28.02.2018 tarih ve 30346 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 492 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile;

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından sunulan hizmetlerden kişilerin elektronik ortamda yararlanabilmesi; vergisel yükümlülüklerin mükelleflerce kolay ve hızlı bir şekilde yerine getirilebilmesi, beyanname, bildirim, yazı, dilekçe, tutanak, rapor ve diğer belgelerin elektronik ortamda verilebilmesi ve bu belgelere ilişkin yapılan işlemlerin sonuçlarının ilgililerine elektronik ortamda sunulması amacıyla İnteraktif Vergi Dairesi uygulaması oluşturulmuş, buna ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

Uygulamadan yararlanmak ihtiyaridir.

Uygulamanın amacı, yararlanabilecek kişiler, şifre edinme, yapılacak işlemler ve benzeri konular Tebliğ’ de detaylıca açıklanmıştır.

Sistemin kullanımı, İnternet Vergi Dairesi sisteminden farklı olup, İnternet Vergi Dairesinde yürütülen işlemler eskiden olduğu gibi devam edecektir.

 

492 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’ ne ulaşmak için tıklayınız.

Saygılarımızla

Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ