Günlük Arşivler: 14 Aralık 2020

2020-51 Elektronik Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresi İle Beratların Yüklenme Süresi Hak.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 28.05.2020 tarihinde yayımlanan “131 Sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri” uyarınca;   E-Defter uygulamasına dâhil olan ve 518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen mücbir sebepler kapsamında olmayan mükellefler tarafından, 31 Mayıs 2020 günü  (bu günün hafta sonu olması nedeniyle 1 Haziran 2020 günü) sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken, aylık tercihte bulunan mükellefler için Şubat/2020 ile üç aylık tercihte bulunan mükelleflerin Ocak-Şubat-Mart/2020 dönemleri e-Defterlerinin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları” nın yüklenme süresi 19 Haziran 2020 Cuma günü sonuna kadar uzatılmıştır.   Mükellefler nezdinde oluşan karmaşanın giderilmesi amacıyla aşağıdaki hatırlatmayı yapmakta fayda görüyoruz.   Aylık defter tutan mükelleflerin Aralık 2019 ve Ocak 2020 dönem e-defterlerinin oluşturulma ve imzalanma süreleri ile aynı sürede yüklemesi gereken Beratların son tarihi 01.06.2020 (bugün) dür. Şubat 2020 dönem e-defterlerinin oluşturulma ve imzalanma süreleri ile aynı sürede yüklemesi gereken Beratların son tarihi 19.06.2020’dir.   Üç aylık defter tutan mükelleflerin Aralık 2019 dönem e-defterlerinin oluşturulma ve imzalanma süreleri ile aynı sürede yüklemesi gereken Beratların son tarihi 01.06.2020 (bugün) dür. Ocak, Şubat ve Mart 2020 dönem e-defterlerinin oluşturulma ve imzalanma süreleri ile aynı sürede yüklemesi gereken Beratların son tarihi 19.06.2020’dir.   Mücbir sebep kapsamında olan mükelleflerin Aralık 2019, Ocak, Şubat, Mart 2020 dönem e-defterlerinin oluşturulma ve imzalanma süreleri ile aynı sürede yüklemesi gereken Beratların son tarihi 27.07.2020’dir.   131 Sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri’ ne ulaşmak için tıklayınız.   Saygılarımızla Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ SİRKÜLERİ İNDİR

2020-12-14T16:55:51+03:00Aralık 14th, 2020|Sirküler|

2020-50 Kar Payı Dağıtım Kısıtlamasına İlişkin Tebliğ Hak.

Bilindiği gibi, 17.04.2020 tarih ve 31102 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “7244 Sayılı Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na Geçici 13’üncü madde eklenmiştir. Söz konusu madde kapsamında;   Sermaye şirketlerinin, 30/9/2020 tarihine kadar 2019 yılı net dönem kârının yalnızca yüzde yirmi beşine kadarını dağıtabileceği,   Geçmiş yıl kârları ve serbest yedek akçelerin dağıtıma konu edilemeyeceği,   Genel kurul tarafından yönetim kuruluna kâr payı avansı dağıtımı yetkisi verilemeyeceği,   Devlet, il özel idaresi, belediye, köy ile diğer kamu tüzel kişilerinin ve sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait fonların, doğrudan veya dolaylı olarak sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip olduğu şirketlerin bu hükümden istisna olduğu,   Madde de belirtilen süreyi üç ay uzatmaya ve kısaltmaya Cumhurbaşkanı’nın yetkili olduğu, Genel kurul tarafından 2019 yılı hesap dönemine ilişkin kâr payı dağıtımı kararı alınmış ancak henüz pay sahiplerine ödeme yapılmamışsa veya kısmi ödeme yapılmışsa, 2019 yılı net dönem kârının yüzde yirmi beşini aşan kısma ilişkin ödemelerin birinci fıkrada belirtilen sürenin sonuna kadar ertelendiği, Belirtilmiştir. Bu defa, 17.05.2020 tarih ve 31130 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun Geçici 13 üncü Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” ile söz konusu düzenlemenin usul ve esasları belirlenmiş olup, aşağıdaki konular detaylıca açıklanmıştır.   Kar Payı ve Kar Payı Avansı Dağıtım Esasları Kar Payı Dağıtımına İlişkin İstisnalar Bakanlıktan Uygun Görüş Alınması Esas Alınacak Finansal Tablolar   Söz konusu Tebliğ’e ulaşmak için tıklayınız.   Saygılarımızla Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ SİRKÜLERİ İNDİR

2020-12-14T16:53:56+03:00Aralık 14th, 2020|Sirküler|

2020-49 Tütün Ürünlerinde Asgari Maktu ÖTV Tutarının Artırılması Hak.

13.05.2020 tarih ve 31126 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Bazı Mallara Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarları Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2537)” ile sigara ve benzeri tütün ürünlerinin asgari maktu ÖTV tutarları yeniden belirlenmiştir.     2537 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’na ulaşmak için tıklayınız.     Saygılarımızla Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ SİRKÜLERİ İNDİR

2020-12-14T16:51:07+03:00Aralık 14th, 2020|Sirküler|

2020-48 E-Fatura Yerine Kağıt Fatura Düzenlenmesi Durumunda Özel Usulsüzlük Cezası Kesilemeyeceğine Yönelik Danıştay Kararı Hak.

Bilindiği gibi, 14.12.2012 tarih ve 28497 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “421 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği” kapsamında;   “Elektronik fatura uygulamasına dâhil olma zorunluluğu getirilen mükellefler elektronik fatura uygulamasına kayıtlı olan diğer mükelleflere kâğıt ortamında fatura düzenleyemezler; düzenlemeleri halinde kâğıt ortamında düzenlenen bu faturalar hiç düzenlenmemiş sayılır.”   Düzenlemesi yapılmıştı.   Daha sonra, 04.04.2015 tarih ve 29316 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “448 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği” ile;   Kağıt ortamında düzenlenen faturaların hiç düzenlenmemiş sayılacağı hükmü yürürlükten kaldırılmıştı.   Fakat, yine 04.04.2015 tarih ve 29316 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “447 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği” nde;   “Elektronik fatura uygulamasına dâhil olan mükelleflerin elektronik fatura uygulamasına kayıtlı olan diğer mükelleflere düzenleyecekleri faturaların elektronik fatura olması zorunludur. Bu zorunluluğa uymayan mükellefler hakkında Vergi Usul Kanununda öngörülen cezai hükümler uygulanacaktır.”   Düzenlemesi yapılmıştı.   Yukarıda yer alan düzenlemelerden anlaşılacağı üzere; E fatura uygulamasına dahil olan mükelleflerin kağıt ortamında fatura düzenlemesi durumunda bu faturanın yok hükmünde olmayacağı, yani kabul edileceği, fakat bunun yanında özel usulsüzlük cezası kesileceği hüküm altına alınmıştır.   Bir mükellefin tarafına kesilen cezayı yargıya taşımasıyla birlikte konu Danıştay’a gitmiş ve Danıştay Dokuzuncu Daire Başkanlığı özel usulsüzlük cezasının kesilemeyeceği yönünde çok önemli bir karar vermiştir.   13.05.2020 tarih ve 31126 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Danıştay Dokuzuncu Daire Başkanlığı tarafından verilen 2019/7414 sayılı kararda;   VUK 353/1 maddesinde belirtilen özel usulsüzlük cezasının; Vergiyi doğuran olayın kayıt dışı bırakıldığının tespiti halinde uygulanabileceği,   Kağıt olsa dahi düzenlenmiş bir fatura bulunduğundan cezaya dayanak alınan fiilin Kanun’da düzenlenen tipiklikte gerçekleşmediği (yani kanunun özüne aykırı olduğu),   Vergi ve cezaların kanuniliğine ilişkin anayasal ilkeler bazında kıyas ve varsayıma dayalı olarak ceza kesilmesinin mümkün olmadığı,   Fiilen mevcut olan faturaların hiç düzenlenmediği varsayımıyla VUK 353/1. Maddesi uyarınca kesilen özel usulsüzlük cezasının hukuka uygun bulunmadığına, Karar verilmiştir. Danıştay Dokuzuncu Daire Başkanlığı tarafından verilen 2019/7414 sayılı karara ulaşmak için tıklayınız.   Saygılarımızla Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ SİRKÜLERİ İNDİR

2020-12-14T12:39:41+03:00Aralık 14th, 2020|Sirküler|

2020-47 Yatırım Teşvik Belgelerine Ek Süre Verilmesine Yönelik Karar Hak.

09.05.2020 tarih ve 31122 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “2501 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” uyarınca;   Deprem, salgın gibi doğal ve biyolojik afet hallerinde yarım kalan ve tamamlanamayan yatırımlara ilişkin, 11/03/2020 tarihinden önce düzenlenen ve bu tarih itibariyle süresi devam eden yatırım teşvik belgelerinin süresi, talep edilmesi halinde bir yıla kadar uzatılabilecektir.   Bu fıkra hükmü Geçici 6’ncı maddenin birinci fıkra hükmü ile birlikte uygulanamaz.   Not: GEÇİÇİ MADDE 6 -  Güvenlik sorunları nedeniyle yarım kalan veya tamamlanamayan yatırımlardan, 1/6/2015 tarihinden önce düzenlenen ve bu tarih itibarıyla süresi devam eden Yatırım Teşvik Belgeleri kapsamındaki yatırımların tamamlanabilmesini teminen Belgede öngörülen orijinal süreyi geçmemek üzere talep edilmesi halinde ilave süre verilebilir.   2501 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’na ulaşmak için tıklayınız.   Saygılarımızla Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ SİRKÜLERİ İNDİR

2020-12-14T12:37:07+03:00Aralık 14th, 2020|Sirküler|

2020-46 SGK’nın Covid-19’u İş Kazası ya da Meslek Hastalığı Olarak Görmemesi Hak.

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 07.05.2020 tarihinde yayımlanan 2020/12 sayılı Genelge ile Covid-19 virüsüne maruz kalan işçilerin kısa vadeli sigorta kolları yönünden hangi risk unsuru kapsamında değerlendirileceği açıklanmıştır.   Genelge’ ye göre Covid-19 “hastalık sigortası” kapsamında değerlendirilecektir.   Dolayısıyla, virüsün sigortalıya işyerinde bulaşmış olması durumunda dahi, bu durum SGK’ ya “iş kazası” veya “meslek hastalığı” olarak bildirilmeyecek, bu sebeple iş yerine her hangi bir para cezası uygulanmayacaktır.   Saygılarımızla Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ SİRKÜLERİ İNDİR

2020-12-14T12:34:00+03:00Aralık 14th, 2020|Sirküler|

2020-45 7244 Sayılı Yeni Koronavirüs Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

  Kamuoyunda “Torba Yasa” olarak bilinen “7244 Sayılı Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 17.04.2020 tarih ve 31102 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır. Kanunda yer alan ve tarafımızca önemli görülen hususlar aşağıda açıklanmıştır. 1) SERMAYE ŞİRKETLERİNİN KAR DAĞITIMININ KISITLANMASI Bilindiği gibi, 03.04.2020 tarih ve 2020-41 sayılı sirkülerimde açıkladığımız üzere; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından 01.04.2020 tarihinde ticaret sicil müdürlüklerine gönderilen yazı kapsamında aşağıdaki hususların genel kurullarda görüşülmesi istenmişti. TOBB tarafından gönderilen yazı ile; Geçmiş yıl karlarının dağıtılmaması, 2019 yılı net dönem karının en fazla %25 inin dağıtılması, 2020 yılında yönetim kuruluna kar payı avansı dağıtım yetkisi verilmemesi, Tavsiye edilmişti. Bu hususa ilişkin Şirketimizin değerlendirmesinde ise; Söz konusu maddenin şirket genel kurul gündem maddeleri arasına alınmasının zorunlu olduğu, Ancak tavsiye edilen hususlarla ilgili karar yetkisinin tamamen genel kurulun tasarrufunda olduğu, yani söz konusu maddenin görüşülecek olmasının kabul edilmesi anlamına gelmediği, genel kurulun ilgili maddeyi reddedebileceği, kısmen kabul edebileceği ya da tamamen kabul edebileceği belirtilmişti. Bu defa, 7244 Sayılı Kanunun 12’nci maddesi ile; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na Geçici 13’üncü madde eklenmiştir. Söz konusu madde kapsamında; Sermaye şirketlerinin, 30/9/2020 tarihine kadar 2019 yılı net dönem kârının yalnızca yüzde yirmi beşine kadarını dağıtabileceği, Geçmiş yıl kârları ve serbest yedek akçelerin dağıtıma konu edilemeyeceği, Genel kurul tarafından yönetim kuruluna kâr payı avansı dağıtımı yetkisi verilemeyeceği, Devlet, il özel idaresi, belediye, köy ile diğer kamu tüzel kişilerinin ve sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait fonların, doğrudan veya dolaylı olarak sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip olduğu şirketlerin bu hükümden istisna olduğu, Madde de belirtilen süreyi üç ay uzatmaya ve kısaltmaya Cumhurbaşkanı’nın yetkili olduğu, Genel kurul tarafından 2019 yılı hesap dönemine ilişkin kâr payı dağıtımı kararı alınmış ancak henüz pay sahiplerine ödeme yapılmamışsa veya kısmi ödeme yapılmışsa, 2019 yılı net dönem kârının yüzde yirmi beşini aşan kısma ilişkin ödemelerin birinci fıkrada belirtilen sürenin sonuna kadar ertelendiği, Belirtilmiştir. Daha önce TOBB tarafından tavsiye edilen hususlar, yapılan düzenleme ile Kanunlaştırılmış ve zorunlu hale getirilmiştir.   Buna göre; Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler, Limited şirketler ve Anonim şirketler kanun kapsamındadır.   Diğer taraftan; Adi şirketler, Şahıs şirketleri ve yabancı şirketlerin Türkiye şubeleri kapsam dışındadır.   Ayrıca; Devlet, il özel idaresi, belediye, köy ile diğer kamu tüzel kişilerinin ve sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait fonların, doğrudan veya dolaylı olarak sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip olduğu şirketler de kapsam dışındadır. 2) KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ BAŞVURULARININ UYGUNLUK TESPİTİ BEKLENMEDEN SONUÇLANDIRILMASI   Kanunun 8’inci maddesi ile; 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na Geçici 25’ inci madde eklenmiştir. Söz konusu madde kapsamında; Yeni koronavirüs (Covid-19) sebebiyle işverenlerin yaptıkları zorlayıcı sebep gerekçeli kısa çalışma başvuruları için, uygunluk tespitinin tamamlanması beklenmeksizin, işverenlerin beyanı doğrultusunda kısa çalışma ödemesi gerçekleştirilecektir. İşverenin hatalı bilgi ve belge vermesi nedeniyle yapılan fazla ve yersiz ödemeler, yasal faizi ile birlikte işverenden tahsil edilecektir. 3) İŞ SÖZLEŞMELERİNİN 3 AY SÜREYLE FESİH EDİLMESİ YASAKLANMIŞTIR Kanunun 9’uncu maddesi ile; 4857 sayılı İş Kanunu’na Geçici 10’uncu madde eklenmiştir. Söz konusu madde kapsamında; Her türlü iş veya hizmet sözleşmesi, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay [...]

2020-12-14T12:15:58+03:00Aralık 14th, 2020|Sirküler|

2020-44 Muhtasar ve Prim Hizmet Beyanname Birleştirilmesinin Ertelenmesi Hak.

Bilindiği gibi, “1 Seri No.lu Prim ve Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği” kapsamında; muhtasar beyanname ile sigorta prim hizmet bildirgelerinin birleştirilmesine yönelik düzenleme yapılmıştır. Pilot il olarak seçilen Kırşehir 01.06.2017 tarihinde, diğer şehirlerin ise 01.01.2018 tarihinde uygulamaya başlaması kararlaştırılmıştır. “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No:1)’ nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:3)” ile yürürlük maddesinde değişiklik yapılmış ve uygulamanın Amasya, Bartın ve Çankırı illeri dışındaki bütün illerde 01.07.2018 tarihinden itibaren başlanılması düzenlenmiştir. “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No:1)’ nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:4)” ile 01.07.2018 tarihinden itibaren başlanacak uygulama 3 ay daha ertelenerek 01.10.2018 olarak değiştirilmiştir. “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No:1)’ nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:5)” ile uygulamaya başlama tarihi tekrar ertelenerek 01.07.2019 olarak değiştirilmiştir. Daha sonra, 27.07.2019 tarih ve 30844 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No:1)’ nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:6)” ile uygulamaya başlama tarihi tekrar ertelenerek 01.01.2020 olarak belirlenmiştir. En son, 09.02.2020 tarih ve 31034 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No:1)’ nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:7)” ile uygulamanın Bursa, Eskişehir ve Konya illeri dışındaki bütün illerde 01.03.2020 tarihinden itibaren başlanılması düzenlenmiştir. Bu defa, 04.04.2020 tarih ve 31089 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No:1)’ nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:8)” ile genel uygulamanın başlangıç tarihi 01.07.2020 tarihine ertelenmiştir. Toplamda 6 defa ertelenen ve 27 aydır bir türlü başlanılamayan bu uygulamanın son hali aşağıdaki gibidir. Daha önce uygulamaya girmiş olan Kırşehir, Amasya, Bartın ve Çankırı illerinde bulunan mükellefler için uygulama devam etmektedir. Bursa, Eskişehir ve Konya illerinde bulunan mükellefler uygulamaya 01.01.2020 tarihi itibariyle dahil olmuşlardır. Diğer bütün iller için uygulama 01.07.2020 tarihinde başlayacaktır. Dolayısıyla bu illerde bulunan mükellefler Temmuz 2020 dönem beyannamelerini birleştirilmiş olarak vereceklerdir. Söz konusu Tebliğ’e ulaşmak için tıklayınız. Saygılarımızla Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ SİRKÜLERİ İNDİR

2020-12-14T11:54:48+03:00Aralık 14th, 2020|Sirküler|