Bilindiği gibi, 17.04.2020 tarih ve 31102 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “7244 Sayılı Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” kapsamında sermaye şirketlerinin kar dağıtımlarının kısıtlanmasına yönelik düzenleme yapılmıştır. (20.04.2020 tarih ve 2020-45 sayılı sirkülerimiz)

 

Bu düzenleme ile;

 

 • Sermaye şirketlerinin, 30/9/2020 tarihine kadar 2019 yılı net dönem kârının yalnızca yüzde yirmi beşine kadarını dağıtabileceği,

 

 • Geçmiş yıl kârları ve serbest yedek akçelerin dağıtıma konu edilemeyeceği,

 

 • Genel kurul tarafından yönetim kuruluna kâr payı avansı dağıtımı yetkisi verilemeyeceği,

 

 • Devlet, il özel idaresi, belediye, köy ile diğer kamu tüzel kişilerinin ve sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait fonların, doğrudan veya dolaylı olarak sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip olduğu şirketlerin bu hükümden istisna olduğu,

 

 • Madde de belirtilen süreyi üç ay uzatmaya ve kısaltmaya Cumhurbaşkanı’nın yetkili olduğu,

 

 • Genel kurul tarafından 2019 yılı hesap dönemine ilişkin kâr payı dağıtımı kararı alınmış ancak henüz pay sahiplerine ödeme yapılmamışsa veya kısmi ödeme yapılmışsa, 2019 yılı net dönem kârının yüzde yirmi beşini aşan kısma ilişkin ödemelerin birinci fıkrada belirtilen sürenin sonuna kadar ertelendiği,

 

Belirtilmiştir.

 

Daha sonra, söz konusu düzenlemeye ilişkin 17.05.2020 tarih ve 31130 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun Geçici 13 üncü Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” ile düzenlemenin usul ve esasları belirlenmiş olup, aşağıdaki konular detaylıca açıklanmıştır. (01.06.2020 tarih ve 2020-50 sayılı sirkülerimiz)

 

 • Kar Payı ve Kar Payı Avansı Dağıtım Esasları

 

 • Kar Payı Dağıtımına İlişkin İstisnalar

 

 • Bakanlıktan Uygun Görüş Alınması

 

 • Esas Alınacak Finansal Tablolar

 

Bu defa, 18.09.2020 tarih ve 31248 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 2948 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında; Kar dağıtım kısıtlamasının süresi 3 ay daha uzatılmıştır.

 

Buna göre, sermaye şirketleri 31.12.2020 tarihine kadar;

 

 • 2019 yılı net dönem kârının yalnızca yüzde yirmi beşine kadarını dağıtabileceği,

 

 • Geçmiş yıl kârları ve serbest yedek akçelerin dağıtıma konu edilemeyeceği,

 

 • Genel kurul tarafından yönetim kuruluna kâr payı avansı dağıtımı yetkisi verilemeyeceği,

 

Düzenlenmiştir.

 

2948 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’na ulaşmak için tıklayınız.

 

Saygılarımızla

Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ

SİRKÜLERİ İNDİR