Günlük Arşivler: 15 Aralık 2020

2020-68 Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılması Hak.

Bilindiği gibi, 06.12.2016 tarih ve 29910 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğ” ile şirketlerin kuruluş aşamasında kurucuların şirket sözleşmesine atacakları imzaların Ticaret Sicili Müdürlüklerinde onaylanmasına ve imza beyannamesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde yetkilendirilmiş personel huzurunda verilmesine ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir.   Bu defa, 22.07.2020 tarih ve 31193 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “ Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” kapsamında;   Yabancı ülkede bulunan imzaya yetkili kimselerin imza beyanı, bunların imzalarının o ülkedeki Türk konsolosluğu ya da o ülke mevzuatı uyarınca yetkili makamlarca onaylanması suretiyle düzenlenebilecektir.   Yabancı ülke makamlarınca düzenlenen imza beyanlarının, Türk konsolosluğundan veya Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre onaylatılması ve noter onaylı Türkçe çevirisi ile birlikte Müdürlüğe verilmesi imkanı getirilmiştir.   Söz konusu Tebliğ’e ulaşmak için tıklayınız.   Saygılarımızla Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ SİRKÜLERİ İNDİR

2020-12-15T16:53:37+03:00Aralık 15th, 2020|Sirküler|

2020-67 7252 Sayılı Dijital Mecralar Komisyonu Kurulması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

Kamuoyunda “Mini İstihdam Paketi” olarak bilinen “7252 Sayılı Dijital Mecralar Komisyonu Kurulması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” 28.07.2020 tarih ve 31199 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır.   Kanunda yer alan ve tarafımızca önemli görülen hususlar aşağıda açıklanmıştır.   1) KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ UYGULAMASININ SÜRE UZATIMINA İLİŞKİN CUMHURBAŞKANI’NA YETKİ VERİLMESİ   7252 Sayılı Kanun’un 3’üncü maddesi ile; 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 23’üncü maddesinin üçüncü fıkrasına “başvuru tarihini” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve/veya kısa çalışma ödeneğinin süresini sektörel olarak ayrı ayrı veya bir bütün olarak” ibaresi eklenmiştir.   Bu düzenleme ile Cumhurbaşkanı’na kısa çalışma ödeneğinin süresini sektörel olarak ayrı ayrı veya bir bütün olarak 31.12.2020 tarihine kadar uzatma yetkisi verilmiştir.   2) KISA ÇALIŞMA UYGULAMASINDAN VE NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ UYGULAMASINDAN, NORMAL ÇALIŞMAYA GEÇENLERE SGK PRİM DESTEĞİ VERİLMESİ   7252 Sayılı Kanun’un 4’üncü maddesi kapsamında; 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na eklenen Geçici 26‘ncı madde ile, kısa çalışmayı ya da ücretsiz izin uygulamasını sona erdirip, normal çalışmaya geçen işverenlere SGK prim desteği getirilmiştir.   Buna göre;   1/7/2020 tarihinden önce kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olan özel sektör işyerlerinde kısa çalışma ödeneğinden yararlanan sigortalıların; işyerindeki kısa çalışmanın sona ermesi ve aynı işyerinde haftalık normal çalışma sürelerine dönmeleri durumunda, 31/12/2020 tarihini geçmemek üzere kısa çalışmanın sona erdiği tarihi takip eden aydan itibaren üç ay süreyle, 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı tutarında, her ay bu işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle işverene prim desteği sağlanacaktır.   Aynı şekilde, nakdi ücret desteğinden yararlandırılan sigortalılar için de bu teşvik söz konusudur. 3) İŞTEN ÇIKARMA YASAĞINDA SÜRE UZATIMI VE İSTİSNALAR   7252 Sayılı Kanun’un 5’inci maddesi ile, 4857 sayılı İş Kanunu’nun Geçici 10’ uncu maddesinde yer alan fesih yasağına ilişkin istisnalar açıklığa kavuşturulmuştur.   Buna göre; ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler dışında, belirli süreli iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, işyerinin herhangi bir sebeple kapanması ve faaliyetinin sona ermesi, ilgili mevzuatına göre yapılan her türlü hizmet alımları ile yapım işlerinde işin sona ermesi halleri de fesih yasağının kapsamı dışında tutulmuştur.   Diğer taraftan, söz konusu uygulamayı 30.06.2021 tarihine kadar uzatmaya Cumhurbaşkanı’na yetki verilmiştir.   4) İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI VE İŞYERİ HEKİMİ UYGULAMASININ ERTELENMESİ   Bilindiği gibi, 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri ile kamuya ait işyerlerinde iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi bulundurma yükümlülüğü 01.07.2020 tarihi itibariyle zorunlu hale gelmişti.   7252 Sayılı Kanun’un 10’uncu maddesi ile söz konusu süre 31.12.2023 tarihine ertelenmiştir.   7252 Sayılı Kanun’a ulaşmak için tıklayınız.     Saygılarımızla Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ SİRKÜLERİ İNDİR

2020-12-15T16:52:04+03:00Aralık 15th, 2020|Sirküler|

2020-66 Ar-ge ve Tasarım Merkezleri İle Teknoparklarda Çalışan Personelin Uzaktan Çalışma Süreleri Hak.

Bilindiği gibi, 7244 sayılı Kanun’un 2’nci maddesi ile;   5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde yürütülen faaliyetlerin Ar-Ge ve tasarım merkezleri dışında da yapılmasına,   4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında Bölge sınırları içinde yürütülen faaliyetlerin Bölge dışında da yürütülmesine,   11/3/2020 tarihinden itibaren 4 ay süreyle sınırlı olmak üzere, Sanayi ve Teknoloji Bakanı tarafından izin verilebileceği hüküm altına alınmıştır.   Diğer taraftan, Bakanlığa söz konusu süreyi 3 aya kadar uzatılabilme yetkisi verilmiştir.   Bu süre zarfında, 5746 sayılı Kanun ile 4691 sayılı Kanun kapsamındaki indirim, istisna, destek ve teşviklerden yararlanılmaya devam edilecektir.   Daha önce Bakanlık bu yetkiyi kullanarak süreyi 30.06.2020 tarihine kadar uzatmıştı.   Ardından, 02.07.2020 tarih ve 2020/62 sayılı sirkülerimizde belirtildiği üzere; Bakanlık tarafından yapılan duyuru kapsamında; 30 Haziran 2020 tarihinde sona eren uzaktan çalışma süresinin,   İlgili işletmelerde bildirime tabi personel sayısının 4691 ve 5746 sayılı Kanun kapsamında istihdam edilen personel sayısının %50’sini geçmemek veya   Bildirime tabi personele isabet eden toplam çalışma süresinin, ilgili kanun kapsamında istihdam edilen toplam personel sayısına isabet eden çalışma süresinin %50’sini aşmamak kaydıyla,   31 Temmuz 2020 tarihine kadar uzatılmasına karar verilmiştir.   Bu defa, Bakanlık tarafından yapılan yeni duyuru kapsamında; 31 Temmuz 2020 tarihinde sona eren uygulamanın 31 Ağustos 2020 tarihine kadar uzatılmasına karar verilmiştir. Bunun yanında yukarıda yer alan %50 oranları %40 ‘a düşürülmüştür.   Saygılarımızla Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ SİRKÜLERİ İNDİR

2020-12-15T16:50:42+03:00Aralık 15th, 2020|Sirküler|

2020-65 Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdarelerinin Deniz Araçları İçin Verilen Yakıtlarda ÖTV’nin Sıfıra İndirilmesi Hak.

Bilindiği gibi, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nun 12’nci maddesine istinaden Bakanlar Kurulunca yayımlanan 2003/5868 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında; 01.01.2004 tarihinden itibaren, Türk Uluslararası Gemi Siciline ve Milli Gemi Siciline kayıtlı, kabotaj hattında münhasıran yük ve yolcu taşıyan gemilere, ticari yatlara, hizmet ve balıkçı gemilerine miktarı her geminin teknik özelliklerine göre tespit edilmek ve bu akaryakıtı kullanacak geminin jurnaline işlenmek kaydıyla verilecek akaryakıtın özel tüketim vergisi tutarı sıfıra indirilmiştir.   Daha sonra, 2009 yılı itibariyle iç sularda faaliyet göstermekte olan kamuya ait yük ve yolcu gemileri, 2012 yılı itibariyle de özel sektöre ait iç sularda faaliyet gösteren yük ve yolcu gemileri uygulamanın kapsamına dahil edilmiştir.   Bu defa, 09.07.2020 tarih ve 31180 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “2728 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ile uygulamanın kapsamı genişletilerek, genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin deniz araçları için verilen yakıtlarda da ÖTV tutarı sıfıra indirilmiştir.   2728 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’na ulaşmak için tıklayınız.   Saygılarımızla Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ SİRKÜLERİ İNDİR

2020-12-15T16:47:32+03:00Aralık 15th, 2020|Sirküler|

2020-64 2020 Yılı 2.Geçici Vergi Döneminde Yatırım İndirim Haklarının Hangi Oranlar Kullanılarak Endeksleneceği Hak.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 09.07.2020 tarihinde yayımlanan “5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri / 54” ile 2020 yılı ikinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı %2,10 olarak belirlenmiştir.   Buna göre;   04.2003 tarihinden önce yapılan müracaatlara istinaden düzenlenen yatırım teşvik belgeleri (GVK mülga ek 1,2,3,4,5,6 md.) kapsamında hak kazanılan yatırımlarla ilgili 31.12.2005 tarihine kadar yapılan harcamalar üzerinden hesaplanan; ancak kazancın yetersiz olması nedeniyle indirim konusu yapılamayan istisna tutarı, 2020 yılı ikinci geçici vergi döneminde %2,10 oranında artırılarak kullanılabilecektir.   04.2006 tarihinden önce başlayan yatırımlarla ilgili olarak gerçekleşen harcamalar üzerinden hesaplanan ancak ilgili yıl kazancının yetersiz olması nedeniyle indirilemeyerek izleyen dönemlere devreden yatırım indirimi hakları (GVK mülga 19 md.) ise Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksinde (Yİ-ÜFE) meydana gelen artış oranında artırılmak suretiyle uygulanacaktır.   2020 yılının ilk 6 aylık döneminde Yİ-ÜFE’de meydana gelen artış %6,89 olarak gerçekleştiğinden, söz konusu tutarlar 2020 yılının ikinci geçici vergi döneminde %6,89 oranında artırılarak dikkate alınacaktır.   54 Sıra No.lu Kurumlar Vergisi Sirküleri’ ne ulaşmak için tıklayınız.   Saygılarımızla Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ SİRKÜLERİ İNDİR

2020-12-15T16:46:14+03:00Aralık 15th, 2020|Sirküler|

2020-63 Kıdem Tazminatı Tavanı Hak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 06.07.2020 tarihinde yayımlanan Genelge ile;   01.07.2020 - 31.12.2020 döneminde geçerli olmak üzere, yeni kıdem tazminatı tavanı 7.117,17 TL olarak belirlenmiştir.   Söz konusu Genelge’ ye ulaşmak için tıklayınız.   Saygılarımızla Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ SİRKÜLERİ İNDİR

2020-12-15T16:44:11+03:00Aralık 15th, 2020|Sirküler|

2020-62 Ar-ge ve Tasarım Merkezleri İle Teknoparklarda Çalışan Personelin Uzaktan Çalışma Süreleri Hak.

Bilindiği gibi, 7244 sayılı Kanun’un 2’nci maddesi ile;   5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde yürütülen faaliyetlerin Ar-Ge ve tasarım merkezleri dışında da yapılmasına,   4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında Bölge sınırları içinde yürütülen faaliyetlerin Bölge dışında da yürütülmesine,   11/3/2020 tarihinden itibaren 4 ay süreyle sınırlı olmak üzere, Sanayi ve Teknoloji Bakanı tarafından izin verilebileceği hüküm altına alınmıştır.   Diğer taraftan, Bakanlığa söz konusu süreyi 3 aya kadar uzatılabilme yetkisi verilmiştir.   Bu süre zarfında, 5746 sayılı Kanun ile 4691 sayılı Kanun kapsamındaki indirim, istisna, destek ve teşviklerden yararlanılmaya devam edilecektir.   Daha önce Bakanlık bu yetkiyi kullanarak süreyi 30.06.2020 tarihine kadar uzatmıştı.   Bu defa, Bakanlık tarafından yapılan duyuru kapsamında; 30 Haziran 2020 tarihinde sona eren uzaktan çalışma süresinin,   İlgili işletmelerde bildirime tabi personel sayısının 4691 ve 5746 sayılı Kanun kapsamında istihdam edilen personel sayısının %50’sini geçmemek veya   Bildirime tabi personele isabet eden toplam çalışma süresinin, ilgili kanun kapsamında istihdam edilen toplam personel sayısına isabet eden çalışma süresinin %50’sini aşmamak kaydıyla,   31 Temmuz 2020 tarihine kadar uzatılmasına karar verilmiştir.   Saygılarımızla Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ SİRKÜLERİ İNDİR

2020-12-15T16:42:12+03:00Aralık 15th, 2020|Sirküler|

2020-61 Kısa Çalışma Ödeneği ve Sözleşme Fesih Yasağı Uygulamalarının Süre Uzatımı Hak.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ SÜRESİ 30.06.2020 tarih ve 31171 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 2706 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında, 30.06.2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) kısa çalışma başvurusunda bulunmuş işyerleri için kısa çalışma ödeneği süresi; Yeni bir başvuru ve uygunluk tespiti yapılmasına gerek bulunmaksızın, Daha önce kısa çalıŞmadan yararlanan aynı işçiler için ve aynı şartları aşmamak kaydıyla, Bu kararın yayım tarihinden önce kısa çalışma uygulaması biten işyerleri için 01.07.2020 tarihi itibariye, Bu kararın yayımlandığı tarihte kısa çalışma uygulaması devam eden işyerleri için, kısa çalışma bitim tarihinden itibaren başlamak üzere, 1 ay uzatılmıştır. Ayrıca, kısa çalışma ödeneği olarak yapılan ödemeler işsizlik ödeneği süresinden düşülmeyecektir.   2706 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’na ulaşmak için tıklayınız. SÖZLEŞME FESİH YASAĞI SÜRESİ Bilindiği gibi, 7244 sayılı Kanun ile 4857 sayılı İş Kanunu’na eklenen geçici 10 uncu maddeyle,  İş Kanunu kapsamında olan veya olmayan her türlü işçinin iş sözleşmesinin, 17/04/2020 tarihten 17/07/2020 tarihine kadar 3 ay süreyle işveren tarafından feshedilemeyeceği (ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri haller nedeniyle fesih hariç), fesih yasağı uygulanan hallerde işverenin işçiyi ücretsiz izne ayırabileceği düzenlenmişti. Bu defa,  30.06.2020 tarih ve 31171 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 2707 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında; Söz konusu düzenlemenin uygulama süresi 1 ay (17.08.2020 tarihine kadar) uzatılmıştır. 2707 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’na ulaşmak için tıklayınız. Saygılarımızla Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ SİRKÜLERİ İNDİR

2020-12-15T16:40:59+03:00Aralık 15th, 2020|Sirküler|

2020-60 Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında VERBİS’e Kayıt Süresinin Uzatılması Hak.

Bilindiği gibi, 24.03.2016 tarih ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında; Kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişiler, veri işlemeye başlamadan önce Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi (VERBİS) ‘ e kayıt olmak zorundadır. Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 2020/482 sayılı Kurul Kararı ile kayıt yükümlülüğüne ilişkin süreler yeniden belirlenmiş olup, aşağıdaki gibidir. 2019/482 sayılı Kurul Kararı’na ulaşmak için tıklayınız. Saygılarımızla Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ SİRKÜLERİ İNDİR

2020-12-15T16:37:43+03:00Aralık 15th, 2020|Sirküler|

2020-59 Reeskont Oranında Değişiklik Yapılması Hak.

13.06.2020 tarih ve 31154 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Tebliği ile; Vergisel işlemlerde geçerli olan reeskont oranı yeniden belirlenmiştir. Bu kapsamda;   Vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık %12,75’ den %9’a,   Avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık %13,75’ den %10’a düşürülmüştür.   Belirlenen oranlar 13.06.2020 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.   Buna göre, 2020 yılı ikinci geçici vergi döneminden başlayarak, yeni bir oran belirleninceye kadar yapılacak reeskont işlemlerinde, senet üzerinde faiz oranı yazılı değilse, 13.06.2020 tarihinden itibaren yıllık %10 oranının alınması gerekmektedir.   Diğer taraftan, 1.1.2020 tarihinden itibaren geçerli olan %13,75 temerrüt faiz oranı, 01.07.2020 tarihinden sonra da uygulanmaya devam edecektir.   Söz konusu Tebliğ’ e ulaşmak için tıklayınız.   Saygılarımızla Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ SİRKÜLERİ İNDİR

2020-12-15T16:26:24+03:00Aralık 15th, 2020|Sirküler|
Load More Posts