Bilindiği gibi, döviz geliri olan Türkiye’de yerleşik kişilerden kredi kullanım tarihinde kredi bakiyesi 15 milyon ABD Dolarının altında olanlar, kullanılmak istenen kredi tutarı ile mevcut kredi bakiyesi toplamının son üç mali yılın döviz gelirleri toplamını aşmaması kaydıyla döviz kredisi kullanabilirler. (25.01.2018 tarih ve 30312 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Mad. 5)

 

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından 02.05.2018 tarihinde yayımlanan Sermaye Hareketleri Genelgesi’nin 16’ncı maddesinde döviz gelirlerinin nasıl beyan edileceği düzenlenmiş olup, aşağıdaki gibidir.

 

MADDE 16 – (1) Son üç mali yılın döviz gelirleri; son üç yıla ait konsolide olmayan finansal tablolar esas alınarak SMMM veya YMM tarafından hazırlanan ve onaylanan Döviz Gelirleri Beyan Formları (Ek: 2) ile birlikte bu formlarda işlenen tutarların döviz gelirleri kapsamı ile uyumlu olduğunun tespitini ve bu durumun tespitine dayanak oluşturan belgeler hakkında bilgileri içeren raporların bankalara ve finansal kuruluşlara ibrazı ile belgelenir.

 

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 04.09.2020 tarih ve 495108 sayılı yazısı ile Genelge’ de değişikliğe gidilmiş olup, isteyen firmalara cari yıl döviz gelirlerini beyan etme imkanı tanınmıştır.

 

MADDE 16 – (7) Firma tarafından yazılı olarak talep edilmesi ve birinci fıkraya uygun olacak şekilde bankalara ve finansal kuruluşlara belgelenmesi halinde içinde bulunulan mali yıla ait döviz gelirleri, döviz geliri hesaplamasına dahil edilebilir. Bu durumda eski döviz geliri beyanlarının üçüncü mali yıla ait olan bölümü dikkate alınmaz.

 

Yapılan bu düzenleme ile yazılı olarak talep eden ve bunu SMMM veya YMM tarafından hazırlanan ve onaylanan Döviz Gelirleri Beyan Formları ve raporlar ile bankalara ve finans kuruluşlarına belgeleyen firmalar, içinde bulunulan (cari) yıla ait döviz gelirlerini forma dahil edebileceklerdir. Bu durumda üçüncü yıla ait mali veriler forma dahil edilmeyecek yani döviz gelirleri hesabında dikkate alınmayacaktır.

 

Söz konusu Genelge’ ye ulaşmak için tıklayınız.

 

Saygılarımızla

Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ

SİRKÜLERİ İNDİR