“60 Sıra No.lu Muhasebat ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Genel Tebliği” 31.12.2018 tarih ve 30642 (3.Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır.

Söz konusu Tebliğ kapsamında 210 Sayılı Değerli Kağıtlar Kanunu’na ekli Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıt bedelleri 01.01.2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yeniden belirlenmiş olup, aşağıdaki gibidir.

Değerli Kağıdın Cinsi                                                          Bedel (TL)

1 – Noter kağıtları :

  1. a) Noter kağıdı 13,50
  2. b) Beyanname 13,50
  3. c) Protesto, vekaletname, re’sen senet 27,00

2 – (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)

3 – Pasaportlar                                                                               133,50

4 – İkamet İzni (değişik:28/7/2016- 6735/27 md.)                          89,00

5 – (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)

6 – (Değişik:14/1/2016-6661/3.md.)

  1. a) Kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeniyle düzenlenen

Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı                                                   22,50

  1. b) Değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti

kimlik kartı                                                                                      22,50

  1. c) Kayıp nedeniyle düzenlenen T.C. kimlik kartı 45,00

7 – Aile cüzdanları                                                                        121,00

8 – (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)

9 – Sürücü belgeleri                                                                       166,00

10 – Sürücü çalışma belgeleri (karneleri)                                     166,00

11 – (Mülga:06/01/2017-680 KHK/35.md)

12 – Motorlu araç tescil belgesi                                                    148,50

13 – İş makinesi tescil belgesi                                                       124,00

14 – Banka çekleri (Her bir çek yaprağı)                                          8,00

15 – Mavi Kart (Ek: 9/5/2012-6304/9 md.)                                    12,50

16 – Yabancı çalışma izni belgesi (Ek:28/7/2016-6735/27. md.)   89,00

17 – Çalışma izni muafiyeti belgesi (Ek:28/7/2016-6735/27. md.)  89,00

14/1/2016 tarihli ve 6661 sayılı Askerlik Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 4 üncü maddesi ile 210 sayılı Kanuna eklenen geçici 3 üncü madde kapsamında Nüfus Cüzdanlarının bedeli 13,00 TL olarak belirlenmiştir.

Söz konusu Tebliğ’e ulaşmak için tıklayınız.

Saygılarımızla

Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ

SİRKÜLERİ İNDİR