Aylık Arşivler: Mart 2018

2018-25 Vergi Kanunları İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 7103 Sayılı Kanun (TORBA KANUN)

Vergi Kanunları İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 7103 Sayılı Kanun (TORBA KANUN) 27.03.2018 tarih ve 30373 (II. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır. Söz konusu kanun metninde yer alan ve tarafımızca önemli görülen konular aşağıda detaylıca açıklanmıştır. GELİR VERGİSİ KANUNUNDA YAPILAN DÜZENLEMELER Yenilenebilir Enerji Üretimine İlişkin Düzenleme 7103 sayılı Kanun Madde 3; Konutların çatı veya cephelerinin yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik enerjisi üretimi amaçlı kullanılmasının teşviki amacıyla, bu şekilde üretilen elektrik enerjisinin ihtiyaç fazlasını tedarik şirketine satanlar vergiden muaf esnaf kapsamına alınmıştır. (Yürürlük: Yayım tarihi) Kreş ve Gündüz Bakımevi Hizmetinin Vergiden Muaf Tutulması 7103 sayılı Kanun Madde 4; Kadınların çalışma hayatına katılmasının teşviki amacıyla işverenlerce okul öncesi çağındaki çocuklar için verilen ve ücretin bir parçası olan kreş ve gündüz bakımevi hizmeti vergi dışı bırakılmıştır. (Yürürlük: Yayım tarihi) Çalışanlara Yapılan Tazminat Ödemelerinin Vergilendirilmesine İlişkin Düzenleme 7103 sayılı Kanun Madde 5; Hizmet sözleşmesi sona erdikten sonra hizmet erbabına, karşılıklı sonlandırma sözleşmesi veya ikale sözleşmesi kapsamında ödenen tazminatlar, iş kaybı tazminatları, iş sonu tazminatları gibi adlar altında yapılan ödemelerin, kıdem tazminatı hesabına ilişkin istisna tutarın hesabında dikkate alınması gerektiği belirtilmiştir. Dolayısıyla, ödenecek kıdem tazminatlarından istisna edilecek tutar hesaplanırken 7/b bendindeki ödemeler de dahil edilerek toplam rakam üzerinden istisna uygulanması ve istisnayı aşan tutarın ise ücret olarak gelir vergisine tabi tutulması gerektiği hükme bağlanmıştır. Diğer taraftan söz konusu madde ile;  Hizmet sözleşmesi sona erdikten sonra hizmet erbabına, karşılıklı sonlandırma sözleşmesi veya ikale sözleşmesi kapsamında ödenen tazminatlar, iş kaybı tazminatları, iş sonu tazminatları gibi adlar altında yapılan ödemelerin ve yardımların ücretin bir unsuru olduğu hükme bağlanmıştır. Net Ücretin, Gelir Vergisi Tarifesi Nedeniyle Asgari Ücretin Altında Kalması Durumuna İlişkin Düzenleme 7103 sayılı Kanun Madde 6; Yapılan düzenleme ile bekar ve çocuksuz bir asgari ücretlinin durumu esas alınmak suretiyle, net ücreti vergi tarifesi nedeniyle içinde bulunulan yılın Ocak ayına ilişkin ödenen net ücretin (Temmuz ayından sonra ise Temmuz ayında geçerli olan net ücret) altında kalanlara, net ücretlerinde meydana gelen azalmaları telafi edecek şekilde kalıcı olarak ilave asgari geçim indirimi sağlanmıştır. (Yürürlük: Yayım tarihi) KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNDA YAPILAN DÜZENLEMELER Bölgesel Yönetim Merkezlerine İlişkin Kurumlar Vergisi Muafiyeti 7103 sayılı Kanun Madde 74; Yapılan düzenleme ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 4. Maddesinin 1 inci fıkrasının ö bendi yürürlükten kaldırılmıştır. Ekonomi Bakanlığı’ndan alınan izne istinaden kurulan bölgesel yönetim merkezlerine sağlanan kurumlar vergisi muafiyeti 1.1.2019 itibariyle kaldırılmıştır. Tasfiye Edilen Kurumların Vergi Borçlarına İlişkin Düzenleme 7103 sayılı Kanun Madde 74; Yapılan düzenleme ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 17 nci maddesinin 9 uncu fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlükten kaldırılan hüküm aynı haliyle Vergi Usul Kanunu’nun 10 uncu maddesine taşınmıştır. VERGİ USUL KANUNUNDA YAPILAN DÜZENLEMELER Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından İstenen Belgelere İlişkin Düzenleme 7103 sayılı Kanun Madde 8; Kamu kurum ve kuruluşları tarafından mükelleflerden talep edilen bilgilerin vergi mahremiyetinin ihlali sayılmadığına ilişkin düzenleme yapılmıştır. İmha Edilmesi Gereken Emtianın Takdir Komisyonu Kararı Olmadan Yapılabilmesi 7103 sayılı Kanun Madde 10; Bozulma, çürüme veya son kullanma tarihinin geçmesi gibi nedenlerle imha edilmesi gereken emtianın, emsal bedelinin, Maliye Bakanlığı’ nın belirleyeceği usul ve esaslar çerçevesinde Takdir Komisyon Kararı olmadan mükellefler tarafından [...]

2018-24 İcra ve İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (7101)

15.03.2018 tarih ve 30361 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “İcra ve İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (7101)” ile; “İflas Erteleme Kurumu” yürürlükten kaldırılmıştır. Bunun yerine ise “Konkordato Kurumu” nun daha etkin kullanılması için bazı değişiklikler yapılmıştır. Bilindiği gibi, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’ nda düzenlenmiş olan “iflas erteleme kurumu” nda; Sistemin kötü niyetli kullanılması, alacaklıların söz sahibi olamaması, yargılamada meydana gelen karışıklıklar gibi nedenlerden dolayı çok ciddi sorunlar ortaya çıkmaktaydı. Bu gerekçeler göz önünde bulundurularak “iflas erteleme kurumu” tamamen ortadan kaldırılmıştır. Bunun yerine borçlu ve alacaklının kendi aralarında anlaşmaları ve bu anlaşmanın mahkeme tarafından tasdiki esasına dayanan “konkordato kurumu” nun daha etkin kullanılması için bazı düzenlemeler yapılmıştır. “Konkordato kurumu” nun daha etkin kullanılmasına yönelik Harçlar Kanunu’ nda yer alan harç oranları önemli ölçüde düşürülmüştür. Alacaklılara ödenmesi kararlaştırılan tutar üzerinden binde 2,27 Yapılandırma sonunda rehinli alacaklılara ödenmesi kararlaştırılan tutar üzerinden binde 1,13 olarak düzenlenmiştir. Ayrıca, söz konusu Kanun değişikliği ile; Elektronik Tebligat zorunluluğunun kapsamı genişletilmiştir. Eşyanın aynından doğan kamu alacaklarının rehinli alacaklardan sonra gelmesi düzenlenmiştir. Tahkim yargılamasına konu olan uyuşmazlıklarda görevli ve yetkili mahkemelerin açıkça belirtilmesine ilişkin düzenleme yapılmıştır.   Söz konusu Kanuna ulaşmak için tıklayınız. Saygılarımızla Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ SİRKÜLERİ İNDİR

2018-23 Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (7099)

10.03.2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (7099)” ile Türk Ticaret Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklikler yapılmıştır. Söz konusu kanun özellikle şirket kuruluş işlemlerindeki maliyet, süre ve bürokrasinin azaltılmasına yöneliktir. Tarafımızca önemli görülen konular aşağıda açıklanmıştır.   MADDE 2- 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 223 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “Defterler anonim ve limited şirketler ile kooperatiflerin kuruluş aşamasında, şirket merkezinin bulunduğu yer ticaret sicili müdürlüğünce tasdik edilir.” Yapılan düzenleme ile; anonim şirket, limited şirket ve kooperatiflerin defterlerinin ticaret sicili müdürlüğünce tasdik edileceği belirtilmiştir.   MADDE 3- 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununun 123 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “ve limited şirketlerin” ibaresi “, limited şirket ve kooperatiflerin” şeklinde değiştirilmiştir. Daha önce anonim, eshamlı komandit ve limited şirketler açısından istisna olan kuruluş, pay devri, sermaye artırımı, birleşme, devir, bölünme ve nev’i değişiklikleri nedeniyle yapılacak işlemler için sağlanan harç istisnası kapsamına kooperatifler de dahil edilmiştir.   MADDE 7- 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 2 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “Bir kooperatif en az 7 ortak tarafından imzalanacak ana sözleşme ile kurulur. Ana sözleşmenin ticaret sicili müdürlüğünde yetkilendirilmiş personel huzurunda imzalanması gerekir. İlgili Bakanlık faaliyet konuları itibarıyla kooperatifleri sınıflandırmaya, çalışma bölgeleri oluşturmaya, kooperatif kuruluşu için asgari ortak sayısından az olmamak üzere ortak sayısı ve kooperatif kurulmasına yönelik diğer şartlar ile usul ve esasları belirlemeye yetkilidir. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar ilgili Bakanlık tarafından çıkarılacak tebliğ ile belirlenir.” Anonim ve limited şirketlerde olduğu gibi kooperatif ana sözleşmesinin de ticaret sicili müdürlüğünde yetkilendirilmiş personel huzurunda imzalanması hususu düzenlenmiştir.   MADDE 8- 1163 sayılı Kanunun 61 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “Kooperatif yönetim kurulu, kooperatifi temsile yetkili kılınan kimselerin isimlerini ve imzalarını ticaret siciline bildirir ve bu yetkiye dayanak olan kararları ticaret sicili müdürlüğünde yetkilendirilmiş personele tasdik ettirir.” Kooperatifi temsile yetkili kılınan kimselerin isimlerinin, imzalarının ve bu yetkiye dayanan kararların kooperatif yönetim kurulu tarafından ticaret siciline verilmeden önce aranan noter tasdiki şartı kaldırılmış ve ticaret sicili müdürlüğünde yetkilendirilmiş personele tasdik zorunluluğu getirilmiştir.   MADDE 9- 1163 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “Kooperatiflerin, kooperatif birliklerinin, kooperatif merkez birliklerinin ve Türkiye Milli Kooperatifler Birliğinin muhasebe usulleri ve mecbur olarak tutacakları defterler hakkında 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca çıkarılacak tebliğ ile belirlenir.” Kooperatiflerin, kooperatif birliklerinin, kooperatif merkez birliklerinin ve Türkiye Milli Kooperatifler Birliğinin muhasebe usulleri ve mecbur olarak tutacakları defterler hakkında 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerinin uygulanacağı hususu düzenlenmiştir.   MADDE 18- 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 11 inci maddesinin üçüncü fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve altıncı fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir. “Şirket kuruluşunun ticaret sicili memurluklarına bildirilmesi halinde yapılan bu bildirim Kuruma yapılmış sayılır ve ilgililerce ayrıca işyeri bildirgesi düzenlenmez.” “Bu bildirimlerden hangilerinin işyerinin bildirilmesi yerine geçeceği Kurumca belirlenir, belirlenenlerle ilgili ayrıca işyeri bildirgesi düzenlenmez.” Şirket kuruluşu aşamasında ticaret sicil [...]

2018-22 Emeklilik İşlemlerinde Meydana Gelen Değişikliklere İlişkin 2018-09 Sayılı Genelge Hak.

05.12.2017 tarih ve 30261 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik” ile emeklilik işlemlerinde bir takım değişiklikler yapılmıştır. Bu kapsamda Sosyal Güvenlik Kurumu Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 01.03.2018 tarihinde 2018/09 sayılı Genelge yayımlanmış olup, konuya ilişkin yapılan değişiklikler detaylıca açıklanmıştır. Söz konusu Genelge’ ye ulaşmak için tıklayınız. Saygılarımızla Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ SİRKÜLERİ İNDİR

2018-21 İnteraktif Vergi Dairesi Uygulaması Hak.

28.02.2018 tarih ve 30346 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 492 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile; Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından sunulan hizmetlerden kişilerin elektronik ortamda yararlanabilmesi; vergisel yükümlülüklerin mükelleflerce kolay ve hızlı bir şekilde yerine getirilebilmesi, beyanname, bildirim, yazı, dilekçe, tutanak, rapor ve diğer belgelerin elektronik ortamda verilebilmesi ve bu belgelere ilişkin yapılan işlemlerin sonuçlarının ilgililerine elektronik ortamda sunulması amacıyla İnteraktif Vergi Dairesi uygulaması oluşturulmuş, buna ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. Uygulamadan yararlanmak ihtiyaridir. Uygulamanın amacı, yararlanabilecek kişiler, şifre edinme, yapılacak işlemler ve benzeri konular Tebliğ’ de detaylıca açıklanmıştır. Sistemin kullanımı, İnternet Vergi Dairesi sisteminden farklı olup, İnternet Vergi Dairesinde yürütülen işlemler eskiden olduğu gibi devam edecektir.   492 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’ ne ulaşmak için tıklayınız. Saygılarımızla Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ