Günlük Arşivler: 27 Şubat 2018

2018-20 Yabancıların Çalışma İzinleri Başvuru Sisteminin Yenilenmesi Hak.

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan duyuru ile; Yabancıların çalışma izinleri başvuru sisteminin yenilendiği ve 26.02.2018 tarihi itibariyle uygulamanın işletime açıldığı belirtilmiştir. Bu kapsamda; Başvuruların e-devlet sistemi üzerinden elektronik imza ile yapılması zorunludur. Yapılacak her türlü çalışma izin başvurusunda başvuru sahibinin (işveren veya vekili) ve bağımsız veya süresiz çalışma izni talep eden yabancı şahsın; Elektronik Tebligata Elverişli KEP hesabının bulunması zorunludur. Başvuru sahibinin Elektronik imzasının ve KEP hesabının bulunmaması halinde çalışma izin başvurusu  mümkün olamayacaktır Yeni sistemde işyerlerinin ilk kayıtları SGK e-bildirge sorumluları tarafından yapılacak olup, daha sonra bu kişiler sistem üzerinden şirketleri ya da kurumları adına başvuru ve işlem yapacak kişileri yetkilendirebilecektir. Başvurular elektronik imza ile yapılacağından Bakanlığa başvuru formu, dilekçe veya herhangi bir evrak gönderilmeyecektir. Söz konusu duyuruya ulaşmak için  tıklayınız. Saygılarımızla Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ SİRKÜLERİ İNDİR

2018-19 Yurtiçi ve Yurtdışından Sağlanan Yabancı Para Nakdi Krediler İle Döviz Endeksli Kredilerin Toplamı 15 Milyon Dolar ve Üzerinde Olan Firmaların Merkez Bankasına Bildirim ve Bağımsız Denetim Yaptırma Yükümlülüğü Hak.

SİSTEMİK RİSK VERİ TAKİP SİSTEMİ Merkez Bankası; mevcut veri tabanlarına dayanan takip sisteminin güçlendirilmesi amacıyla, firma bazında yabancı para pozisyonunun, nakit akımının ve türev ürün kullanımının izlenebilmesini hedefleyen kapsamlı bir veri seti çalışması başlatmıştır. Bu kapsamda, 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu’nun mülga 44 üncü maddesi, 28.11.2017 tarih ve 7061 sayılı Kanun’la aşağıdaki şekilde değiştirilerek, Merkez Bankasının gerçek ve tüzel kişilerden döviz pozisyonunu etkileyen işlemlerine ilişkin bilgi isteme yetkisi düzenlenmiştir. “Gerçek ve tüzel kişilerden bilgi isteme yetkisi:” MADDE 44- Banka, gerçek ve tüzel kişilerin döviz pozisyonunu etkileyen işlemlerini izlemek amacıyla belirleyeceği gerçek ve tüzel kişilerden her türlü bilgi ve belgeyi istemeye yetkilidir. İstenilecek bilgi ve belgelerin kapsamı, toplanma ve izlenme yöntemi, doğruluğunun denetimi, paylaşımı, destek hizmeti temini de dâhil olmak üzere usul ve esaslar Bankaca belirlenir. (5.12.2017 tarihli R.G.) Ayrıca, ilgili kanunun 68. Maddesine IV numaralı fıkra eklenmiştir. “IV- Bu Kanunun 44 üncü maddesi uyarınca Bankaca istenilen bilgi ve belgeleri vermeyen, gerçeğe aykırı veren veya belirlenen usul ve esaslara aykırı olarak veren gerçek kişiler ile tüzel kişilerin görevli ve ilgilileri hakkında bin günden iki bin güne kadar adli para cezasına hükmolunur.” (5.12.2017 tarihli R.G.) Son olarak, 17.02.2018 tarih ve Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren “Döviz Pozisyonunu Etkileyen İşlemlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tarafından İzlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” (Yönetmelik) ile döviz pozisyonunu etkileyen işlemleri izlemek üzere Merkez Bankasının belirleyeceği firmalardan bilgi ve belge toplanmasına ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir. Bu Yönetmelik, Merkez Bankasının, döviz pozisyonunu etkileyen işlemlerini izleyeceği firmaları, istenilecek bilgi ve belgeleri, bu bilgi ve belgelerin toplanma ve izlenme yöntemini, paylaşımını, doğruluğunun denetimini ve konuya ilişkin destek hizmeti teminini kapsamaktadır. Bu Yönetmelik ile özetle, 15 milyon ABD doları ve üzerinde döviz cinsinden borcu bulunan firmaların döviz pozisyonlarını etkileyen işlemlerinin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bünyesinde kurulan Sistemik Risk Veri Takip Sistemi ile izlenmesine ilişkin düzenleme yapılmıştır. Sistem kapsamına giren firmaların Merkez Bankası tarafından belirlenen veri formundaki bilgileri, www.tcmbveri.gov.tr adresine bildirmeleri gerekmektedir. Bildirimler, 31 Mart, 30 Haziran, 30 Eylül ve 31 Aralık tarihlerinde sona eren üçer aylık hesap dönemleri itibarıyla yapılacaktır. BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ KAPSAMINA GİREN FİRMALAR VE BİLGİLER “Döviz Pozisyonunu Etkileyen İşlemlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tarafından İzlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” Madde 5’ de firmaların bildirim yükümlülüğü belirlenmiştir. Yükümlülük MADDE 5 – (1) Yurt içinden ve yurt dışından sağlanan yabancı para nakdi krediler ile dövize endeksli kredilerinin toplamı ilgili hesap döneminin son iş günü itibarıyla 15 milyon ABD doları ve üstünde olan firmalar, veri formu ile talep edilen bilgileri, açıklama formuna uygun olarak Bankaya müteakip hesap döneminden itibaren bildirmekle yükümlüdür. Kredi tutarlarının ABD doları karşılığı ilgili dönemin son iş gününe ilişkin Resmî Gazete’ de yayımlanan döviz alış kuru kullanılarak belirlenir. (2) Bildirimle yükümlü olunup olunmadığının belirlenmesinde, firmanın yabancı para nakdi kredileri ile dövize endeksli kredileri toplamı hesaplanırken varsa son hesap dönemine ilişkin TMS’ lere göre hazırlanan finansal durum tablosu, TMS’ lere göre hazırlanmış finansal durum tablosunun bulunmaması durumunda ise vergi mevzuatı çerçevesinde kamu idarelerine sunulmak üzere hazırlanan bilanço dikkate alınır. (3) Bildirimle yükümlü olan firmanın, yabancı para nakdi krediler ile dövize endeksli kredileri [...]