Bilindiği gibi, “7020 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile “6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun” a 48/A maddesi eklenmiştir.

6183 sayılı Kanunun 48 / A maddesine göre; Devlete ait olup Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince takip edilen ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamına giren vergi, resim, harç ve cezalar ile bu alacaklara bağlı gecikme faizi ve gecikme zammının vadesinde ödenmesi veya haczin tatbiki veyahut haciz olunmuş malların paraya çevrilmesi amme borçlusunu çok zor duruma düşürecekse, borçlu tarafından yazı ile istenmiş olmak ve vadesi bir yılı geçmemiş alacaklar, Maliye Bakanınca 36 ayı geçmemek üzere faiz ve teminat alınarak tecil olunabilecektir.

 Söz konusu madde; vergiye uyumlu mükelleflerin borçlarına yönelik tecil uygulaması, teminat, süre, faiz oranı vb. konuları kapsamaktadır.

Vergiye uyumlu mükelleflerin kapsamı ise aşağıdaki gibidir.

 • Başvuru tarihi itibarıyla en az 3 yıl süreyle; ticari, zirai veya mesleki faaliyetleri nedeniyle yıllık gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olması,
 • Başvuru tarihinden geriye doğru 3 yıla ait vergi beyannamelerini kanuni sürelerinde vermiş olması (Kanuni süresinde verilen bir beyannameye ilişkin olarak kanuni süresinden sonra düzeltme amacıyla veya pişmanlıkla verilen beyannameler bu şartın ihlali sayılmaz.),
 • Bu madde kapsamına giren ve başvuru tarihi itibarıyla vadesi 1 yılı geçmemiş borcunun borç ödemede hüsnüniyet sahibi olmasına rağmen ödenememiş olması,

6183 SAYILI KANUNUN 48/A MADDESİNE GÖRE BAKANLAR KURULUNA VERİLEN YETKİLER

 • Teminatsız tecil tutarını; yarısına kadar indirmeye, yeniden kanuni tutarına getirmeye, zorunlu teminat oranını %50’ye kadar artırmaya, sıfıra kadar indirmeye, yeniden kanuni orana getirmeye,
 • Borçlunun çok zor durum hâlinin tespitinde kullanılmak üzere varlıklar, yükümlülükler ve nakit akımlarını esas alan mali göstergeler ile mali durumu tespite yarayan diğer ölçütlere dayalı kriterleri belirlemeye, belirlenen kriterler çerçevesinde çok zor durum hâlini derecelendirmeye ve bu dereceleri dikkate alarak;
  1. Tecil süresini 60 aya kadar uzatmaya,
  2. Farklı faiz oranları belirlemeye,
 • Tecil edilecek gecikme zammını, Türkiye İstatistik Kurumunun her ay için belirlediği Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinin (Yİ-ÜFE) aylık değişim oranları esas alınarak hesaplatmaya,
 • Madde hükmünü, alacaklı diğer amme idarelerini, alacak türlerini ve uyumlu borçlu kapsamına girebilecek borçlu kriterlerini belirleyerek uygulatmaya (Devlete ait olup Maliye Bakanlığına bağlı olanlar dışındaki tahsil dairelerince takip edilen alacaklar dâhil),

yetkilidir.

 

VERGİYE UYUMLU MÜKELLEFLERİN BORÇLARININ TECİLİ HAKKINDA KARAR

24.02.2018 tarih ve 30342 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “2018 / 11284 sayılı Vergiye Uyumlu Mükelleflerin Borçlarının Tecili Hakkında Karar” ile Bakanlar Kurulu yukarıda açıklanan yetkilerden bazılarını kullanmıştır.

Karar, 1.1.2018 tarihinden itibaren vadesi gelen alacaklara uygulanmak üzere yayımı tarihinde (24.2.2018) yürürlüğe girmiştir.

Bahse konu Karar ile;

 • Çok Zor Durum Halinin Tespitinde Kullanılacak Kriterler
 • Madde Kapsamında Uygulanacak Tecil Süreleri ve Faiz Oranları
 • Yİ-ÜFE Uygulaması

belirlenmiştir.

2018 / 11284 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’ na ulaşmak için tıklayınız.

SİRKÜLERİ İNDİR