Aylık Arşivler: Ocak 2021

2021-17 2020 Yılı Sonunda Yatırım İndirim Haklarının Hangi Oranlar Kullanılarak Endeksleneceği Hak.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 28.11.2020 tarih ve 31318 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “521 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği” ile 2020 yılı yeniden değerleme oranının %9,11 olarak tespit edildiği belirtilmiştir.   Buna göre;   04.2003 tarihinden önce yapılan müracaatlara istinaden düzenlenen yatırım teşvik belgeleri (GVK mülga ek 1,2,3,4,5,6 md.) kapsamında hak kazanılan yatırımlarla ilgili 31.12.2005 tarihine kadar yapılan harcamalar üzerinden hesaplanan; ancak kazancın yetersiz olması nedeniyle indirim konusu yapılamayan istisna tutarı, 2020 yılı sonunda %9,11 oranında artırılarak kullanılabilecektir.   04.2006 tarihinden önce başlayan yatırımlarla ilgili olarak gerçekleşen harcamalar üzerinden hesaplanan ancak ilgili yıl kazancının yetersiz olması nedeniyle indirilemeyerek izleyen dönemlere devreden yatırım indirimi hakları (GVK mülga 19 md.) ise Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksinde (Yİ-ÜFE) meydana gelen artış oranında artırılmak suretiyle uygulanacaktır.   2020 yılında Yİ-ÜFE’de meydana gelen artış %25,15 olarak gerçekleştiğinden, söz konusu tutarlar 2020 yılında %25,15 oranında artırılarak dikkate alınacaktır.   Saygılarımızla Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ SİRKÜLERİ İNDİR

2021-01-21T17:34:06+03:00Ocak 21st, 2021|Sirküler|

2021-16 Değerli Konut Vergisi Uygulama Genel Tebliği Hak.

Bilindiği gibi, 07.12.2019 tarih ve 30971 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Dijital Hizmet Vergisi İle Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında 7194 Sayılı Kanun” un 30-37 nci maddeleri kapsamında “Değerli Konut Vergisi” adıyla yeni bir vergi ihdas edilmiştir.   Daha sonra, 20.02.2020 tarih ve 31045 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında 7221 Sayılı Kanun” ile “Değerli Konut Vergisi Uygulaması” önemli ölçüde değiştirilerek yürürlük tarihi 2021 yılına ertelenmiştir.   Bu defa söz konusu uygulamaya ilişkin 15.01.2021 tarih ve 31365 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Değerli Konut Vergisi Uygulama Genel Tebliği” ile düzenlemenin usul ve esasları belirlenmiştir.     KAPSAM   Değerli Konut Vergisi, Türkiye sınırları içinde bulunan mesken nitelikli taşınmazlar için ihdas edilmiştir.   Değerli konut vergisi uygulamasında "mesken nitelikli taşınmaz" kavramı, mesken niteliğini haiz binalar ile birden fazla bağımsız bölümden oluşan binalarda her bir bağımsız bölümü ifade etmektedir. Her bir bağımsız bölüm vergilendirme açısından ayrı ayrı değerlendirilecektir. Taşınmazın mesken niteliğini haiz olup olmadığı hususunun değerlendirilmesinde, taşınmazın kayıtlardaki niteliğinin yanında fiilen kullanım durumuna da bakılacaktır. Bina vergi değeri, taşınmazın bulunduğu yerdeki belediyeden ilgililerince temin edilecektir.   Buna göre, bina vergi değeri 2020 yılında 5.000.000 TL’yi aşan mesken nitelikli taşınmaz sahipleri değerli konut vergisinin mükellefi olup, 2021 yılında değerli konut vergisini beyan edip ödemekle yükümlüdür.   DEĞERLİ KONUT VERGİSİNİN MATRAHI   5.227.000 TL ile 7.841.000 TL arasında olanlar (bu tutar dahil)   5.227.000 TL’yi aşan kısmı için (Binde 3) 10.455.000 TL’ye kadar olanlar (bu tutar dahil) 7.841.000 TL’si için   7.842 TL, fazlası için (Binde 6) 10.455.000 TL’den fazla olanlar 10.455.000 TL’si için 23.526 TL,   fazlası için (Binde 10)   (Tutarlar, 78 Seri Numaralı Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği’ ne göre revize edilmiştir.) İNŞAAT FİRMALARINA İLİŞKİN MUAFİYET   Esas faaliyet konusu bina inşası olanların işletmelerine kayıtlı bulunan ve henüz ilk satışa, devir ve temlike konu edilmemiş yeni inşa edilen mesken nitelikli taşınmazlar ilk satışa, devir ve temlike konu edilmediği sürece vergiden muaf olacaklardır. Bu muafiyet hükmü arsa karşılığı inşaat işlerinde sözleşme gereği taahhüt işini üstlenen müteahhide kalan mesken nitelikli taşınmazlar için de uygulanacaktır. Söz konusu taşınmazların kiraya verilmesi veya sair surette kullanılması durumunda muafiyetten yararlanılması mümkün değildir.   VERGİNİN BEYANININ YAPILACAĞI YER   Mükellefler beyannamelerini, mesken nitelikli taşınmazın bulunduğu yer belediyesinden alınan bina vergi değerini (beyanname verilen yıl ve bir önceki yıla ilişkin) gösteren belgeyi eklemek suretiyle, ilgili yılın Şubat ayının 20’nci günü sonuna kadar taşınmazın bulunduğu yer vergi dairesine vereceklerdir.   Mükellefler beyannamelerini elektronik ortamda kendileri gönderebilecekleri gibi aynı zamanda Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirler ile sözleşme imzalamak suretiyle e-beyanname şeklinde de verebileceklerdir. Beyannamenin elektronik ortamda verilmesi durumunda, beyannameye eklenecek bina vergi değerini gösteren belge, beyannamenin verildiği tarihi takip eden 15 gün içinde elden veya posta yoluyla ilgili vergi dairesine gönderilecektir.   Söz konusu Tebliğ’e ulaşmak için tıklayınız.     Saygılarımızla Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ SİRKÜLERİ İNDİR

2021-01-21T17:33:10+03:00Ocak 21st, 2021|Sirküler|

2021-06 Prime Esas Kazançların Alt ve Üst Sınırları İle Bazı İşlemlere Esas Tutarlar Hak.

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 06.01.2021 tarihinde “Prime Esas Kazançların Alt ve Üst Sınırları İle Bazı İşlemlere Esas Tutarlar” konulu, 2021/1 sayılı Genelge yayımlanmıştır.   Söz konusu Genelge’ de aşağıdaki konularda dikkate alınacak tutarlar detaylıca açıklanmıştır.   5510 sayılı Kanun’ un 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının a bendine tabi sigortalıların sigorta primi ve işsizlik sigortası primlerine esas günlük ve aylık kazançların alt ve üst sınırları, Çırak ve öğrencilerin prime esas kazançları, Yükseköğrenimleri sırasında staja tabi tutulan öğrenciler, kısmi zamanlı çalıştırılan öğrenciler ile bursiyer ve kursiyerlerin prime esas kazançları, Prime esas kazançlardan istisna tutulacak yemek parası, çocuk zammı ve aile yardımı tutarları, Sosyal Güvenlik Sözleşmesi olmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurtdışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen sigortalıların prime esas kazançlarının alt ve üst sınırları, Ev hizmetlerinde ayda 10 gün ve üzerinde sigortalı çalıştıran işverenlerin ödeyecekleri aylık kazançların alt ve üst sınırları ile 10 günden az sigortalı çalıştıranların ödeyeceği iş kazası ve meslek hastalığı primleri, Primlerini kendi ödeyen sigortalıların prime esas aylık kazançlarının alt ve üst sınırları, 2925 sayılı Kanun’a tabi sigortalıların prime esas kazançları ve ödeyecekleri prim tutarları, 5510 sayılı Kanun’un 41 inci maddesine göre yapılacak hizmet borçlandırılması ile 3201 sayılı Kanun’a göre yurtdışında geçen sürelerin borçlandırılmasına esas tutarlar, Geçici iş görmezlik ödeneklerinin alt sınıra tamamlanması, Emzirme ödeneği, Cenaze ödeneği, İdari para cezaları, TL cinsinden yapılan ödemelerin yuvarlanması.   Söz konusu Genelge’ ye ulaşmak için tıklayınız.     Saygılarımızla Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ

2021-01-21T17:30:14+03:00Ocak 21st, 2021|Duyurular|

2021-05 Ocak-Şubat-Mart 2020 Dönemlerine İlişkin E-Defter ve Berat Dosyaları İkincil Kopyalarının Yükleme Süresinin Uzatılması Hak.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 08.01.2021 tarihinde yayımlanan duyuru kapsamında;   Ocak-Şubat-Mart 2020 dönemlerine ilişkin e-defter ve berat dosyaları ikincil kopyalarının Başkanlık Sistemlerine yükleme süresi 15.01.2021 tarihinden 05.02.2021 tarihine kadar uzatılmıştır.   Söz konusu Duyuru’ ya ulaşmak için tıklayınız.     Saygılarımızla Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ

2021-01-21T17:29:39+03:00Ocak 21st, 2021|Duyurular|

2021-04 E-Defter Dosyaları İle Bunlara İlişkin Berat Dosyalarının İkincil Kopyalarının Saklanması Hak.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 07.01.2021 tarihinde “E-defter dosyaları ile bunlara ilişkin berat dosyalarının ikincil kopyalarının saklanması hakkında duyuru” yayınlanmıştır.   Söz konusu Duyuru’ ya ulaşmak için tıklayınız.     Saygılarımızla Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ

2021-01-21T17:28:43+03:00Ocak 21st, 2021|Duyurular|

2021-03 Varlık Barışı Uygulama Rehberi Hak.

Bilindiği gibi, 17.11.2020 tarih ve 31307 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında 7256 Sayılı Kanun” un 21 inci maddesi ile “Varlık Barışı Uygulaması” ihdas edilmiştir.   Daha sonra, 28.11.2020 tarih ve 31318 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında 1 Seri Numaralı Genel Tebliğ” ile uygulamanın usul ve esasları belirlenmiştir.   Bu defa, söz konusu uygulamaya ilişkin “Yurt Dışında ve Yurt İçinde Bulunan Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Rehberi” Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 05.01.2021 tarihinde yayınlanmıştır.   Söz konusu Rehber’ e ulaşmak için tıklayınız.   Saygılarımızla Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ

2021-01-21T17:28:10+03:00Ocak 21st, 2021|Duyurular|

2021-02 E-Belge Uygulamalarından GİB Portal Yöntemiyle Yararlanan Mükellefler Hak.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 31.12.2020 tarihinde yayınlanan duyuru kapsamında;   E-Belge uygulamalarından, GİB Portal yöntemi ile yararlanan mükelleflerin 01/01/2021 tarihinden itibaren düzenleyecekleri e-Belgelerde belge yıl kodunun otomatik olarak sistem tarafından güncelleneceği belirtilmiştir.   Söz konusu Duyuru’ ya ulaşmak için tıklayınız.     Saygılarımızla Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ

2021-01-21T17:27:21+03:00Ocak 21st, 2021|Duyurular|

2021-01 Dördüncü Geçici Vergi Dönem Sonu (31.12.2020) İtibariyle Uygulanacak Kurlar Hak.

Sayın müşterilerimiz,   Yabancı para ve yabancı para cinsinden olan senetli ve senetsiz alacak ve borçların 2020 Yılı Dördüncü Geçici Vergi Dönemi sonunda (31.12.2020) yapılacak değerlemelerinde aşağıdaki kurlar dikkate alınacaktır.   Bilindiği üzere, Vergi mevzuatı gereği kasada mevcut yabancı paralar efektif alış kuru ile diğer kaydi paralarla dövizli borç ve alacaklar döviz alış kuru ile değerlenecektir. (283 sıra no.lu VUK Genel Tebliği) DÖVİZ CİNSİ DÖVİZ ALIŞ DÖVİZ SATIŞ EFEKTİF ALIŞ 1 ABD DOLARI 7,3405 7,3537 7,3353 1 EURO 9,0079 9,0241 9,0015 1 AVUSTURALYA DOLARI 5,6076 5,6441 5,5818 1 DANİMARKA KRONU 1,2090 1,2149 1,2081 1 İNGİLİZ STERLİNİ 9,9438 9,9957 9,9369 1 İSVİÇRE FRANGI 8,2841 8,3373 8,2717 1 İSVEÇ KRONU 0,89313 0,90237 0,89250 1 KANADA DOLARI 5,7315 5,7574 5,7103 1 KUVEYT DİNARI 23,9533 24,2667 23,5940 1 NORVEÇ KRONU 0,85390 0,85964 0,85331 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1,9563 1,9599 1,9417 100 JAPON YENİ 7,0930 7,1400 7,0668   Saygılarımızla Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ

2021-01-21T17:26:04+03:00Ocak 21st, 2021|Duyurular|

2021-15 Nakdi Ücret Desteği, İstihdama Dönüş Teşviki ve İlave İstihdam Teşviki Tutarlarının Artırılması Hak.

13.01.2021 tarih ve 31363 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 3423 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında;   “Nakdi Ücret Desteği, İstihdama Dönüş Teşviki ve İlave İstihdam Teşviki” destek tutarları 2021 yılı Ocak döneminden itibaren geçerli olmak üzere asgari ücret artış oranında (%21,56) artırılmıştır.     DESTEK TÜRÜ GÜNLÜK DESTEK TUTARI (ESKİ) AYLIK DESTEK TUTARI (ESKİ) ARTIŞ ORANI (%21,56) ARTIŞ SONRASI GÜNLÜK DESTEK TUTARI (YENİ) ARTIŞ SONRASI AYLIK DESTEK TUTARI (YENİ) NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ 39,24 1.177,20 8,46 47,70 1.431,00 İSTİHDAMA DÖNÜŞ PRİM DESTEĞİ 44,15 1.324,50 9,52 53,67 1.610,06 İLAVE İSTİHDAM PRİM DESTEĞİ 44,15 1.324,50 9,52 53,67 1.610,06     NOT: Nakdi ücret desteğinde damga vergisi olması sebebiyle destekten yararlanacak çalışanların eline geçecek net tutar 30 gün için 1.420,14 TL’ dir.   3423 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’na ulaşmak için tıklayınız.   Saygılarımızla Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ SİRKÜLERİ İNDİR

2021-01-14T17:35:07+03:00Ocak 14th, 2021|Sirküler|
Load More Posts