“Çalışanların İşverenleri Aracılığıyla Otomatik Olarak Emeklilik Planına Dahil Edilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 27.12.2018 tarih ve 30638 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır.

Bu kapsamda;

  • Çalışan sayısı beş ve üzerinde ancak ondan az olan bir işverene bağlı olarak çalışanlar,
  • 506 Sayılı Kanun’un Geçici 20 nci maddesi kapsamında kurulmuş olan sandıkların iştirakçisi olarak çalışanlar,

En geç 1.1.2019 tarihinden itibaren emeklilik planına dahil edilecektir.

Yapılan değişiklik doğrultusunda söz konusu yönetmeliğe 6 A maddesi eklenmiştir. Buna istinaden;

  • 1/1/2019 tarihinden sonra faaliyete başlayan işverenlere bağlı toplam çalışan sayısının beş veya üzerinde olması halinde bu çalışanlar, en geç müteakip takvim yılının başından itibaren,
  • 1/1/2019 tarihinden önce faaliyete başlamış olup çalışan sayısı, bu tarihten sonra ilk kez beş veya üzerine çıkan işverenlere bağlı çalışanlar, en geç müteakip takvim yılının başından itibaren,
  • Çalışanlarını 6 ncı madde kapsamında emeklilik planına dahil etmiş olan bir işverenin faaliyete yeni başlayan işyerlerindeki çalışanlar da ilk ücret ödemesinden işveren tarafından kesilerek emeklilik şirketine aktarılan katkı payının, emeklilik şirketine nakden intikal etmesi ile,

emeklilik planına dahil edilecektir.

  • 6 ncı maddede yer alan tarihlerden önce ilgili mevzuat gereği Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirimde bulunmakla birlikte, bildirim tarihini takip eden ay içerisinde işyeri faaliyetine son verecek işverenin, bu işyerindeki çalışanları emeklilik planına dahil etmesi zorunlu değildir.

Ayrıca, 4632 sayılı Kanun uyarınca, çalışanın ücretinden işveren tarafından kesilecek katkı payı tutarı, ilgisine göre prime esas kazancın veya emeklilik keseneğine esas aylığın yüzde üçü oranında hesaplanacağı ve bu şekilde hesaplanan katkı payının virgülden sonraki kısmının dikkate alınmayacağı da belirtilmiştir.

Söz konusu değişikliklerin arasında en önemlisi, “Çalışanların emeklilik planına yeniden dahil edilmesi” ne yönelik 8/C maddesi olup, aşağıdaki gibidir.

MADDE 8/C-

(1) Daha önce işverenleri tarafından bu Yönetmelik kapsamında emeklilik planına dahil edilmiş ancak cayma veya ayrılma hakkını kullanmış olan çalışanlar, Bakanlığın belirleyeceği esaslar dahilinde 3 yıl içinde bir defalığına otomatik olarak emeklilik planına tekrar dahil edilir. Bakanlık bu süreyi 1 yıla kadar azaltmaya ve 5 yıla kadar artırmaya yetkilidir.”

Son olarak “Çalışanların emeklilik planına dahil edilmesine ilişkin geçiş hükümleri” düzenlenmiş olup, aşağıdaki gibidir.

(1) Bu maddenin yayımı tarihinden önce, 5 inci ve 6 ncı maddelerde belirtilen tarihlere göre çalışanlarını otomatik olarak emeklilik planına erken dahil etmiş olan işverenlere bağlı çalışanlar, ücretlerinden işveren tarafından kesilerek emeklilik şirketine aktarılan katkı payının, emeklilik şirketine nakden intikal ettiği tarih itibarıyla emeklilik planına dahil edilmiş sayılır.

(2) Bu maddenin yayımı tarihinden önce, çalışanlarını otomatik olarak emeklilik planına dahil etmesi gerektiği tarihte dahil etmeyen, ancak bu maddenin yayımı tarihine kadar çalışanlarını emeklilik planına dahil etmiş olan işverenlere bağlı çalışanlar, ücretlerinden işveren tarafından kesilerek emeklilik şirketine aktarılan katkı payının, emeklilik şirketine nakden intikal ettiği tarih itibarıyla emeklilik planına dahil edilmiş sayılır.

(3) Bu maddenin yayımı tarihinden önce, çalışanlarını otomatik olarak emeklilik planına dahil etmesi gerektiği halde, bu maddenin yayımı tarihi itibarıyla bu yükümlülüğünü yerine getirmemiş olan işverenlere bağlı çalışanlar, bu maddenin yayımı tarihinden itibaren en geç 2 ay içerisinde ücretlerinden işveren tarafından kesilerek emeklilik şirketine aktarılan katkı payının, emeklilik şirketine nakden intikal ettiği tarih itibarıyla emeklilik planına dahil edilmiş sayılır.

(4) Bu maddenin yayımı tarihinden önce, 8/A maddesi kapsamındaki çalışanlarını otomatik olarak emeklilik planına dahil etmesi gerektiği halde, bu maddenin yayımı tarihi itibarıyla ilgili yükümlülüğünü yerine getirmemiş olan işverenlere bağlı anılan çalışanlar, bu maddenin yayımı tarihinden itibaren en geç 2 ay içerisinde ücretlerinden işveren tarafından kesilerek emeklilik şirketine aktarılan katkı payının, emeklilik şirketine nakden intikal ettiği tarih itibarıyla emeklilik planına dahil edilmiş sayılır.

(5) Bu madde kapsamında işlem tesis eden işverenler, çalışanlarını süresi içinde emeklilik planına dahil etme yükümlülüğünü yerine getirmiş sayılır. Ancak, çalışanların 4632 sayılı Kanundan ve ilgili diğer kanunlardan kaynaklanan haklan saklıdır.”

Söz konusu Yönetmeliğe ulaşmak için tıklayınız.

Saygılarımızla

Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ

SİRKÜLERİ İNDİR