Bilindiği gibi, 7194 sayılı Kanun’un 24’üncü maddesi ile Vergi Usul Kanunu’na eklenen 160 / A maddesi uyarınca; Sahte belge düzenleme riski yüksek olan mükelleflerin bir an önce tespit edilerek mükellefiyet kaydının Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılacak analiz ve değerlendirme sonuçlarına göre terkin edilebilmesine imkan verilmiştir.

 

Buna göre, Hazine ve Maliye Bakanlığının ilgili birimleri tarafından yapılan analiz ve değerlendirme çalışmaları neticesinde, sahte belge düzenleme riskinin yüksek olduğu tespit edilen mükellefler vergi incelemesine sevk edilecek ve yapılacak yoklama sonucunda, vergi dairesinin görüşü ve ilgisine göre vergi dairesi başkanı/defterdar onayıyla mükellefiyet kaydı terkin edilebilecektir. İnceleme neticesine göre mükellefler ile bunlarla ilişkili kişilerin durumu yeniden değerlendirilecek olup mükellefiyet tesisi/devamı için alınan teminat belirli şartlar dâhilinde iade edilebilecektir.

 

Bakanlık söz konusu düzenlemeye ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkili olup, bu yetkisini 07.10.2020 tarih ve 31267 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “520 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği” ile kullanmıştır.

 

Tebliğ’de aşağıdaki konular detaylıca açıklanmıştır.

 

  • Sahte Belge Düzenleme Riski Yüksek Mükelleflerin Tespiti ve Mükellefiyet Kaydının Re’sen Terkini

 

  • Tespit Ve İncelemeye Sevk
  • Yoklama
  • Komisyon Değerlendirmesi
  • Mükellefiyet Kaydının Re’sen Terkini

 

  • Teminat Uygulaması ve Mükellefiyetin Yeniden Tesisi

 

  • Vergi İncelemesi Sonucunda Yapılacak İşlemler

 

  • Mükellefiyeti Yeniden Tesis Edilenlerin E-Belge Düzenleme İle Ödemelerin/Tahsilatların Tevsik Zorunluluğu

 

520 Sıra Numaralı VUK Genel Tebliği’ ne ulaşmak için tıklayınız.

 

Saygılarımızla

Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ

SİRKÜLERİ İNDİR