Aylık Arşivler: Haziran 2019

Ana Sayfa/2019/Haziran

2019-37 İhracat Bedelinin Tahsiline İlişkin İhracat Genelgesinde Yapılan Değişiklik Hak.

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 18.06.2019 tarih ve 159828 sayılı yazısına istinaden; T.C. Merkez Bankası tarafından yayımlanan “İhracat Genelgesi” nde değişikliğe gidilmiştir. Söz konusu değişiklik kapsamında, “İhracat Bedelinin Tahsili” başlıklı 8 inci maddesine ek yapılmış olup, aşağıdaki gibidir. İhracat bedelinin tahsili MADDE 8 (8) İhracatçının hesabına yurt dışından transfer edilen ihracat bedelinin alışı yapılmaksızın başka bir hesaba transfer edilmesi durumunda, ihracatçının hesabına yurt içindeki başka bir hesaptan söz konusu tutar kadar dövizin veya Türk lirasının tekrar transfer edilmesi halinde, hesaba ilk transfer edilen bedelin ihracat işlemi ile ilgili ve yurt dışı kaynaklı olduğunun satış sözleşmesi, kesin veya proforma fatura, gümrük beyannamesi, banka hesap özeti gibi belgelerle tevsik edilmesi, 2018-32/48 sayılı Tebliğde yer alan süre ile ilgili hükümlere aykırılık oluşmadığının tespit edilmesi ile işlem ve kişilerle ilgili uluslararası yaptırımların dikkate alınması kaydıyla söz konusu bedelin ihracat bedeli olarak kabul edilerek alışının yapılması mümkündür. İhracat Genelgesi’ne ulaşmak için tıklayınız. Saygılarımızla Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ SİRKÜLERİ İNDİR

2019-06-20T14:05:57+03:00Haziran 20th, 2019|Sirküler|

2019-36 Sanayicilere ve İhracatçılara Getirilen Kambiyo Vergisi Muafiyeti Hak.

Bilindiği gibi, 15.05.2019 tarih ve 30775 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 1106 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile kambiyo muamelelerinde satış tutarı üzerinden hesaplanması gereken BSMV oranı binde 1 olarak belirlenmişti. Bu defa, 17.06.2019 tarih ve 30804 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 1149 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile; Sanayi sicil belgesini haiz işletmelere yapılan kambiyo satışlarında ve İhracatçı Birliklerine üye olan ihracatçılara yapılan kambiyo satışlarında BSMV oranı “0” olarak belirlenmiştir. 1149 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’na ulaşmak için tıklayınız. Saygılarımızla Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ SİRKÜLERİ İNDİR

2019-06-17T14:05:51+03:00Haziran 17th, 2019|Sirküler|

2019-35 Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Raporlarının Elektronik Ortamda Gönderilmesi Hak

01.06.2019 tarih ve 30791 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Raporlarının Elektronik Ortamda Gönderilmesi Hakkında Genel Tebliğ (Sıra No:1)” uyarınca; Yeminli Mali Müşavirler tarafından düzenlenen, 2018 ve izleyen yıllara ait Tam Tasdik Raporları elektronik ortamda internet vergi dairesi sistemi üzerinden gönderilecektir. Yeminli Mali Müşavirler tarafından düzenlenen diğer raporlar, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından duyurulana kadar mevcut hükümler çerçevesinde kağıt ortamında verilmeye devam edilecektir. Söz konusu Tebliğ’ e ulaşmak için tıklayınız. Saygılarımızla Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ SİRKÜLERİ İNDİR

2019-06-17T14:06:40+03:00Haziran 11th, 2019|Sirküler|