Tam tasdik denetimleri 3568 sayılı Kanun ve tebliğ bazında yapılan düzenlemeler kapsamında 1995 yılında uygulanmaya başlanmıştır. Yeminli mali müşavirler tarafından yapılan tam tasdik incelemeleriyle; şirketlerin hesapları ve mali tabloları kontrol edilerek, vergisel açıdan doğruluk ve uygunluk denetimi yapılmaktadır. Tam Tasdik yaptıran işletmeler, devlet inceleme elemanlarınca incelenmiş firma sayıldıkları için (ihbar veya benzeri özel bir neden olmadıkça) tekrar incelemeye tabi tutulmazlar.(18 no.lu Tebliğ)

Tam tasdik hizmetlerimiz kapsamında, şirketlerde ortaya çıkması muhtemel vergisel risklerin önceden tespit edilmesini ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılabilecek bir denetimden önce, söz konusu risklerin ortadan kaldırılmasını amaçlamaktayız. Bunun yanı sıra denetimler esnasında şirketlerin vergisel avantaj sağlayabileceği durumları da tespit ederek, bu olanakları şirket yöneticilerinin bilgilerine sunmaktayız.

Bu kapsamda sunduğumuz hizmetleri aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:

• Aylık, Geçici vergi dönemlerinde ve yılsonunda (yılda 12 veya 14 defa) denetim ekiplerimizle şirketinizde fiili denetimler yapılması,
• Denetim sonuçlarının şirket yönetimine raporlanması,
• Geçici vergi ve kurumlar vergisi beyannamelerinde yer alacak vergi matrahının hesaplanması,
• Tam tasdik raporunun hazırlanıp vergi dairesine sunulması
• Tam tasdikle ilgili konularda vergisel danışmanlık hizmeti verilmesi
• Karşıt inceleme talepleri, YMM ile tam tasdik yapılması halinde Tebliğ’e uygun olarak “bilgi verme” şeklinde karşılanabilir. Dolayısıyla tam tasdik yaptıran mükellefler bu bilgileri doğrudan vermek külfetinden kurtulabilirler.
• Tam tasdik sözleşmesi imzalayan mükellefler, prensip itibariyle herhangi bir sınır söz konusu olmaksızın, YMM tasdik raporu ile KDV iadesi alabilirler.
• Tam tasdik yaptıran firmaların, yatırım indirimi ve sair kurumlar vergisi istisnalarının tasdiki için ayrıca rapor düzenlettirmelerine gerek yoktur. (25 no.lu Tebliğ)
• Tam tasdik sözleşmesi imzalayan mükellefler,4 seri no.lu Tebliğ gereğince SM veya SMMM’lere beyannamelerini imzalatmak mecburiyetinde kalmazlar.