Aylık Arşivler: Nisan 2020

2020-42 SGK Prim Ödemelerinin Ertelenmesi Hak.

Bilindiği gibi, 24.03.2020 tarih ve 31078 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “518 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği” ile mücbir sebep kapsamına alınan mükellef grupları belirlenmiştir.  Bu defa, SGK Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü tarafından 02.04.2020 tarihinde yayımlanan 5157380 sayılı Genel Yazı ile yukarıda yer alan Tebliğ ile mücbir sebep kapsamında kabul edilen mükelleflerin; 2020/Mart ayına ait sigorta primlerinin son ödeme süresinin 2/11/2020 tarihine, 2020/Nisan ayına ait sigorta primlerinin son ödeme süresinin 30/11/2020 tarihine, 2020/Mayıs ayına ait sigorta primlerinin son ödeme süresinin 31/12/2020 tarihine ertelendiği açıklanmıştır. Diğer taraftan, SGK’ ya verilmesi gereken beyannameler ve bildirgelerin sürelerinde herhangi bir erteleme yapılmamıştır. Saygılarımızla Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ

2020-04-06T13:53:36+03:00Nisan 6th, 2020|Sirküler|

2020-41 Genel Kurullarda Kar Dağıtımına İlişkin TOBB Yazısı Hak.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından 01.04.2020 tarihinde ticaret sicil müdürlüklerine gönderilen yazı ile koronavirüs salgını kapsamında şirketlerin öz kaynaklarını korumasına yönelik aşağıdaki maddenin genel kurullarda görüşülmesi istenmiştir. "kamunun iştiraki olan şirketler hariç olmak üzere, sermaye şirketlerinin 2019 yılı hesap dönemine ilişkin olarak bu yıl gerçekleştirilecek genel kurul toplantılarında gündeme alınacak nakit kâr payı dağıtımı kararlarında, geçmiş yıl kârlarının dağıtıma konu edilmemesi ve dağıtım tutarının 2019 yılı net dönem karının %25'ini aşmaması ile yönetim kuruluna kâr payı avansı dağıtımı yetkisi verilmemesi..." TOBB tarafından gönderilen yazı ile; Geçmiş yıl karlarının dağıtılmaması, 2019 yılı net dönem karının en fazla %25 inin dağıtılması, 2020 yılında yönetim kuruluna kar payı avansı dağıtım yetkisi verilmemesi, Tavsiye edilmiştir. Bu hususa ilişkin Şirketimizin değerlendirmesi aşağıdaki gibidir. Söz konusu maddenin şirket genel kurul gündem maddeleri arasına alınması zorunludur. Ancak tavsiye edilen hususlarla ilgili karar yetkisi tamamen genel kurulun tasarrufundadır. Yani söz konusu maddenin görüşülecek olması kabul edilmesi anlamına gelmemektedir. Genel kurul ilgili maddeyi reddedebilir, kısmen kabul edebilir ya da tamamen kabul edebilir. Saygılarımızla Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ

2020-04-06T13:52:41+03:00Nisan 6th, 2020|Sirküler|

2020-40 İhraç Kayıtlı Satışlara İlişkin İhracat Sürelerinin Uzatılması Hak.

31.03.2020 tarih ve 2020-39 sayılı Sirkülerimizde; İmalatçılar tarafından ihraç kayıtlı olarak teslim edilen malların teslimini izleyen aybaşından itibaren 3 ay içerisinde ihraç edilmesi gerektiği, Koronavirüs sebebiyle ortaya çıkan mücbir sebep halinin ihraç kayıtlı teslimlere ilgili 3 aylık süreye herhangi bir etkisinin bulunmadığı, dolayısıyla 3 aylık süre içerisinde ihraç edilemeyen mallara yönelik 15 gün içerisinde, koronavirüs salgını gerekçe gösterilerek ve yazılı olarak ilgili vergi dairesine başvurulması gerektiğini Belirtmiştik.  Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 31.03.2020 tarihinde yayımlanan “68 Sayılı Katma Değer Vergisi Sirküleri” uyarınca; İhraç kayıtlı teslimin yapıldığı tarihi takip eden ayın başından itibaren başlayan üç aylık sürenin sonu 1/4/2020 ila 30/6/2020 (bu tarihler dâhil) tarihleri arasına rastlayan mükellefler bakımından, ek süre için vergi dairesine başvuru yapılmaksızın bu sürenin mücbir sebep kapsamında üç ay daha uzatılmış kabul edilmesi uygun bulunmuştur. İhracat süresi, belirtilen süreden önce dolmakla birlikte, ihracatın gerçekleştirilmesi için ek süre talebine ilişkin 15 günlük başvuru süresi mezkur döneme rastlayan mükellefler de aynı kapsamda değerlendirilecektir. Söz konusu Sirküler’ e ulaşmak için tıklayınız. Saygılarımızla Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ

2020-04-06T13:50:53+03:00Nisan 6th, 2020|Sirküler|

2020-38 Mücbir Sebep Halinde KDV Tevkifatı Yapılmaması Hak.

Bilindiği gibi, 3065 Sayılı KDV Kanunu’nun 11/1-c maddesi kapsamında; İmalatçılar tarafından ihraç kayıtlı olarak teslim edilen malların teslimini izleyen aybaşından itibaren 3 ay içerisinde ihraç edilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde ihraç kayıtlı teslim şartları sağlanmamış olur ve yapılan teslim yurtiçi teslime dönüşür. Koronavirüs sebebiyle ortaya çıkan mücbir sebep halinin ihraç kayıtlı teslimlere ilgili 3 aylık süreye herhangi bir etkisi bulunmamaktadır. Yani, 3 aylık süre içerisinde ihraç edilemeyen mallara yönelik 15 gün içerisinde, koronavirüs salgını gerekçe gösterilerek ve yazılı olarak ilgili vergi dairesine başvurulması gerekmektedir. İhraç kayıtlı teslimlerle ilgili ek süreye ihtiyaç duyulması halinde uygulanacak prosedürler KDV Genel Uygulama Tebliği’nin II/A-8.6 bölümünde açıklanmış olup, aşağıdaki gibidir. 8.6. İhracat İçin Ek Süre Verilmesi İhraç kaydıyla teslim aldıkları malları yasal süresi içinde mücbir sebepler veya beklenmedik durumlara bağlı olarak ihraç edemeyen ihracatçıların ek süre talepleri ilgili vergi dairesi başkanlıkları ve defterdarlıklar tarafından değerlendirilir. Buna göre, 3065 sayılı Kanunun (11/1-c) maddesi uyarınca ihraç kaydıyla teslim edilen bir malın (teslim tarihini takip eden aybaşından itibaren üçüncü ayın sonuna kadar) ihracatının gerçekleşmemesi halinde, ek süre ihracatçılar tarafından en geç üç aylık sürenin sonundan itibaren 15 gün içinde ilgili vergi dairesi başkanlığı veya defterdarlığa verilecek bir dilekçe ile istenir. Bu süreden sonra yapılan veya ihracatçısı tarafından yapılmayan ek süre taleplerinin değerlendirilmesi ve kabulü söz konusu değildir. İhracatçı ek süre talebine ilişkin dilekçede mücbir sebep veya beklenmedik durumu belirterek, bu dilekçeye yalnızca ihraç kaydıyla teslime ait faturanın bir örneğini ekler. Vergi dairesi başkanlığı veya defterdarlık tarafından mükelleflerden ek süre talebine dayanak olay veya durumun tevsikine yönelik herhangi bir belge talep edilmez. Vergi dairesi başkanlıkları ile defterdarlıklar kendilerine yapılan ek süre taleplerini, öncelikle talebin zamanında ve ilgili ihracatçı mükellef tarafından yapılıp yapılmadığı bakımından inceler. Ek süre verilmesinde mücbir sebebin varlığı 213 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi hükmü esas alınarak belirlenir. İhracatın kanuni süresinde gerçekleşmesine engel teşkil eden ve mücbir sebep kabul edilmeyen haller ise beklenmedik durum sayılır. Bu çerçevede; ihracatın yapılacağı ülkedeki savaş hali/siyasal karışıklıklar, ekonomik belirsizlik ve durgunluk, yurt dışındaki alıcının sipariş ertelemesi/iptal etmesi, teslim programındaki değişiklikler, bedelin transferinde karşılaşılan aksaklık veya gecikmeler, akreditif süresinin dolması, ihraç edilecek malın tüketim mevsiminin geçmesi, uygun depolama koşullarına sahip olunmaması, ithalatçı ülke ile yaşanan siyasi veya ekonomik sorunlar, ihraç malının taşınmasında karşılaşılan sorunlar (gemilerin yükleme limanlarına gecikmeli yanaşması, taşıma aracı veya konteyner bulunamaması), milli tatiller, iklim koşulları, gümrüklerde yaşanan sorunlar (gümrüklerdeki araç yoğunluğu, gümrüklerde grev-iş yavaşlatma), resmi makamlardan ihracat için izin alınamaması gibi haller beklenmedik durumlar kapsamında değerlendirilir. Vergi dairesi başkanlıkları veya defterdarlıklar mücbir sebep veya beklenmedik durum sayılıp sayılamayacağı konusunda tereddüt ettikleri hususlar hakkında Gelir İdaresi Başkanlığından görüş isteyebilir. 3065 sayılı Kanunun (11/1-c) maddesinde öngörülen ek süre üç ay ile sınırlıdır. Bu nedenle üç aydan az ek süre isteyen ve bu talebi kabul edilen mükellefler hariç olmak üzere, üç aylık ek süre içinde ihracatın gerçekleştirilememesi halinde ikinci bir ek sürenin verilmesine Kanunen imkan yoktur. Üç aydan az ek süre isteyen mükelleflerin ise sonradan üç aya kadar olan dönem için ilave süre istemeleri mümkündür. Saygılarımızla Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ

2020-04-06T13:49:56+03:00Nisan 6th, 2020|Sirküler|

2020-37 YMM Tasdik Raporlarının Verilme Sürelerinin Uzatılması Hak.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan 26.03.2020 tarih ve 2020-01 sayılı “Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Sirküleri” kapsamında; Hazine ve Maliye Bakanlığı/vergi dairelerine teslim edilmesi gereken yeminli mali müşavirlik tasdik raporlarının verilme süreleri, son günü 30/6/2020 tarihine kadar olanlar için geçerli olmak üzere iki ay süreyle uzatılmıştır. Buna göre; 2019 yılına ilişkin gelir vergisi tam tasdik raporlarının 31.05.2020 olan son verilme tarihi, 31.07.2020 tarihine uzatılmıştır. 2019 yılına ilişkin kurumlar vergisi tam tasdik raporlarının 30.06.2020 olan son verilme tarihi, 31.08.2020 tarihine uzatılmıştır. Örneğin Artırımlı Teminat Uygulaması kapsamında 15/10/2019 tarihinde KDV iadesi alan mükellefçe, iadeye ilişkin 15/4/2020 tarihine kadar verilmesi gereken YMM raporu, 15/6/2020 tarihine kadar verilebilecektir. Benzer şekilde, 31/3/2020 tarihine kadar verilmesi gereken vergi muafiyeti tanınan vakıflara ilişkin tasdik raporu, 1/6/2020 tarihine kadar verilebilecektir. İlgili mevzuatı uyarınca son verilme tarihi 30/6/2020 tarihinden sonra olan raporlar için herhangi bir süre uzatımı söz konusu olmayıp, bu raporların ilgili mevzuatında öngörülen süre içerisinde verilmesi gerekmektedir. Söz konusu Sirküler’ e ulaşmak için tıklayınız. Saygılarımızla Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ

2020-04-06T13:49:06+03:00Nisan 6th, 2020|Sirküler|

2020-36 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7226 Sayılı Kanun Hak.

Kamuoyunda “Torba Yasa” olarak bilinen “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7226 Sayılı Kanun” 26.03.2020 tarih ve 31080 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır. Kanunda yer alan ve tarafımızca önemli görülen hususlar aşağıda açıklanmıştır. 1) İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATINDA YAPILAN DÜZENLEMELER   Asgari Ücret Desteğinin 2020 Yılında da Sağlanması Kanunun 29’ uncu maddesi ile; 5510 sayılı Kanuna geçici 80 inci madde eklenmiştir. Söz konusu madde asgari ücret desteğinin şartlarını belirlemektedir. Bu kapsamda, 4/a sigortalıları çalıştıran işveren tarafından; a) 2019 yılının aynı ayına ilişkin Kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde prime esas günlük kazancı 128 Türk lirası ve altında bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısını geçmemek üzere, 2020 yılında cari aya ilişkin verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının, b) 2020 yılı içinde ilk defa bu Kanun kapsamına alınan iş yerlerinden bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının, 2020 yılı Ocak ila Aralık ayları/dönemi için günlük 2,50 Türk lirası ile çarpımı sonucu bulunacak tutar, bu işverenlerin Kuruma ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup edilecek ve bu tutar İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacaktır. Ancak (a) bendinde belirtilen prime esas günlük kazanç tutarı 6356 sayılı Kanun hükümleri uyarınca toplu iş sözleşmesine tabi özel sektör işverenlerine ait iş yerleri için 256 Türk lirası olarak esas alınacaktır. Bu kapsamda destekten yararlanılacak ayda/dönemde, 2019 yılı Ocak ila Kasım ayları/döneminde aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında uzun vadeli sigorta kollarından en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısının altında bildirimde bulunulması halinde bu destek hükümleri uygulanmayacaktır. Kısa Çalışma Uygulaması Şartlarının Kolaylaştırılması Kanunun 41’ inci maddesi ile; 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na geçici 23 üncü madde eklenmiştir. Buna göre; 30/6/2020 tarihine kadar geçerli olmak üzere, yeni koronavirüs (Covid-19) kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle yapılan kısa çalışma başvurularında işçinin kısa çalışma ödeneğine hak kazanabilmesi için öngörülen hizmet akdinin feshi hariç işsizlik sigortası hak etme koşullarını yerine getirmesi hükmü, kısa çalışma başlama tarihinden önceki son 60 gün hizmet akdine tabi olanlardan son üç yıl içinde 450 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödenmiş olması şeklinde uygulanacaktır. Bu koşulu taşımayanlar, kısa çalışma süresini geçmemek üzere son işsizlik ödeneği hak sahipliğinden kalan süre kadar kısa çalışma ödeneğinden yararlanmaya devam edecektir. Bu madde kapsamında kısa çalışma uygulamasından yararlanabilmek için, iş yerinde kısa çalışma uygulanan dönemde 4857 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (II) numaralı bendinde yer alan sebepler hariç olmak kaydıyla işveren tarafından işçi çıkarılmaması gerekmektedir. Bu madde kapsamında yapılan başvurular, başvuru tarihinden itibaren 60 gün içinde sonuçlandırılacaktır. Bu madde kapsamında yapılan başvuru tarihini 31/12/2020 tarihine kadar uzatmaya ve birinci fıkrada belirlenen günleri farklılaştırmaya Cumhurbaşkanı yetkilidir. Telafi Çalışma Süresinin Uzatılması Kanunun 43’ üncü maddesi ile; 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 64 üncü maddesindeki “2” ibaresi “4” olarak değiştirilmiştir. Buna göre; zorunlu nedenlerle işin durması, ulusal bayram ve genel tatillerden önce veya sonra işyerinin tatil edilmesi veya benzer nedenlerle işyerinde normal çalışma sürelerinin önemli ölçüde altında çalışılması veya tamamen tatil edilmesi ya da işçinin talebi ile [...]

2020-04-06T13:47:10+03:00Nisan 6th, 2020|Sirküler|

2020-35 Tütün Mamulleri ve Kolalı Gazozlarda ÖTV Oran ve Tutarlarının Yeniden Belirlenmesi Hak.

26.03.2020 tarih ve 31080 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Bazı Mallara Uygulanacak ÖTV Oran ve Tutarlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar (2301 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı)” uyarınca; Tütün mamulleri ve kolalı gazozlarda ÖTV oranı ve tutarları yeniden belirlenmiş olup, aşağıdaki gibidir.   2301 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’na ulaşmak için tıklayınız. Saygılarımızla Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ

2020-04-06T13:44:35+03:00Nisan 6th, 2020|Sirküler|

2020-34 Mücbir Sebep Kapsamındaki Mükelleflere İlişkin 518 No.lu VUK Genel Tebliği Hak.

24.03.2020 tarih ve 31078 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “518 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği” kapsamında; Mücbir sebep kapsamında beyanname verme ve ödeme süreleri uzatılan mükelleflerin mücbir sebep hükümlerinden faydalandırılmasına ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir.     MÜCBİR SEBEP KAPSAMINDAKİ MÜKELLEFLER a) Ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunan mükelleflerin, b) Koronavirüs salgınından doğrudan etkilenen ve ana faaliyet alanı itibarıyla; alışveriş merkezleri dahil perakende, sağlık hizmetleri, mobilya imalatı, demir çelik ve metal sanayii, madencilik ve taş ocakçılığı, bina inşaat hizmetleri, endüstriyel mutfak imalatı, otomotiv imalatı ve ticareti ile otomotiv sanayii için parça ve aksesuar imalatı, araç kiralama, depolama faaliyetleri dahil lojistik ve ulaşım, sinema ve tiyatro gibi sanatsal hizmetler, matbaacılık dahil kitap, gazete, dergi ve benzeri basılı ürünlerin yayımcılık faaliyetleri, tur operatörleri ve seyahat acenteleri dahil konaklama faaliyetleri, lokanta, kıraathane dahil yiyecek ve içecek hizmetleri, tekstil ve konfeksiyon imalatı ve ticareti ile halkla ilişkiler dahil etkinlik ve organizasyon hizmetleri sektörlerinde faaliyette bulunan mükelleflerin, c) Ana faaliyet alanı itibarıyla İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler kapsamında geçici süreliğine faaliyetlerine ara verilmesine karar verilen işyerlerinin bulunduğu sektörlerde faaliyette bulunan mükelleflerin, 1/4/2020 ila 30/6/2020 (bu tarihler dâhil) tarihleri arasında mücbir sebep halinde olduğunun kabul edilmesi uygun bulunmuştur.  ANA FAALİYET ALANININ BELİRLENMESİ Ana faaliyet alanlarının tespit edilmesinde vergi dairesi kayıtlarındaki ana faaliyet kodu dikkate alınacaktır. Mükellefin vergi dairesi kayıtlarındaki ana faaliyet kodu itibarıyla birinci fıkradaki sektörler arasında bulunmamasına rağmen ana faaliyet alanı olarak bu sektörlerden herhangi birisinde fiilen iştigal ettiğini ispat ve tevsik etmesi halinde, mükellefin mücbir sebep kapsamında olup olmadığının tespitinde ana faaliyet kodu yerine fiilen iştigal edilen ana faaliyet alanı dikkate alınacaktır.   ERTELENEN VERGİ ÖDEVLERİ Tebliğ kapsamında ertelenen vergi ödevlerine ilişkin tablo aşağıdaki gibidir. DÖNEM KONU BEYAN TARİHİ ÖDEME TARİHİ YENİ BEYAN TARİHİ YENİ ÖDEME TARİHİ 2020/MART Muhtasar Beyannameler 27.04.2020 27.04.2020 27.07.2020 27.10.2020 Kdv Beyannameleri 27.04.2020 27.04.2020 27.07.2020 27.10.2020 BA-BS Formları 30.04.2020 - 27.07.2020 - E-Defter Oluşturma 30.04.2020 - 27.07.2020 - E-Defter Beratların Yüklenmesi 30.04.2020 - 27.07.2020 - DÖNEM KONU BEYAN TARİHİ ÖDEME TARİHİ YENİ BEYAN TARİHİ YENİ ÖDEME TARİHİ 2020/NİSAN Muhtasar Beyannameler 27.05.2020 27.05.2020 27.07.2020 27.11.2020 Kdv Beyannameleri 27.05.2020 27.05.2020 27.07.2020 27.11.2020 BA-BS Formları 01.06.2020 - 27.07.2020 - E-Defter Oluşturma 01.06.2020 - 27.07.2020 - E-Defter Beratların Yüklenmesi 01.06.2020 - 27.07.2020 - DÖNEM KONU BEYAN TARİHİ ÖDEME TARİHİ YENİ BEYAN TARİHİ YENİ ÖDEME TARİHİ 2020/MAYIS Muhtasar Beyannameler 26.06.2020 26.06.2020 27.07.2020 28.12.2020 Kdv Beyannameleri 26.06.2020 26.06.2020 27.07.2020 28.12.2020 BA-BS Formları 30.06.2020 - 27.07.2020 - E-Defter Oluşturma 30.06.2020 - 27.07.2020 - E-Defter Beratların Yüklenmesi 30.06.2020 - 27.07.2020 - SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KAPSAMINA GİREN MÜKELLEFLER İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler uyarınca 65 yaş ve üstünde olması veya kronik rahatsızlığı bulunması nedeniyle sokağa çıkma yasağı kapsamına giren mükellefler ve meslek mensupları ile bu Tebliğin yayımlandığı tarih itibarıyla geçerli olan “Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi” uyarınca beyanname/bildirimleri bu meslek mensuplarınca verilenlerin 22/3/2020 ila sokağa çıkma yasağının sona ereceği tarih (bu tarihler dâhil) arasında mücbir sebep halinde olduğunun kabul edilmesi uygun bulunmuştur. Bu kapsamda; Mücbir sebep dönemine ilişkin verilemeyen beyanname/bildirimlerin verilme süreleri ile bunlara istinaden tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin son gününün, sokağa çıkma yasağının [...]

2020-04-06T13:42:00+03:00Nisan 6th, 2020|Sirküler|

2020-33 Mücbir Sebep Kapsamındaki Sektörler ve Vergi Beyanlarının Ertelenmesi Hak.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 24.03.2020 tarihinde yayımlanan Duyuru kapsamında aşağıdaki mükellef gruplarının tamamının mücbir sebep halinde olduğu kabul edilmiştir. Salgından doğrudan etkilenen ve ana faaliyetleri itibariyle, alışveriş merkezleri dahil perakende ticaret, demir çelik ve metal sanayii, otomotiv imalatı ve ticareti ile otomotiv sanayii için parça ve aksesuar imalatı, depolama faaliyetleri dahil lojistik ve ulaşım, sinema ve tiyatro gibi sanatsal hizmetler, tur operatörleri ve seyahat acenteleri dahil konaklama faaliyetleri, lokanta, kıraathane dahil yiyecek ve içecek hizmetleri, tekstil ve konfeksiyon imalatı ve ticareti ile etkinlik ve organizasyon hizmetlerinin yanı sıra sağlık hizmetleri, mobilya imalatı, madencilik ve taş ocakçılığı, bina inşaatı ve özel inşaat faaliyetleri, endüstriyel mutfak imalatı, araç kiralama ile matbaacılık dahil kitap, gazete, dergi ve benzeri basılı ürünlerin yayımcılık faaliyetleri sektörlerinde faaliyette bulunan mükelleflerin mücbir sebep halinde olduğu kabul edilmiştir.   İçişleri Bakanlığı tarafından alınan tedbirler kapsamında faaliyetleri geçici süre ile durdurulan yüzme havuzu, hamam, kaplıca, spor, oyun ve düğün salonu, berber ve kuaför gibi işyerlerinin bulunduğu sektörlerde faaliyet gösteren mükellefler de bu süre boyunca mücbir sebep hükümlerinden yararlanabileceklerdir. Bahse konu mükelleflere ilave olarak çiftçi, terzi, manav, avukat, mali müşavir, mimar, mühendis, eczacı, doktor, dişçi, veteriner, fizyoterapist, yazılımcı, sanatçı gibi mükellefler de dahil olmak üzere bilanço ve işletme hesabı esasına göre defter tutanlar ile serbest meslek kazancı elde eden gelir vergisi mükellefi olan yaklaşık 1.9 milyon vatandaş da mücbir sebep hali kapsamında değerlendirilmiştir. Yukarıda yer verilen tüm mükelleflerin Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında vermeleri gereken muhtasar ve katma değer vergisi beyannamelerinin verilme süresi 27 Temmuz 2020 günü sonuna kadar uzatılmıştır. Söz konusu beyannamelere istinaden tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri ise altışar ay uzatılarak ödemelerin Ekim, Kasım ve Aralık aylarının son haftası içerisinde yapılabilmesi sağlanmıştır.   Diğer taraftan 65 yaşın üzerinde olması ya da kronik rahatsızlığı bulunması nedeniyle sokağa çıkamayacak olan vergi mükellefleri ile meslek mensupları açısından sokağa çıkma yasağının başladığı tarih ile sona ereceği tarih arasındaki dönemin mücbir sebep hali olarak kabul edilmesi ve bu döneme ilişkin olarak verilmesi gereken beyannameler ile bunlara istinaden tahakkuk eden vergilerin ödeme süresi yasağın kalktığı tarihi takip eden 15’inci günün sonuna kadar uzatılması Bakanlık tarafından uygun bulunmuştur. Söz konusu Duyuru’ ya ulaşmak için tıklayınız. Saygılarımızla Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ

2020-04-06T13:40:39+03:00Nisan 6th, 2020|Sirküler|

2020-32 Kredi Kartıyla Yapılan Ödemelerin Kapsamının Genişletilmesi Hak.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 30.03.2020 tarihinde yapılan duyuru kapsamında; Kredi kartıyla ödenebilen vergi türlerinin kapsamı genişletilmiş olup, aşağıdaki gibidir. Vergi dairelerince tahsil edilen tüm vergi, harç ve idari para cezaları vb.’ den anlaşmalı bankaların kredi kartlarıyla aşağıda sayılan ödemeler İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden yapılabilmekteydi. Gayrimenkul / menkul sermaye iradı, ücret, diğer kazanç ve iratlardan kaynaklı gelir vergisi, Motorlu taşıtlar vergisi, Trafik idari para cezası, Karayolları Taşıma Kanunu idari para cezası, Geçiş ücreti ve idari para cezası, Diğer idari para cezaları, 6183 sayılı Kanun kapsamında taksitlendirilmiş borçlar, Tapu harcı, Yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı, Öğrenim kredisi ve katkı kredi borçları, Pasaport harcı ve değerli kağıt bedeli, Sürücü belgesi harcı ve değerli kağıt bedeli, T.C. kimlik kartı bedeli, Yurt dışına çıkış harcı, Göç İdaresi ikamet harcı, İkamet tezkeresi defter satış bedeli Tek giriş vize harcı, Ecrimisil ödemeleri, Veraset ve intikal vergisi. Yeni Korona Virüs Hastalığı (Kovid-19) ile mücadele kapsamında zorunlu durum olmadıkça vatandaşlarımızın ve çalışanlarımızın kalabalık ortamlarda bulunmamasını sağlayarak onları korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla Bakanlığımızca yapılan değerlendirmeler sonucunda, aşağıda belirtilen vergi türlerinden 50.000 TL’ye kadar olan borçların da İnteraktif Vergi Dairesi uygulaması üzerinden anlaşmalı bankaların kredi kartlarıyla ödenebilmesi uygun bulunmuştur. Yıllık Gelir Vergisi Zirai Kazanç Gelir Vergisi Gelir Vergisi Stopajı (Muhtasar) Kurumlar Vergisi Kurumlar Vergisi Stopajı Basit Usulde Ticari Kazanç Gerçek Usulde Katma Değer Vergisi Hasılat Esaslı Katma Değer Vergisi (Kdv4) Gelir Geçici Vergi Kurum Geçici Vergi Diğer Ücretler Katma Değer Vergisi Tevkifatı Yapılan düzenleme sonucunda yeni eklenen vergi türleriyle beraber aşağıdaki tabloda gösterilen vergi türlerine ilişkin ödemelerin yine tabloda yer alan anlaşmalı bankaların kredi kartları ile İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden yapılabilmesi mümkündür.   Kredi Kartıyla Vergi Tahsil Yetkisi Verilen Bankalar Kredi Kartıyla Ödenebilen Vergi Türleri 1 Akbank T.A.Ş. ·         Yıllık Gelir Vergisi ·         Zirai Kazanç Gelir Vergisi ·         Gelir Vergisi Stopajı (Muhtasar) ·         Kurumlar Vergisi ·         Kurumlar Vergisi Stopajı ·         Basit Usulde Ticari Kazanç ·         Gerçek Usulde Katma Değer Vergisi ·         Hasılat Esaslı Katma Değer Vergisi (KDV4) ·         Gelir Geçici Vergi ·         Kurum Geçici Vergi ·         Diğer Ücretler ·         Katma Değer Vergisi Tevkifatı ·         Gayrimenkul / menkul sermaye iradı, ücret, diğer kazanç ve iratlardan kaynaklı gelir vergisi, ·         Motorlu taşıtlar vergisi, ·         Trafik idari para cezası, ·         Karayolları Taşıma Kanunu idari para cezası, ·         Geçiş ücreti ve idari para cezası, ·         Diğer idari para cezaları, ·         6183 sayılı Kanun kapsamında taksitlendirilmiş borçlar, ·         Tapu harcı, ·         Yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı, ·         Öğrenim kredisi ve katkı kredi borçları, ·         Pasaport harcı ve değerli kağıt bedeli, ·         Sürücü belgesi harcı ve değerli kağıt bedeli, ·         T.C. kimlik kartı bedeli, ·         Yurt dışına çıkış harcı, ·         Göç İdaresi ikamet harcı, ·         İkamet tezkeresi defter satış bedeli ·         Tek giriş vize harcı, ·         Ecrimisil ödemeleri, ·         Veraset ve intikal vergisi 2 Aktif Yatırım Bankası A.Ş. 3 Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. 4 Alternatifbank A.Ş. 5 Denizbank A.Ş.   6 Qnb Finansbank A.Ş.   7 Hsbc Bank A.Ş.   8 Ing Bank A.Ş.   9 Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.   10 Odea Bank A.Ş.   11 Şekerbank T.A.Ş. [...]

2020-04-06T13:38:20+03:00Nisan 6th, 2020|Duyurular|
Load More Posts