Bilindiği gibi, vergiye uyumlu mükelleflere yıllık gelir ve kurumlar beyannamesi üzerinden sağlanan indirime ilişkin usul ve esaslar 23.12.2017 tarih ve 30279 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “301 Seri Numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği” ile açıklanmıştır.

Daha sonra, 07.12.2019 tarih ve 30971 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Dijital Hizmet Vergisi İle Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında 7194 Sayılı Kanun” un 18 inci maddesinde yapılan düzenleme ile vergiye uyumlu mükelleflere sağlanan vergi indirimi uygulamasından yararlanma şartları yumuşatılmıştır.

Bu defa, 27.05.2020 tarih ve 31137 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No:301)’ de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:312)” ile “Tebliğ”, 7194 Sayılı Kanun’ a uyumlu hale getirilmiştir.

Tebliğ’de ilaveten bir konu olmadığı için 7194 sayılı Kanun’ un ilgili bölümünde yapmış olduğumuz açıklamalar aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

Bilindiği üzere, vergiye uyumlu mükelleflere sağlanan vergi indiriminden faydalanabilmek için gerekli şartlardan biri, Maliye Bakanlığına bağlı vergi dairelerine verilmesi gereken tüm vergi beyannamelerinin süresinde verilmesi ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin süresinde ödenmesiydi.

7194 Sayılı Kanun’un 18 inci maddesinde yapılan düzenleme ile;

  • Vergi beyannameleri ibaresi; yıllık gelir vergisi ve kurumlar vergisi beyannameleri, geçici vergi beyannameleri, muhtasar, muhtasar ve prim hizmet beyannameleri ile KDV ve ÖTV beyannameleri ile sınırlandırılmıştır.

Dolayısıyla damga vergisi, veraset ve intikal vergisi gibi vergiler bu kapsamdan çıkarılmıştır.

  • Bu beyannameler üzerine tahakkuk eden ve ödenmesi gereken vergilere ilişkin süre gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerinin verilme sürelerine çekilmiştir.

Örneğin, 2019 yılı içerisinde bir vergi beyannamesini kanuni süresinde vermiş, ancak ödemesini süresinde yapmamış bir mükellef, indirimin hesaplanacağı 2019 yılı kurumlar vergisi beyannamesini vermeden önce söz konusu vergiyi ve gecikme zammını ödemiş olması kaydıyla, beyannameyi verdiği gün itibarıyla indirim hakkından yararlanabilecektir.

  • Mahsuben yapılan ödemelerde, daha sonra yapılan tespitler üzerine mahsuben ödenmek istenen tutarın %10’una kadar yapılan eksik ödemeler indirimden faydalanılmasına engel teşkil etmeyecektir.

7194 Sayılı Kanun’ un vergi indirimi ile ilgili düzenlemesi 1/1/2020 tarihinden itibaren verilmesi gereken yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinde uygulanmaya başlanmıştır.

312 Seri Numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği’ne ulaşmak için tıklayınız.

 

Saygılarımızla

Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ

SİRKÜLERİ İNDİR