31.12.2018 tarih ve 30642 (3.Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “504 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği” ile;

Vergi Usul Kanunu’nda yer alan had ve miktarlar, yeniden değerleme oranında artırılarak 2019 yılı için uygulanacak tutarlar belirlenmiştir.

213 sayılı Vergi Usul Kanunu’ nun mükerrer 414 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında,

“Bu Kanunda yer alan maktu hadler ile asgari ve azami miktarları belirtilmiş olan para ile ödenecek ceza miktarları, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak bu Kanun uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Bu şekilde hesaplanan maktu had ve miktarların yüzde beşini aşmayan kesirler dikkate alınmaz. Cumhurbaşkanı, bu suretle tespit edilen had ve miktarları yarısına kadar artırmaya veya indirmeye, nispi hadleri ise iki katına kadar artırmaya veya yarısına kadar indirmeye veya tekrar kanuni seviyesine getirmeye yetkilidir.”

hükmü yer almaktadır.

İlgili Kanun’ a istinaden düzenlenen “503 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği” ile 2018 yılına ait yeniden değerleme oranı % 23,73 olarak ilan edilmiştir.

Bu hükümler uyarınca, Kanunun 104, mükerrer 115, 153/A, 177, 232, 252, 313, 343, 352 (Kanuna Bağlı Cetvel), 353, 355, mükerrer 355 ve 370 inci maddelerinde yer alıp 2018 yılında uygulanan had ve tutarların; 2018 yılı için %23,73 olarak tespit edilen yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle belirlenmiştir.

1/1/2019 tarihinden itibaren uygulanacak olan had ve tutarlar aşağıdaki gibidir.

Söz konusu Tebliğ’e ulaşmak için tıklayınız.

Saygılarımızla

Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ

SİRKÜLERİ İNDİR