Günlük Arşivler: 16 Aralık 2020

2020-91 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında 7256 Sayılı Kanun

GENEL DEĞERLENDİRME   Kamuoyunda “Torba Yasa” olarak bilinen “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında 7256 Sayılı Kanun” 17.11.2020 tarih ve 31307 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır.   7256 Sayılı Kanun’un kapsamı; Kesinleşmiş kamu alacaklarının yapılandırılması, varlık barışı düzenlemesi, istihdama yönelik düzenlemeler, gelir vergisi kanunu, kurumlar vergisi kanunu ve katma değer vergisi kanununa yönelik bazı düzenlemelerdir.   7256 Sayılı Kanun'un, bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin hükümleri, 31 Ağustos 2020 (bu tarih dahil) öncesindeki kesinleşmiş alacaklarla sınırlıdır. Diğer bir ifadeyle, kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan alacaklar (Vergi mahkemesinde dava açılmış ya da dava açma süresi henüz geçmemiş olan ikmalen, re’sen veya idarece yapılmış vergi tarhiyatları ile gümrük vergilerine ilişkin tahakkuklar; temyiz veya itiraz/istinaf süreleri geçmemiş ya da itiraz veya temyiz yoluna başvurulmuş ya da karar düzeltme talep süresi geçmemiş veya bu yola başvurulmuş olan ikmalen, re’sen veya idarece yapılmış vergi tarhiyatları ile gümrük vergilerine ilişkin tahakkuklar; Uzlaşma aşamasında bulunan tarhiyatlar.) kapsam dışı bırakılmıştır.   Diğer taraftan, matrah artırımı ve işletme kayıtlarının düzeltilmesi konuları da bu kanun kapsamına dahil edilmemiştir.   Plan Bütçe Komisyonu’nun teklifinde yer alan ve kamuoyunda oldukça çok tartışılan, kısmi zamanlı çalışmanın teşvik edilmesine ilişkin 21 inci madde ise verilen önergeyle tekrardan değerlendirilmek amacıyla metinden çıkarılmıştır.   Benzer şekilde, kurumlar vergisi oranını 5 puana kadar indirme konusunda Cumhurbaşkanına yetki verilmesine ilişkin öngörülen düzenleme de teklif metninden çıkarılmıştır.   Söz konusu Kanun özetle aşağıdaki konularını içermektedir.   Hazine ve Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Belediyeler, İl Özel İdareleri, Büyükşehir Belediyeleri Su ve Kanalizasyon İdareleri ve Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları’ na olan borçlar ile bazı kurumlara olan idari para cezalarının yeniden yapılandırılması,   İstihdama yönelik düzenlemeler, Gelir Vergisi Kanunu’na ilişkin düzenlemeler, Kurumlar Vergisi Kanunu’na ilişkin düzenlemeler, Katma Değer Vergisi Kanunu’na ilişkin düzenlemeler, Varlık Barışı düzenlemesi,   BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI (Madde 1-4)   7256 sayılı Kanun’un kesinleşmiş alacaklara ilişkin hükümleri aşağıdaki gibidir.   KESİNLEŞMİŞ ALACAK; Kanun’un yayım tarihi itibariyle; İlk derece yargı mercileri nezdinde dava açma süresi geçmiş, itiraz/istinaf veya temyiz süreleri geçmiş, idari para cezalarına ilişkin idari yaptırım kararlarına karşı dava açma süresi geçmiş, uzlaşma hükümlerinden yararlanma süresi geçmiş veya uzlaşılmış alacakları ifade etmektedir.   Yapılandırma Kapsamı   Vergi Usul Kanunu kapsamına giren vergiler ve vergi cezaları ile bunlara bağlı gecikme faizleri, gecikme zamları gibi fer’i alacaklar,   Gümrük Kanunu ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü doğan ve Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil daireleri tarafından 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre takip edilen gümrük vergileri, idari para cezaları, faizler, gecikme faizleri, gecikme zammı alacakları,   Sigorta primleri ve topluluk sigortası primleri, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi,   İl özel idarelerinin, 6183 sayılı Kanun kapsamında takip edilen asli ve fer’ i amme alacakları,   Belediyelerce tahsil edilen bütün vergiler, vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları,   Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu hükümlerine göre üyelerin oda ve borsalara, esnaf ve sanatkarların üyesi oldukları odalara, TÜRMOB'a, Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin ait olan aidat ve diğer bazı alacaklar   Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarının (YİKOB) [...]

2020-12-16T17:51:44+03:00Aralık 16th, 2020|Sirküler|

2020-90 Ar-ge ve Tasarım Merkezleri İle Teknoparklarda Çalışan Personelin Uzaktan Çalışma Süreleri Hak.

Bilindiği gibi, 7244 sayılı Kanun’un 2’nci maddesi ile;   5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde yürütülen faaliyetlerin Ar-Ge ve tasarım merkezleri dışında da yapılmasına,   4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında Bölge sınırları içinde yürütülen faaliyetlerin Bölge dışında da yürütülmesine,   11/3/2020 tarihinden itibaren 4 ay süreyle sınırlı olmak üzere, Sanayi ve Teknoloji Bakanı tarafından izin verilebileceği hüküm altına alınmıştır. Diğer taraftan, Bakanlığa söz konusu süreyi 3 aya kadar uzatılabilme yetkisi verilmiştir.   Bakanlık bugüne kadar yapmış olduğu duyurular ile süreyi 11 Ekim 2020 tarihine kadar uzatmıştır.   Daha sonra, 7254 sayılı Kanun ile Bakanlığa 1 yıl süre ile (11 Ekim 2021 tarihine kadar) uygulamayı uzatma yetkisi verilmiştir.   Bakanlık kendisine verilen yetki çerçevesinde; Uzaktan çalışma süresini,   İlgili işletmelerde bildirime tabi personel sayısının 4691 ve 5746 sayılı Kanun kapsamında istihdam edilen personel sayısının %40’ını geçmemek veya   Bildirime tabi personele isabet eden toplam çalışma süresinin, ilgili kanun kapsamında istihdam edilen toplam personel sayısına isabet eden çalışma süresinin %40’ını aşmamak kaydıyla,   31 Ekim 2020 tarihine kadar uzatılmasına karar verilmiştir.   Bakanlık tarafından yapılan yeni açıklama uyarınca 31 Ekim 2020 tarihinde sona erecek olan uzaktan çalışma süresi yukarıdaki şartlar dahilinde 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzatılmıştır.   Bu süre zarfında, 5746 sayılı Kanun ile 4691 sayılı Kanun kapsamındaki indirim, istisna, destek ve teşviklerden yararlanılmaya devam edilecektir.   Saygılarımızla Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ SİRKÜLERİ İNDİR

2020-12-16T17:34:18+03:00Aralık 16th, 2020|Sirküler|

2020-89 Kısa Çalışma Ödeneği, Sözleşme Fesih Yasağı ve Ücretsiz İzin Uygulamalarının Süre Uzatımı Hak.

27.10.2020 tarih ve 31287 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 3134 ve 3135 sayılı Cumhurbaşkanı Kararları doğrultusunda; 30.06.2020 tarihine kadar Kısa Çalışma Ödeneği başvurusunda bulunmuş olan mükellefler için, Kısa Çalışma Ödeneği, Sözleşme Fesih Yasağı ve Ücretsiz İzin Desteği uygulamalarının süreleri 2 ay uzatılmıştır.     KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ SÜRESİ   Bilindiği gibi, 30.06.2020 tarih ve 31171 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 2706 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında, 30.06.2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) kısa çalışma başvurusunda bulunmuş işyerleri için kısa çalışma ödeneği süresi;   Yeni bir başvuru ve uygunluk tespiti yapılmasına gerek bulunmaksızın,   Daha önce kısa çalışmadan yararlanan aynı işçiler için ve aynı şartları aşmamak kaydıyla,   Söz konusu kararın yayım tarihinden önce kısa çalışma uygulaması biten işyerleri için 01.07.2020 tarihi itibariye,   Söz konusu kararın yayımlandığı tarihte kısa çalışma uygulaması devam eden işyerleri için, kısa çalışma bitim tarihinden itibaren başlamak üzere,   1 ay uzatılmıştı.   30.07.2020 tarih ve 31202 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 2810 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile kısa çalışma süresi yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde 1 ay daha uzatılmıştır.   Daha sonra, 31.08.2020 tarih ve 31230 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 2915 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda; Kısa çalışma ödeneği sektör ayrımı olmadan 2 ay daha uzatılmıştır.   Bu defa, 17.10.2020 tarih ve 31287 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 3134 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda; Kısa çalışma ödeneği sektör ayrımı olmadan 2 ay daha (31.12.2020’ ye kadar) uzatılmıştır.   3134 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’na ulaşmak için tıklayınız.   SÖZLEŞME FESİH YASAĞI ve ÜCRETSİZ İZİN DESTEĞİ SÜRELERİ   Bilindiği gibi, 7244 sayılı Kanun ile 4857 sayılı İş Kanunu’na eklenen geçici 10 uncu maddeyle,  İş Kanunu kapsamında olan veya olmayan her türlü işçinin iş sözleşmesinin, 17/04/2020 tarihten 17/07/2020 tarihine kadar 3 ay süreyle işveren tarafından feshedilemeyeceği (ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri haller nedeniyle fesih hariç), fesih yasağı uygulanan hallerde işverenin işçiyi ücretsiz izne ayırabileceği düzenlenmişti.   30.06.2020 tarih ve 31171 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 2707 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında; Söz konusu düzenlemenin uygulama süresi 1 ay (17.08.2020 tarihine kadar) uzatılmıştı.   30.07.2020 tarih ve 31202 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 2811 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile sözleşme fesih yasağı ve ücretsiz izin desteği süreleri 1 ay daha (17.09.2020 tarihine kadar) uzatılmıştır.   Daha sonra, 04.09.2020 tarih ve 31234 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 2930 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile sözleşme fesih yasağı ve ücretsiz izin desteği süreleri 2 ay daha (17.11.2020 tarihine kadar) uzatılmıştır.   Bu defa, 27.10.2020 tarih ve 31287 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 3135 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile sözleşme fesih yasağı ve ücretsiz izin desteği süreleri 2 ay daha (17.01.2021 tarihine kadar) uzatılmıştır.   3135 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’na ulaşmak için tıklayınız.   Saygılarımızla Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ SİRKÜLERİ İNDİR

2020-12-16T17:30:40+03:00Aralık 16th, 2020|Sirküler|

2020-88 Ar-ge ve Tasarım Merkezleri İle Teknoparklarda Çalışan Personelin Uzaktan Çalışma Süreleri Hak.

Bilindiği gibi, 7244 sayılı Kanun’un 2’nci maddesi ile;   5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde yürütülen faaliyetlerin Ar-Ge ve tasarım merkezleri dışında da yapılmasına,   4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında Bölge sınırları içinde yürütülen faaliyetlerin Bölge dışında da yürütülmesine,   11/3/2020 tarihinden itibaren 4 ay süreyle sınırlı olmak üzere, Sanayi ve Teknoloji Bakanı tarafından izin verilebileceği hüküm altına alınmıştır. Diğer taraftan, Bakanlığa söz konusu süreyi 3 aya kadar uzatılabilme yetkisi verilmiştir.   Bakanlık bugüne kadar yapmış olduğu duyurular ile süreyi 11 Ekim 2020 tarihine kadar uzatmıştır.   Daha sonra, 7254 sayılı Kanun ile Bakanlığa 1 yıl süre ile (11 Ekim 2021 tarihine kadar) uygulamayı uzatma yetkisi verilmiştir.   Bakanlık kendisine verilen yetki çerçevesinde; Uzaktan çalışma süresini,   İlgili işletmelerde bildirime tabi personel sayısının 4691 ve 5746 sayılı Kanun kapsamında istihdam edilen personel sayısının %40’ını geçmemek veya   Bildirime tabi personele isabet eden toplam çalışma süresinin, ilgili kanun kapsamında istihdam edilen toplam personel sayısına isabet eden çalışma süresinin %40’ını aşmamak kaydıyla, 31 Ekim 2020 tarihine kadar uzatılmasına karar verilmiştir.   Bu süre zarfında, 5746 sayılı Kanun ile 4691 sayılı Kanun kapsamındaki indirim, istisna, destek ve teşviklerden yararlanılmaya devam edilecektir.   Saygılarımızla Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ SİRKÜLERİ İNDİR

2020-12-16T17:29:03+03:00Aralık 16th, 2020|Sirküler|

2020-87 2020 Yılı 3.Geçici Vergi Döneminde Yatırım İndirim Haklarının Hangi Oranlar Kullanılarak Endeksleneceği Hak.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 19.10.2020 tarihinde yayımlanan “5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri / 55” ile 2020 yılı üçüncü geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı %5,29 olarak belirlenmiştir.   Buna göre;   04.2003 tarihinden önce yapılan müracaatlara istinaden düzenlenen yatırım teşvik belgeleri (GVK mülga ek 1,2,3,4,5,6 md.) kapsamında hak kazanılan yatırımlarla ilgili 31.12.2005 tarihine kadar yapılan harcamalar üzerinden hesaplanan; ancak kazancın yetersiz olması nedeniyle indirim konusu yapılamayan istisna tutarı, 2020 yılı üçüncü geçici vergi döneminde %5,29 oranında artırılarak kullanılabilecektir.   04.2006 tarihinden önce başlayan yatırımlarla ilgili olarak gerçekleşen harcamalar üzerinden hesaplanan ancak ilgili yıl kazancının yetersiz olması nedeniyle indirilemeyerek izleyen dönemlere devreden yatırım indirimi hakları (GVK mülga 19 md.) ise Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksinde (Yİ-ÜFE) meydana gelen artış oranında artırılmak suretiyle uygulanacaktır.   2020 yılının ilk 9 aylık döneminde Yİ-ÜFE’de meydana gelen artış %13,44 olarak gerçekleştiğinden, söz konusu tutarlar 2020 yılının üçüncü geçici vergi döneminde %13,44 oranında artırılarak dikkate alınacaktır.   55 Sıra No.lu Kurumlar Vergisi Sirküleri’ ne ulaşmak için tıklayınız.   Saygılarımızla Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ SİRKÜLERİ İNDİR

2020-12-16T17:17:12+03:00Aralık 16th, 2020|Sirküler|

2020-86 Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esaslarında Değişiklik Yapılması Hak.

9.10.2020 tarih ve 31269 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Anonim Şirketlerin Gene Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile anonim şirketlerin genel kurul toplantılarına ilişkin usul ve esaslarda bazı değişiklikler yapılmıştır. Bu değişikliklerden önemli görülen maddeler aşağıdaki gibidir.   Tek pay sahipli şirketlerde toplantı başkanlığı oluşturulması ile genel kurul toplantısına katılabilecekler listesinin hazırlanması zorunluluğu kaldırılmıştır. Vekaleten gerçekleştirilecek bütün katılımlarda düzenlenecek vekaletnamelerin noter onaylı olması zorunluluğu getirilmiştir. Bakanlık temsilcisi bulunması zorunlu olan veya talep üzerine Bakanlık temsilcisi görevlendirilen toplantılarda Bakanlık temsilcisi toplantı tutanağını imzalayacaktır, imzalanmaması halinde toplantı tutanağı geçersiz sayılacaktır. Kuruluş ve esas sözleşme değişikliği işlemleri Bakanlık iznine tabi olan şirketler hariç olmak üzere tek pay sahipli şirketlerin genel kurul toplantılarında gündeminde, sermayenin artırılması-azaltılması, kayıtlı sermaye sistemine geçilmesi-çıkılması, kayıtlı sermaye tavanının artırılması, faaliyet konusunun değiştirilmesine ilişkin esas sözleşme değişikliği, birleşme, bölünme, tür değişikliği olsa bile bakanlık temsilcisi bulundurulması zorunluluğu ortadan kaldırılmıştır. Ancak genel kurulu toplantıya çağıranların talep etmeleri ve bu taleplerin görevlendirme makamınca uygun görülmesi halinde Bakanlık temsilcisi görevlendirilir. Bakanlık temsilcisinin genel kuruldan sonra aldığı hazır bulunanlar listesini, gündemi, toplantı tutanağını ve ilgili diğer belgeleri 1 hafta içinde Bakanlık Merkez Müdürlüğü’ne ve il müdürlüklerine teslim şartı getirilmiştir. Genel kurullara başvuruda başvuru belgesine ek yapılan imza sirküleri zorunluluğu kaldırılmış ve banka dekontu yerine ödeme belgesi konulması yeterli sayılmıştır. Son olarak Yönetmeliğin eklerinde de bazı değişiklikler yapılmış olup, detayı Yönetmelik’ de mevcuttur.   Yönetmeliğin son haline ulaşmak için tıklayınız.   Saygılarımızla Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ SİRKÜLERİ İNDİR

2020-12-16T17:16:07+03:00Aralık 16th, 2020|Sirküler|

2020-85 520 Sıra Numaralı VUK Genel Tebliği Hak.

Bilindiği gibi, 7194 sayılı Kanun’un 24’üncü maddesi ile Vergi Usul Kanunu’na eklenen 160 / A maddesi uyarınca; Sahte belge düzenleme riski yüksek olan mükelleflerin bir an önce tespit edilerek mükellefiyet kaydının Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılacak analiz ve değerlendirme sonuçlarına göre terkin edilebilmesine imkan verilmiştir.   Buna göre, Hazine ve Maliye Bakanlığının ilgili birimleri tarafından yapılan analiz ve değerlendirme çalışmaları neticesinde, sahte belge düzenleme riskinin yüksek olduğu tespit edilen mükellefler vergi incelemesine sevk edilecek ve yapılacak yoklama sonucunda, vergi dairesinin görüşü ve ilgisine göre vergi dairesi başkanı/defterdar onayıyla mükellefiyet kaydı terkin edilebilecektir. İnceleme neticesine göre mükellefler ile bunlarla ilişkili kişilerin durumu yeniden değerlendirilecek olup mükellefiyet tesisi/devamı için alınan teminat belirli şartlar dâhilinde iade edilebilecektir.   Bakanlık söz konusu düzenlemeye ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkili olup, bu yetkisini 07.10.2020 tarih ve 31267 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “520 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği” ile kullanmıştır.   Tebliğ’de aşağıdaki konular detaylıca açıklanmıştır.   Sahte Belge Düzenleme Riski Yüksek Mükelleflerin Tespiti ve Mükellefiyet Kaydının Re’sen Terkini   Tespit Ve İncelemeye Sevk Yoklama Komisyon Değerlendirmesi Mükellefiyet Kaydının Re’sen Terkini   Teminat Uygulaması ve Mükellefiyetin Yeniden Tesisi   Vergi İncelemesi Sonucunda Yapılacak İşlemler   Mükellefiyeti Yeniden Tesis Edilenlerin E-Belge Düzenleme İle Ödemelerin/Tahsilatların Tevsik Zorunluluğu   520 Sıra Numaralı VUK Genel Tebliği’ ne ulaşmak için tıklayınız.   Saygılarımızla Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ SİRKÜLERİ İNDİR

2020-12-16T17:14:49+03:00Aralık 16th, 2020|Sirküler|

2020-84 Ar-ge ve Tasarım Merkezleri İle Teknoparklarda Çalışan Personelin Uzaktan Çalışma Süreleri Hak.

Bilindiği gibi, 7244 sayılı Kanun’un 2’nci maddesi ile;   5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde yürütülen faaliyetlerin Ar-Ge ve tasarım merkezleri dışında da yapılmasına,   4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında Bölge sınırları içinde yürütülen faaliyetlerin Bölge dışında da yürütülmesine,   11/3/2020 tarihinden itibaren 4 ay süreyle sınırlı olmak üzere, Sanayi ve Teknoloji Bakanı tarafından izin verilebileceği hüküm altına alınmıştır.   Diğer taraftan, Bakanlığa söz konusu süreyi 3 aya kadar uzatılabilme yetkisi verilmiştir.   Bu süre zarfında, 5746 sayılı Kanun ile 4691 sayılı Kanun kapsamındaki indirim, istisna, destek ve teşviklerden yararlanılmaya devam edilecektir.   Daha önce Bakanlık bu yetkiyi kullanarak süreyi 30.06.2020 tarihine kadar uzatmıştı.   Ardından, 02.07.2020 tarih ve 2020/62 sayılı sirkülerimizde belirtildiği üzere; Bakanlık tarafından yapılan duyuru kapsamında; 30 Haziran 2020 tarihinde sona eren uzaktan çalışma süresinin,   İlgili işletmelerde bildirime tabi personel sayısının 4691 ve 5746 sayılı Kanun kapsamında istihdam edilen personel sayısının %50’sini geçmemek veya   Bildirime tabi personele isabet eden toplam çalışma süresinin, ilgili kanun kapsamında istihdam edilen toplam personel sayısına isabet eden çalışma süresinin %50’sini aşmamak kaydıyla,   31 Temmuz 2020 tarihine kadar uzatılmasına karar verilmiştir.   Daha sonra, 28.07.2020 tarih ve 2020/66 sayılı sirkülerimizde belirtildiği üzere, Bakanlık tarafından yapılan duyuru kapsamında; 31 Temmuz 2020 tarihinde sona eren uygulamanın 31 Ağustos 2020 tarihine kadar uzatılmasına karar verilmiştir. Bunun yanında yukarıda yer alan %50 oranları %40 ‘a düşürülmüştür.   En son, 27.08.2020 tarih ve 2020/73 sayılı sirkülerimizde belirtildiği üzere, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılan açıklama uyarınca, 31 Ağustos 2020 tarihinde sona eren uzaktan çalışma süresi 30 Eylül 2020 tarihine kadar uzatılmıştır. Yukarıda yer alan oranlar %40 olarak aynı şekilde uygulanacaktır. Bu defa, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılan yeni açıklama uyarınca, 30 Eylül 2020 tarihinde sona eren uzaktan çalışma süresi 11 Ekim 2020 tarihine kadar uzatılmıştır. Yukarıda yer alan oranlar %40 olarak aynı şekilde uygulanacaktır.   Saygılarımızla Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ SİRKÜLERİ İNDİR

2020-12-16T17:10:04+03:00Aralık 16th, 2020|Sirküler|

2020-83 Mevduat Faizleri ve Kar Paylarına Uygulanan Tevkifat Oranlarının Düşürülmesi Hak.

30.09.2020 tarih ve 31260 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 3032 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 67’nci maddesinde yer alan tevkifat oranlarını belirleyen 2006/ 10731 sayılı kararda değişikliğe gidilmiştir. Yapılan değişiklik ile;   Türk Lirası cinsinden açılan mevduat hesaplarından elde edilen faizlere ve katılım bankaları tarafından TL cinsinden ödenen kar paylarına uygulanacak tevkifat oranları geçici süreyle düşürülmüştür. (31.12.2020’ye kadar)   Döviz tevdiat hesaplarına ödenen faizlere ve katılım bankaları tarafından Döviz cinsinden ödenen kar paylarına uygulanacak tevkifat oranlarında herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.   1- Türk Lirası Cinsinden Açılan Mevduat Hesaplarından Elde Edilen Faizlerden 3032 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’na ulaşmak için tıklayınız.   Saygılarımızla Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ SİRKÜLERİ İNDİR

2020-12-16T17:08:51+03:00Aralık 16th, 2020|Sirküler|

2020-82 Kambiyo İşlemlerinde Uygulanan BSMV Oranının Düşürülmesi Hak.

  Bilindiği gibi, 24.05.2020 tarih ve 31136 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 2568 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda; Kambiyo muamelelerinde satış tutarı üzerinden hesaplanması gereken BSMV oranı binde 2' den yüzde 1’e çıkarılmıştır.   Bu defa, 30.09.2020 tarih ve 31260 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 3031 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile BSMV oranı tekrar eski oranına yani binde 2’ ye indirilmiştir.   Karar ile kambiyo işlemlerinde uygulanan BSMV oranı, 30.09.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere binde 2 olarak uygulanacaktır.,   Diğer taraftan, aşağıda sayılan kambiyo muamelelerinde BSMV oranı sıfır olarak uygulanmaya devam etmektedir.   1) Bankalar ile yetkili müesseselerin kendi aralarında veya birbirlerine yaptıkları kambiyo satışları,   2) Hazine ve Maliye Bakanlığına yapılan kambiyo satışları,   3) Döviz kredisinin ödenmesine yönelik olarak, döviz kredisi kullanılan ya da kullanımına aracılık eden banka tarafından kredi borçlusuna yapılan kambiyo satışları,   4) Sanayi sicil belgesini haiz işletmelere yapılan kambiyo satışları,   5) İhracatçı Birliklerine üye olan ihracatçılara yapılan kambiyo satışları,   6) Bankacılık Kanunu uyarınca finansal kuruluş faaliyeti kabul edilen faaliyetlerden en az birini yapan yurt dışında mukim kuruluşlara yapılan kambiyo satışları.   3031 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’na ulaşmak için tıklayınız.   Saygılarımızla Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ SİRKÜLERİ İNDİR

2020-12-16T12:17:33+03:00Aralık 16th, 2020|Sirküler|
Load More Posts