Sirküler Tarihi          : 20.04.2022

Sirküler No               : 2022-17

Konu                          : Menkul Satış Sözleşmelerinde TL Ödeme Zorunluluğu Getirilmesi Hak.

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2022-32/66)” 19.04.2022 tarih ve 31814 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmış olup, düzenlemeye ilişkin açıklamalarımız aşağıdaki gibidir.

Bilindiği gibi, yukarıda bahsi geçen Tebliğ kapsamında, Türkiye’de yerleşik kişilerin kendi aralarında akdedecekleri; taşıt satış sözleşmeleri dışında kalan menkul satış sözleşmelerinde sözleşme bedelini ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerini döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırmaları mümkün idi.

Yapılan değişiklik ile, bu düzenleme halen geçerliliğini devam ettirmekte olup, bununla birlikte ödeme yükümlülüklerinin TL cinsinden yerine getirilmesi ve kabul edilmesi zorunlu hale getirilmiştir.

Buna göre, taşıt satış sözleşmeleri dışındaki menkul satışlarına ilişkin faturalar yine döviz cinsinden düzenlenebilecek ancak döviz cinsinden düzenlenen bu faturalara konu ödemeler ancak Türk lirası cinsinden yapılabilecektir.

Bu Tebliğ değişiklikleri 19.4.2022 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

         1)  MENKUL SATIŞIN KAPSAMI

Türk Borçlar Kanunu’nun 209’uncu maddesinde, “Taşınır satışı, Türk Medenî Kanunu uyarınca taşınmaz sayılanlar dışında kalan ve diğer kanunlarda taşınır olarak belirtilen şeylerin satışıdır.” şeklinde tanımlanmıştır.

Taşınmazlar ise Türk Medeni Kanunu’nun 704’üncü maddesinde, arazi, tapu kütüğünde ayrı sayfaya kaydedilen bağımsız ve sürekli haklar ile kat mülkiyeti kütüğüne kayıtlı bağımsız bölümler olarak sayılmıştır.

Dolayısıyla, Türk Medeni Kanunu’nun yukarıda belirtilen taşınmaz kapsamı dışında kalan ve diğer kanunlarda taşınır olarak belirtilen her türlü malların (ticari mallar dahil) satışında bu düzenleme uygulanacaktır.

         2)   DÜZENLEMEYE UYULMAMASI DURUMUNDA İDARİ PARA CEZASI

Türk Parası Kıymetinin Korunması Hakkında 1567 sayılı Kanunun 3’üncü maddesinin birinci fıkrası kapsamında; Yeniden değerleme oranları dikkate alındığında söz konusu idari para cezalarının güncel sınırları yaklaşık 11.500 TL – 100.200 TL arasındadır.

Bu cezalar sözleşmenin her bir tarafı için ayrı ayrı olmak üzere uygulanacaktır, tekerrür etmesi durumunda ise cezalar 2 katı olarak uygulanacaktır.

         3)  UYGULAMADAKİ BELİRSİZLİKLER

 

Yapılan düzenlemenin yürürlük tarihinin ileri bir tarih olarak belirlenmemesi ve uygulamaya hemen başlanılması sebebiyle bugün itibari ile birçok belirsizlik mevcuttur. Aşağıda yer alan bazı belirsiz hususlara ilişkin şirketimizin kanaati belirtilmiştir.

 

  1. a) 19.04.2022 Tarihinden Önce Yapılan Satışlar

Düzenlemede, uygulamaya geçiş için herhangi bir geçici madde öngörülmemiştir. Dolayısıyla, menkul satışı 19/4/2022 tarihi öncesinde yapılmış satışlara ait 19/4/2022 tarihinden sonra yapılacak ödemelerin TL olarak yapılması gerektiği kanaatindeyiz.

  1. b) Dövizli Çek ve Senetler

19/4/2022 tarihinden itibaren yapılacak satışlarda ödeme aracı olarak kullanılacak çeklerin TL olarak düzenlenmesi gerektiğini, bu satışlar için döviz cinsinden çekle ödeme yapılamayacağını düşünüyoruz. Aynı durum bono ve poliçeler içinde geçerlidir.

Diğer taraftan, 19/4/2022 tarihinden önce yapılan satışlara ilişkin olarak bu tarih öncesinde döviz cinsinden verilen ve dolaşıma giren kambiyo senetlerinin (çek, poliçe, bono) vadesinde döviz olarak ödenebileceği görüşündeyiz.

  1. c) Ödemede Dikkate Alınacak Döviz Kuru

 

Döviz cinsinden düzenlenen faturalara ilişkin yapılacak TL ödemelerde dikkate alınacak kurlarla ilgili de düzenlemede herhangi bir madde bulunmamaktadır. Bu durumda taraflar arasındaki anlaşmanın geçerli olacağı kanaatindeyiz.

Söz konusu Tebliğ’e ulaşmak için tıklayınız.

Saygılarımızla

Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ

SİRKÜLERİ İNDİR