Kamuoyunda “Torba Yasa” olarak bilinen “Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7186 Sayılı Kanun” 19.07.2019 tarih ve 30836 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır.

Kanunda yer alan ve tarafımızca önemli görülen hususlar aşağıda açıklanmıştır.

1) HASILAT ESASLI VERGİLENDİRME

Kanun’ un 1 inci maddesi ile, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’ nun Mülga 113 üncü maddesi başlığıyla birlikte yeniden düzenlenmiştir. Bu kapsamda;

Şehir içi yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunan ve bu faaliyetlerinden kaynaklanan hasılatlarının tamamını elektronik ücret toplama sistemleri aracılığıyla elde eden mükelleflerin talep etmeleri hâlinde söz konusu faaliyetlerinden elde ettikleri gayrisafi hasılatlarının (25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 38 inci maddesi kapsamında hasılat esaslı vergilendirme usulüne göre vergilendirilen mükellefler için hesapladıkları katma değer vergisi dâhil tutarın) %10’u bu faaliyetlerine ilişkin vergiye tabi kazanç olarak esas alınacaktır. Vergiye tabi kazancın bu suretle tespitinde ilgili faaliyete ilişkin giderler dikkate alınmayacak ve bu kazanca herhangi bir indirim veya istisna uygulanmayacaktır.

 2) VARLIK BARIŞI DÜZENLEMESİ

Bilindiği gibi, “varlık barışı” düzenlemesi en son 18.05.2018 tarihinde yayımlanan 7143 sayılı Kanun ile getirilmişti. Söz konusu düzenleme kapsamında beyan edilen varlıkların değeri üzerinden %2 oranında hesaplanan vergi tarh edilerek işlem yapılmıştı.

Bu defa, 7186 sayılı Kanun’ un 2 nci maddesi ile yeni bir “varlık barışı” düzenlemesi getirilmiştir. Bu düzenleme kapsamında beyan edilen varlıkların değeri üzerinden %1 oranında hesaplanacak vergi tarh edilerek işlem yapılacaktır.

  • KAPSAM
  1. Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını,
  2. Gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince sahip olunan ve Türkiye’de bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazları,

31/12/2019 tarihine kadar Türkiye’deki banka veya aracı kuruma bildiren gerçek ve tüzel kişiler, söz konusu varlıkları serbestçe tasarruf edebilecektir.

Diğer taraftan, 7186 sayılı Kanun ile getirilen yeni “varlık barışı” düzenlemesinde;

  • Yurtdışı iştirak hisse satış kazançları
  • Yurtdışı iştirak kazançları
  • Yurtdışı ticari kazançlar

Düzenleme kapsamına alınmamıştır.

 

3) FİNANSAL YENİDEN YAPILANDIRMA ÇERÇEVE ANLAŞMALARI

 Kanun’ un 17 nci maddesi ile 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’ na Geçici 32 nci madde eklenmiştir.

Bu kapsamda;

Finansal güçlük içerisinde bulunan ancak mali sisteme olan borçlarının yeniden yapılandırılmasıyla faaliyetine devam etme olanağı bulunan firmalara, borç yapılandırma olanağı getirilmiştir.

Finansal yeniden yapılandırma kapsamına alınacak borçluların mali durumlarının tespit edilmesi ve bu kapsamda borçlarının yeniden yapılandırılması sonucunda borçlarını geri ödeme kabiliyeti kazanacağına kanaat getirilmesi şarttır. Borçlarını geri ödeme kabiliyeti kazanamayacağına kanaat getirilen borçlular finansal yeniden yapılandırma kapsamına alınmayacaktır.

Finansal yeniden yapılandırma kapsamına alınacak borçluların mali durumunun tespiti ve finansal yeniden yapılandırmanın uygulanabilirliğine ilişkin değerlendirme; bağımsız denetim kuruluşlarına, Çerçeve Anlaşmaları kapsamında belirlenecek yeterli bilgi ve uzmanlığa sahip kuruluşlara veya borçlu tarafından kabul edilmesi hâlinde alacaklı kuruluşlara yaptırılacaktır.

Bu maddeye göre yapılan Çerçeve Anlaşmaları ve bu Anlaşmalar kapsamında düzenlenen Sözleşmelerde belirlenen esaslar uyarınca;

  1. a) Yapılacak işlemler Harçlar Kanununa göre alınan harçlardan (yargı harcı dahil) ve düzenlenecek kâğıtlar (Çerçeve Anlaşmaları ve Sözleşmeler dahil) Damga Vergisi Kanununa göre alman damga vergisinden,
  2. b) Alacaklı kuruluşlar tarafından her ne nam altında olursa olsun tahsil edilecek tutarlar banka ve sigorta muameleleri vergisinden (BSMV),
  3. c) Kullandırılan ve kullandırılacak krediler kaynak kullanımını destekleme fonundan (KKDF)

müstesna tutulmuştur.

4) YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI TUTARININ ARTIRILMASI

Kanunun 20’nci maddesiyle, yurt dışına çıkış yapan T.C. vatandaşlarından çıkış başına alınan 15 TL harç miktarı 50 TL’ye çıkarılmış ve bu miktarı üç katına kadar artırmaya Cumhurbaşkanına yetki verilmiştir.

7186 Sayılı Kanun’a ulaşmak için tıklayınız.

Saygılarımızla

Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ

SİRKÜLERİ İNDİR