Sirküler

Ana Sayfa/Sirküler

2021-44 SGK Yapılandırmasında İlk Taksiti Ödemeyenlere Yeni İmkan Sağlanması Hak.

Bilindiği gibi, Sosyal Güvenlik Kurumu’na olan borçlar nedeniyle yapılandırmaya başvuran işverenlerin ilk taksit ödemesi 31/03/2021 tarihinde sona ermiştir. Bu tarihe kadar ilk taksiti ödeyemeyenlerin SGK yapılandırması ise bozulmuştur.   Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından yayımlanan 16.04.2021 tarih ve 2021/12 sayılı Genelge ile 2020/45 sayılı Genelge’ de değişiklik yapılmıştır. Bu kapsamda;   Yapılandırma ilk taksitini ödeyip ödemediği göz önünde bulundurulmaksızın 30/04/2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil) peşin ödeme talebinde bulunulması ve peşin olarak hesaplanan borcun 6183 sayılı Kanunun 51’inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranı üzerinden hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte 30/04/2021 tarihine (bu tarih dâhil) kadar ödenmesi halinde yapılandırma geçerli olacaktır.   Dolayısıyla, ilk taksitini ödemediği için yapılandırması bozulan mükelleflere 30/04/2021 tarihine kadar ödeme yapması koşuluyla yapılandırmalarını devam ettirebilme imkanı getirilmiştir.   Söz konusu Genelge’ ye ulaşmak için tıklayınız.   Saygılarımızla Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ SİRKÜLERİ İNDİR

2021-04-22T12:45:26+03:00Nisan 22nd, 2021|Sirküler|

2021-43 Kripto Paraların Ödemelerde Kullanılmasının Yasaklanmasına İlişkin Yönetmelik Hak.

16.04.2021 tarih ve 31456 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Ödemelerde Kripto Varlıkların Kullanılmamasına Dair Yönetmelik” kapsamında;   Ödemelerde kripto varlıkların kullanılmamasına, ödeme hizmetlerinin sunulmasında ve elektronik para ihracında kripto varlıkların doğrudan veya dolaylı olarak kullanılmamasına ve ödeme ve elektronik para kuruluşlarının kripto varlıklara ilişkin alım satım, saklama, transfer veya ihraç hizmeti sunan platformlara veya bu platformlardan yapılacak fon aktarımlarına aracılık etmemesine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.   Yönetmelik 30.04.2021 tarihinde yürürlüğe girecek olup, yapılan düzenlemeler aşağıdaki gibidir.   Kripto varlık, dağıtık defter teknolojisi veya benzer bir teknoloji kullanılarak sanal olarak oluşturulup dijital ağlar üzerinden dağıtımı yapılan, ancak itibari para, kaydi para, elektronik para, ödeme aracı, menkul kıymet veya diğer sermaye piyasası aracı olarak nitelendirilmeyen gayri maddi varlıkları ifade eder. Kripto varlıklar, ödemelerde doğrudan veya dolaylı şekilde kullanılamaz. Kripto varlıkların ödemelerde doğrudan veya dolaylı şekilde kullanılmasına yönelik hizmet sunulamaz. Ödeme hizmeti sağlayıcıları, ödeme hizmetlerinin sunulmasında ve elektronik para ihracında kripto varlıkların doğrudan veya dolaylı olarak kullanılacağı bir şekilde iş modelleri geliştiremez, bu tür iş modellerine ilişkin herhangi bir hizmet sunamaz. Ödeme ve elektronik para kuruluşları, kripto varlıklara ilişkin alım satım, saklama, transfer veya ihraç hizmeti sunan platformlara veya bu platformlardan yapılacak fon aktarımlarına aracılık edemez.   Söz konusu Yönetmelik’e uyulmaması durumunda 6493 Sayılı Kanun’da yer alan alt limiti 20.000 TL, üst limiti ise 500.000 TL olarak belirlenmiş idari para cezaları uygulanabilecektir. Bir menfaat temin edilmiş olması durumunda verilecek idari para cezasının söz konusu menfaatin iki katından az olmayacağı da ayrıca hükme bağlanmıştır.   Diğer taraftan 6493 Sayılı Kanun’da suçun çeşidine göre hapis cezaları da öngörülmektedir.   Söz konusu Yönetmelik’e ulaşmak için tıklayınız.   Saygılarımızla Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ SİRKÜLERİ İNDİR

2021-04-19T11:08:31+03:00Nisan 19th, 2021|Sirküler|

2021-42 İşten Çıkış Kodlarında Yapılan Değişiklik Hak.

SGK Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 2013/11 Sayılı Genelge’ de değişiklik yapılmasına ilişkin 01.04.2021 tarih ve 2021/9 Sayılı Genelge yayımlanmıştır.   Yayımlanan Genelge kapsamında işten ayrılış kodlarından "29- İşveren tarafından işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih" kodu çıkarılmış ve işten ayrılış kodlarına yeni kodlar ilave edilmiş olup, aşağıdaki gibidir.   42 İş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri için gerekli vasıflar veya şartlar kendisinde bulunmadığı halde bunların kendisinde bulunduğunu ileri sürerek yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler veya sözler söyleyerek işçinin işvereni yanıltması. 4857 sayılı Kanun Madde 25-II-a 43 İşçinin, işveren yahut bunların aile üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak sözler sarf etmesi veya davranışlarda bulunması yahut işveren hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ihbar ve isnadlarda bulunması. 4857 sayılı Kanun Madde 25-II-b 44 İşçinin işverenin başka bir işçisine cinsel tacizde bulunması. 4857 sayılı Kanun Madde 25-II-c 45 İşçinin işverene yahut onun ailesi üyelerinden birine yahut işverenin başka işçisine sataşması, işyerine sarhoş yahut uyuşturucu madde almış olarak gelmesi ya da işyerinde bu maddeleri kullanması. 4857 sayılı Kanun Madde 25-II-d 46 İşçinin, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunması. 4857 sayılı Kanun Madde 25-II-e 47 İşçinin, işyerinde, yedi günden fazla hapisle cezalandırılan ve cezası ertelenmeyen bir suç işlemesi. 4857 sayılı Kanun Madde 25-II-f 48 İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü yahut bir ayda üç işgünü işine devam etmemesi. 4857 sayılı Kanun Madde 25-II-g 49 İşçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar etmesi. 4857 sayılı Kanun Madde 25-II-h 50 İşçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi, işyerinin malı olan veya malı olmayıp da eli altında bulunan makineleri, tesisatı veya başka eşya ve maddeleri otuz günlük ücretinin tutarıyla ödeyemeyecek derecede hasara ve kayba uğratması. 4857 sayılı Kanun Madde 25-II-ı   Söz konusu Genelge’ ye ulaşmak için tıklayınız.   Saygılarımızla Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ SİRKÜLERİ İNDİR

2021-04-19T11:07:34+03:00Nisan 19th, 2021|Sirküler|

2021-41 2021 Yılı Birinci Geçici Vergi Döneminde Yatırım İndirim Haklarının Hangi Oranlar Kullanılarak Endeksleneceği Hak.

  Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 18.03.2021 tarihinde yayımlanan “5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri / 56” ile 2021 yılı birinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranının %10,09 olarak tespit edildiği belirtilmiştir.   Buna göre;     04.2003 tarihinden önce yapılan müracaatlara istinaden düzenlenen yatırım teşvik belgeleri (GVK mülga ek 1,2,3,4,5,6 md.) kapsamında hak kazanılan yatırımlarla ilgili 31.12.2005 tarihine kadar yapılan harcamalar üzerinden hesaplanan; ancak kazancın yetersiz olması nedeniyle indirim konusu yapılamayan istisna tutarı, 2021 yılı birinci geçici vergi döneminde %10,09 oranında artırılarak kullanılabilecektir.   04.2006 tarihinden önce başlayan yatırımlarla ilgili olarak gerçekleşen harcamalar üzerinden hesaplanan ancak ilgili yıl kazancının yetersiz olması nedeniyle indirilemeyerek izleyen dönemlere devreden yatırım indirimi hakları (GVK mülga 19 md.) ise Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksinde (Yİ-ÜFE) meydana gelen artış oranında artırılmak suretiyle uygulanacaktır.   2021 yılı birinci geçici vergi döneminde Yİ-ÜFE’de meydana gelen artış %8,21 olarak gerçekleştiğinden, söz konusu tutarlar 2021 yılı birinci geçici vergi döneminde %8,21 oranında artırılarak dikkate alınacaktır.   Saygılarımızla Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ SİRKÜLERİ İNDİR

2021-04-19T11:02:55+03:00Nisan 19th, 2021|Sirküler|

2021-40 4A Çalışanlar İçin Çalışmadı Bildirim Web Servisi Versiyonu Hak.

Sigortalıların istirahatli olduğu sürelerde çalışmadıklarının işverenleri tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirilmesini sağlayan yeni bir uygulama olan “vizite web servisi” işletime açılmıştır.   Sigortalıların geçici iş görmezlik ödeneğinden faydalanabilmesi için, sağlık raporu alması ve ilgili sürelerde çalışılmadı olarak bildirilmesi gerekmektedir. Bu bildirimlerden biri çalışılmadığına dair bildirim giriş ekranından, diğeri ise muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde 01(istirahat) eksik gün nedeni veya “istirahat süresinde çalışmamıştır” kutucuğunun işaretlenmesi ile yapılmaktadır.   Söz konusu yeni uygulama ile sigortalılara ait iş göremezlik rapor bilgilerinin temin edilmesi ve rapora ilişkin çalışılmadığına dair bildirim işleminin yapılması sağlanmıştır.   Web uygulaması olmaksızın bildirim yapılması amacıyla hali hazırda kullanılan bilgi sistemleri otomasyon yazılımlarına entegre olacak şekilde ws-vizite web servisi işverenlerin hizmetine sunulmuştur.   Söz konusu Duyuru’ ya ulaşmak için tıklayınız.   Saygılarımızla Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ SİRKÜLERİ İNDİR

2021-04-05T17:48:20+03:00Nisan 5th, 2021|Sirküler|

2021-39 Mevduat Faizleri ve Kar Paylarına Uygulanan Tevkifat Oranlarının Düşürülmesine İlişkin Süre Uzatımı Hak.

Bilindiği gibi, 30.09.2020 tarih ve 31260 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 3032 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 67’nci maddesinde yer alan tevkifat oranlarını belirleyen 2006/ 10731 sayılı kararda değişikliğe gidilmiştir.   Yapılan değişiklik ile;   Türk Lirası cinsinden açılan mevduat hesaplarından elde edilen faizlere ve katılım bankaları tarafından TL cinsinden ödenen kar paylarına uygulanacak tevkifat oranları geçici süreyle düşürülmüştür. (31.12.2020’ye kadar)   Döviz tevdiat hesaplarına ödenen faizlere ve katılım bankaları tarafından Döviz cinsinden ödenen kar paylarına uygulanacak tevkifat oranlarında herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.   Daha sonra, 23.12.2020 tarih ve 31343 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 3321 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile söz konusu süre 31.03.2021 olarak yeniden belirlenmiştir.   Bu defa, 01.04.2021 tarih ve 31441 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 3755 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 31.03.2021 olarak belirlenen süre 31.05.2021 tarihine kadar uzatılmıştır.   Bu kapsamda;   1- Türk Lirası Cinsinden Açılan Mevduat Hesaplarından Elde Edilen Faizlerden     ESKİ ORAN YENİ ORAN Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dâhil) vadeli hesaplarda 15 5 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli hesaplarda 12 3 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda 10 0 Enflasyon oranına bağlı olarak değişken faiz oranı uygulanan 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda 0 0   2- Türk Lirası Cinsinden Açılan Katılım Hesaplarına Ödenen Kar Paylarından     ESKİ ORAN YENİ ORAN Vadesiz, ihbarlı ve özel cari hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda 15 5 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda 12 3 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda 10 0   3755 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’na ulaşmak için tıklayınız.   Saygılarımızla Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ SİRKÜLERİ İNDİR

2021-04-05T17:47:07+03:00Nisan 5th, 2021|Sirküler|

2021-38 Geriye Yönelik Teşvik Alacaklarının Talebe Bağlı Olmaksızın Mahsup Edilebilmesi Hak.

  5510 sayılı Kanunun Ek 17'nci maddesi kapsamında geriye yönelik teşvik değişikliği işlemleri neticesinde tahakkuk eden iadeye esas prim tutarlarının işverenin SGK’ ya vadesi geçmiş olan borçlarına ya da cari ay prim borcuna mahsup edilmesinde talep aranıp aranmayacağı hususunda tereddütlerin giderilmesi amacıyla Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü tarafından 15.02.2021 tarih 20336872 sayılı “Genel Yazı” yayımlanmıştır.   Söz konusu Genel Yazı kapsamında; 5510 sayılı Kanunun Ek 17'nci maddesi kapsamında geriye yönelik teşvik değişikliği işlemleri neticesinde tahakkuk eden iadeye esas prim alacaklarının, işverenin vadesi geçmiş olan borçlarına ya da cari ay prim borcuna mahsup edilirken, işverenlerin mahsup işlemi için yazılı olarak başvuru yapması şartı aranmayacağı, mahsup işlemlerinin talep aranmaksızın re ’sen yerine getirileceği belirtilmiştir.   Söz konusu Genel Yazı’ ya ulaşmak için tıklayınız.   Saygılarımızla Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ SİRKÜLERİ İNDİR

2021-03-23T12:31:04+03:00Mart 23rd, 2021|Sirküler|

2021-37 Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında VERBİS’e Kayıt Sürelerinin Uzatılması Hak.

Bilindiği gibi, 24.03.2016 tarih ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında; Kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişiler, veri işlemeye başlamadan önce Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi (VERBİS) ‘ e kayıt olmak zorundadır.   Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 2021/238 sayılı Kurul Kararı ile kayıt yükümlülüğüne ilişkin süreler yeniden belirlenmiş olup, aşağıdaki gibidir.     VERBİS SORUMLULARI KAYIT İÇİN SON TARİH Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları 31.12.2021 Yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları 31.12.2021 Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek veya tüzel kişi veri sorumluları 31.12.2021 Kamu kurum ve kuruluşu veri sorumluları 31.12.2021     ÖNEMLİ: VERBİS’ e kayıt süresinin uzatılması 6698 Sayılı Kanun’a uyumlu hale gelme yükümlülüğünü ertelememektedir. Bugüne kadar Kurul tarafından açıklanan 35 Milyonun üzerinde ceza kesilmiştir ve bu cezaların hiçbirisi VERBİS sorumluluğu ile ilgili değildir.     Söz konusu Duyuru’ ya ulaşmak için tıklayınız.     Saygılarımızla Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ SİRKÜLERİ İNDİR

2021-03-23T12:29:56+03:00Mart 23rd, 2021|Sirküler|

2021-36 Sözleşme Fesih Yasağı ve Ücretsiz İzin Uygulamalarının Süre Uzatımı Hak.

09.03.2021 tarih ve 31418 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 3592 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında; Sözleşme Fesih Yasağı ve Ücretsiz İzin Uygulamasının süreleri 17.03.2021 tarihinden itibaren 2 ay uzatılmıştır.   Dolayısıyla, Sözleşme Fesih Yasağı ve Ücretsiz İzin Uygulamaları 17.05.2021 tarihine kadar devam edecektir.     Bilindiği gibi, 7244 sayılı Kanun ile 4857 sayılı İş Kanunu’na eklenen geçici 10 uncu madde uyarınca;   Her türlü iş veya hizmet sözleşmesi, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler, belirli süreli iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, işyerinin herhangi bir sebeple kapanması ve faaliyetinin sona ermesi, ilgili mevzuatına göre yapılan her türlü hizmet alımları ile yapım işlerinde işin sona ermesi halleri dışında işveren tarafından feshedilemez.   Ayrıca, işveren işçiyi tamamen veya kısmen ücretsiz izne ayırabilir. Bu madde kapsamında ücretsiz izne ayrılmak, işçiye haklı nedene dayanarak sözleşmeyi fesih hakkı vermez.   3592 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’na ulaşmak için tıklayınız.   Saygılarımızla Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ SİRKÜLERİ İNDİR

2021-03-23T12:28:20+03:00Mart 23rd, 2021|Sirküler|

2021-35 Tasarruf Finansman Sistemini Düzenleyen 7292 Sayılı Kanun Hak.

“Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7292 Sayılı Kanun” 07.03.2021 tarih ve 31416 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır.   Kanun; Tasarruf finansman faaliyetleri ve bu faaliyetlerin denetlenmesine ilişkin düzenlemeleri içermektedir.   “Tasarruf Finansman Sistemi”, en genel anlamıyla firma ve müşteri arasında önceden kararlaştırılmış olan ya da müşteri grupları içinde çekiliş yapma gibi yöntemlerle belirlenen vadeye kadar müşterinin birikim yapması karşılığında müşterilere taşıt, işyeri veya konut edinebilmeleri amacıyla finansman kullandırılması faaliyeti şeklinde tanımlanabilir.   7292 Sayılı Kanun ile özetle aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.   Tasarruf finansman sistemini icra eden firmaların finansal aracılık faaliyetinde bulundukları değerlendirildiğinden sisteme kaynak aktaran müşterilerin hak ve menfaatlerinin korunması amacıyla BDDK’nın denetim ve gözetim çatısı altına alınmaları ve bu çerçevede ayrı bir lisans türünün ihdas edilmesi,   Lisans verilenler dışındaki kişi veya kurumların sistemi izinsiz ve lisansız şekilde icra etmelerinin yasaklanması ve yaptırıma bağlanması,   Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce sistemi icra etmekte olan firmalara, mevzuata intibak sağlamaları amacıyla süre verilmesi,   Lisans şartları, izin verilen faaliyetler, şirketlerin organizasyon yapıları, özkaynak ve likiditelerine ilişkin kısıtlamalar, müşterilerden toplanan fonların ve müşterilerin korunması, karşılık ve ihtiyat fonu ayırma, muhasebe ve raporlama ile denetim otoritesinin yetkilerine ilişkin düzenlemeler yapılması,   Müşterilerden toplanan kaynakların firmanın dahil olduğu grup içindeki diğer faaliyetlerde kullanılmasını önlemek amacıyla münhasıran belirli likitin finansal varlıklara yatırılması zorunluluğunun getirilmesi,   Mevcut firmaların iç sistemleri başta olmak üzere uygun organizasyon ve yönetsel yapılarının tesis edilmesi,   Tasarruf finansman şirketlerinin faizsiz esaslara göre çalışması ve buna ilişkin kurumsal uygulamaların tesis edilmesi,   Tasarruf finansman müşterilerinin sözleşme fesih ve sözleşmeden cayma haklarını kullanmaları durumunda birikimlerinin iade edilmesini engelleyen kişilere ve zimmet suçu işleyen tasarruf finansman şirketi yönetici ve mensuplarına yönelik adli ceza hükümlerinin düzenlenmesi,   Tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerinin korunması amacıyla sistem kapsamında faaliyette bulunan firmaların iradi tasfiye haricinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yapılan denetimler sonucunda yükümlülüklerini sürdüremeyecek şekilde mali  durumlarının  bozulduğunun tespiti ile düzeltici, iyileştirici veya kısıtlayıcı önlemlerden sonuç alınamaması halinde en az üç üyeden oluşan ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme  Kurumu ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından bildirilecek üyelerden oluşan bir tasfiye kurulu tarafından tasfiyelerinin yapılması,   Mali durumlarının bozulması nedeniyle Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu kararıyla tasfiyesine karar verilen şirketler hakkında tasfiye sürecinin tasfiye komisyonunun gözetiminde etkin şekilde gerçekleştirilebilmesi ve bu sayede tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerinin mümkün olan en üst seviyede korunabilmesi amacıyla şirket yöneticilerinin sorumluluğunu da içerecek şekilde 5411 sayılı Bankacılık Kanununda Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından tasfiyeye tabi tutulan bankalar hakkında getirilen belirli hükümlerin, tasarruf finansman şirketleri hakkında da uygulanması,   Tasarruf finansman şirketleri tarafından müşterilere sağlanan veya sağlanacak finansmana karşılık teminat gösterilen taşınmazların ipotek işlemlerinin, tarafların istemi hâlinde, imzalanan tasarruf finansman sözleşmesine istinaden tapu müdürlüklerinde tapuya tescil olunabileceği.   Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte tasarruf finansman faaliyeti yürütenlerin, yürürlük tarihinden itibaren bir ay içinde Kuruma başvuruda bulunarak, başvuru sırasında durumlarını en geç altı ay içinde Kanun hükümlerine uygun hâle getireceklerine veya müşteri hak ve menfaatlerini zarara uğratmadan tasfiye olacaklarına dair bir plan sunmaları ve planın uygun görülmesi hâlinde gereken işlemleri planda belirlenen süreler içerisinde yerine [...]

2021-03-23T12:07:20+03:00Mart 23rd, 2021|Sirküler|
Load More Posts