Günlük Arşivler: 17 Aralık 2020

2020-95 2021 Yılına İlişkin Kağıt Ortamında Tutulan Defterlerin Tasdiki Hak.

Vergi Usul Kanunu’na Göre Tutulması Zorunlu Defterler Vergi Usul Kanunu’nun 182 nci maddesi kapsamında, kurumlar vergisi mükellefleri ve birinci sınıf tüccarlar tarafından tutulması zorunlu olan defterler; Yevmiye Defteri Envanter Defteri Defter-i Kebir Damga Vergisi Defteri (Sadece makbuz karşılığı ve istihkaktan kesinti suretiyle damga vergisi ödeyen anonim şirketleri ve 32, 43 ve 44 seri no.lu DVK Genel Tebliğlerine göre bu uygulamadan ihtiyari olarak yararlanmak isteyen anonim şirket dışındaki kurumları, kollektif ve adi komandit şirketleri, bilanço ve işletme hesabı esasına göre defter tutan GV mükelleflerini ve serbest meslek erbabını ilgilendirmektedir.) Türk Ticaret Kanunu’na Göre Tutulması Zorunlu Defterler Türk Ticaret Kanunu’nun 64 üncü maddesi kapsamında, tacirler tarafından tutulması zorunlu olan ticari defterler; Yevmiye Defteri Envanter Defteri Defter-i Kebir Pay Defteri (Limited Şirketler Dahil) Yönetim Kurulu Karar Defteri (Limited Şirketlerde; Müdürler Kurulu Karar Defteri) Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri (Limited Şirketler Dahil) Anonim Şirketlerce Tutulacak Defteler: 1) Yevmiye Defteri, 2) Envanter Defteri, 3) Defteri Kebir, 4) Pay Defteri, 5) Yönetim Kurulu Karar Defteri, 6) Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri Limited Şirketlerce Tutulacak Defteler: 1) Yevmiye Defteri, 2) Envanter Defteri, 3) Defteri Kebir, 4) Pay Defteri 5) Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri, 6) Müdürler Kurulu Karar Defteri Gerçek ve Tüzel Kişilerce Tutulacak Defteler: 1) Yevmiye Defteri, 2) Envanter Defteri, 3) Defteri Kebir, Kollektif ve Komandit Şirketlerce Tutulacak Defteler: 1) Yevmiye Defteri, 2) Envanter Defteri, 3) Defteri Kebir, 4) Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketlerce Tutulacak Defteler: 1) Yevmiye Defteri, 2) Envanter Defteri, 3) Defteri Kebir, 4) Pay Defteri, 5) Yönetim Kurulu Karar Defteri, 6) Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri Kooperatiflerce Tutulacak Defteler: 1) Yevmiye Defteri, 2) Envanter Defteri, 3) Defteri Kebir, 4) Pay Defteri, 5) Yönetim Kurulu Karar Defteri, 6) Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri   Yapılması Gereken İşlemler Kurumlar ile birinci sınıf tüccarların; 2020 yılı Aralık ayı sonuna kadar 2021 yılında tutacakları yevmiye, kebir, envanter, pay, yönetim ve müdürler kurulu karar, genel kurul toplantı ve müzakere ve damga vergisi defterlerini notere onaylatmaları, 2020 yılında kullandıkları defterleri 2021 yılında da kullanmak istemeleri halinde, bunların ara onaylarını en geç 2021 yılı Ocak ayı içinde yaptırmaları, 2020 yılı yevmiye defterlerinin 2021 yılı Haziran ayı sonuna kadar kapanış onayını yaptırmaları, Yönetim ve müdürler kurulu karar defterlerine ise 2021 yılı Ocak ayı içinde kapanış onayı yaptırmaları, zorunludur. Elektronik Defterler Türk Ticaret Kanunu’nun Defter tutma yükümlülüğü başlıklı 64 üncü maddesinin 3 üncü fıkrası uyarınca, ticari defterlerin elektronik ortamda tutulması halinde bu defterlerin açılışlarında ve yevmiye defteri ile yönetim kurulu karar defterinin kapanışında noter onayı aranmayacaktır. Ancak hesap dönemi veya takvim yılı içerisinde elektronik defter tutmaya başlayanlar, başladıkları tarihi izleyen bir aylık süre içerisinde eski defterlerine kapanış tasdiki yaptıracaklardır. Saygılarımızla Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ SİRKÜLERİ İNDİR

2020-12-17T08:39:09+03:00Aralık 17th, 2020|Sirküler|

2020-94 Kısa Çalışma Ödeneğinin Şartlarında Yapılan Değişiklik ve Süre Uzatımı Hak.

01.12.2020 tarih ve 31321 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 3238 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda; Kısa Çalışma Ödeneğinden yararlanmak için son başvuru tarihi olan 30.06.2020 tarihi 31.12.2020 tarihine kadar uzatılmıştır. Ayrıca, daha önce uygulamadan yararlanmayan işyerleri için de yeni başvuru imkanı getirilmiştir.   Daha önce KÇÖ başvurusunda bulunan işyerleri için;   Kısa çalışmadan yararlanan işçiler yeni bir başvuruya gerek olmaksızın uzatma kapsamında uygulamaya devam edebilecekler, uygulamadan yararlanamayan işçiler için ise bu değişiklikle birlikte yeni başvuru yapabileceklerdir.   KÇÖ’ ye ilk defa başvuran işyerleri için;   Daha önce uygulamadan yararlanmayan işyerleri de başvuru yapabileceklerdir. Kısa çalışma başlama tarihinden önceki son 60 gün hizmet akdine tabi olanlardan son üç yıl içinde 450 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödenmiş olan sigortalılar 3 ayı aşmamak üzere KÇÖ’ den faydalanabileceklerdir.   Yeni KÇÖ başvuruları sadece e-Devlet üzerinden 31.12.2020 tarihine kadar yapılabilecektir.   3238 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’na ulaşmak için tıklayınız.   Saygılarımızla Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ SİRKÜLERİ İNDİR

2020-12-17T08:37:00+03:00Aralık 17th, 2020|Sirküler|

2020-93 Ar-ge ve Tasarım Merkezleri İle Teknoparklarda Çalışan Personelin Uzaktan Çalışma Süreleri ve Oran Değişikliği Hak.

Bilindiği gibi, 7244 sayılı Kanun’un 2’nci maddesi ile;   5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde yürütülen faaliyetlerin Ar-Ge ve tasarım merkezleri dışında da yapılmasına,   4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında Bölge sınırları içinde yürütülen faaliyetlerin Bölge dışında da yürütülmesine,   11/3/2020 tarihinden itibaren 4 ay süreyle sınırlı olmak üzere, Sanayi ve Teknoloji Bakanı tarafından izin verilebileceği hüküm altına alınmıştır. Diğer taraftan, Bakanlığa söz konusu süreyi 3 aya kadar uzatılabilme yetkisi verilmiştir.   Bakanlık bugüne kadar yapmış olduğu duyurular ile süreyi 11 Ekim 2020 tarihine kadar uzatmıştır.   Daha sonra, 7254 sayılı Kanun ile Bakanlığa 1 yıl süre ile (11 Ekim 2021 tarihine kadar) uygulamayı uzatma yetkisi verilmiştir.   Bakanlık kendisine verilen yetki çerçevesinde; Uzaktan çalışma süresini,   İlgili işletmelerde bildirime tabi personel sayısının 4691 ve 5746 sayılı Kanun kapsamında istihdam edilen personel sayısının %40’ını geçmemek veya   Bildirime tabi personele isabet eden toplam çalışma süresinin, ilgili kanun kapsamında istihdam edilen toplam personel sayısına isabet eden çalışma süresinin %40’ını aşmamak kaydıyla,   31 Ekim 2020 tarihine kadar uzatılmasına karar verilmiştir.   Daha sonra, Bakanlık tarafından yapılan açıklama uyarınca 31 Ekim 2020 tarihinde sona erecek olan uzaktan çalışma süresi yukarıdaki şartlar dahilinde 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzatılmıştır.   Bu defa, Bakanlık tarafından yapılan yeni açıklama uyarınca;   1 Kasım – 30 Kasım tarihleri arasında yukarıda yer alan şartların aynen uygulanması,   1 Aralık – 31 Aralık tarihleri arasında personel sayısının ve çalışma süresinin %60’ını aşmaması gerekmektedir.   Bu süre zarfında, 5746 sayılı Kanun ile 4691 sayılı Kanun kapsamındaki indirim, istisna, destek ve teşviklerden yararlanılmaya devam edilecektir.   Saygılarımızla Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ SİRKÜLERİ İNDİR

2020-12-17T08:35:55+03:00Aralık 17th, 2020|Sirküler|

2020-92 Yeniden Değerleme Oranı Hak.

Yeniden değerleme oranı; yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dâhil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranı olup, bu oranın Hazine ve Maliye Bakanlığınca Resmî Gazete ile ilan edilmesi gerekmektedir.   28.11.2020 tarih ve 31318 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 521 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile; yeniden değerleme oranı 2020 yılı için % 9,11 olarak tespit edilmiştir.   Bu oran, aynı zamanda 2020 yılına ait son geçici vergi dönemi (1.1.2020-31.12.2020) için de uygulanacaktır.   521 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’ ne ulaşmak için tıklayınız.   Saygılarımızla Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ SİRKÜLERİ İNDİR

2020-12-17T08:34:24+03:00Aralık 17th, 2020|Sirküler|