suatkaya

Ana Sayfa/suat kaya

About suat kaya

Bu Üye henüz herhangi bir bilgi doldurmadı.
So far suat kaya has created 8 blog entries.

2019-04 2019 Yılında Uygulanacak Temerrüt Faiz Oranı Hak.

02.01.2019 tarih ve 30643 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Mal ve Hizmet Tedarikinde Alacaklıya Yapılan Geç Ödemelere İlişkin Temerrüt Faiz Oranının Tespiti Hakkında Tebliğ” (Tebliğ) ile; Mal ve hizmet tedarikinde alacaklıya yapılan geç ödemelere ilişkin temerrüt faiz oranının sözleşmede öngörülmediği veya ilgili hükümlerin geçersiz olduğu hallerde uygulanacak faiz oranı yıllık yüzde 21,25 olarak belirlenmiştir. Alacağın tahsili masrafları için talep edilebilecek asgari giderim tutarı ise 245,00 Türk Lirası olarak düzenlenmiştir. Belirlenen oran ve tutar 01/01/2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Tebliğ’ e ulaşmak için tıklayınız. Saygılarımızla Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ DUYURUYU İNDİR

2019-01-03T15:03:57+03:00Ocak 3rd, 2019|Duyurular|

2019-03 Dördüncü Geçici Vergi Dönem Sonu (31.12.2018) İtibariyle Uygulanacak Kurlar Hak.

Yabancı para ve yabancı para cinsinden olan senetli ve senetsiz alacak ve borçların 2018 Yılı Dördüncü Geçici Vergi Dönemi sonunda (31.12.2018) yapılacak değerlemelerinde aşağıdaki kurlar dikkate alınacaktır. Bilindiği üzere, Vergi mevzuatı gereği kasada mevcut yabancı paralar efektif alış kuru ile diğer kaydi paralarla dövizli borç ve alacaklar döviz alış kuru ile değerlenecektir. (283 sıra no.lu VUK Genel Tebliği) DÖVİZ CİNSİ DÖVİZ ALIŞ DÖVİZ SATIŞ EFEKTİF ALIŞ 1 ABD DOLARI 5,2609 5,2704 5,2573 1 EURO 6,0280 6,0388 6,0238 1 AVUSTURALYA DOLARI 3,7026 3,7267 3,6856 1 DANİMARKA KRONU 0,80604 0,81000 0,80547 1 İNGİLİZ STERLİNİ 6,6528 6,6875 6,6482 1 İSVİÇRE FRANGI 5,3352 5,3694 5,3272 1 İSVEÇ KRONU 0,58442 0,59047 0,58401 1 KANADA DOLARI 3,8611 3,8785 3,8468 1 KUVEYT DİNARI 17,2270 17,4524 16,9686 1 NORVEÇ KRONU 0,60072 0,60475 0,60030 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1,4024 1,4049 1,3919 100 JAPON YENİ 4,7547 4,7862 4,7371   Saygılarımızla Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ DUYURUYU İNDİR

2019-01-03T15:01:52+03:00Ocak 3rd, 2019|Duyurular|

2019-16 2019 Yılı Değerli Kağıt Bedelleri Hak.

“60 Sıra No.lu Muhasebat ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Genel Tebliği” 31.12.2018 tarih ve 30642 (3.Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır. Söz konusu Tebliğ kapsamında 210 Sayılı Değerli Kağıtlar Kanunu’na ekli Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıt bedelleri 01.01.2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yeniden belirlenmiş olup, aşağıdaki gibidir. Değerli Kağıdın Cinsi                                                          Bedel (TL) 1 - Noter kağıtları : a) Noter kağıdı 13,50 b) Beyanname 13,50 c) Protesto, vekaletname, re’sen senet 27,00 2 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md) 3 - Pasaportlar                                                                               133,50 4 - İkamet İzni (değişik:28/7/2016- 6735/27 md.)                          89,00 5 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md) 6 - (Değişik:14/1/2016-6661/3.md.) a) Kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı                                                   22,50 b) Değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı                                                                                      22,50 c) Kayıp nedeniyle düzenlenen T.C. kimlik kartı 45,00 7 - Aile cüzdanları                                                                        121,00 8 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md) 9 - Sürücü belgeleri                                                                       166,00 10 - Sürücü çalışma belgeleri (karneleri)                                     166,00 11 - (Mülga:06/01/2017-680 KHK/35.md) 12 - Motorlu araç tescil belgesi                                                    148,50 13 - İş makinesi tescil belgesi                                                       124,00 14 - Banka çekleri (Her bir çek yaprağı)                                          8,00 15 - Mavi Kart (Ek: 9/5/2012-6304/9 md.)                                    12,50 16 - Yabancı çalışma izni belgesi (Ek:28/7/2016-6735/27. md.)   89,00 17 - Çalışma izni muafiyeti belgesi (Ek:28/7/2016-6735/27. md.)  89,00 14/1/2016 tarihli ve 6661 sayılı Askerlik Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 4 üncü maddesi ile 210 sayılı Kanuna eklenen geçici 3 üncü madde kapsamında Nüfus Cüzdanlarının bedeli 13,00 TL olarak belirlenmiştir. Söz konusu Tebliğ’e ulaşmak için tıklayınız. Saygılarımızla Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ SİRKÜLERİ İNDİR

2019-01-03T13:23:14+03:00Ocak 3rd, 2019|Sirküler|

2019-15 Nakit Sermaye Artırımları Üzerinden Hesaplanan Faiz İndirimi Hak.

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’ nun 10 uncu maddesinin 1 inci fıkrasının I bendi uyarınca; “Finans, bankacılık ve sigortacılık sektörlerinde faaliyet gösteren kurumlar ile kamu iktisadi teşebbüsleri hariç olmak üzere sermaye şirketlerinin ilgili hesap dönemi içinde, ticaret siciline tescil edilmiş olan ödenmiş veya çıkarılmış sermaye tutarlarındaki nakdi sermaye artışları veya yeni kurulan sermaye şirketlerinde ödenmiş sermayenin nakit olarak karşılanan kısmı üzerinden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından indirimden yararlanılan yıl için en son açıklanan “Bankalarca açılan TL cinsinden ticari kredilere uygulanan ağırlıklı yıllık ortalama faiz oranı” dikkate alınarak, ilgili hesap döneminin sonuna kadar hesaplanan tutarın %50’si” Kurumlar vergisi matrahının tespitinde, beyannamede ayrıca gösterilmek şartıyla kurum kazancından indirim konusu yapılabileceği belirtilmiştir. Bu maddeye ilişkin kıstasların Bakanlar Kurulu tarafından belirli çerçevede değiştirilebilmesine yetki verilmiştir. Bakanlar Kurulu bu yetkiye istinaden çıkarmış olduğu 2017/ 7910 sayılı kararname ile konuya ilişkin esasları ve indirim oranlarını belirlemiştir. Diğer taraftan “1 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 9 Seri No.lu Tebliğ” de, indirimde esas alınacak faiz oranının; TCMB tarafından indirimden yararlanılan yıl için en son açıklanan “Bankalarca Açılan Kredilere Uygulanan Ağırlıklı Ortalama Faiz Oranları” ndan “Ticari Krediler (TL Üzerinden Açılan) (Tüzel Kişi KMH ve Kurumsal Kredi Kartları Hariç)” faiz oranını ifade ettiği belirtilmiştir. 21.12.2018 tarihli TCMB verilerine göre bu oran %27,61’dir. (Ulaşmak için tıklayınız. ) Dolayısıyla, 1.7.2015 tarihinden sonra tescil edilen nakit sermaye artırımlarının ödenen kısmı üzerinden, %27,61 oranı kullanılarak hesaplanacak faiz indiriminden; 2018 / 4. Dönem geçici vergi beyannamesinde ve 2018 kurumlar vergisi beyannamesinde yararlanılabilecektir. Saygılarımızla Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ SİRKÜLERİ İNDİR

2019-01-03T13:14:24+03:00Ocak 3rd, 2019|Sirküler|

2019-14 Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan Ve Ondan Fazla Çalışanı Bulunan İşyerlerinde Uygulanacak Sigorta Prim Teşviği Hak.

31.12.2018 tarih ve 30642 (4.Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan ve Ondan Fazla Çalışanı Bulunan İşyerlerinde İşsizlik Sigortası Primi İşveren Payı Teşvikinden Yararlanılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” kapsamında; Geçmiş üç yıl boyunca ölümlü veya sürekli iş göremezlikle sonuçlanan iş kazası meydana gelmeyen, Çok tehlikeli sınıfta yer alan, Ondan fazla çalışanı bulunan işyerlerine, Prime esas kazanç üzerinden %1 indirim teşviki uygulanacaktır. TEŞVİKTEN YARARLANMA ŞARTLARI Teşvikten yararlanmaya esas şartların sağlanması gereken üç yıllık süre ile teşvikten yararlanılacak üç yıllık süre boyunca işveren, aşağıdaki şartları sağlaması kaydıyla teşvikten yararlanabilir: İşyerinin 6331 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi kapsamında çok tehlikeli sınıfta yer alması gerekmektedir. İşverenin Türkiye genelinde çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde her ay toplamda ondan fazla çalışanı bulunması gerekmektedir. Ölümlü veya sürekli iş göremezlikle sonuçlanan iş kazası meydana gelmemesi şarttır. İşyerinin, İSG-KATİP’ e kayıtlı onaylanmış ve devam eden iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin verilmesine ilişkin, iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi ya da 29/12/2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğine göre Bakanlıkça yetkilendirilmiş kurum ve kuruluşlar ile yapılmış bir sözleşmesinin bulunması şarttır. Asıl işveren alt işveren ilişkisi kurulan işyerlerinde, teşvikten yararlanmaya esas şartların sağlanması gereken üç yıllık süre ile teşvikten yararlanılacak üç yıllık süre boyunca alt işverenlere ait işyerlerinde ölümlü veya sürekli iş göremezlikle sonuçlanan iş kazası meydana gelmemesi şarttır. 4447 sayılı Kanunun geçici 19 uncu maddesi, 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun ek 1 inci maddesi kapsamında prim desteğinden veya işsizlik sigortası primini kapsayan diğer sigorta prim teşviki, destek veya indirimlerden yararlanan işverenler aynı ayda aynı sigortalı için bu maddede belirtilen teşvikten yararlanamaz. TEŞVİKTEN YARARLANMAYA ESAS ŞARTLARIN SAĞLANMASI GEREKEN ÜÇ YILLIK SÜRE Teşvikten yararlanmaya esas şartların sağlanması gereken süre, teşvikten yararlanmaya başlanılacak takvim yılından bir önceki yılın son ayından/döneminden başlanılarak geriye doğru üç yıl olarak hesaplanır. 4447 sayılı Kanunun ek 4 üncü maddesinde takvim yılı esas alındığından anılan maddenin yürürlüğe girdiği tarihten 2016/Ocak ayına kadar geçen süreye ilişkin işveren hak talebinde bulunamaz. Teşvikten yararlanmaya esas şartların sağlanması gereken üç yıllık süre, bir takvim yılı içerisinde Ocak ayı dışında diğer aylarda ilk defa tescil edilen işyerleri için tescil edildiği tarihi takip eden takvim yılının Ocak ayından itibaren hesaplanır. TEŞVİKTEN YARARLANMAYA SÜRESİ Teşvikten yararlanma süresi, işyerinin teşvikten yararlanmaya esas şartları sağladığı üç yıllık süreyi takip eden takvim yılından geçerli olmak üzere üç yıldır. ÇALIŞAN SAYISININ HESAPLANMASI Çalışan sayısının toplamda ondan fazla olup olmadığının tespitinde aşağıdaki şartlar aranır: Çalışan sayısının hesabında, aynı işveren tarafından Türkiye genelinde çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında çalıştırılan toplam sigortalı sayısı esas alınır. Asıl işveren alt işveren ilişkisi kurulan işyerlerinde alt işverenin çalışanları asıl işverenin toplam çalışan sayısına veya asıl işverenin çalışanları alt işverenin toplam çalışan sayısına dahil edilmez. 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununda belirtilen aday çırak, çırak ve işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler çalışan sayısı hesabında dikkate alınmaz. İşyerinde çeşitli nedenlerle ay içinde çalışması bulunmayan ve ücret ödenmeyen sigortalılar toplam çalışan sayısına dahil edilir. Her bir ayda Kuruma verilmiş asıl ve ek nitelikteki aylık prim ve [...]

2019-01-03T13:11:53+03:00Ocak 3rd, 2019|Sirküler|

2019-13 2019 Yılı Asgari Ücret Endeksli Bordro Parametreleri Hak.

27.12.2018 tarih ve 30638 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı” na istinaden belirlenmiş olan brüt asgari ücret tutarı 2.558,40 TL’dir. Asgari ücrette yapılan bu düzenleme ile asgari ücret endeksli birçok parametre değişmiş bulunmaktadır. Konuya ilişkin açıklamalar aşağıdaki gibidir.  Brüt Asgari Ücret Tutarı Dönem Günlük Tutar Aylık Tutar 01.01.2019- 31.12.2019 85,28 TL 2.558,40 TL   Net Asgari Ücret Tutarı 2019 YILI MALİYET TABLOSU ASGARİ ÜCRET   BRÜT ASGARİ ÜCRET 2.558,40 TL   İŞÇİ SGK PRİMİ 358,18 TL   İŞÇİ İŞSİZLİK PRİMİ 25,58 TL   GELİR VERGİSİ MATRAHI 2.174,64 TL   GELİR VERGİSİ KESİNTİSİ 326,20 TL   DAMGA VERGİSİ 19,42 TL   İŞÇİ TOPLAM KESİNTİLER 729,37 TL   İŞVEREN SGK PRİMİ (5 PUANLIK İNDİRİM DİKKATE ALINMIŞTIR) 396,55 TL   İŞVEREN İŞSİZLİK PRİMİ 51,17 TL   NET ASGARİ ÜCRET (AGİ HARİÇ) 1.829,03 TL   ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ (BEKAR) 191,88 TL   NET ASGARİ ÜCRET (AGİ DAHİL) 2.020,90 TL   İŞVERENE MALİYETİ (5 PUANLIK İNDİRİM İLE) 3.006,12 TL Asgari Ücretin İşverene Maliyeti BRÜT ASGARİ ÜCRET 2.558,40 TL İŞVEREN SGK PRİMİ %15,5 ( %20,5 – 5 PUAN) 396,55 TL İŞVEREN İŞSİZLİK PRİMİ % 2 51,17 TL İŞVERENE MALİYETİ (5 PUANLIK İNDRİM İLE) 3.006,12 TL Sigorta Primine Esas Kazanç Taban ve Tavan Ücreti Dönem Alt Sınır Üst Sınır Günlük Aylık Günlük Aylık 01.01.2019 - 31.12.2019 85,28 TL 2.558,40 TL 639,60 TL 19.188,00 TL Sigorta Primine Esas Kazanç İstisna Tutarları SGK İSTİSNALARI SGK Çocuk Yardımı İstisnası (Asgari Ücret*%2) 51,17 TL SGK Aile Yardımı İstisnası (Asgari Ücret*%10) 255,84 TL SGK Yemek Yardımı İstisnası (Günlük Brüt Asgari Ücret*%6) 5,12 TL İşverence Ödenen Özel Sağlık Sigortası Prim İstisnası (Aylık Brüt Asgari Ücret*%30) 767,52 TL Gelir Vergisi Dilimleri Gelir Vergisi Tarifeleri 18.000 TL' ye kadar %15 40.000 TL’ nin 18.000 TL’ si için 2.700 TL, fazlası % 20 98.000 TL' nin 40.000 TL' si için 7.100 TL, (ücret gelirlerinde 148.000 TL' nin 40.000 TL' si için 7.100 TL), fazlası % 27 98.000 TL' den fazlasının 98.000 TL' si için 22.760 TL, (ücret gelirlerinde 148.000 TL' den fazlasının 148.000 TL' si için 36.260 TL), fazlası   %35 Engelli Personellerin Gelir Vergisi İndirimi Engellilik Derecesi İndirim Tutarları Birinci derece engelliler için 1200 TL İkinci derece engelliler için 650 TL Üçüncü derece engelliler için 290 TL Gelir Vergisinden İstisna Yemek Tutarları   01.01.2019 tarihinden itibaren uygulanacak Gelir Vergisi yemek istisna tutarı ( KDV Hariç)   19 TL Asgari Geçim İndirimi 2019 YILI ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ TUTARLARI MEDENİ DURUM AYLIK TUTAR Bekar 191,88 TL Evli eşi çalışmayan 230,26 TL Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 259,04 TL Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 287,82 TL Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 326,20 TL Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 326,20 TL Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 326,20 TL Evli eşi çalışan 191,88 TL Evli eşi çalışan 1 çocuklu 220,66 TL Evli eşi çalışan 2 çocuklu 249,44 TL Evli eşi çalışan 3 çocuklu 287,82 TL Evli eşi çalışan 4 çocuklu 307,01 TL Evli eşi çalışan 5 çocuklu 326,20 TL Saygılarımızla Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ SİRKÜLERİ İNDİR

2019-01-03T13:08:02+03:00Ocak 3rd, 2019|Sirküler|

2019-12 Vergi Usul Kanununda Yer Alan Had ve Miktarlarda Değişiklik Yapılması Hak.

31.12.2018 tarih ve 30642 (3.Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “504 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği” ile; Vergi Usul Kanunu’nda yer alan had ve miktarlar, yeniden değerleme oranında artırılarak 2019 yılı için uygulanacak tutarlar belirlenmiştir. 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’ nun mükerrer 414 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında, “Bu Kanunda yer alan maktu hadler ile asgari ve azami miktarları belirtilmiş olan para ile ödenecek ceza miktarları, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak bu Kanun uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Bu şekilde hesaplanan maktu had ve miktarların yüzde beşini aşmayan kesirler dikkate alınmaz. Cumhurbaşkanı, bu suretle tespit edilen had ve miktarları yarısına kadar artırmaya veya indirmeye, nispi hadleri ise iki katına kadar artırmaya veya yarısına kadar indirmeye veya tekrar kanuni seviyesine getirmeye yetkilidir.” hükmü yer almaktadır. İlgili Kanun’ a istinaden düzenlenen “503 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği” ile 2018 yılına ait yeniden değerleme oranı % 23,73 olarak ilan edilmiştir. Bu hükümler uyarınca, Kanunun 104, mükerrer 115, 153/A, 177, 232, 252, 313, 343, 352 (Kanuna Bağlı Cetvel), 353, 355, mükerrer 355 ve 370 inci maddelerinde yer alıp 2018 yılında uygulanan had ve tutarların; 2018 yılı için %23,73 olarak tespit edilen yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle belirlenmiştir. 1/1/2019 tarihinden itibaren uygulanacak olan had ve tutarlar aşağıdaki gibidir. Söz konusu Tebliğ’e ulaşmak için tıklayınız. Saygılarımızla Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ SİRKÜLERİ İNDİR

2019-01-03T13:01:12+03:00Ocak 3rd, 2019|Sirküler|

2019-11 İndirimli Orana Tabi KDV İade İşlemlerinde İade Konusu Yapılamayacak Alt Sınır Hak.

Bilindiği gibi, “İndirimli Orana Tabi KDV İadelerinde” iade konusu yapılamayan bir alt sınır bulunmaktadır. Bu sınır, 31.12.2017 tarih ve 30287 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “16 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile 2018 yılı için 11.400 TL olarak belirlenmişti. Bu defa, 31.12.2018 tarih ve 30642 (3.Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “22 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile; İndirimli orana tabi işlemler nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarının iade konusu yapılamayacak kısmıyla ilgili sınır, 2019 yılı için 14.100 TL olarak belirlenmiştir. Söz konusu Tebliğ’e ulaşmak için tıklayınız. Saygılarımızla Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ SİRKÜLERİ İNDİR    

2019-01-03T12:58:22+03:00Ocak 3rd, 2019|Sirküler|