2018-15 Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 17 Seri No.lu Tebliğ

31.01.2018 tarih ve 30318 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 17 Seri No.lu Tebliğ ile; Türkiye’de ikametgâhı, işyeri, kanuni merkezi ve iş merkezi bulunmayanlar tarafından katma değer vergisi mükellefi olmayan gerçek kişilere elektronik ortamda sunulan hizmetlere ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. (Madde 1) Türkiye Varlık Fonu ile alt fonlara devredilen kuruluşlar “belirlenmiş alıcılar” kapsamına dâhil edilmiştir. (Madde 2) İmalat sanayiine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında 2018 yılında yüklenilen ve indirim yoluyla telafi edilemeyen katma değer vergisinin iadesine ilişkin hükümler Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğine dâhil edilmiştir. (Madde 3,4,5) Bankalara, finansal kiralama ve finansman şirketlerine borçlu olanların ve kefillerinin borçlarına karşılık yapılan teslimlere ilişkin istisna uygulaması düzenlenmiştir. (Madde 6,7) Yurt dışından alınan roaming hizmetlerinde istisna uygulaması düzenlenmiştir. (Madde 8) İndirimli orana tabi işlemlerde KDV iadesinin hesabında, dönem içinde ödeme çıktığı ve dolayısıyla sonraki döneme devreden KDV’nin sıfır olduğu hallerde, bu dönemden sonra iadeye esas KDV hesaplamasına yeniden başlanılacağı ve bu dönemden önce mahsuben iade edilen tutarların, Aralık vergilendirme dönemindeki kümülatif iadeye esas KDV tutarından düşülmeyeceği açıklanmıştır. (Madde 9) Özel hesap dönemine tabi olan KDV mükelleflerinin yüklendikleri KDV’yi, özel hesap dönemini aşmamak kaydıyla belgelerin kanuni defterlere kaydedildiği dönemde indirmeleri mümkün kılınmıştır. (Madde 10) Elektronik Hizmet Sunucularına Özel KDV Mükelleflerince verilmek üzere 3 no.lu KDV beyannamesi ihdas edilmiştir. (Madde 11) Tebliğin 1, 7, 8 ve 11 inci maddeleri 1.1.2018 tarihinden itibaren, diğer maddeleri ise yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bahse konu Tebliğe ulaşmak için tıklayınız. SİRKÜLERİ İNDİR