2019-57 Dijital Hizmet Vergisi İle Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında 7194 Sayılı Kanun

Kamuoyunda “Torba Yasa” olarak bilinen “Dijital Hizmet Vergisi İle Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında 7194 Sayılı Kanun” 07.12.2019 tarih ve 30971 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır. Kanunda yer alan ve tarafımızca önemli görülen hususlar aşağıda açıklanmıştır. 1) DİJİTAL HİZMET VERGİSİ DÜZENLEMESİ Kanunun 1 - 7 nci maddeleri kapsamında; Türkiye'de dijital ortamda sunulan her türlü reklam hizmetleri, içerik satışları (oyun, müzik, video, uygulama içi satışlar vb.) sosyal medya sitelerinde verilen ücretli hizmetler, mal ve hizmet satışında aracılık yapan “web” sitelerinde sunulan aracılık hizmetlerinden elde edilen hasılat üzerinden vergi alınmasını temin etmek amacıyla “dijital hizmet vergisi” adıyla yeni bir vergi ihdas edilmiştir. Söz konusu düzenleme ile kapsama giren dijital hizmet sağlayıcılarına elde ettikleri hasılat üzerinden % 7,5 oranında “dijital hizmet vergisi (DHV)” uygulanacaktır. DHV mükellefi, dijital hizmet sağlayıcılarıdır. Dijital hizmet sağlayıcılarının, tam ya da dar mükellef olmasının veya dar mükellefiyet durumunda söz konusu faaliyetleri Türkiye’de bulunan işyeri veya daimi temsilcileri vasıtasıyla gerçekleştirip gerçekleştirmemesinin mükellefiyet açısından bir etkisi olmayacaktır. Türkiye’de bu hizmetlere ilişkin elde edilen hasılatı 20 milyon Türk lirasından veya dünya genelinde elde edilen hasılatı 750 milyon Avrodan az olanlar dijital hizmet vergisinden muaftır. Mükellefin, finansal muhasebe açısından konsolide bir grubun üyesi olması hâlinde, bu hadlerin uygulanmasında grubun verginin konusuna giren hizmetlere ilişkin elde ettiği toplam hasılat dikkate alınacaktır. (Yürürlük Tarihi: 01.03.2020)  2) GELİR VERGİSİ KANUNUNDA YAPILAN DÜZENLEMELER  Gelir Vergisi Tarifesinin Değiştirilmesi  Kanunun 17 nci maddesi ile gelir vergisi tarifesine %40 oranında yeni bir dilim eklenmiş olup, detayı aşağıdaki gibidir. ESKİ TARİFE   YENİ TARİFE 18.000 TL'ye kadar %15   18.000 TL’ye kadar %15 40.000 TL'nin 18.000 TL'si için 2.700 TL, fazlası %20   40.000 TL'nin 18.000 TL'si için 2.700 TL, fazlası %20 98.000 TL'nin 40.000 TL'si için 7.100 TL, (ücret gelirlerinde 148.000 TL'nin 40.000 TL'si için 7.100 TL), fazlası %27   98.000 TL'nin 40.000 TL'si için 7.100 TL, (ücret gelirlerinde 148.000 TL'nin 40.000 TL'si için 7.100 TL), fazlası %27 98.000 TL'den fazlasının 98.000 TL'si için 22.760 TL, (ücret gelirlerinde 148.000 TL'den fazlasının 148.000 TL'si için 36.260 TL), fazlası %35   500.000 TL’nin 98.000 TL’si için 22.760 TL, (ücret gelirlerinde 500.000 TL’nin 148.000 TL’si için 36.260 TL), fazlası %35       500.000 TL’den fazlasının 500.000 TL’si için 163.460 TL (ücret gelirlerinde 500.000 TL’den fazlasının 500.000 TL’si için 159.460 TL), fazlası %40   2019 yılında elde edilen ücret gelirlerine değişiklik öncesi tarife, diğer gelirlere ise değişiklik sonrası tarife uygulanacaktır.     Gelir Vergisi Tarifesinin 4 üncü Gelir Diliminde Yer Alan Tutarın (500.000 TL) Üzerinde Ücret Elde Edenlerin Beyanname Vermesi   Kanunun 15 inci maddesi ile gelir vergisi tarifesinin 4 üncü gelir diliminde yer alan tutarın (500 Bin TL) üzerinde ücret elde edenlerin beyanname vermesine imkan sağlanmıştır. Buna göre; Tek işverenden alınan tevkif suretiyle vergilendirilmiş ücret gelirleri toplamının 103 üncü maddede yazılı tarifenin dördüncü gelir diliminde yer alan tutarı (500.000 TL) aşması halinde bu gelirler beyan edilecektir. Birden fazla işverenden tevkif suretiyle vergilendirilmiş ücret geliri elde eden mükelleflerin, birden sonraki işverenden aldıkları ücret gelirleri toplamı, 103 üncü maddede yazılı tarifenin ikinci gelir diliminde yer alan tutarı (2019 [...]