Aylık Arşivler: Temmuz 2019

2019-42 Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7186 Sayılı Kanun Hak.

Kamuoyunda “Torba Yasa” olarak bilinen “Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7186 Sayılı Kanun” 19.07.2019 tarih ve 30836 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır. Kanunda yer alan ve tarafımızca önemli görülen hususlar aşağıda açıklanmıştır. 1) HASILAT ESASLI VERGİLENDİRME Kanun’ un 1 inci maddesi ile, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’ nun Mülga 113 üncü maddesi başlığıyla birlikte yeniden düzenlenmiştir. Bu kapsamda; Şehir içi yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunan ve bu faaliyetlerinden kaynaklanan hasılatlarının tamamını elektronik ücret toplama sistemleri aracılığıyla elde eden mükelleflerin talep etmeleri hâlinde söz konusu faaliyetlerinden elde ettikleri gayrisafi hasılatlarının (25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 38 inci maddesi kapsamında hasılat esaslı vergilendirme usulüne göre vergilendirilen mükellefler için hesapladıkları katma değer vergisi dâhil tutarın) %10’u bu faaliyetlerine ilişkin vergiye tabi kazanç olarak esas alınacaktır. Vergiye tabi kazancın bu suretle tespitinde ilgili faaliyete ilişkin giderler dikkate alınmayacak ve bu kazanca herhangi bir indirim veya istisna uygulanmayacaktır.  2) VARLIK BARIŞI DÜZENLEMESİ Bilindiği gibi, “varlık barışı” düzenlemesi en son 18.05.2018 tarihinde yayımlanan 7143 sayılı Kanun ile getirilmişti. Söz konusu düzenleme kapsamında beyan edilen varlıkların değeri üzerinden %2 oranında hesaplanan vergi tarh edilerek işlem yapılmıştı. Bu defa, 7186 sayılı Kanun’ un 2 nci maddesi ile yeni bir “varlık barışı” düzenlemesi getirilmiştir. Bu düzenleme kapsamında beyan edilen varlıkların değeri üzerinden %1 oranında hesaplanacak vergi tarh edilerek işlem yapılacaktır. KAPSAM Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını, Gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince sahip olunan ve Türkiye’de bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazları, 31/12/2019 tarihine kadar Türkiye’deki banka veya aracı kuruma bildiren gerçek ve tüzel kişiler, söz konusu varlıkları serbestçe tasarruf edebilecektir. Diğer taraftan, 7186 sayılı Kanun ile getirilen yeni “varlık barışı” düzenlemesinde; Yurtdışı iştirak hisse satış kazançları Yurtdışı iştirak kazançları Yurtdışı ticari kazançlar Düzenleme kapsamına alınmamıştır.   3) FİNANSAL YENİDEN YAPILANDIRMA ÇERÇEVE ANLAŞMALARI  Kanun’ un 17 nci maddesi ile 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’ na Geçici 32 nci madde eklenmiştir. Bu kapsamda; Finansal güçlük içerisinde bulunan ancak mali sisteme olan borçlarının yeniden yapılandırılmasıyla faaliyetine devam etme olanağı bulunan firmalara, borç yapılandırma olanağı getirilmiştir. Finansal yeniden yapılandırma kapsamına alınacak borçluların mali durumlarının tespit edilmesi ve bu kapsamda borçlarının yeniden yapılandırılması sonucunda borçlarını geri ödeme kabiliyeti kazanacağına kanaat getirilmesi şarttır. Borçlarını geri ödeme kabiliyeti kazanamayacağına kanaat getirilen borçlular finansal yeniden yapılandırma kapsamına alınmayacaktır. Finansal yeniden yapılandırma kapsamına alınacak borçluların mali durumunun tespiti ve finansal yeniden yapılandırmanın uygulanabilirliğine ilişkin değerlendirme; bağımsız denetim kuruluşlarına, Çerçeve Anlaşmaları kapsamında belirlenecek yeterli bilgi ve uzmanlığa sahip kuruluşlara veya borçlu tarafından kabul edilmesi hâlinde alacaklı kuruluşlara yaptırılacaktır. Bu maddeye göre yapılan Çerçeve Anlaşmaları ve bu Anlaşmalar kapsamında düzenlenen Sözleşmelerde belirlenen esaslar uyarınca; a) Yapılacak işlemler Harçlar Kanununa göre alınan harçlardan (yargı harcı dahil) ve düzenlenecek kâğıtlar (Çerçeve Anlaşmaları ve Sözleşmeler dahil) Damga Vergisi Kanununa göre alman damga vergisinden, b) Alacaklı kuruluşlar tarafından her ne nam altında olursa olsun tahsil edilecek tutarlar banka ve sigorta muameleleri vergisinden (BSMV), c) Kullandırılan ve kullandırılacak krediler kaynak kullanımını destekleme fonundan (KKDF) müstesna tutulmuştur. 4) [...]

2019-07-24T14:02:47+00:00Temmuz 24th, 2019|Sirküler|

2019-43 Muhtasar ve Prim Hizmet Beyanname Birleştirilmesinin Ertelenmesi Hak

Bilindiği gibi, “1 Seri No.lu Prim ve Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği” kapsamında; muhtasar beyanname ile sigorta prim hizmet bildirgelerinin birleştirilmesine yönelik düzenleme yapılmıştır. Pilot il olarak seçilen Kırşehir 01.06.2017 tarihinde, diğer şehirlerin ise 01.01.2018 tarihinde uygulamaya başlaması kararlaştırılmıştır. “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No:1)’ nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:3)” ile yürürlük maddesinde değişiklik yapılmış ve uygulamanın Amasya, Bartın ve Çankırı illeri dışındaki bütün illerde 01.07.2018 tarihinden itibaren başlanılması düzenlenmiştir. Daha sonra “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No:1)’ nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:4)” ile 01.07.2018 tarihinden itibaren başlanacak uygulama 3 ay daha ertelenerek 01.10.2018 olarak değiştirilmiştir.  En son, 27.10.2018 tarih ve 30578 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No:1)’ nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:5)” ile uygulamaya başlama tarihi tekrar ertelenerek 01.07.2019 olarak değiştirilmiştir.  Bu defa, 27.07.2019 tarih ve 30844 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No:1)’ nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:6)” ile uygulamaya başlama tarihi tekrar ertelenerek 01.01.2020 olarak belirlenmiştir.  Söz konusu Tebliğ’e ulaşmak için tıklayınız. Saygılarımızla Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ SİRKÜLERİ İNDİR

2019-09-06T10:38:13+00:00Temmuz 24th, 2019|Sirküler|

2019-41 Turizm Payı Düzenlemesine İlişkin 7183 Sayılı Kanun Hak.

15.07.2019 tarih ve 30832 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “7183 Sayılı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanun” ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı kurulmuş olup, Ajans’ ın faaliyetlerinde kullanılmak üzere kanun kapsamına giren gerçek veya tüzel kişilerden söz konusu Ajans’a “Turizm Payı”  ödeme zorunluluğu getirilmiştir. TURİZM PAYI KAPSAM VE ORANLARI Ajansın kuruluş amaçlarının gerçekleştirilmesi ve faaliyetlerin finansmanında kullanılmak üzere turizm payı alınacaktır. Turizm payı; a) Bileşik tesisler ile konaklama tesislerinden binde yedi buçuk, b) Bakanlıktan belgeli yeme-içme ve eğlence tesislerinden binde yedi buçuk, c) Deniz turizmi tesisleri ile Bakanlıktan belgeli deniz turizmi araçlarından binde yedi buçuk, ç) Seyahat acentalarından (münferit uçak bileti satışları hariç) on binde yedi buçuk, d) Havayolu işletmelerinden (ticari yolcu taşımacılığı faaliyetlerinden) on binde yedi buçuk, e) Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından işletilenler hariç olmak üzere havalimanı ve terminal işletmelerinden binde iki, oranında olmak üzere bu ticari işletmelerin yatırımcısı veya işletmecisi olan gerçek veya tüzel kişilerin bu işletmelerdeki faaliyetleri sonucunda elde ettikleri net satış ve kira gelirlerinin toplamı üzerinden alınacaktır. Kış, termal, sağlık, kırsal ve nitelikli spor turizmi gibi Bakanlık tarafından teşvik edilmesi uygun görülen turizm türlerinde faaliyet gösteren tesisler için bu oranlar yüzde elli indirimli olarak uygulanacaktır. TURİZM PAYI BEYAN VE ÖDEME ŞEKLİ Turizm payı, vergi mükellefinin tabi olduğu vergilendirme dönemini takip eden ayın yirmi dördüncü günü sonuna kadar ilgililerin gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı olduğu vergi dairesine, gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunmayanlar tarafından ise Gelir İdaresi Başkanlığınca belirlenecek vergi dairesine beyan edilerek aynı ayın yirmi altıncı günü akşamına kadar ödenecektir. YÜKÜMLÜLÜĞÜN BAŞLAMA TARİHİ  Turizm payı ödeme yükümlülüğü 1 Ekim 2019 tarihinde başlayacaktır. Buna göre Ekim 2019 dönemine ilişkin ilk beyanın 24 Kasım 2019 tarihinde yapılması, ödemenin ise aynı ayın 26’ncı günü akşamına kadar yapılması gerekmektedir. 7183 Sayılı Kanun’a ulaşmak için tıklayınız. Saygılarımızla Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ SİRKÜLERİ İNDİR

2019-07-24T14:09:29+00:00Temmuz 23rd, 2019|Sirküler|

2019-16 2019 Yılı 2.Geçici Vergi Döneminde Yatırım İndirim Haklarının Hangi Oranlar Kullanılarak Endeksleneceği Hak.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 04.07.2019 tarihinde yayımlanan “5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri / 52” ile 2019 yılı ikinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı %8,84 olarak belirlenmiştir. Buna göre; 04.2003 tarihinden önce yapılan müracaatlara istinaden düzenlenen yatırım teşvik belgeleri (GVK mülga ek 1,2,3,4,5,6 md.) kapsamında hak kazanılan yatırımlarla ilgili 31.12.2005 tarihine kadar yapılan harcamalar üzerinden hesaplanan; ancak kazancın yetersiz olması nedeniyle indirim konusu yapılamayan istisna tutarı, 2019 yılı ikinci geçici vergi döneminde % 8,84 oranında artırılarak kullanılabilecektir. 04.2006 tarihinden önce başlayan yatırımlarla ilgili olarak gerçekleşen harcamalar üzerinden hesaplanan ancak ilgili yıl kazancının yetersiz olması nedeniyle indirilemeyerek izleyen dönemlere devreden yatırım indirimi hakları (GVK mülga 19 md.) ise Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksinde (Yİ-ÜFE) meydana gelen artış oranında artırılmak suretiyle uygulanacaktır. 2019 yılının ilk 6 aylık döneminde Yİ-ÜFE’de meydana gelen artış %8,09 olarak gerçekleştiğinden, söz konusu tutarlar ikinci geçici vergi döneminde %8,09 oranında artırılarak dikkate alınacaktır. 52 Sıra No.lu Kurumlar Vergisi Sirküleri’ ne ulaşmak için tıklayınız. Saygılarımızla Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ DUYURUYU İNDİR

2019-09-06T10:45:50+00:00Temmuz 8th, 2019|Duyurular|

2019-15 İkinci Geçici Vergi Dönem Sonu (30.06.2019) İtibariyle Uygulanacak Kurlar Hak.

Sayın müşterilerimiz, Yabancı para ve yabancı para cinsinden olan senetli ve senetsiz alacak ve borçların 2019 Yılı İkinci Geçici Vergi Dönemi sonunda (30.06.2019) yapılacak değerlemelerinde aşağıdaki kurlar dikkate alınacaktır. Bilindiği üzere, Vergi mevzuatı gereği kasada mevcut yabancı paralar efektif alış kuru ile diğer kaydi paralarla dövizli borç ve alacaklar döviz alış kuru ile değerlenecektir. (283 sıra no.lu VUK Genel Tebliği)   DÖVİZ CİNSİ DÖVİZ ALIŞ DÖVİZ SATIŞ EFEKTİF ALIŞ 1 ABD DOLARI 5,7551 5,7654 5,7510 1 EURO 6,5507 6,5625 6,5462 1 AVUSTURALYA DOLARI 4,0248 4,0510 4,0062 1 DANİMARKA KRONU 0,87629 0,88060 0,87568 1 İNGİLİZ STERLİNİ 7,2855 7,3235 7,2804 1 İSVİÇRE FRANGI 5,8894 5,9272 5,8806 1 İSVEÇ KRONU 0,61812 0,62452 0,61769 1 KANADA DOLARI 4,3893 4,4091 4,3731 1 KUVEYT DİNARI 18,8630 19,1098 18,5800 1 NORVEÇ KRONU 0,67407 0,67860 0,67360 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1,5345 1,5373 1,5230 100 JAPON YENİ 5,3317 5,3670 5,3119   Saygılarımızla Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ DUYURUYU İNDİR

2019-09-06T10:43:46+00:00Temmuz 8th, 2019|Duyurular|