Kamuoyunda “Mini İstihdam Paketi” olarak bilinen “7252 Sayılı Dijital Mecralar Komisyonu Kurulması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” 28.07.2020 tarih ve 31199 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır.

 

Kanunda yer alan ve tarafımızca önemli görülen hususlar aşağıda açıklanmıştır.

 

1) KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ UYGULAMASININ SÜRE UZATIMINA İLİŞKİN CUMHURBAŞKANI’NA YETKİ VERİLMESİ

 

7252 Sayılı Kanun’un 3’üncü maddesi ile; 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 23’üncü maddesinin üçüncü fıkrasına “başvuru tarihini” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve/veya kısa çalışma ödeneğinin süresini sektörel olarak ayrı ayrı veya bir bütün olarak” ibaresi eklenmiştir.

 

Bu düzenleme ile Cumhurbaşkanı’na kısa çalışma ödeneğinin süresini sektörel olarak ayrı ayrı veya bir bütün olarak 31.12.2020 tarihine kadar uzatma yetkisi verilmiştir.

 

2) KISA ÇALIŞMA UYGULAMASINDAN VE NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ UYGULAMASINDAN, NORMAL ÇALIŞMAYA GEÇENLERE SGK PRİM DESTEĞİ VERİLMESİ

 

7252 Sayılı Kanun’un 4’üncü maddesi kapsamında; 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na eklenen Geçici 26‘ncı madde ile, kısa çalışmayı ya da ücretsiz izin uygulamasını sona erdirip, normal çalışmaya geçen işverenlere SGK prim desteği getirilmiştir.

 

Buna göre;

 

1/7/2020 tarihinden önce kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olan özel sektör işyerlerinde kısa çalışma ödeneğinden yararlanan sigortalıların; işyerindeki kısa çalışmanın sona ermesi ve aynı işyerinde haftalık normal çalışma sürelerine dönmeleri durumunda, 31/12/2020 tarihini geçmemek üzere kısa çalışmanın sona erdiği tarihi takip eden aydan itibaren üç ay süreyle, 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı tutarında, her ay bu işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle işverene prim desteği sağlanacaktır.

 

Aynı şekilde, nakdi ücret desteğinden yararlandırılan sigortalılar için de bu teşvik söz konusudur.

3) İŞTEN ÇIKARMA YASAĞINDA SÜRE UZATIMI VE İSTİSNALAR

 

7252 Sayılı Kanun’un 5’inci maddesi ile, 4857 sayılı İş Kanunu’nun Geçici 10’ uncu maddesinde yer alan fesih yasağına ilişkin istisnalar açıklığa kavuşturulmuştur.

 

Buna göre; ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler dışında, belirli süreli iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, işyerinin herhangi bir sebeple kapanması ve faaliyetinin sona ermesi, ilgili mevzuatına göre yapılan her türlü hizmet alımları ile yapım işlerinde işin sona ermesi halleri de fesih yasağının kapsamı dışında tutulmuştur.

 

Diğer taraftan, söz konusu uygulamayı 30.06.2021 tarihine kadar uzatmaya Cumhurbaşkanı’na yetki verilmiştir.

 

4) İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI VE İŞYERİ HEKİMİ UYGULAMASININ ERTELENMESİ

 

Bilindiği gibi, 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri ile kamuya ait işyerlerinde iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi bulundurma yükümlülüğü 01.07.2020 tarihi itibariyle zorunlu hale gelmişti.

 

7252 Sayılı Kanun’un 10’uncu maddesi ile söz konusu süre 31.12.2023 tarihine ertelenmiştir.

 

7252 Sayılı Kanun’a ulaşmak için tıklayınız.

 

 

Saygılarımızla

Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ

SİRKÜLERİ İNDİR