• Vergi Usul Kanunu’na Göre Tutulması Zorunlu Defterler

Vergi Usul Kanunu’nun 182 nci maddesi kapsamında, kurumlar vergisi mükellefleri ve birinci sınıf tüccarlar tarafından tutulması zorunlu olan defterler;

 • Yevmiye Defteri
 • Envanter Defteri
 • Defter-i Kebir
 • Damga Vergisi Defteri (Sadece makbuz karşılığı ve istihkaktan kesinti suretiyle damga vergisi ödeyen anonim şirketleri ve 32, 43 ve 44 seri no.lu DVK Genel Tebliğlerine göre bu uygulamadan ihtiyari olarak yararlanmak isteyen anonim şirket dışındaki kurumları, kollektif ve adi komandit şirketleri, bilanço ve işletme hesabı esasına göre defter tutan GV mükelleflerini ve serbest meslek erbabını ilgilendirmektedir.)

 

 • Türk Ticaret Kanunu’na Göre Tutulması Zorunlu Defterler

Türk Ticaret Kanunu’nun 64 üncü maddesi kapsamında, tacirler tarafından tutulması zorunlu olan ticari defterler;

 • Yevmiye Defteri
 • Envanter Defteri
 • Defter-i Kebir
 • Pay Defteri (Limited Şirketler Dahil)
 • Yönetim Kurulu Karar Defteri (Limited Şirketlerde; Müdürler Kurulu Karar Defteri)
 • Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri (Limited Şirketler Dahil)

 • Anonim Şirketlerce Tutulacak Defteler:

 

1) Yevmiye Defteri, 2) Envanter Defteri, 3) Defteri Kebir, 4) Pay Defteri, 5) Yönetim Kurulu Karar Defteri, 6) Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri

 • Limited Şirketlerce Tutulacak Defteler:

1) Yevmiye Defteri, 2) Envanter Defteri, 3) Defteri Kebir, 4) Pay Defteri 5) Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri, 6) Müdürler Kurulu Karar Defteri

 • Gerçek ve Tüzel Kişilerce Tutulacak Defteler:

1) Yevmiye Defteri, 2) Envanter Defteri, 3) Defteri Kebir,

 • Kollektif ve Komandit Şirketlerce Tutulacak Defteler:

1) Yevmiye Defteri, 2) Envanter Defteri, 3) Defteri Kebir, 4) Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri

 • Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketlerce Tutulacak Defteler:

1) Yevmiye Defteri, 2) Envanter Defteri, 3) Defteri Kebir, 4) Pay Defteri, 5) Yönetim Kurulu Karar Defteri, 6) Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri

 • Kooperatiflerce Tutulacak Defteler:

 

1) Yevmiye Defteri, 2) Envanter Defteri, 3) Defteri Kebir, 4) Pay Defteri, 5) Yönetim Kurulu Karar Defteri, 6) Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri

 

 • Yapılması Gereken İşlemler

Kurumlar ile birinci sınıf tüccarların;

 • 2019 yılı Aralık ayı sonuna kadar 2020 yılında tutacakları yevmiye, kebir, envanter, pay, yönetim ve müdürler kurulu karar, genel kurul toplantı ve müzakere ve damga vergisi defterlerini notere onaylatmaları,
 • 2019 yılında kullandıkları defterleri 2020 yılında da kullanmak istemeleri halinde, bunların ara onaylarını en geç 2020 yılı Ocak ayı içinde yaptırmaları,
 • 2019 yılı yevmiye defterlerinin 2020 yılı Haziran ayı sonuna kadar kapanış onayını yaptırmaları,
 • Yönetim ve müdürler kurulu karar defterlerine ise 2020 yılı Ocak ayı içinde kapanış onayı yaptırmaları,

zorunludur.

 • Elektronik Defterler

Türk Ticaret Kanunu’nun Defter tutma yükümlülüğü başlıklı 64 üncü maddesinin 3 üncü fıkrası uyarınca, ticari defterlerin elektronik ortamda tutulması halinde bu defterlerin açılışlarında ve yevmiye defteri ile yönetim kurulu karar defterinin kapanışında noter onayı aranmayacaktır.

Ancak hesap dönemi veya takvim yılı içerisinde elektronik defter tutmaya başlayanlar, başladıkları tarihi izleyen bir aylık süre içerisinde eski defterlerine kapanış tasdiki yaptıracaklardır.

 

SİRKÜLERİ İNDİR