanelerin gelişimini ve modernizasyonunu sağlamak, tesisler inşa etmek ve esas sözleşmesinde düzenlenecek diğer ticari faaliyetlerde bulunmak üzere, kuruluş ve tescile ilişkin hükümleri hariç olmak üzere 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve özel hukuk hükümlerine tabi, Askeri Fabrika ve Tersane İşletme Anonim Şirketi (ASFAT A.Ş.) unvanı altında bir anonim şirket kurulmuştur. 6102 sayılı Kanunun kuruluşa, ayni ve nakdi sermaye konulmasına, şirketler topluluğuna, genel kurul toplantısına çağrı usulü [...]

2017-49 Bazı Mükelleflere Eski Nesil Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanabilme İmkanı Getirilmesi Hak.

KONUYA İLİŞKİN MEVZUAT HÜKÜMLERİ Bilindiği gibi, “69 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunla İlgili Genel Tebliği” ile; 426 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca, perakende olarak mal satışında veya hizmet ifasında bulunan birinci ve ikinci sınıf tüccarların fatura vermek zorunda olmadıkları mal satışları veya hizmet ifalarının belgelendirilmesinde 3100 sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanuna (3100 sayılı Kanun) göre kullanmak zorunda oldukları ödeme kaydedici cihazların (ÖKC) yerine, 2014 yılı satışları veya gayri safi iş hasılatının tutarı, kullanmakta oldukları ÖKC’ lerin niteliği ve faaliyet alanları dikkate alınarak kademeli bir geçiş takvimi çerçevesinde “Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazları” (YN ÖKC) kullanma mecburiyeti getirilmiştir. Daha sonra bu Tebliğde “70 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunla İlgili Genel Tebliği” ile değişiklik yapılmıştı. Yapılan değişiklik sonrası; 483 No.lu VUK Tebliği’nde Belirtilen Şartları Taşıyan Mükelleflere 10 Yılı Geçmemek Üzere Mevcut Eski Nesil ÖKC’ lerini Kullanabilme İmkânı, Eski ÖKC’ lerini 10 Yılı Geçmemek Üzere Kullanabilecek Mükelleflere, 1/7/2018 tarihinden itibaren, Perakende Mal Satışları İle Hizmet İfalarına İlişkin Bilgilerini Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB)’na Bildirme Mecburiyeti, 483 No.lu VUK Tebliği’nde Belirtilen Şartları Sağlayan ve Tüm Satışlarında e- Fatura ve/veya e-Arşiv Faturası Düzenleyen Mükelleflere ÖKC Kullanım Muafiyeti, getirilmişti. Bu defa, 21.12.2017 tarih ve 30277 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 426)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 488) ve Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 483)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair 489 Sıra No.lu Tebliğ” ile söz konusu uygulamaya yönelik tekrar değişiklikler getirilmiştir. 488 ve 489 NO.LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER Ø  483 No.lu Tebliğ’de sadece şartları taşıyan mükelleflere yönelik olarak getirilen Eski Nesil ÖKC ’leri kullanma imkanı tüm mükellefleri kapsayacak şekilde genişletilmiştir. (3100 sayılı Kanun’a ÖKC kullanmak zorunda olan mükelleflerden, faaliyetlerinde seyyar EFT-POS cihazı kullananlar ile yol kenarı otopark hizmeti verenlerin seyyar EFT-POS cihazı yerine EFT-POS özellikli yeni nesil ÖKC kullanması gereken mükellefler hariç), 10 yıllık süre şartı kaldırılarak, Eski Nesil ÖKC’ lerin, mali hafızaları dolana kadar kullanılabilmesi sağlanmıştır. Eski Nesil ÖKC’ lerin, mali hafızaları dolana kadar kullanılabilmesi için 1.1.2018 Tarihine Kadar e-Fatura, E-Arşiv Uygulamasına Geçme Zorunluluğu Kaldırılmıştır. Yeni nesil ÖKC kullanım mecburiyeti, eski nesil yazar kasalarının mali hafızalarının dolmasından itibaren 30 gün (kalkınmada öncelikli yörelerde 60 gün) içinde başlayacak şekilde düzenlenmiştir. ÖKC’ lerden gerçekleştirilen satışlara ait mali bilgilerin Gelir İdaresi Başkanlığı’na bildirimine ilişkin düzenlemede değişikliğe gidilmiştir. 10 Yıllık Süre Şartı Kaldırılmış ve Düzenlemeden Yararlanacak Mükelleflerin Kapsamı Genişletilmiştir: Yapılan değişiklik ile; YN ÖKC kullanma mecburiyeti getirilen mükellefler (3100 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatına göre ÖKC kullanmak zorunda olan mükelleflerden, faaliyetlerinde seyyar EFT-POS cihazı kullananlar ile yol kenarı otopark hizmeti verenlerin seyyar EFT-POS cihazı yerine EFT-POS özellikli yeni nesil ÖKC kullanması gereken mükellefler hariç) 3100 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine tâbi mevcut eski nesil ödeme kaydedici cihazlarını, mali hafızaları doluncaya veya mali hafıza değişimini gerektiren durum oluşuncaya kadar kullanabileceklerdir. Yukarıda belirtilen kapsama giren mükelleflerin YN ÖKC kullanma mecburiyeti, 3100 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine tâbi mevcut eski nesil ödeme [...]

2017-48 Sporculara Yapılan Ödemelerde Gelir Vergisi Tevkifatı Hak.

Gelir Vergisi Kanunu’ nun Geçici 72 nci maddesi uyarınca; Sporculara yapılan ücret ve benzeri ödemelerden tevkifat yapılması ve yapılan bu tevkifatın nihai vergi sayılmasına ilişkin düzenleme bulunmaktadır. Söz konusu düzenleme 31.12.2017 tarihine kadar geçerlidir. 20.12.2017 tarih ve 30276 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “7063 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile ilgili maddenin uygulama süresi iki yıl daha uzatılarak 31.12.2019 şeklinde düzenlenmiştir. Buna göre; Lig Usulüne Tabi Spor Dallarında; 1) En üst ligdekiler için % 15, 2) En üst altı ligdekiler için % 10, 3) Diğer liglerdekiler için %  5, Lig usulüne tabi olmayan spor dallarındaki sporculara yapılan ödemeler ile milli sporculara uluslararası müsabakalara katılmaları karşılığında yapılan ödemelerden %5 oranlarında yapılacak tevkifatlar bu sporcuların nihai vergisi olacaktır, bu gelirler için yıllık beyanname verilmeyecek, diğer gelirler dolayısıyla beyanname verilmesi halinde de bu gelirler beyannameye dahil edilmeyecektir. Bahse konu Kanun metnine ulaşmak için tıklayınız. Saygılarımızla. SİRKÜLERİ İNDİR  

2017-47 Elektronik Dönüşümde Vergi Uygulamalarına İlişkin Yükümlülükler Hak.

Elektronik dönüşüm uygulamalarına ilişkin mükelleflerin yükümlülükleri (güncel) aşağıdaki gibidir. E-FATURA VE E-DEFTER UYGULAMASINA GEÇMEK ZORUNDA OLANLAR 2016 yılı brüt satış hasılatı 10 Milyon TL ve üzerinde gerçekleşmiş olan mükellefler, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli I sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan (EPDK) 2017 yılı içinde lisans alan mükellefler, Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli III sayılı listedeki malları imal, inşa ve ithal eden ve 2017 yılı içinde mükellefiyet tesis ettirenler, En geç 01.01.2018 tarihine kadar elektronik fatura ve elektronik defter uygulamasına geçmek zorundadırlar. E-ARŞİV UYGULAMASINA GEÇMEK ZORUNDA OLANLAR Mal ve hizmetlerin sipariş ve satın alma süreçlerinin tamamını internet üzerinden gerçekleştiren ve 2016 yılı gelir tablosu brüt satış hasılatı tutarı 5 milyon TL ve üzerinde olan mükellefler, En geç 01.01.2018 tarihine kadar elektronik arşiv uygulamasına geçmek zorundadırlar. YENİ NESİ ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ KULLANMA MECBURİYETİ 2014 yılı satışları veya gayri safi iş hasılatı 150 Bin TL'den az olan mükellefler, Nitelikleri 31 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunla İlgili Genel Tebliğ’de belirlenmiş olan “Bilgisayar Bağlantılı Ödeme Kaydedici Cihazları” kullanan mükellefler, 01.01.2018 tarihinden itibaren, eski nesil ödeme kaydedici cihazlar yerine YN ÖKC’ leri kullanmak zorundadırlar.   Diğer taraftan, 30 Eylül 2017 tarih ve 30196 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 483 sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile bazı mükelleflere mevcut eski nesil ÖKC’ lerini 10 Yıla kadar kullanma imkanı, bütün satışlarına Elektronik ortamda fatura düzenleyen bazı mükelleflere ise, Yeni Nesil ÖKC kullanım muafiyeti getirilmiştir. BAZI MÜKELLEFLERE 10 YILI GEÇMEMEK ÜZERE MEVCUT ESKİ NESİL ÖKC’ LERİNİ KULLANABİLME İMKANI GETİRİLMİŞTİR. Bu imkandan yararlanabilmek için mükelleflerin 20 ve üzerinde OKC’ ye sahip olması, bununla beraber aşağıdaki üç şarttan ikisini sağlaması gerekmektedir. 2016 yılı satışları veya gayri safi iş hasılatı toplamının 10 milyon TL’yi aşması, 2016 yılı bilanço aktif toplamının 10 milyon TL’yi aşması, 2016 yılı bilanço öz sermaye veya öz kaynak toplamının 1 milyon TL’yi aşması. Bu imkândan yararlanacak mükellefler, söz konusu cihazların mali hafızalarının dolması veya cihazın ilk alış faturasının düzenlendiği tarihten itibaren 10 yıllık sürenin geçmesi halinde, eski cihazları mali hafıza değişimine tabi tutmaksızın hurdaya ayırmak ve yerlerine YN ÖKC satın alarak kullanmaya başlamak mecburiyetindedirler. Mevcut eski nesil ÖKC’ lerini, 10 yılı geçmemek üzere mali hafızaları doluncaya kadar kullanmaya devam edebilecek mükellefler; bu Tebliğin yürürlük tarihinden önce kullanmaya başladıkları YN ÖKC ’lerini, ÖKC fişlerinin veya fatura bilgi fişlerinin (matbu fatura, e-Fatura veya e-Arşiv Fatura bilgi fişleri) düzenlenmesi işleminde kullanmaya devam edeceklerdir. Birleşme, devir, bölünme, hisse değişimi, nevi değişikliği ile ferdi bir işletmenin aktif ve pasifi ile kül halinde devri ile ferdi bir işletmenin sahibinin ölümü halinde, kanuni mirasçıları tarafından işletmenin faaliyetine devam olunması halleri haricinde, eski nesil ÖKC’ lerin devri mümkün değildir. 10 yıllık sürenin 30/06/2018 tarihinden önce dolması halinde, söz konusu cihazların YN ÖKC ile değişim zorunluluğu 01/07/2018 tarihi itibariyle başlayacak olup bu tarihten önce söz konusu eski nesil ÖKC’ lerin YN ÖKC ile değişim zorunluluğu olmayacaktır.   Mükelleflerin 10 yılı geçmemek üzere mali hafızaları doluncaya kadar eski nesil ÖKC’ lerini kullanmaya devam edebilmeleri için anılan tebliğin 4 [...]

2017-46 Gayrimenkul Sermaye İradının Tespitinde Götürü Gider Uygulaması Hak.

Bazı Vergi Kanunları İle Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7061 Sayılı Kanun’a istinaden düzenlenen 300 seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği 14.12.2017 tarih ve 30270 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır.   Bu tebliğ ile; Gayrimenkul sermaye iratlarının tespitinde “götürü gider usulü” nü seçen mükelleflerin; kira gelirlerinin %15 ini götürü gider olarak dikkate alabilecekleri, Söz konusu düzenlemenin 1.2017 tarihinden itibaren elde edilen gayrimenkul sermaye iratlarına uygulanmak üzere 5.12.2017 tarihinde yürürlüğe girdiği, hükme bağlanmıştır. Söz konusu Tebliğe ulaşmak için  tıklayınız. SİRKÜLERİ İNDİR  

2017-45 İlave Asgari Geçim İndirimi Uygulaması Hak.

299 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği 06.12.2017 tarih ve 30262 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır. İlgili tebliğde 2017 yılı Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ilişkin “İlave Asgari Geçim İndirimi Uygulaması” detaylıca açıklanmıştır. Uygulamanın esasları aşağıdaki gibidir. 193 sayılı Kanunun 103 üncü maddesinde yazılı tarife nedeniyle 2017 yılı Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ilişkin net ücretleri 1.404,06 TL’nin altına düşen hizmet erbabının ücretleri ilave asgari geçim indirimi ile 1.404,06 TL’ye tamamlanacaktır. 193 sayılı Kanunun 32 nci maddesinde yer alan esaslara göre sadece kendisi için asgari geçim indirimi hesaplanan asgari ücretlilere 2017 yılı Ocak ayına ilişkin ödenen net ücret 1.404,06 TL’dir. Ödenen 1.404,06 TL ile 2017 yılı Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ilişkin olarak aylık hesaplanan net ücret arasındaki fark tutar, Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 265)’nde belirtilen esaslara göre düzenlenen “Asgari Geçim İndirimi Bordrosu” nda hesaplanan asgari geçim indirimine ayrıca ilave edilecektir. Asgari geçim indirimi bordrosunda yer alan ilave tutar dahil toplam asgari geçim indirimi tutarı, ücret ödemesinin yapıldığı döneme ilişkin ücret bordrosunun “Asgari Geçim İndirimi” satırına aktarılacaktır. İkinci fıkrada belirtilen esaslara göre, 2017 yılı Eylül ve Ekim ayları için hesaplanan ve ilave asgari geçim indiriminden faydalanılmamış olan fark tutarlar, ücretlinin Kasım ayına ait Asgari Geçim İndirimi Bordrosunda yer alan asgari geçim indirimine eklenmek suretiyle mahsup edilecektir. Bu suretle mahsup edilemeyen bir tutarın kalması halinde kalan bu tutar, daha sonraki aylarda verilecek muhtasar beyannameler üzerinde yukarıda açıklanan esaslar çerçevesinde mahsup edilecek olup söz konusu dönemlere ait muhtasar beyannameler için bu nedenle düzeltme yapılmayacaktır. İlave asgari geçim indirimi tutarının mahsup işleminin yapılabilmesi için, söz konusu tutarların ücretlilere ödenmiş olması gerekmektedir. Asgari geçim indiriminin toplamı, ücretlinin o aydaki ücretinden kesilen gelir vergisinden fazla olamayacaktır. Asgari geçim indiriminin hesaplanması ve uygulanmasına ilişkin olarak bu Tebliğde yer almayan hususlar hakkında Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 265)’nde yer alan açıklamalar dikkate alınacaktır. İlave asgari geçim indirimi uygulamasından, 2017 yılı Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ilişkin net ücretleri 193 sayılı Kanunun 103 üncü maddesinde yazılı tarife nedeniyle 1.404,06 TL’nin altına düşen hizmet erbabı yararlanacaktır. Söz konusu Tebliğe ulaşmak için tıklayınız. SİRKÜLERİ İNDİR

2017-44 Bazı Vergi Kanunları İle Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7061 Sayılı Kanun Hak.

Bazı Vergi Kanunları İle Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7061 Sayılı Kanun (Torba Kanun) 05.12.2017 tarihinde Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır. Söz konusu kanun metninde yer alan ve tarafımızca önemli görülen konular aşağıda detaylıca açıklanmıştır. SİRKÜLERİ İNDİR

2017-43 Ertelenen Sigorta Primlerinin KDV Mahsubuyla Ödenmesi Hak.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından 30.10.2017 tarihinde yayımlanan duyuru ile; 2016 Aralık, 2017 Ocak ve 2017 Şubat dönemlerine ilişkin ertelenen sigorta primlerinin KDV mahsubu yoluyla ödenebileceği ve bu doğrultuda yapılan ödemelerin yasal süre içinde yapılmış sayılacağı belirtilmiştir. Söz konusu duyuruya ulaşmak için tıklayınız. Saygılarımızla SİRKÜLERİ İNDİR