2018-30 Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Kapsamının Genişletilmesi Hak.

26.05.2018 tarih ve 30432 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar” (2018/11597 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı) ile bağımsız denetime tabi olma kriterleri yeniden belirlenmiştir. 01.01.2018 tarihinden itibaren geçerli olan bağımsız denetime tabi olmanın ölçütleri aşağıdaki gibidir. Sayılı listede belirtilen Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Sermaye Piyasası Kurulunun düzenleme ve denetimine tabi şirketler, 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu uyarınca Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun düzenleme ve denetimine tabi şirketler, 03/06/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ile 28/03/2001 tarihli ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu kapsamında faaliyet göstermekte olan sigorta, reasürans ve emeklilik şirketleri, İstanbul Altın Borsasında üye olarak faaliyet göstermesine izin verilen; yetkili müesseseler, kıymetli madenler aracı kurumları, kıymetli maden üretimi veya ticareti ile iştigal eden anonim şirketler, 10/02/2005 tarihli ve 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu hükümleri uyarınca anonim şirket halinde kurulan tarım ürünleri lisanslı depo şirketleri ile 11/08/1982 tarihli ve 2699 sayılı Umumi Mağazalar Kanunu hükümleri uyarınca anonim şirket şeklinde kurulan şirketler ve Ulusal karasal, uydu ve kablolu televizyon sahibi medya hizmet sağlayıcı şirketler, ölçütlere bağlı olmaksızın bağımsız denetime tabidir. Yukarıda belirtilen Şirketler haricinde kalan ve tek başına veya bağlı ortaklıkları ve iştirakleriyle birlikte aşağıdaki üç ölçütten en az ikisini üst üste iki hesap dönemi içerisinde sağlayan tüm şirketler için bağımsız denetime tabi olmanın ölçütleri aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir. Ölçütler Değişiklik Sonrası Aktif toplamı 35 milyon TL ve üzeri Yıllık net satışlar 70 milyon TL ve üzeri Çalışan sayısı 175 kişi ve üzeri (II) Sayılı listede belirtilen şirketler için bağımsız denetime tabi olmanın ölçütleri; Ölçütler Değişiklik Sonrası Aktif toplamı 30 milyon TL ve üzeri Yıllık net satışlar 40 milyon TL ve üzeri Çalışan sayısı 125 kişi ve üzeri Sermaye piyasası araçları bir borsada ve/veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem görmeyen ancak 06/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında halka açık sayılan şirketler için bağımsız denetime tabi olmanın ölçütleri değişmemiş olup aşağıdaki gibidir; Ölçütler   Aktif toplamı 15 milyon TL ve üzeri Yıllık net satışlar 20 milyon TL ve üzeri Çalışan sayısı 50 kişi ve üzeri   Kapsam Dışında Tutulan Şirketler; Ekli (I) sayılı liste kapsamında yer alanlar hariç olmak üzere, 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanuna tabi şirketler, Ekli (I) sayılı listede belirtilenler ile ekli (II) sayılı listenin 5(b) sırasında belirtilen şirketler hariç olmak üzere sermayesinin en az yüzde 50’si devlete, il özel idarelerine, kanunla kurulmuş vakıflara ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait olan şirketler, bu karar kapsamı dışında tutularak bağımsız denetime tabi değillerdir. Bakanlar Kurulu Kararına göre şirketlerin denetime tabi olması için yukarıda belirtilen üç ölçütten ikisini üst üste iki hesap dönemi sağlaması gerekir. Birbirini takip eden hesap dönemlerinde sağlanan iki ölçütün aynı ölçütler olması şart değildir. Bu ölçütlerin sağlanması durumunda, şirket takip eden hesap döneminde bağımsız denetime tabi olacaktır. Buna göre, hesap dönemi takvim yılı olan anonim ve limited şirketler açısından, 2018 hesap dönemi finansal tablolarının bağımsız denetime tabi olup olmadığının belirlenmesinde, 01.01.2018 tarihinden önce sona eren son iki hesap dönemine ait bilanço (31.12.2016 ve 31.12.2017 tarihli bilançolar) ve gelir [...]