Vergi Kanunları İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 7103 Sayılı Kanun (TORBA KANUN) 27.03.2018 tarih ve 30373 (II. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır.

Söz konusu kanun metninde yer alan ve tarafımızca önemli görülen konular aşağıda detaylıca açıklanmıştır.

 • GELİR VERGİSİ KANUNUNDA YAPILAN DÜZENLEMELER
 • Yenilenebilir Enerji Üretimine İlişkin Düzenleme

7103 sayılı Kanun Madde 3; Konutların çatı veya cephelerinin yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik enerjisi üretimi amaçlı kullanılmasının teşviki amacıyla, bu şekilde üretilen elektrik enerjisinin ihtiyaç fazlasını tedarik şirketine satanlar vergiden muaf esnaf kapsamına alınmıştır. (Yürürlük: Yayım tarihi)

 • Kreş ve Gündüz Bakımevi Hizmetinin Vergiden Muaf Tutulması

7103 sayılı Kanun Madde 4; Kadınların çalışma hayatına katılmasının teşviki amacıyla işverenlerce okul öncesi çağındaki çocuklar için verilen ve ücretin bir parçası olan kreş ve gündüz bakımevi hizmeti vergi dışı bırakılmıştır. (Yürürlük: Yayım tarihi)

 • Çalışanlara Yapılan Tazminat Ödemelerinin Vergilendirilmesine İlişkin Düzenleme

7103 sayılı Kanun Madde 5; Hizmet sözleşmesi sona erdikten sonra hizmet erbabına, karşılıklı sonlandırma sözleşmesi veya ikale sözleşmesi kapsamında ödenen tazminatlar, iş kaybı tazminatları, iş sonu tazminatları gibi adlar altında yapılan ödemelerin, kıdem tazminatı hesabına ilişkin istisna tutarın hesabında dikkate alınması gerektiği belirtilmiştir.

Dolayısıyla, ödenecek kıdem tazminatlarından istisna edilecek tutar hesaplanırken 7/b bendindeki ödemeler de dahil edilerek toplam rakam üzerinden istisna uygulanması ve istisnayı aşan tutarın ise ücret olarak gelir vergisine tabi tutulması gerektiği hükme bağlanmıştır.

Diğer taraftan söz konusu madde ile;  Hizmet sözleşmesi sona erdikten sonra hizmet erbabına, karşılıklı sonlandırma sözleşmesi veya ikale sözleşmesi kapsamında ödenen tazminatlar, iş kaybı tazminatları, iş sonu tazminatları gibi adlar altında yapılan ödemelerin ve yardımların ücretin bir unsuru olduğu hükme bağlanmıştır.

 • Net Ücretin, Gelir Vergisi Tarifesi Nedeniyle Asgari Ücretin Altında Kalması Durumuna İlişkin Düzenleme

7103 sayılı Kanun Madde 6; Yapılan düzenleme ile bekar ve çocuksuz bir asgari ücretlinin durumu esas alınmak suretiyle, net ücreti vergi tarifesi nedeniyle içinde bulunulan yılın Ocak ayına ilişkin ödenen net ücretin (Temmuz ayından sonra ise Temmuz ayında geçerli olan net ücret) altında kalanlara, net ücretlerinde meydana gelen azalmaları telafi edecek şekilde kalıcı olarak ilave asgari geçim indirimi sağlanmıştır. (Yürürlük: Yayım tarihi)

 • KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNDA YAPILAN DÜZENLEMELER
 • Bölgesel Yönetim Merkezlerine İlişkin Kurumlar Vergisi Muafiyeti

7103 sayılı Kanun Madde 74; Yapılan düzenleme ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 4. Maddesinin 1 inci fıkrasının ö bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

Ekonomi Bakanlığı’ndan alınan izne istinaden kurulan bölgesel yönetim merkezlerine sağlanan kurumlar vergisi muafiyeti 1.1.2019 itibariyle kaldırılmıştır.

 • Tasfiye Edilen Kurumların Vergi Borçlarına İlişkin Düzenleme

7103 sayılı Kanun Madde 74; Yapılan düzenleme ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 17 nci maddesinin 9 uncu fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlükten kaldırılan hüküm aynı haliyle Vergi Usul Kanunu’nun 10 uncu maddesine taşınmıştır.

 • VERGİ USUL KANUNUNDA YAPILAN DÜZENLEMELER
 • Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından İstenen Belgelere İlişkin Düzenleme

7103 sayılı Kanun Madde 8; Kamu kurum ve kuruluşları tarafından mükelleflerden talep edilen bilgilerin vergi mahremiyetinin ihlali sayılmadığına ilişkin düzenleme yapılmıştır.

 • İmha Edilmesi Gereken Emtianın Takdir Komisyonu Kararı Olmadan Yapılabilmesi

7103 sayılı Kanun Madde 10; Bozulma, çürüme veya son kullanma tarihinin geçmesi gibi nedenlerle imha edilmesi gereken emtianın, emsal bedelinin, Maliye Bakanlığı’ nın belirleyeceği usul ve esaslar çerçevesinde Takdir Komisyon Kararı olmadan mükellefler tarafından değerleme yapılabilmesine imkan sağlanmıştır.

 • Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Yurt Dışından Getirilerek Sermaye Olarak Konulan Paralar

7103 sayılı Kanun Madde 11; Yatırım teşvik belgesi kapsamında yatırım yapacak tam mükellef sermaye şirketlerine bu amaçla yurt dışından getirilerek sermaye olarak konulan paraların işe başlanılan hesap dönemini takip eden hesap dönemi sonuna kadar kullanılmayan kısmı ile yatırım teşvik belgesinde öngörülen yatırımları gerçekleştirmek üzere kullanılan kısmı için ortaya çıkacak olumlu kur farklarının gelir olarak dikkate alınmaması sağlanmaktadır.

Konuya ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığı tarafından belirlenecektir.

 • Elektronik Olarak Düzenlenmesi Gereken Belgelere İlişkin Özel Usulsüzlük Cezası

7103 sayılı Kanun Madde 12; Elektronik olarak düzenlenmesi gereken belgelere ilişkin özel usulsüzlük cezası uygulamasına yasal dayanak oluşturulmuştur.

Belgelerin hiç düzenlenmemiş sayılması durumunda da özel usulsüzlük cezası kesilmesi hükme bağlanmıştır. (Yürürlük: Yayım tarihi)

 • Elektronik Tebligat Yükümlülüklerine Uymayanlara Özel Usulsüzlük Cezası

7103 sayılı Kanun Madde 13; Elektronik tebligat yükümlülüğünü yerine getirmeyenlere yönelik özel usulsüzlük cezası uygulaması hükme bağlanmıştır. (Yürürlük: Yayım tarihi)

 • Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük Cezaları

7103 sayılı Kanun Madde 14; Vergi Usul Kanunu kapsamında kesilen usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında ‘376 ncı madde de yer alan şartlara uymak kaydıyla’ kesilen cezanın yarısı oranında indirim uygulaması getirilmiştir. (Kanundan önce üçte biriydi) (Yürürlük: Yayım tarihi)

7103 sayılı Kanun Madde 15; Usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları tarhiyat öncesi uzlaşma kapsamından çıkarılmıştır.

Söz konusu düzenlemeler ile indirim müessesesinin kullanılması amaçlanmıştır.

 • Makine ve Teçhizatlarda Amortisman Oranları

7103 sayılı Kanun Madde 16; Vergi Usul Kanunu’na eklenen Geçici 30 uncu madde ile, üretim, yatırım, AR-GE, yenilik ve tasarım faaliyetlerinin teşvik edilmesi amacıyla

 • 6948 sayılı kanuna göre Sanayi Sicil Belgesine sahip mükelleflerin imalat,
 • 4691 sayılı kanun, 5746 sayılı kanun ve 6550 sayılı kanun kapsamında faaliyette bulunan mükelleflerin ise Ar-Ge, tasarım, yenilik faaliyetlerinde kullanılmak üzere,

İktisap ettikleri yeni (kullanılmamış) nitelikteki makine ve teçhizatın Maliye Bakanlığınca ilan edilen faydalı ömür süresinin yarısı dikkate alınmak suretiyle bulunacak amortisman oranlarına göre daha kısa sürelerde (yani iki katı yüksek oranda) itfa edilebilmesine imkan sağlanmıştır. (Yürürlük: Yayımı izleyen ikinci aybaşında)

Bu düzenleme, maddenin yürürlük tarihinden 2019 yılsonuna kadar bu kapsamda alınan makine ve teçhizat için geçerli olacaktır.

 • MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ KANUNUNDA YAPILAN DÜZENLEMELER

7103 sayılı Kanun Madde 17; Yapılan düzenleme ile MTV Kanunu’nda yer alan minibüs tanımında sürücü dahil azami oturma yeri sınırı 17 olarak belirlenmiştir. Otobüs tanımında ise sürücü dahil oturma yeri sınırı 18 olarak değiştirilmiştir. Böylelikle MTV Kanunu’nda yer alan taşıt tanımları, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nda yer alan tanımlarla uyumlu hale getirilmiştir.

Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu’na, “taşıtların elektrik motorlarını imal eden fabrikalarca uluslararası normlara göre tespit edilen ve kilovat (kw) olarak ifade olunan azami güç” ifadesi, “motor gücü” tanımı olarak eklenmiştir.

7103 sayılı Kanun Madde 18,19,20,21; Elektrik motorlu otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtı ve benzeri taşıtlar ile elektrik motorlu motosikletler, panel van ve motorlu karavanlar; Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) Kanunu kapsamına alınmıştır.

Bu araçlar, ilgili kanunun tarifesindeki muadil araçların vergi tutarının yüzde 25’i oranında vergilendirilecektir.

Minibüs, otobüs, kamyonet, kamyon, çekici ve benzeri taşıtlardan da sadece elektrik motoru olanlar, yaşları itibarıyla vergi tutarlarının yüzde 25’i oranında vergiye tabi tutulacaktır.

 • KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNDA YAPILAN DÜZENLEMELER
 • Organize Sanayi Bölgeleri ve Küçük Sanayi Sitelerince Yapılan Veya Yaptırılan Bazı Mal Teslim / Hizmet İfalarının KDV’ den İstisna Edilmesi

7103 sayılı Kanun Madde 29; Organize sanayi bölgeleri ve küçük sanayi sitelerince yapılan veya yaptırılan su, kanalizasyon, arıtma, doğalgaz, elektrik, haberleşme tesisleri, yol yapımı ve küçük sanayi sitelerindeki işyerlerinin inşasına ilişkin, organize sanayi bölgeleri ile küçük sanayi sitelerine veya bunlar tarafından oluşturulan iktisadi işletmelere yapılan mal teslimleri ile hizmet ifaları KDV’ den istisna edilmiştir. (Yürürlük: Yayımı izleyen aybaşında)

 • Milli Eğitim Bakanlığı’na Bağlı Okullarda Kantin Olarak Belirlenen Alanların Kiraya Verilmesi KDV’den İstisna Edilmiştir

7103 sayılı Kanun Madde 30; Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda kantin olarak belirlenen alanların okul aile birlikleri tarafından kiraya verilmesi işlemleri KDV’ den istisna edilmiştir. (Yürürlük: Yayım Tarihi)

 • 6948 Sayılı Kanun, 4691 Sayılı Kanun, 5746 Sayılı Kanun ve 6550 Sayılı Kanun Kapsamında KDV İstisnası

7103 sayılı Kanun Madde 31;

 • 6948 sayılı kanuna göre Sanayi Sicil Belgesine sahip mükelleflerin imalat,
 • 4691 sayılı kanun, 5746 sayılı kanun ve 6550 sayılı kanun kapsamında faaliyette bulunan mükelleflerin ise Ar-Ge, tasarım, yenilik

faaliyetlerinde kullanılmak üzere; 31.12.2019 tarihine kadar yapılan yeni makine ve teçhizat teslimleri KDV’ den istisna edilmiştir. (Yürürlük: Yayımı izleyen ikinci aybaşında)

 • DİĞER KANUNLARDA YAPILAN DÜZENLEMELER
 • Diplomatik Pasaportlara İlişkin Yapılan Düzenleme

7103 sayılı Kanun Madde 1; Eski bakanlara ve milletvekillerine görevde iken verilen diplomatik pasaportlar, görevlerin sona ermesinin ardından da geçerli olacaktır.

 • Sporcu Ücretlerinden Tevkif Yoluyla Alınan Gelir Vergisinin İadesi

7103 sayılı Kanun Madde 35; Sporculara ödenen ücretlerden kesilen gelir vergisi tutarları, ödemeyi yapan kulüp ve şirketlere iade edilecektir. Bu tutarlar, amatör spor dallarında sportif faaliyetler için kullanılacaktır.

 • 4447 Sayılı işsizlik Kanunu’nda Yapılan Düzenlemeler

7103 sayılı Kanun Madde 42,43,44; Yapılan düzenleme ile imalat ve bilişim sektöründe faaliyet gösteren işverenlerin ilgili düzenlemeler kapsamında yapacakları yeni işe alımlarda sosyal güvenlik primi ve gelir vergisi stopaj teşviki getirilmiştir.

 • Bireysel Emeklilik Cayma Süresine İlişkin Düzenleme

7103 sayılı Kanun Madde 45; İşverenleri aracılığıyla otomatik olarak bir bireysel emeklilik planına dahil olan çalışanların, iki ay içinde sözleşmeden cayma hakkını üç katına kadar artırmaya Bakanlar Kuruluna yetki verilmiştir.

 • SGK Geriye Dönük Teşvik İadeleri

7103 sayılı Kanun Madde 70; Bu kanunun çıktığı tarihten önce kuruma verilen aylık bildirgelerinde SGK prim teşviklerinden eksik yararlananlardan 1 ay içinde düzeltme bildirgeleri ile kuruma başvuranların geriye dönük teşviklerden yararlanması mümkün olacaktır.

 • İnternet Yayınları İçin Lisans Alma Zorunluluğu

7103 sayılı Kanun Madde 82; Radyo, televizyon hizmetlerini sadece internet üzerinden sunmak isteyen medya hizmet sağlayıcıların, RTÜK‘ ten yayın iletim yetkisi almasına ilişkin düzenleme getirilmiştir.

Vergi Kanunları İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 7103 Sayılı Kanun (TORBA KANUN)’ a ulaşmak için tıklayınız.

Saygılarımızla

Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ

SİRKÜLERİ İNDİR