05.05.2018 tarih ve 30412 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 2018/11674 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile aşağıdaki kararlar alınmıştır.

  • Kreş ve Gündüz Bakımevi Hizmetine İlişkin Yapılan Ödemelerde İstisna

Bilindiği gibi, 7103 sayılı Kanunla işverenlerce kadın hizmet erbabına kreş ve gündüz bakımevi hizmeti verilmek suretiyle sağlanan menfaatler gelir vergisinden istisna tutulmuştur. (%15)

Kanunda, kreş hizmetinin dışarıdan alındığı durumlarda her bir çocuk için aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde 15’i istisna edilmişken, 2018/11674 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile bu oran %15’den %50’ ye çıkarılmıştır.

  • Yeni Alınan Makine ve Teçhizatlarda Amortisman Oranı ve KDV İstisnası
  • Amortisman Oranı

6948 sayılı Sanayi Sicili Kanununa göre sanayi sicil belgesini haiz mükelleflerce münhasıran imalat sanayiinde kullanılmak üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun Geçici 30 uncu maddesine göre amortisman oran ve süreleri faydalı ömür sürelerinin yarısı dikkate alınmak suretiyle  hesaplanabilecektir.

  • KDV İstisnası

6948 sayılı Sanayi Sicili Kanununa göre sanayi sicil belgesini haiz katma değer vergisi mükelleflerine münhasıran imalat sanayiinde kullanılmak üzere yapılan yeni makina ve teçhizat teslimleri ile 26/6/2001 tarihli ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamındaki teknoloji geliştirme bölgesi ile ihtisas teknoloji geliştirme bölgesinde, 28/2/2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamındaki Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde, 3/7/2014 tarihli ve 6550 sayılı Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun kapsamındaki araştırma laboratuvarlarında Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde bulunanlara, münhasıran bu faaliyetlerinde kullanılmak üzere yapılan yeni makina ve teçhizat teslimleri 31/12/2019 tarihine kadar katma değer vergisinden müstesna edilmiştir.

  • Tapu Harcı İndirimi

492 Sayılı Harçlar Kanununa bağlı 4 sayılı tarifenin “I-Tapu İşlemleri” başlıklı bölümünün 20/a fıkrasında sayılan tapu işlemleri üzerinden “binde 20” nispetinde  alınan tapu harcı, Bakanlar Kurulu Kararıyla 05.05.2018 tarihinden 31.10.2018 tarihine kadar, konut ve işyerlerinde (kat irtifakı tesis edilmiş olanlar dahil) “binde 15” olarak kararlaştırılmıştır.

  • %18 KDV’li Konut Teslimlerinde KDV Oranının %8’e Düşürülmesi

24.12.2007 tarih ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karar” a Geçici 3 üncü madde eklenmek suretiyle;

%18 KDV oranına tabi konut teslimlerinin 31.10.2018 tarihine kadar KDV oranı %8’ e düşürülmüştür.

  • Alkollü İçeceklerde Yapılan Vergi Düzenlemesi

4760 Sayılı ÖTV Kanunu’na ekli (III) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan bazı malların maktu vergi tutarları yeniden belirlenmiştir. Listede yer alan bazı içeceklerin vergisi artırılırken, bazıları ise düşürülmüştür.

2018/11674 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ulaşmak için tıklayınız.

SİRKÜLERİ İNDİR