Günlük Arşivler: 30 Aralık 2019

2019-24 2020 Yılı MTV Artırım Oranı Hak.

23.12.2019 tarih ve 30987 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “2020 Yılında Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarlarında Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranının Belirlenmesine İlişkin 1839 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ile; 2020 yılında “Motorlu Taşıtlar Vergisi” tutarlarında uygulanacak yeniden değerleme oranı %12 olarak belirlenmiştir. 1839 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’na ulaşmak için tıklayınız. Saygılarımızla Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ   SİRKÜLERİ İNDİR

2019-12-30T14:42:46+03:00Aralık 30th, 2019|Duyurular|

2019-62 2020 Yılı Asgari Ücret Endeksli Bordro Parametreleri Hak.

27.12.2019 tarih ve 30991 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı” na istinaden belirlenmiş olan brüt asgari ücret tutarı 2.943,00 TL’dir. Asgari ücrette yapılan bu düzenleme ile asgari ücret endeksli birçok parametre değişmiş bulunmaktadır. Konuya ilişkin açıklamalar aşağıdaki gibidir.   Brüt Asgari Ücret Tutarı Dönem Günlük Tutar Aylık Tutar 01.01.2020- 31.12.2020 98,10 TL 2.943,00 TL   Net Asgari Ücret Tutarı   2020 YILI MALİYET TABLOSU ASGARİ ÜCRET   BRÜT ASGARİ ÜCRET 2.943,00 TL   İŞÇİ SGK PRİMİ 412,02 TL   İŞÇİ İŞSİZLİK PRİMİ 29,43 TL   GELİR VERGİSİ MATRAHI 2.501,55 TL   GELİR VERGİSİ KESİNTİSİ 375,23 TL   DAMGA VERGİSİ 22,34 TL   İŞÇİ TOPLAM KESİNTİLER 839,02 TL   İŞVEREN SGK PRİMİ (5 PUANLIK İNDİRİM DİKKATE ALINMIŞTIR) 456,17 TL   İŞVEREN İŞSİZLİK PRİMİ 58,86 TL   NET ASGARİ ÜCRET (AGİ HARİÇ) 2.103,98 TL   ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ (BEKAR) 220,72 TL   NET ASGARİ ÜCRET (AGİ DAHİL) 2.324,70 TL Asgari Ücretin İşverene Maliyeti BRÜT ASGARİ ÜCRET 2.943,00 TL İŞVEREN SGK PRİMİ %15,5 ( %20,5 – 5 PUAN) 456,17 TL İŞVEREN İŞSİZLİK PRİMİ % 2 58,86 TL İŞVERENE MALİYETİ (5 PUANLIK İNDRİM İLE) 3.458,03 TL Sigorta Primine Esas Kazanç Taban ve Tavan Ücreti Dönem Alt Sınır Üst Sınır Günlük Aylık Günlük Aylık 01.01.2020 - 31.12.2020 98,10 TL 2.943,00 TL 735,75 TL 22.072,50 TL Sigorta Primine Esas Kazanç İstisna Tutarları SGK İSTİSNALARI SGK Çocuk Yardımı İstisnası (Asgari Ücret*%2) 58,86 TL SGK Aile Yardımı İstisnası (Asgari Ücret*%10) 294,30 TL SGK Yemek Yardımı İstisnası (Günlük Brüt Asgari Ücret*%6) 5,89 TL İşverence Ödenen Özel Sağlık Sigortası Prim İstisnası (Aylık Brüt Asgari Ücret*%30) 882,90 TL Asgari Geçim İndirimi 2020 YILI ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ TUTARLARI MEDENİ DURUM AYLIK TUTAR Bekar 220,73 TL Evli eşi çalışmayan 264,87 TL Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 297,98 TL Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 331,09 TL Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 375,23 TL Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 375,23 TL Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 375,23 TL Evli eşi çalışan 220,73 TL Evli eşi çalışan 1 çocuklu 253,83 TL Evli eşi çalışan 2 çocuklu 286,94 TL Evli eşi çalışan 3 çocuklu 331,09 TL Evli eşi çalışan 4 çocuklu 353,16 TL Evli eşi çalışan 5 çocuklu 375,23 TL SİRKÜLERİ İNDİR

2019-12-30T14:38:47+03:00Aralık 30th, 2019|Sirküler|

2019-61 2020 Yılına İlişkin Kağıt Ortamında Tutulan Defterlerin Tasdiki Hak.

Vergi Usul Kanunu’na Göre Tutulması Zorunlu Defterler Vergi Usul Kanunu’nun 182 nci maddesi kapsamında, kurumlar vergisi mükellefleri ve birinci sınıf tüccarlar tarafından tutulması zorunlu olan defterler; Yevmiye Defteri Envanter Defteri Defter-i Kebir Damga Vergisi Defteri (Sadece makbuz karşılığı ve istihkaktan kesinti suretiyle damga vergisi ödeyen anonim şirketleri ve 32, 43 ve 44 seri no.lu DVK Genel Tebliğlerine göre bu uygulamadan ihtiyari olarak yararlanmak isteyen anonim şirket dışındaki kurumları, kollektif ve adi komandit şirketleri, bilanço ve işletme hesabı esasına göre defter tutan GV mükelleflerini ve serbest meslek erbabını ilgilendirmektedir.)   Türk Ticaret Kanunu’na Göre Tutulması Zorunlu Defterler Türk Ticaret Kanunu’nun 64 üncü maddesi kapsamında, tacirler tarafından tutulması zorunlu olan ticari defterler; Yevmiye Defteri Envanter Defteri Defter-i Kebir Pay Defteri (Limited Şirketler Dahil) Yönetim Kurulu Karar Defteri (Limited Şirketlerde; Müdürler Kurulu Karar Defteri) Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri (Limited Şirketler Dahil) Anonim Şirketlerce Tutulacak Defteler:   1) Yevmiye Defteri, 2) Envanter Defteri, 3) Defteri Kebir, 4) Pay Defteri, 5) Yönetim Kurulu Karar Defteri, 6) Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri Limited Şirketlerce Tutulacak Defteler: 1) Yevmiye Defteri, 2) Envanter Defteri, 3) Defteri Kebir, 4) Pay Defteri 5) Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri, 6) Müdürler Kurulu Karar Defteri Gerçek ve Tüzel Kişilerce Tutulacak Defteler: 1) Yevmiye Defteri, 2) Envanter Defteri, 3) Defteri Kebir, Kollektif ve Komandit Şirketlerce Tutulacak Defteler: 1) Yevmiye Defteri, 2) Envanter Defteri, 3) Defteri Kebir, 4) Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketlerce Tutulacak Defteler: 1) Yevmiye Defteri, 2) Envanter Defteri, 3) Defteri Kebir, 4) Pay Defteri, 5) Yönetim Kurulu Karar Defteri, 6) Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri Kooperatiflerce Tutulacak Defteler:   1) Yevmiye Defteri, 2) Envanter Defteri, 3) Defteri Kebir, 4) Pay Defteri, 5) Yönetim Kurulu Karar Defteri, 6) Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri   Yapılması Gereken İşlemler Kurumlar ile birinci sınıf tüccarların; 2019 yılı Aralık ayı sonuna kadar 2020 yılında tutacakları yevmiye, kebir, envanter, pay, yönetim ve müdürler kurulu karar, genel kurul toplantı ve müzakere ve damga vergisi defterlerini notere onaylatmaları, 2019 yılında kullandıkları defterleri 2020 yılında da kullanmak istemeleri halinde, bunların ara onaylarını en geç 2020 yılı Ocak ayı içinde yaptırmaları, 2019 yılı yevmiye defterlerinin 2020 yılı Haziran ayı sonuna kadar kapanış onayını yaptırmaları, Yönetim ve müdürler kurulu karar defterlerine ise 2020 yılı Ocak ayı içinde kapanış onayı yaptırmaları, zorunludur. Elektronik Defterler Türk Ticaret Kanunu’nun Defter tutma yükümlülüğü başlıklı 64 üncü maddesinin 3 üncü fıkrası uyarınca, ticari defterlerin elektronik ortamda tutulması halinde bu defterlerin açılışlarında ve yevmiye defteri ile yönetim kurulu karar defterinin kapanışında noter onayı aranmayacaktır. Ancak hesap dönemi veya takvim yılı içerisinde elektronik defter tutmaya başlayanlar, başladıkları tarihi izleyen bir aylık süre içerisinde eski defterlerine kapanış tasdiki yaptıracaklardır.   SİRKÜLERİ İNDİR  

2019-12-30T14:35:29+03:00Aralık 30th, 2019|Sirküler|

2019-60 KDV İstisnasına Tabi Makine ve Teçhizat Teslimlerinde Süre Uzatımı Hak.

Bilindiği gibi, 27.03.2018 tarih ve 30373 (II. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Vergi Kanunları İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 7103 Sayılı Kanun (TORBA KANUN)” ile KDV Kanunu’na eklenen Geçici 39 uncu madde kapsamında;   6948 sayılı kanuna göre Sanayi Sicil Belgesine sahip mükelleflerin imalat, 4691 sayılı kanun, 5746 sayılı kanun ve 6550 sayılı kanun kapsamında faaliyette bulunan mükelleflerin ise Ar-Ge, tasarım, yenilik faaliyetlerinde kullanılmak üzere; 31.12.2019 tarihine kadar yapılan yeni makine ve teçhizat teslimleri KDV’ den istisna edilmiştir. Bu defa, 24.12.2019 tarih ve 30988 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Kamulaştırma Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7201 Sayılı Kanun” ile söz konusu istisna süresi 3 yıl daha uzatılarak 31.12.2022 olarak belirlenmiştir. 7201 Sayılı Kanun’a ulaşmak için tıklayınız. Saygılarımızla Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ SİRKÜLERİ İNDİR

2019-12-30T14:33:18+03:00Aralık 30th, 2019|Sirküler|

2019-59 Yeniden Değerleme Oranı Hak.

Yeniden değerleme oranı; yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dâhil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranı olup, bu oranın Hazine ve Maliye Bakanlığınca Resmî Gazete ile ilan edilmesi gerekmektedir. 23.12.2019 tarih ve 30987 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 512 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile; yeniden değerleme oranı 2019 yılı için % 22,58 olarak tespit edilmiştir. Bu oran, aynı zamanda 2019 yılına ait son geçici vergi dönemi (1.1.2019-31.12.2019) için de uygulanacaktır. 512 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’ ne ulaşmak için tıklayınız. Saygılarımızla Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ

2019-12-30T14:30:42+03:00Aralık 30th, 2019|Sirküler|

2019-58 Reeskont Oranında Değişiklik Yapılması Hak.

21.12.2019 tarih ve 30985 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Tebliği ile; Vergisel işlemlerde geçerli olan reeskont oranı yeniden belirlenmiştir. Bu kapsamda; Vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık %17,25’ den %12,75’e, Avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık %18,25’ den %13,75’ e düşürülmüştür. Belirlenen oranlar 21.12.2019 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. Buna göre, geçici ve yıllık gelir ve kurumlar vergisi matrahlarının tespitinde 21.12.2019 tarihinden itibaren alacak ve borç senetleri reeskontunun hesaplanmasında faiz oranı olarak yıllık %13,75 oranının alınması gerekmektedir. Diğer taraftan, 1.1.2020 tarihinden itibaren geçerli olacak temerrüt faiz oranı da bu kapsamda %13,75 olarak değişmiştir.        Söz konusu Tebliğ’ e ulaşmak için tıklayınız. Saygılarımızla Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ Button Text

2019-12-30T14:31:37+03:00Aralık 30th, 2019|Sirküler|