Bazı Vergi Kanunları İle Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7061 Sayılı Kanun’a istinaden düzenlenen 300 seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği 14.12.2017 tarih ve 30270 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır.

 

Bu tebliğ ile;

  • Gayrimenkul sermaye iratlarının tespitinde “götürü gider usulü” nü seçen mükelleflerin; kira gelirlerinin %15 ini götürü gider olarak dikkate alabilecekleri,
  • Söz konusu düzenlemenin 1.2017 tarihinden itibaren elde edilen gayrimenkul sermaye iratlarına uygulanmak üzere 5.12.2017 tarihinde yürürlüğe girdiği,

hükme bağlanmıştır.

Söz konusu Tebliğe ulaşmak için  tıklayınız.

SİRKÜLERİ İNDİR