29.12.2017 tarih ve 30285 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “80 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği ” ile;

1.1.2018 tarihinden itibaren uygulanacak maktu harçlar (maktu ve nispî harçların asgarî ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) yeniden değerleme oranında hesaplanarak tespit edilmiş olup, aşağıdaki gibidir.

SİRKÜLERİ İNDİR

Söz konusu Tebliğ’ e ulaşmak için tıklayınız.